SSI's behandling af personoplysninger

Hos Statens Serum Institut behandler vi en række personoplysninger som led i vores myndighedsopgaver. Formålet med teksten på denne side er at beskrive, hvordan SSI indsamler, behandler og beskytter disse personoplysninger.

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SSI’s hovedopgaver er reguleret i sundhedslovens § 222. Opgaverne omfatter:

 • at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.
 • at fungere som centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner. Det vil sige, at SSI udøver artsidentifikation og karakterisering af forskellige biologiske prøver, bidrager med faglig ekspertise samt udvikler nye diagnostiske metoder
 • at udføre opgaver i medfør af internationale forpligtelser i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici
 • at sikre forsyning af vacciner til de offentlige vaccinationsprogrammer og beredskabsprodukter gennem fremskaffelse, lagring og distribution
 • at indgå i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme samt beredskabet på det veterinære område. Dette gør SSI eksempelvis ved at overvåge smitte i befolkningen med visse sygdomme.
 • at varetage regionale teststationer med det formål at overvåge spredningen af virus hos befolkningen, herunder spredningen af covid-19 (TestCenter Danmark).
 • at drive videnskabelig forskning og statistik
 • at rådgive og yde bistand på områder, som vedrører SSI’s opgaver. 

Hvis du har været i kontakt med SSI, eller hvis løsningen af en af vores myndighedsopgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan her læse, hvordan SSI indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger.

Når SSI behandler personoplysninger som led i SSI’s myndighedsopgave, er SSI dataansvarlig. SSI er også dataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har været i kontakt med SSI.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i den forbindelse, kan du kontakte Statens Serum Instituts afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed ved at sende en mail til ssidatabeskyttelse@ssi.dk. Hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger om dig eller en anden person, bør du altid sende din henvendelse til SSI som sikker post, eksempelvis via borger.dk. Du kan læse mere på Sikker kommunikation med SSI.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes ved at sende en mail til databeskyttelse@sum.dk. Du kan læse mere om, hvordan du kontakter DPO’en nederst på dette link.

SSI anvender en række databehandlere til at udføre opgaver på SSI’s vegne. Dette sker i overensstemmelse med en databehandleraftale for bl.a. at sikre, at behandlingen af oplysninger udelukkende sker efter instruks fra SSI og i øvrigt sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. En databehandler anvender ikke oplysningerne til egne formål, men kun til udførelse af en bestemt opgave for SSI. Når databehandlerens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til SSI.

Ressortansvaret for den basale it-drift på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område blev overført til Finansministeriet i regi af Statens IT ved kongelig resolution af 8. september 2021. Det betyder, at Statens It i mange situationer vil være databehandler for SSI og derfor behandle personoplysninger på SSI’s vegne. Den kongelige resolution er offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 1845 af 23. september 2021, som kan tilgås via følgende link: Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene (retsinformation.dk).

SSI’s ansatte er forpligtet til at overholde SSI’s retningslinjer samt leve op til databeskyttelsesreglerne.

Alle personoplysninger som de ansatte får adgang til, skal behandles fortroligt. I den forbindelse skal overholdelse af reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven og straffelovens sikres. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsen. Reglerne om tavshedspligt findes blandt andet i straffeloven og forvaltningsloven.

En overtrædelse vil efter omstændighederne kunne medføre disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesreglerne

I forbindelse med SSI’s behandling af personoplysninger om dig, har du ret til at:

 • Bede om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Bede om at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
 • I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig
 • I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset
 • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod SSI’s lovlige behandling af personoplysninger om dig
 • Klage til Datatilsynet, hvis du mener, at SSI behandler personoplysninger om dig i strid med databeskyttelsesreglerne.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SSI ved anvendelse af sikker post via borger.dk eller på ssidatabeskyttelse@ssi.dk. Yderligere kontaktoplysninger fremgår i afsnittet nedenfor.

Der gælder en række væsentlige undtagelser til dine rettigheder. Det er ikke alle oplysninger, du har ret til indsigt i. Det vil fx være oplysninger, der udelukkende anvendes i videnskabeligt og statistisk øjemed.

Det er ikke altid, at SSI må slette oplysninger. Dette skyldes bl.a., at SSI, som offentlig myndighed, ofte vil være forpligtet til at kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller anden beslutning i sin tid blev truffet på. Hvis der er tale om urigtige eller vildledende oplysninger, kan SSI i stedet notere de korrekte oplysninger på sagen uden at fjerne den oprindelige oplysning.

Derudover gælder en række væsentlige undtagelser til dine muligheder for at få SSI’s behandling af dine personoplysninger begrænset. Du har eksempelvis ikke ret til begrænsning i de tilfælde, hvor dine oplysningerne alene behandles til statistiske eller videnskabelige formål, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.

Har du været i kontakt med SSI?

Hvis du har kontaktet SSI elektronisk eller via fysisk brev, behandler SSI de oplysninger om dig, som fremgår af henvendelsen.

Hvis din henvendelse til SSI angår indsigt i personoplysninger om dig, sletning mv., vil vi anmode dig om at sende henvendelsen via e-Boks og herved angive dit cpr-nummer. Dette gør vi af flere årsager (1) for entydigt at kunne bekræfte din identitet, (2) for at kunne fremfinde oplysninger om dig, (3) for at sikre, at vi sender de efterspurgte oplysninger til rette modtager, samt (4) for at kunne kommunikere med dig på en sikker måde. Det er frivilligt, om du vil sende en henvendelse via Digital Post, og om du vil oplyse dit cpr-nummer. Ønsker du ikke dette, kan det betyde, at vi ikke kan besvare din henvendelse.

SSI er forpligtet til at journalisere en henvendelse fra dig i vores sagsbehandlingssystem. Oplysningerne behandles i den forbindelse i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Ved behandling af personoplysninger som led i (parts)aktindsigt sker dette inden for rammerne af artikel 86 i databeskyttelsesforordningen. Retten til at behandle personoplysninger følger i øvrigt af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, for så vidt angår cpr-nummer, databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Retten til at behandle følsomme oplysninger følger af sundhedslovens § 222, jf. artikel 9, stk. 2, litra f og j.

SSI’s journaliseringssystem stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, som er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern. Systemet leveres til Sundhedsdatastyrelsen af en ekstern leverandør. SSI anvender eksterne it-leverandører, der behandler personoplysninger på SSI’s vegne i overensstemmelse med en databehandleraftale mellem SSI og databehandleren.

