Bakteriologisk undersøgelse almindelig (mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse) (R-nr. 101)

Indikation

Bakteriologisk undersøgelse for patogene bakterier.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Spinalvæske, 2-3 mL: Hasteundersøgelse er indiceret ved forøget antal leukocytter i spinalvæsken, misforhold mellem glukosekoncentrationen i spinalvæske og blod samt ved klinisk tilstand, der tyder på bakteriel meningitis.
 • Spinalvæske: Huden desinficeres omhyggeligt på indstikstedet. Til den bakteriologiske prøve udtømmes 2-3 mL væske i det tomme rør. Ved purulent spinalvæske kan der tillige udtømmes væske i prøverør med formalinsaltvand beregnet til mikroskopi.
 • Sterile områder: Væsker: Ascitesvæske, ledvæske, pleuravæske, drænvæske og lignende 2-3 mL. Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale og umuliggør mikroskopi.
  Prøvetagning så vidt muligt før antibiotikabehandling påbegyndes.
 • Væv: Biopsier og sektionsmateriale, derunder hjerteblod og spinalvæske fra sektion.
 • Fremmedlegemer: Kateterspidser, osteosyntesemateriale o.a. Væsker og pus udtages ved perkutan punktur eller ved punktur af drænslange nær patienten. Aldrig fra beholder eller flaske langt fra patienten. Desinficér hud eller slange med sprit eller klorhexidinsprit.
 • Sekret fra nedre luftveje: 0,5-2 mL ekspektorat, larynx- og trakealsekret eller bronkoskopisk ophentet materiale, fx BAL. Ekspektorat bør ophostes i sterilbeholder efter forudgående mundskylning og ikke hentes fra "spyttekrus". Sugning bør kun finde sted, mens kateterets spids befinder sig i larynx/trachea.
 • Sekret fra øvre luftveje, øjne, øre: Podemateriale fra mundslimhinde, tonsiller, rhinopharynx, larynx, bihuler, øjne og ører. Evt. aspirat fra mellemøre og bihuler. Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, som skal undersøges, og at opsuge tilstrækkeligt sekret på podepinden.
 • Pus: Fra absces, cicatrice mm. 2-3 mL. Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale og umuliggør mikroskopi.
 • Sårsekret: Podemateriale på kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Tilblanding af bakterier fra tilstødende hud og slimhinder skal søges undgået.
 • Urin: Urin 2-3 mL eller flexicult. Dip-slide med signifikant vækst kan indsendes til nærmere undersøgelse, men det anbefales at gemme den oprindelige urinprøve ved 4 °C og indsende den i kølecontainer ved fund af signifikant vækst på dip-slide eller alternativt i prøverør med borsyre. Urin kan udtages fra blæren ved midtstråleteknik, kateterisation, blærepunktur eller fra kateter à demeure med opsamling fra urinpose eller efter afklemning af kateter. Ved midtstråleurin og diagnostisk kateterurin er det vigtigt at mindske tilblanding af bakterier fra uretra og huden i genitalområdet. Området omkring den ydre uretraåbning afvaskes omhyggeligt flere gange med sæbevand eller sterilt vand før prøvetagningen. Prøven opsamles, eller kateteret indføres, mens labia holdes adskilte, eller præputium holdes tilbage. Den midterste portion af urinstrålen opsamles direkte i prøverøret eller i et sterilt bæger, hvorfra prøven da hældes i prøverøret.
  Inden prøvetagningen bør man tilstræbe en vis præinkubering af urinen i blæren. Det er ønskeligt, at prøven tages > 3 timer efter sidste vandladning, hvorfor det er bedst at undersøge den første morgenurin.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Spinalvæske: Plastrør med skruelåg, der indsendes i et beskyttelsesrør.
Indsendes med kurer, hurtigst muligt. Kuverten mærkes hasteprøve.

Sterile områder, sekret fra nedre luftveje og sekret fra øvre luftveje, øjne, øre: Plastrør med skruelåg, ekspektoratdåse el. lign. Ved prøvetagning med sprøjte og kanyle overføres materialet til plastrør med skruelåg. Prøven indsendes i beskyttelsesrør / container.

Urin: Plastrør med skruelåg, spidsglas, evt. specielt urinprøvetagningssæt. Transportkølebeholder (2-8 °C) hvis forsendelsestiden er > 2 timer. Alternativt kan benyttes borsyreglas, der indsendes i beskyttelsesrør.

Spinalvæske opbevaresved stuetemperatur indtil afsendelsen.

Sterile områder, sårsekret, sekret fra nedre luftveje, sekret fra øvre luftveje, øjne, øre og urin opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Beskrivelse af mikroskopiske fund, fremkommen vækst og antibiotisk følsomhedsmønster.

Svartid

Positive mikroskopisvar fra spinalvæsker og sterile områder udtelefoneres straks. Skriftlig svar afgives, når dyrknings- og resistenssvar foreligger (1-3 døgn).

Tolkning og reference-værdier/interval

Spinalvæske: Forurening af spinalvæskeprøven kan ske fra patientens hud og omgivelser. Det vil ofte være bakterier, som sjældent fremkalder meningitis, og spinalvæsken vil almindeligvis være uden pleocytose.

Sterile områder: Ved korrekt prøvetagning er ethvert bakteriefund patologisk.

Sekret fra nedre luftveje: Prøvens egnethed, vurderet ved mikroskopi, er afgørende for tolkningen af det bakteriologiske fund. Mangel på cylinderepitel, leukocytter samt større mængder pladeepitel tyder på, at prøven er uegnet. Ved BAL kan tilblanding af svælgsekret næsten undgås.

