Vagtberedskab

SSI er tilgængelig døgnet rundt som led i beredskabet mod infektioner.

Vagthavende i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

I dagtiden på hverdage rådgives sundhedsfaglige personer om børnevacciner, smitsomme sygdomme, stikuheld, udlevering af vacciner og immunglobulin efter eksposition mv. på telefon 3268 3037. Se kontaktside for nærmere information om præcise telefontider.

Uden for almindelig arbejdstid (15.00 – 08.00 og døgnet rundt i weekender og på helligdage) rådgives sundhedspersoner på telefon 4131 7404 om indikation for og iværksættelse af hasteudlevering af vacciner og immunglobulin. Vagthavende er også tilgængelig for akutte henvendelser fra sundhedspersoner ved tilfælde af alvorlige infektioner og ved sygdomsudbrud.

Vagten rådgiver ikke vedrørende prøvesvar, prøvetagningsteknik mv. Her henvises til henvendelse vedrørende diagnostik.

Vagten rådgiver heller ikke privatpersoner.

Vagten er kontaktpunkt for EU's Early Warning Response System (EWRS) og for WHO's globale varslingssystem International Health Regulations (IHR). Som led i vagten modtages meddelelser fra varslingsnetværket, der distribueres til relevante myndigheder og aktører primært Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten. (Dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen). I dagtiden på hverdage kontaktes Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på telefon 3268 3038, uden for dagtid på hverdage kan vagthavende kontaktes på telefon 4131 7404, se kontaktside.

Center for Biosikring og Bioberedskab

Tilgængelig 24/7 på telefon 7020 6606

Ved mistanke om udslip, tyveri, misbrug eller bortkomst af farlige biologiske stoffer eller andet materiale med dobbelt anvendelighed skal man - hvad enten det er utilsigtet eller et led i et biologisk anslag - straks rette henvendelse til CBB, som skal sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af farlige biologiske stoffer.

Døgnberedskabet består dels af en lægevagt dels af felthold. Disse feltholds opgaver er informationsindhentning, prøvetagning, hurtiganalyse og lægefaglig ekspertbistand med henblik på identifikation af kampstof, verifikation af udlægningsområde og klinisk rådgivning om umiddelbare strakstiltag, herunder medicinske modforanstaltninger. I døgnberedskabet indgår desuden udenlandske speciallaboratorier.

Udvidet arbejdstid i Tuberkulose og Mykobakterier

Hverdage 8-20, lørdage + udvalgte helligdage 9-14, telefon 3268 3731 eller 5170 3054

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI varetager den nationale diagnostik af mykobakterier (tuberkulose og atypiske mykobakterier). I den forbindelse er der indført udvidede arbejdstider i afdelingen. Uden for normal dagarbejdstid varetages laboratoriefunktion af 2 laboranter/bioanalytiker samt en AC'er på telefon.

I den udvidede arbejdstid fokuseres på PCR flow, herunder haste PCR-prøver og hastemikroskopi. AC'er er til rådighed for driftsproblemer, driftsrelaterede spørgsmål og ved kliniske henvendelser angående visitering af prøver, prøvetagning, tolkning af vanskelige prøvesvar mv.