SSI er forpligtet til at dokumentere sin virksomhed, og SSI opbevarer således oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til dette formål. SSI afleverer SSI’s journal til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Har du været på besøg hos SSI?

Hvis du har været på et fysisk besøg hos SSI, behandler SSI en række personoplysninger om dig. Ved ankomst i SSI’s reception, beder vi dig om at registrere dit besøg. Du bedes angive en række almindelige personoplysninger såsom dit navn, dato for besøget, hvilket firma du eventuelt repræsenterer, og hvilken medarbejder/afdeling du besøger. Oplysningerne gives frivilligt til SSI. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysningerne, kan det betyde, at du ikke kan besøge SSI, eller at du skal ledsages af en SSI-medarbejder under hele besøget.

Når du opholder dig på SSI’s område, kan du blive optaget på SSI’s tv-overvågning. SSI behandler oplysninger om dig i det omfang, du fremgår af billedoptagelserne. Oplysningerne kan omfatte almindelige personoplysninger, såsom tidspunktet for opholdet på det tv-overvågede område. Hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne, vil oplysningerne omfatte strafbare forhold og lovovertrædelser. Hvis dit udseende eller din påklædning afslører noget om din helbredsmæssige tilstand, din religiøse overbevisning mv., vil det ligeledes kunne fremgå af optagelserne.

Formålet med registreringen i receptionen og tv-overvågningen er bl.a. forebyggelse og opklaring af kriminalitet. SSI’s opbevarer vacciner, huser et veterinært beredskab og et operationelt beredskab mod biologisk terrorisme.  SSI er i den forbindelse forpligtet til at sikre imod uautoriseret adgang til udvalgte lokaler og områder, ved bl.a. at udføre forebyggende foranstaltninger såsom tv-overvågning og adgangskontrol. Forpligtelserne følger bl.a. af principperne og retningslinjerne for god distributionspraksis, som SSI er forpligtet til at følge, jf. § 50 c i lov nr. 99 af 16. januar 2018 om lægemidler, der gennemfører Europa-Parlamentets direktiv 2001/83/EF. SSI modtager rådgivning fra politiet vedrørende graden af sikkerhed på SSI.

Registrering af dit besøg sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e. SSI foretager tv-overvågning med hjemmel artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen og § 8 i databeskyttelsesloven.

SSI vil i yderst særlige tilfælde videregive billedoptagelser til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. SSI har hjemmel hertil i artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.

SSI opbevarer billedoptagelserne i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. I yderst særlige tilfælde kan opbevaring ske i længere tid med hjemmel i tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4 og 5. Dette omfatter situationer, hvor opbevaring er nødvendig af hensyn til en konkret tvist eller hvor oplysningerne behandles i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Har du fået en prøve analyseret hos

SSI?

Som led i SSI’s myndighedsudøvelse analyserer SSI en række biologiske prøver udtaget fra patienter. Hvis du har fået analyseret en prøve hos SSI, vil SSI behandle en række personoplysninger om dig.

Såfremt du er blevet testet for covid-19 ved en regional teststation, kan du læse mere herom i afsnittet om TestCenter Danmark nedenfor.

SSI får den fysiske prøve tilsendt med henblik på at foretage en analyse. Formålet med analysen er at undersøge for mikroorganismer eller antistoffer mod mikroorganismer. Ud over disse analyser vil SSI behandle almindelige oplysninger om dig såsom navn, cpr-nummer, egen læge mv. Prøven kan også indeholde oplysninger om din helbredsmæssige tilstand. Hvis prøven indeholder humant væv, vil prøven yderligere indeholde oplysninger om dit arvemateriale og din genetiske tilstand. Sådanne oplysninger vil kræve en særlig analyse. SSI foretager som udgangspunkt ikke en sådan analyse, når prøven alene analyseres hos SSI med henblik på diagnostik.

Restmateriale fra en sådan prøve vil ofte blive gemt i frysere, så SSI kan gå tilbage og foretage en ny analyse, hvis der bliver behov for det. SSI vil i en sådan sammenhæng ikke analysere eller se på det humane DNA, men udelukkende på de mikroorganismer eller produkter fra mikroorganismer, der findes i prøven. SSI vil også kunne anvende prøverne, når det er nødvendigt for SSI’s opgave i at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme. SSI vil i en sådan sammenhæng ikke analysere eller se på det humane DNA, men udelukkende på de mikroorganismer, der findes i prøven. Det vil fx kunne ske, hvis SSI skal justere en PCR-test, så den kan teste for nye covid-19-varianter eller hvis SSI skal undersøge, om et nyt alvorligt udbrud er startet tidligere end vi ved.

Restmaterialet vil også kunne anvendes til konkrete forskningsprojekter. Dette vil kræve tilladelse fra det Videnskabsetiske Komitésystem. Du kan læse mere herom i afsnittet om opbevaring af diagnostisk restmateriale i Danmarks Nationale Biobank nedenfor.

Hvis den sundhedsperson, der har rekvireret analysen, indsender relevante oplysninger om din helbredstilstand, vil sådanne oplysninger også behandles af SSI.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, i og g samt sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose samt af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Når SSI har analyseret din biologiske prøve, sendes svaret til den sundhedsperson, der har rekvireret analysen, som gøres tilgængelig på sundhed.dk. Overførsel til rekvirenten af analysen sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, jf. sundhedslovens § 222. Resultatet vil ligeledes blive indberettet i den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa. Du kan læse mere om SSI’s overvågning under afsnittet: ”Er du blevet testet for eller har haft en sygdom som SSI har til opgave at monitorere, forebygge og bekæmpe?” nedenfor.

Anvendelse, herunder videregivelse, af restmaterialet til forskning, vil ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10. Derudover vil forskningsprojektet skulle godkendes af det Videnskabsetiske Komitésystem. Restmaterialet vil således blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen.

Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere er nødvendigt til de ovennævnte formål. Når SSI ikke længere har behov for materialet til udførsel af instituttets opgaver, vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til fremtidig sundhedsvidenskabelig forskning. Når prøverne ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi, vil de blive destrueret. Du har mulighed for at registrere dig i vævsanvendelsesregistret, hvis du ikke ønsker at restmateriale skal anvendes til forskning. Du kan læse mere på vores hjemmeside om Danmarks Nationale Biobank. Her kan du finde oplysninger om din mulighed for at anmode om destruktion af restmaterialet.

Er du blevet testet for covid-19?