Urin: Svaret oplyser bakterietallet, hvis der er > 1000 (103) pr. mL urin af en eller flere urinvejspatogene bakterier. For ureterurin, blærepunktururin eller urin udtaget ved perkutan punktur fra nyrepelvis oplyses også mindre bakterietal. Desuden angives de fundne bakteriers resistensforhold og art. I ureterurin kan selv meget små bakterietal være tegn på infektion. Blærepunktururin er normalt steril, og selv små bakteriemængder må derfor tillægges betydning, men det er reglen, at bakterietallet er stort ved urinvejsinfektion. Bakterietal 103/mL i midtstråle- og kateterisationsurin af ovenstående bakterier er oftest tegn på urinvejsinfektion, især hvis det kan bekræftes ved gentagen urindyrkning hos en patient med symptomer på urinvejsinfektion. Hvis patienten ikke har symptomer på urinvejsinfektion, og 2 urinprøver taget med et døgns mellemrum viser vækst af samme bakterier med bakterietal 105/mL urin, har patienten asymptomatisk bakteriuri. Ved prøve fra kateter à demeure tillader bakterietallet ikke at afgøre, om der foreligger urinvejsinfektion. Prøven kan indeholde bakterier fra vækst i kateteret eller posen.

Sårsekret og sekret fra øvre luftveje, øjne, øre: Fund af potentielt patogene bakterier er ikke ensbetydende med, at man har fundet det ætiologiske agens. Angivelse af resistensforhold for en funden bakterie betyder ikke, at antibiotikabehandling tilrådes. Det kan være nødvendigt at konsultere en klinisk mikrobiolog.

Bemærkning

Spinalvæske: Ved mistanke om meningokoksygdom bør der også indsendes svælgpodning. Hvis undersøgelsen specielt sigter mod at påvise tuberkuløs meningitis, skal der tillige sendes en spinalvæskeprøve til Den Nationale Afdeling for TB og Mykobakterier. Hvis undersøgelsen sigter mod at påvise meningitis forårsaget af gærsvampe, skal dette anføres på følgesedlen. Hvis undersøgelsen også sigter mod at påvise virus, skal der helst sendes en separat spinalvæskeprøve til Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi. Alternativt kan man efter forudgående aftale med Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol og Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi få foretaget virologisk undersøgelse af supernatanten fra spinalvæskeprøven, som er sendt til bakteriologisk undersøgelse.

Sekret fra øvre luftveje, øjne, øre: Podemateriale fra øvre luftveje kan også undersøges med henblik på særlige bakterier: difteribakterier, mykobakterier mm.

Urin: Har man formodning om urinvejsinfektion med anaerobe bakterier (fx ved fistel til tarm) og ønsker undersøgt herfor, må dette rekvireres på prøvesedlen. Anaerob bakteriologisk urinundersøgelse med kvantitativ vurdering af prøveresultatet kan have begrænset værdi.

Analysens princip

Spinalvæske: Mikroskopi og aerob dyrkning af bundfaldet fra den centrifugerede prøve med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse. Anaerob dyrkning foretages på udvalgte patientgrupper.

Sterile områder: Mikroskopi samt aerob og anaerob dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.

Sekret fra nedre luftveje: Mikroskopi med henblik på prøvens egnethed og evt. foreløbigt svar. Aerob dyrkning af patogene bakterier og svampe med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse. Evt. også anaerob dyrkning, se under bemærkninger.

Sekret fra øvre luftveje, øjne og ører: Aerob dyrkning af patogene bakterier og svampe med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.

Urin: Kvantitativ aerob dyrkning i 1 døgn med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse af bakterier, som forekommer i betydende mængde eller af en anden grund skønnes at have klinisk betydning. Evt. også anaerob dyrkning, se under bemærkninger.

Sårsekret: Aerob dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SDY00010
110011020000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Spinalvæske
110011042000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Ascitesvæske
110011030000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Ledvæske
110011040000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Pleuravæske
110016021000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Drænvæske
110014000000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Væv
110014001000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Biopsi
110016020000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Væske
110012014000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Ekspektorat
110012016000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Trachealsekret
110012016500000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Larynxsug
110012017000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Nasopharynxsekret
110016015000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Bronkoalveolær lavage (BAL)
110015000010120 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Mundhule (cavum oris)
110015000010152 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Tonsil (mandel)
110015000010242 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
110015000010250 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Bihule (sinus)
110015000010060 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Øje
110015000010305 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning - Øre
110012020000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Pus
110015033000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Podning fra absces
110015032100000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Sår - podning fra operationssår (cicatrice)
110015030000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Sår - podning
110013000100000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Urin
110017020500000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Kateterspids
110011021200000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Obduktion - blod
110015000100000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Obduktion - podning
110011021000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Obduktion - spinalvæske
110013014400000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Obduktion - urin
110014020000000 Mikroskopi og dyrkning (bakterier) - Obduktion - væv

Svarkode

SDY00010

Pris

  Artikel nr. Pris 2024
Blod  679  901,00
Cvk eller kath.
- tillæg for positiv
 48787
48788
 503,00
888,00
Prøver fra områder, der normalt er sterile
- tillæg for positiv
 670
671
 423,00
1.213,00
Sektioner   48789  525,00
Sekret fra nedre luftveje
- tillæg for positiv 
 668
669
 537,00
1.213,00
Sekret fra sår
- tillæg for positiv 
 666
667
 397,00
1.213,00
Sekret fra øvre luftveje, øjne og ører
- tillæg for positiv
 646
643
397,00
1.213,00
Spinalvæske   632  525,00
Urin
- tillæg for positiv 
 664
665
 384,00
1.213,00
Væv eller biopsier
-tillæg for positiv 
 48785
48786
 661,00
1.213,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00