Hvis virustesten er foretaget af TestCenter Danmark

TestCenter Danmark (”TCDK”) har til formål at øge testaktiviteten i Danmark og understøtte regeringens teststrategi i forbindelse med covid-19. I TCDK kan borgere uden symptomer eller med milde symptomer, men som ikke har behov for at tale med en læge, blive testet for, om de er smittet med covid-19.

Behandlingen af dine personoplysninger sker med det formål at teste, om du på tidspunktet for prøvetagningen er smittet med covid-19. Dertil har SSI til opgave at overvåge og hindre smittespredning, hvorfor behandlingen ligeledes vil ske med det formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen. Den behandling af personoplysninger, der sker ved det pågældende teststed, er teststedet selv ansvarlig for. SSI bliver ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, når prøverne modtages hos SSI.

Regionen videregiver prøvemateriale fra de PCR-test, som regionen foretager på personer, der testes for covid-19 i medfør af § 4 i bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021 med senere ændringer, til SSI. Prøvematerialet sendes til SSI med henblik på diagnostisk analyse og smitteovervågning.

Når SSI har analyseret din biologiske prøve, sendes svaret til din praktiserende læge og gøres tilgængelig på sundhed.dk med hjemmel i § 5 bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021 med senere ændringer, medmindre du har fravalgt visning på sundhed.dk, jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 5. Overførsel til den praktiserende læge sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, jf. sundhedslovens § 222. Resultatet vil ligeledes blive indberettet i den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa.

Hvis din test er positiv, vil restmateriale fra den diagnostiske prøve blive opbevaret hos SSI med henblik på overvågning af udbredelsen af covid-19, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s myndighedsopgave efter sundhedsloven. Herefter vil restmateriale blive opbevaret i Danmarks Nationale Biobank med henblik på fremtidig forskning. Sidstnævnte gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således herefter alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere under fanen ”Hvis restmateriale fra din diagnostiske prøve opbevares i Danmarks Nationale Biobank" nedenfor og generelt om Danmarks Nationale Biobank her.

Bemærk, at hvis din PCR-prøve er negativ, så gemmer vi ikke det biologiske materiale. I dette tilfælde destrueres restmaterialet fra din prøve automatisk, når analysen af prøven er gennemført.

Du kan læse mere på TestCenter Danmark

www.coronaprover.dk under se spørgsmål og svar - Behandling af dine personoplysninger kan du læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med virustest i TestCenter Danmark. Samme skrivelse kan også findes nederst på siden under Persondataorientering.

Hvis virustesten er foretaget på et sygehus

Hvis virustesten er foretaget på et sygehus, vil det ofte være sygehuset, der analyserer prøven.

Vil du vide mere om din regions behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte din region. Du kan finde din regions kontaktoplysninger her:

Hvis du har gjort brug af tilbuddet om selvtest til personer, der arbejder med mink

SSI anbefaler, at personer, der arbejder i minkbesætninger, testes for covid-19 med antigentest og PCR-test. I den forbindelse tilbyder SSI de personer, der arbejder med mink, at lade sig teste frivilligt ved selvtest i hjemmet. Såfremt du har gjort brug af dette tilbud, kan du læse mere om, hvordan SSI behandler personoplysninger i denne situation på vores hjemmeside her og i fanen til venstre.

SSI’s overvågning af smitten med covid-19

SSI har til opgave at overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, herunder covid-19. Dette betyder, at SSI bl.a. nøje monitorerer spredningen af covid-19, holder øje med forskellige virusvarianter, monitorerer sygdommens alvorlighed og konsekvenser mv. SSI ser i den forbindelse både på oplysninger om smittede og ikke-smittede, oplysninger om indlagte, døde, smitte blandt personer på plejehjem og i særlige brancher mv.

Behandlingen af oplysningerne sker som led i SSI’s forpligtelse til at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, herunder overvåge og hindre smittespredning jf. sundhedslovens § 222. Behandlingen har dermed til formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen af covid-19. Overvågningen kan desuden bidrage til at bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde med covid-19 og dermed vurdere, hvordan vi bør prioritere forebyggelse og kontrol. Desuden bruges overvågningen til at vurdere udviklingen af forskellige varianter af covid-19 over tid.

Hvis du har fået foretaget en virustest, antigentest, PCR-test eller anden lignende test for covid-19, ved et offentligt eller privat behandlingssted eller ved anden selvstændig virksomhed, vil det pågældende teststed være forpligtet til at sende nogle oplysninger ind til SSI, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021 om anmeldelse af covid-19.

SSI modtager oplysninger om personlig identifikation (så vidt muligt cpr-nummer og telefonnummer, alternativt andre identifikations- og kontaktoplysninger), behandlingssted, den, der har udført analysen (fx laboratorie eller behandlingssted), testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation), testens resultat (fx negativ/positiv/inkonklusiv), dine svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning.

Nogle offentlige teststeder analyserer også hvilken virusvariant, du er smittet med. Hvis et offentligt teststed har foretaget en analyse af virusvarianten (sekventering), skal resultatet af en sådan analyse sendes til SSI. Hvis ikke det offentlige teststed har analyseret for virusvarianten, skal selve prøve sendes til SSI. Så vil SSI analysere, hvilken virusvariant der er tale om. SSI foretager sekvensering for både at opdage nye virusvarianter og for at følge udviklingen og spredningen blandt nye virusvarianter. SSI udskiller selve virus fra prøven og analyserer virussets RNA. SSI undersøger kun virusets arvemateriale, og derfor ikke personens DNA/arvemateriale.

Såfremt SSI finder det nødvendigt af hensyn til overvågningen og hindring af udbredelsen af covid-19, er SSI bemyndiget til at indhente en række yderligere personoplysninger om dig. Disse oplysninger kan kun indhentes hos læger, der behandler patienter med bekræftede tilfælde af covid-19. Det er muligt at indhente oplysninger om (1) patientens rejseaktiviteter, (2) hvorvidt patienten har været i kontakt med en smittet, og (3) hvorvidt testen indgår som del af screening af en personalegruppe / på en arbejdsplads. SSI’s bemyndigelse til at indhente disse oplysninger fremgår af § 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021 om anmeldelse af covid-19.

Hvis din test er positiv, vil restmateriale fra den diagnostiske prøve blive opbevaret hos SSI med henblik på overvågning af udbredelsen af covid-19, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s myndighedsopgave efter sundhedsloven. Herefter vil restmateriale blive opbevaret i Danmarks Nationale Biobank med henblik på fremtidig forskning. Sidstnævnte gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således herefter alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere under fanen ”Hvis restmateriale fra din diagnostiske prøve opbevares i Danmarks Nationale Biobank" nedenfor og generelt om Danmarks Nationale Biobank på deres hjemmeside.

Bemærk, at hvis din PCR-prøve er taget efter den 7. september 2020 og er negativ, gemmer vi ikke det biologiske materiale. I dette tilfælde destrueres restmaterialet fra din prøve automatisk, når analysen af prøven er gennemført. Negative PCR-prøver foretaget inden den 7. september 2020 opbevares fortsat i Danmarks Nationale Biobank.

Bemærk også, at vi ikke gemmer biologisk materiale og ikke foretager sekventering i forbindelse med antigentest.

SSI uploader oplysninger om virus-sekvenser fra positive covid-19-prøver til internationalt anerkendte databaser, herunder databasen GISAID. Formålet med upload af disse oplysninger er navnlig at muliggøre global pandemiovervågning og forskning relateret hertil. Upload sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 777 af 29. april 2021 om Statens Serum Instituts videregivelse af gensekvenser og isolater fra mikroorganismer og tilknyttede personoplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme sygdomme.

SSI videregiver og modtager en række personoplysninger til og fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører opgaver i relation til smitteopsporing. Dette følger af epidemilovens § 52.

SSI modtager efterfølgende en række oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er indhentet i forbindelse med styrelsens opgaver i relation til smitteopsporing. Det er bl.a. oplysninger om cpr-nummer eller anden identifikation, formodet smittekilde, hvilken testtype, den smittede har anvendt, hvorvidt den smittede har haft symptomer, herunder sygdomsdebut, om den smittede er en del af et afgrænset udbrud, forudgående udlandsophold, antal nære kontakter, som den smittede har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed.

SSI modtager kun oplysninger, når det er nødvendigt til brug for SSI’s varetagelse af opgaver vedrørende overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af covid-19.

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder med henblik på effektiv smitteopsporing.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose samt af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

De oplysninger, som indgår i SSI’s overvågning, opbevares, indtil de ikke længere er nødvendige for SSI’s forpligtelser efter sundhedslovens § 222.

Er du blevet testet for covid-19 af en privat testudbyder?

Hvis du har fået foretaget en virustest, antigentest, PCR-test eller anden lignende test, ved en privat testudbyder, er testudbyderen forpligtet til at sende nogle oplysninger til SSI, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021 om anmeldelse af covid-19.

SSI har til opgave at overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, herunder covid-19. Dette betyder, at SSI bl.a. nøje monitorerer spredningen af covid-19, holder øje med forskellige virusvarianter, monitorerer sygdommens alvorlighed og konsekvenser mv. SSI ser i den forbindelse både på oplysninger om smittede og ikke-smittede, oplysninger om indlagte, døde, om smitte blandt personer på plejehjem og i særlige brancher mv.

Behandlingen af oplysningerne sker som led i SSI’s forpligtelse til at overvåge og hindre smittespredning jf. sundhedslovens § 222. Behandlingen har dermed til formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen af covid-19. Overvågningen kan desuden bidrage til at bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde med covid-19 og dermed vurdere, hvordan vi bør prioritere forebyggelse og kontrol. Desuden kan overvågningen bruges til at vurdere udviklingen af forskellige varianter af covid-19 over tid.

SSI modtager oplysninger om personlig identifikation (så vidt muligt cpr-nummer og telefonnummer, alternativt andre identifikations- og kontaktoplysninger), behandlingssted, den, der har udført analysen (fx laboratorie eller behandlingssted), testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation), testens resultat (fx negativ/positiv/inkonklusiv), dine svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning.

Testresultatet vil endvidere blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa. Prøvesvaret gøres tilgængelig på sundhed.dk for dig eller din værge, medmindre du har fravalgt visning på sundhed.dk.

Såfremt SSI finder det nødvendigt af hensyn til overvågningen og hindring af udbredelsen af covid-19, er SSI bemyndiget til at indhente en række yderligere personoplysninger om dig. Disse oplysninger kan kun indhentes hos læger, der behandler patienter med bekræftede tilfælde af covid-19. Det er muligt at indhente oplysninger om (1) patientens rejseaktiviteter, (2) hvorvidt patienten har været i kontakt med en smittet, samt (3) hvorvidt testen indgår som del af screening af en personalegruppe / på en arbejdsplads. SSI’s bemyndigelse til at indhente disse oplysninger fremgår af § 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021 om anmeldelse af covid-19.

SSI videregiver og modtager en række personoplysninger til og fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører opgaver i relation til smitteopsporing. Dette følger af epidemilovens § 52.

SSI modtager efterfølgende en række oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er indhentet i forbindelse med styrelsens opgaver i relation til smitteopsporing. Det er bl.a. oplysninger om cpr-nummer eller anden identifikation, formodet smittekilde, hvilken testtype, den smittede har anvendt, hvorvidt den smittede har haft symptomer, herunder sygdomsdebut, om den smittede er en del af et afgrænset udbrud, forudgående udlandsophold, antal nære kontakter, som den smittede har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed.

SSI modtager kun oplysninger, når det er nødvendigt til brug for SSI’s varetagelse af opgaver vedrørende overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af covid-19.

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder med henblik på effektiv smitteopsporing.

SSI behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og i og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse samt af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

De oplysninger, som indgår i SSI’s overvågning, opbevares indtil de ikke længere er nødvendige for SSI’s forpligtelser efter sundhedslovens § 222. Derudover har SSI efter de forvaltningsretlige regler om dokumentation mv. en række forpligtelser til at opbevarer oplysninger. Oplysningerne vil endvidere blive afleveret til Rigsarkivet i overensstemmelse med reglerne i arkivloven.

Er du blevet testet for, eller har du haft en sygdom, som SSI har til opgave at monitorere, forebygge og bekæmpe?

SSI har til opgave at overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme. Dette betyder, at SSI bl.a. nøje monitorerer spredningen af visse smitsomme sygdomme, holder øje med forskellige varianter af mikroorganismer, monitorerer sygdommens alvorlighed og konsekvenser, ser på betydningen af testaktivitet mv. SSI ser i den forbindelse både på oplysninger om smittede og ikke-smittede, indlagte og døde, smitte blandt personer på plejehjem og i særlige brancher mv. Hvis du er blevet testet for en mikroorganisme eller har haft en sygdom, som SSI har til opgave at overvåge, vil SSI behandle oplysninger om dig.

Landets læger er i den forbindelse forpligtede til at anmelde en række smitsomme sygdomme som fx aids, kolera, tuberkulose og rabies til SSI. Dette følger af bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 med senere ændringer om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Du kan læse listen over de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme her.

Behandlingen har dermed til formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen af sygdommene. Overvågningen kan desuden bidrage til at bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde og dermed vurdere, hvordan vi bør prioritere forebyggelse og kontrol. Desuden bruges overvågningen til at vurdere ændringer i de mikroorganismer, som forårsager sygdom. SSI holder eksempelvis øje med forekomst af modstandsdygtighed (resistens) over for antibiotika.

SSI vil behandle almindelige oplysninger om dig, såsom navn, cpr-nummer, læge mv. Derudover vil SSI behandle helbredsoplysninger om dig i form af testresultatet. SSI vil også ofte behandle andre helbredsoplysninger om dig, fordi vi har registreret, at du har været smittet med en given mikroorganisme.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Som led i overvågningen af smitsomme sygdomme kan SSI opdage ændringer i bakterier og vira, der kan få stor betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning. SSI kan derfor anvende disse oplysninger til at rejse forskningsspørgsmål og hypoteser om smitsomme sygdomme i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 10. SSI’s overvågning og forskningsaktiviteter er dermed tæt forbundet.

Aggregerede resultater fra SSI’s overvågning offentliggøres ofte i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift el. lign. Formålet med offentliggørelsen er at gøre sundhedsvæsenet og den generelle befolkning bekendt med spredningen eller udviklingen af den specifikke sygdom, således at der kan træffes de fornødne foranstaltninger for at bremse udviklingen mest muligt. Derudover har publiceringen til formål at gøre andre europæiske og internationale organisationer opmærksomme på udviklingen af bestemte sygdomme, ligesom SSI gør brug af publiceret viden om udviklingen i andre lande.

SSI vil i visse situationer dele oplysninger om mikroorganismer fra positive analyser til internationalt anerkendte databaser, herunder databasen GISAID, når det er nødvendigt af hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme sygdomme. Formålet med upload af disse oplysninger er navnlig at muliggøre global pandemiovervågning og forskning relateret hertil. Upload sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 777 af 29. april 2021 om Statens Serum Instituts videregivelse af gensekvenser og isolater fra mikroorganismer og tilknyttede personoplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme sygdomme.

I forbindelse med SSI’s forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, analyserer SSI biologisk materiale. Det biologiske materiale opbevares i frysere på SSI.

I mange tilfælde vil det alene være selve virusmolekylet eller bakteriestammen, der opbevares. Dette kræver, at det er muligt at adskille mikroorganismen fra den oprindelige prøve. I SSI’s overvågningsregistre vil der dog være knyttet visse personoplysninger til prøven, da det er nødvendigt at vide, hvor virusmolekylet/bakteriestammen kommer fra, og hvilke symptomer den har medført. Personoplysningen vil typisk være et løbenummer, der kan tilbageføres til den person, som prøven stammer fra (værten). I andre tilfælde kan det være relevant at gemme hele den humane prøve med det formål at kunne sammenligne den med nyere prøver og dermed monitorere sygdommens udvikling i mennesker generelt.

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder med henblik på effektiv smitteopsporing.

De oplysninger, som indgår i SSI’s overvågning, opbevares, indtil de ikke længere er nødvendige for udførslen af instituttets opgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

Er du født i Danmark efter år 1975?

Hvis et barn fødes i Danmark, vil forældrene 48-72 timer efter fødslen blive tilbudt, at der foretages en hælblodprøve på barnet (PKU-kort), som sendes til screeningsanalyse hos SSI. Ved denne blodprøve testes spædbarnet for en række alvorlige medfødte sygdomme, der kan behandles.

Dette tilbud blev indført i år 1975.

Det betyder, at hvis du har fået foretaget en hælprøve i forbindelse med dette screeningstilbud, har SSI modtaget dit PKU-kort til diagnostisk undersøgelse mv.

Du kan læse mere om PKU-kort her.

SSI får den fysiske prøve tilsendt med henblik på at foretage analyser, der har til formål at undersøge blodet for tegn på medfødte sygdomme. Ud over analyseresultater vil SSI registrere almindelige oplysninger om dig såsom navn, cpr-nummer, prøvetagningstidspunkt, fødselssted og gestationsalder.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og i og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnosticering og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Når SSI har analyseret din biologiske prøve, sendes svaret til den sundhedsperson, der har rekvireret analysen eller den specialafdeling, der udfører behandlingen. Svaret vil også være tilgængeligt på barnets profil på sundhed.dk. Overførsel til rekvirenten af analysen sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3.

Efter endt analyse vil PKU-kortet blive opbevaret i frysere hos SSI. Denne procedure blev iværksat i år 1982, hvorfor hælblodprøver, der er foretaget herefter, opbevares hos SSI. PKU-kortet vil ikke blive opbevaret hos SSI, hvis dine forældre har anmodet om destruktion af din prøve. Biobanken i Afdeling for Medfødte Sygdomme er en klinisk biobank, hvilket betyder, at den primært anvendes til kliniske formål, såsom forebyggelse, diagnosticering og behandling. Prøvematerialet kan også anvendes til løbende kvalitetssikring af screeningen af nyfødte og ved udvikling af nye analyse- og screeningsmetoder samt til sundhedsvidenskabelig forskning.

Prøvematerialet er begrænset ressource, og anvendelsen prioriteres derfor som følgende:

1. prioritet: Til anvendelse for barn og familie
2. prioritet: Til anvendelse ved den løbende kvalitetssikring af screeningen af nyfødte og ved udvikling af nye analyse- og screeningsmetoder
3. prioritet: Til anvendelse i sundhedsforskningen.

PKU-kort kan kun udleveres til forskning, hvis projektet er godkendt i det Videnskabsetiske komitésystem, og når det er nødvendigt for udførelse af sundhedsvidenskabelige undersøgelser af væsentlig betydning, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. Det biologiske materiale kan dog ikke udleveres til forskning, hvis du er tilmeldt Vævsanvendelsesregistret. Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregistret her.

Du har mulighed for at få dit eller dit barns PKU-kort destrueret. Hvis du ønsker dette, skal du meddele dette med sikker post via borger.dk. Søg efter Statens Serum Institut som modtager og vælg Statens Serum Instituts Hovedpostkasse. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker destruktion af barns PKU-kort, skal begge forældre sende en anmodning om destruktion af prøven, før prøven kan destrueres.

Er du blevet vaccineret?

Hvis du er blevet vaccineret efter den 15. november 2015, vil du som udgangspunkt vil være registreret i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og SSI vil i så fald behandle personoplysninger om dig. DDV er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette givne vaccinationer i DDV.

Derudover vil børnevaccinationer givet efter 1997 og andre vacciner givet som led af en sygesikringsydelse, som udgangspunkt være registreret i DDV. SSI’s børnevaccinationsregister indeholder oplysninger om børnevaccinationer fra tiden før etableringen af DDV.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af vaccination mod covid-19 her.

Det er frivilligt at blive vaccineret samt frivilligt, om du vil lade dit barn blive vaccineret.

Formålene med at drive vaccinationsregisteret er at kunne sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet ved at give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over givne vaccinationer. Derudover gør vaccinationsregisteret det lettere for borgere at rejse til lande, hvor der er krav om at kunne dokumentere modtagne vaccinationer.

SSI har adgang til oplysninger i registeret med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. SSI har desuden adgang til oplysninger i registeret med henblik på at udsende invitation og påmindelser til vaccination. Dette følger af sundhedslovens § 157 a, stk. 6, 2. pkt. og stk. 11, 1. pkt., jf. epidemilovens § 69, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1261 af 9. september 2022 om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer.

De oplysninger, der er registreret i DDV, omfatter navn, adresse, sygesikringsgruppe, valgte praktiserende læge, oplysninger om den sundhedsperson, der har givet vaccinationen, den givne vaccination (herunder batch-nr. og tilknyttede vaccinationsforløb og –programmer) samt (hvor relevant) hvorvidt du var indlagt på et sygehus på tidspunktet for vaccinationen, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

SSI behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 1, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose samt af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

SSI har hjemmel til aktivt at behandle oplysninger, som fremgår af vaccinationsregisteret i en række særskilte tilfælde, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 6.

SSI er forpligtet til at videregive vaccinationsoplysninger til Lægemiddelstyrelsen med henblik på styrelsens behandling af bivirkningsindberetninger og Lægemiddelstatistikregisteret. Dette følger af § 3, stk. 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

SSI kan også i andre tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til udførelsens af SSI’s myndighedsopgaver og i øvrigt i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, videregive personoplysninger til andre.

Du kan selv se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i DDV via www.sundhed.dk, jf. bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, § 5, stk. 1. Du har endvidere mulighed for selv at registrere oplysninger om modtagne vaccinationer. Disse kan efterfølgende berigtiges af en læge, jf. § 5, stk. 4.

Vaccinationsoplysninger slettes 2 år efter, at borgeren er afgået ved døden, jf. § 14, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Særligt om overførsler til tredjelande ved vaccination for covid-19

SSI vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysningerne til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

Hvis du har – eller i fremtiden får – folkeregisteradresse i Grønland, vil oplysninger om, at du har fået en vaccination mod covid-19 i Danmark, herunder hvor mange stik, du har fået i Danmark, blive videregivet til Styrelsen for Sundhed i Grønland. Formålet med videregivelsen er at understøtte selvstyret i Grønlands indsats mod ny coronavirus/covid-19. Videregivelsen sker på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c.

Har du søgt en stilling hos SSI? 

Hvis du har søgt en stilling hos SSI, behandler SSI oplysninger om dig for at kunne behandle og besvare din ansøgning.

Ansættelsesproceduren håndteres som udgangspunkt af afdeling for Medarbejdere, Trivsel og Udvikling (MTU), som varetager HR-opgaver for SSI.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt alene opbevares i Indenrigs- og Sundhedsministeriets rekrutteringssystem (HR-manager) samt i SSI’s journaliseringssystem 360. Kun relevante personer, der tager del i ansættelsesproceduren, får adgang til at se de indsendte dokumenter fra kandidaterne.

Når du ansøger gennem Indenrigs- og Sundhedsministeriets rekrutteringssystem, accepterer du nederst på siden, at vi behandler de personlige oplysninger, som du registrerer i forbindelse med din ansøgning.

I de fleste tilfælde behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, faglige kvalifikationer, uddannelse, tidligere beskæftigelse mv.

Derudover kan cpr-numre forekomme i de tilfælde, hvor du ikke har overstreget disse i fx eksamenspapirer. Hvis du i ansøgningen sætter kryds ved, at du er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1174 af 25. november 2019 med senere ændringer om ”kompensation til handicappede i erhverv mv.”, behandles dette som en helbredsoplysning. I særlige tilfælde kan der indhentes oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder. I dette tilfælde vil du blive orienteret om, hvilke kategorier af oplysninger, der er indsamlet, samt hvor de er indsamlet.

Behandlingen af dine personoplysninger oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet du har givet dit samtykke til behandlingen, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne besvare en henvendelse, som sker på den jobsøgendes anmodning.

Vi opbevarer de oplysninger, du har givet i forbindelse med din ansøgning i vores rekrutteringssystem, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet. Dine oplysninger opbevares dog ikke i mere end 6 måneder, medmindre du specifikt udtrykker ønske herom. Endvidere skal de enkelte personer, der har deltaget i ansættelsesprocessen, destruere eventuelt indsamlet materiale.

Har du besøgt vores hjemmeside? 

Når du besøger SSI’s hjemmeside www.ssi.dk, behandler vi en række oplysninger om dig til at føre statistik over brugen af vores hjemmeside. Formålet herved er at kunne videreudvikle og forbedre SSI’s hjemmeside.

SSI anvender Siteimprove Analytics, som udbydes af den danske softwarevirksomhed Siteimprove. Behandlingen sker på baggrund af en databehandleraftale mellem SSI og Siteimprove.

SSI har fravalgt at indsamle IP-adresser, således at de oplysninger, der indsamles ikke er umiddelbart personhenførbare. Det kan dog ikke udelukkedes, at der som følge af de indtastede søgeord mv. vil blive behandlet personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvordan SSI behandler personoplysninger fra besøgende på vores hjemmeside her.

Hvis SSI analyserer en prøve fra din besætning

Under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) udfører SSI i samarbejde med Københavns Universitet (KU) analyser af veterinære prøver med henblik på påvisning af husdyrsygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og prioner. SSI og KU har i samarbejde indgået aftale med Fødevarestyrelsen om at varetage den veterinære myndighedsopgave, som foruden rådgivning og forskning også omfatter diagnostik i forbindelse med beredskab og nationale overvågningsprogrammer. Fødevarestyrelsen har det overordnede ansvar for beredskab og overvågningen og står for eventuel opfølgning på resultaterne. DK-VET er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af undersøgelserne. SSI bidrager således ved at analysere besætningsprøver, hvorefter prøvesvaret leveres til Fødevarestyrelsen, der herefter tager kontakt til besætningsejeren.

DK-VET er udnævnt af Fødevarestyrelsen til at være nationalt referencelaboratorium i henhold til kontrolforordningen (Forordning 217/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler).

Der er indgået en aftale om fælles dataansvar mellem SSI og KU for at fastlægge parternes respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordningen. Desuden har SSI indgået en konsortieaftale med Københavns Universitet, med det formål at aftale vilkår for samarbejdet i forbindelse med myndighedsbetjeningen på veterinærområdet.

Du kan se en oversigt over, hvilke analyser SSI tilbyder her. Oversigten opdateres løbende.

SSI modtager sammen med prøven en udfyldte rekvisitionsblanket, som er udfyldt af indsender (en dyrlæge, besætningsejer eller en virksomhed). Oplysningerne på blanketten omfatter, hvilke analyser SSI skal udføre samt oplysninger om CHR-nr., besætningsadresse, svarmodtagers e-mail, telefonnummer, praksis-nr., dyreart, undersøgelsens anledning (eks. mistanke om anmeldelsespligtig sygdom, overvågning, specificeret diagnostik) mv. Oplysningerne vedrører besætningen og vil kunne tilbageføres til besætningsejeren. Oplysningerne betragtes derfor som personoplysninger.

De oplysninger, som SSI behandler i forbindelse med den veterinære myndighedsaftale omfatter endvidere oplysninger, som fremgår af Fødevarestyrelsens database kaldet Det Centrale Husdyrsbrugsregister (CHR-registeret). Oplysningerne omfatter eksempelvis besætningsejerens navn og adresse, dyrearten, antal dyr, dato for etablering af besætningen, tilknyttet dyrlægepraksis og i nogle tilfælde brugerens (den, der passer dyrene) navn og adresse.

SSI behandler oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222 og Forordning 217/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, idet behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under myndighedsudøvelse.

Hvis du har anmodet SSI om en ikke-registreret vaccine eller autovaccine til det veterinære område

SSI vil behandle oplysninger om dyrlæger, hvis de har anmodet SSI om en ikke-registreret vaccine eller autovaccine til det veterinære område. SSI vil også behandle oplysninger om besætningsejere, hvis vaccinerne skal anvendes til deres besætning.

SSI har i medfør af lægemiddellovens § 30 tilladelse til, efter anmodning i særlige tilfælde og i begrænset mængde, at sælge eller udlevere sera, vacciner, specifikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse. Tilladelsen er givet for at kunne tilbyde behandling af sygdomme hos dyr, hvor der ikke findes egnede registrerede præparater tilgængelige på det danske marked.

Når dyrlægen bestiller ikke-registrerede vacciner og sera, udfylder dyrlægen en recept med en række oplysninger, herunder bl.a. besætningsejerens navn, adresse, CHR-nr., telefonnummer. Desuden angives dyrlægens navn, praksis-nr., autorisations-nr. samt oplysninger om den anmodede vaccine.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. lægemiddellovens § 30 og sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

SSI modtager som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om besætningsejeren.

Hvis du indgår i et forskningsprojekt på SSI

Forskning er en kerneopgave hos SSI, hvilket også nævnes i sundhedslovens § 222, hvori det er bestemt, at SSI driver videnskabelig forskning. Formålet med SSI’s forskning er bl.a. at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere bidrager resultaterne fra SSI’s forskning til løsninger af de udfordringer, Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden.

SSI forsker blandt andet i epidemiologi, som omhandler risikofaktorer af betydning for udviklingen af sygdomme. Eksempelvis har SSI’s forskningsprojekt ”Bedre Sundhed i Generationer” bidraget med viden om, hvordan de påvirkninger, som et menneske udsættes for i de første leveår, kan have betydning for udviklingen af sygdomme senere i livet. SSI’s epidemiologiske forskningsmiljø er blandt de stærkeste i Europa og nyder bred international anerkendelse.

Derudover udøver SSI vaccineforskning og forskning inden for infektionsberedskab. Vaccineforskningen indgår i en række væsentlige opgaver ift. vaccineberedskabet og –forsyningen, mens den epidemiologiske forskning kan bidrage med at styrke Danmarks beredskab mod nye sygdomme (fx SARS), antibiotikaresistens, luftvejsinfektion mv.

En stor del af SSI’s forskning sker på baggrund af offentlige registre. Eksempelvis kan forskere hos SSI forske i data fra de nationale sundhedsregistre såsom Landspatientregisteret, Register for udvalgte kroniske sygdomme, Yderregisteret, Det Centrale Personregister mv. Derudover understøtter Danmarks Nationale Biobank dansk sundhedsvidenskabelig forskning med en unik national forskningsinfrastruktur.

SSI’s forskere kan anvende biologisk materiale, der indeholder humant væv, i et forskningsprojekt. En forudsætning herfor er, at det enkelte forskningsprojekt er godkendt af Videnskabsetisk Komité. Derudover kan et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt på SSI behandle følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, genetiske oplysninger, oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold og orientering mv. i det omfang, det er relevant for det konkrete forskningsprojekt.

I et forskningsprojekt på SSI indgår en række almindelige oplysninger om dig, såsom dit navn, dit cpr-nummer mv. SSI vil i langt de fleste tilfælde behandle personoplysninger i pseudonymiseret form. Det betyder, at dit cpr-nummer ikke indgår direkte i datasættet, men opbevares separat og ofte uden adgang for den enkelte forsker.

SSI behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, sammenholdt med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne til videnskabelige forskningsformål. Reglerne i Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter vil efter omstændighederne også finde anvendelse.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Såfremt SSI anvender en databehandler som led i et forskningsprojekt, vil SSI udarbejde en databehandleraftale for at sikre, at behandlingen af oplysninger udelukkende sker efter instruks fra SSI og i øvrigt sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. En databehandler anvender ikke oplysningerne til egne formål, men kun til udførelse af en bestemt opgave for SSI, eksempelvis en særlig analyse. Når databehandlerens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til SSI.

Aggregerede resultater fra SSI’s forskningsprojekter vil ofte offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift e.lign. Formålet er at gøre vores samfund bekendt med spredningen eller udviklingen af den specifikke sygdom, således at der kan træffes de fornødne foranstaltninger for at bremse udviklingen mest muligt. Desuden har publiceringen til formål at gøre andre europæiske og internationale organisationer opmærksomme på udviklingen af bestemte sygdomme, ligesom SSI gør brug af publiceret viden om udviklingen i andre lande. En sådan offentliggørelse vil i visse tilfælde kræve en tilladelse fra Datatilsynet.

SSI opbevarer som udgangspunkt oplysningerne indtil tidspunktet for afslutning af forskningsprojektet. Derefter vil oplysningerne blive slettet på SSI og i visse tilfælde overført til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Oplysningerne kan dog være videreanvendt i et andet forskningsprojekt, og vil således blive slettet i forbindelse med det nye projekts afslutning osv.

Personoplysninger, der udelukkende behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed, må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Ønsker du ikke, at dit biologiske materiale, afgivet i forbindelse med behandling, må benyttes til fremtidig forskning, kan du fravælge dette ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregisteret og proceduren for tilmelding her.

Videregivelse af oplysninger fra forskningsprojekter

I særlige tilfælde videregiver SSI biologisk materiale og andet videnskabeligt datamateriale til eksterne forskningsprojekter. SSI har hjemmel til at videregive disse oplysninger, når det er nødvendigt for udførelse af statistiske og videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. En sådan videregivelse skal i visse tilfælde leve op til en række krav i bekendtgørelse nr. 1509 af 18. december 2019 om videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2.

SSI sikrer, at oplysningerne behandles sikkert og påser, at oplysningerne kun skal anvendes i forskningsøjemed. En videregivelse til et forskningsprojekt, som er beliggende uden for EU, vil i visse tilfælde kræve tilladelse fra Datatilsynet.

Videregivelse af biologisk materiale fra Den Nationale Biobank eller fra et forskningsprojekt kræver tilladelse fra Datatilsynet. Derudover skal det modtagne projekt være godkendt af det videnskabsetiske komitésystem.

Aggregerede oplysninger, der hverken direkte eller indirekte kan tilbageføres til enkeltpersoner (anonyme oplysninger) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4 nr. 1, er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 2, stk. 1, og kan deles med eksterne parter efter aftale med SSI.

Finansiering af forskningsprojekter

SSI udfører forskningsprojekter helt eller delvist finansieret gennem offentlige og private, danske og udenlandske fonde. Dette muliggør og styrker kvaliteten af SSI’s forskning. Fondsmidler gives enten til enkelte videnskabelige forskningsprojekter eller til SSI som forskningsudøvende myndighed.

Forskningsfonde, der har bidraget med økonomiske midler til projektet, har ingen rolle eller medbestemmelse i forbindelse med projektets tilrettelæggelse, udførelse eller behandling af personoplysninger, herunder ift. indsamling, analysering eller fortolkning af personoplysninger. Dette skal sikre, at der ikke er interessekonflikter eller etiske problemer forbundet med forskningens udførelse.

Du kan læse mere om SSI's forskning på websiden Forskning

Særligt vedr. kliniske forsøg med lægemidler

Kliniske forsøg undersøger virkningen af et lægemiddel, med henblik på at vurdere sikkerheden og/eller effekten heraf. Der kan både være tale om nye lægemidler eller lægemidler, der allerede er på markedet. Formålet med kliniske forsøg er at bidrage med viden om lægemidler og opnå nye, effektive og sikre lægemidler.

Et klinisk forsøg med lægemidler kan gennemføres ved at afprøve lægemidler på frivillige forsøgspersoner. Disse personer modtager mundtlig og skriftligt information om forsøget og afgiver informeret samtykke til at deltage i studiet, før projektet starter. Et såkaldt ”deltagelsessamtykke”. Som borger er du dermed ikke i tvivl om, hvorvidt du deltager i et klinisk forsøg eller ej. Dog vil dine forældre eller værge kunne have givet samtykke på dine vegne. Du vil kunne indgå i projektet som en del af en kontrolgruppe uden, at du er blevet spurgt om dette.

Kliniske forsøg adskiller sig fra andre forsøgstyper på en række punkter. Der foreligger eksempelvis krav om godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, før projektet kan påbegyndes, jf. § 11 i lov nr. 620 af 8. juni 2016 om kliniske forsøg med lægemidler. Derudover er det et krav, at forsøgsdeltagerne har givet informeret samtykke til at deltage i projektet, jf. art. 28, stk. 1, litra c, i Forordning nr. 536 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler. Dertil skal kliniske forsøg altid anmeldes til Videnskabsetisk Komité, der overvejende vurderer forsøgets etiske aspekter jf. § 14 og § 2, nr. 2 i komitéloven.

Der foreligger et krav om, at de væsentligste dokumenter fra et klinisk forsøg (samlet i en såkaldt ’Masterfil’) skal opbevares i 25 år efter forsøgets afslutning, jf. art. 58 i Forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler. Formålet hermed er at kunne vurdere udførelsen af et forsøg og kvaliteten af de opnåede data.

Hvis Danmarks Nationale Biobank opbevarer restmateriale fra din diagnostiske prøve

Når SSI ikke længere har behov for restmaterialet fra en diagnostisk prøve til udførsel af instituttets opgaver, kan SSI vælge at opbevare eventuelt restmateriale i Danmarks Nationale Biobank til fremtidig forskning.

SSI opbevarer restmaterialet med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, når oplysningerne er nødvendige.

Formålet med opbevaring af restmaterialet er (1) at undgå, at denne uvurderlige ressource til fremtidig forskning bliver smidt ud og (2) at muliggøre og understøtte statistisk og videnskabelig forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning, som kan føre til vigtig ny viden og bedre medicinske behandlinger, til gavn for borgere og fremtidige generationer.

I Danmarks Nationale Biobank opbevares biologisk materiale, der indeholder humant væv. Humant væv indeholder ved analyse følsomme oplysninger i form af bl.a. helbredsoplysninger, race/etnisk oprindelse og genetiske oplysninger. Der behandles en række supplerende oplysninger sammen med prøven, idet Det Nationale Biobankregister kan koble biologiske prøver med data fra forskellige danske registre. Eksempelvis data fra Det Centrale Personregister om køn, fødselsdato, statsborgerskab mm., samt informationer fra Landspatientregisteret med hospitalsrelateret information om dato og tid for indlæggelse og udskrivning, behandling, diagnose og operation mv. Derudover vil SSI behandle almindelige oplysninger om dig såsom dit navn, dit cpr-nummer mv.

Danmarks Nationale Biobank kan videregive biologisk materiale til andre forskere for at muliggøre forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning. Videregivelse til eksterne forskere sker på baggrund af en tilladelse fra Datatilsynet og en godkendelse af forskningsprojektet fra Videnskabsetisk Komité.

Det biologiske materiale i biobanken vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi.

Du har mulighed for at registrere dig i vævsanvendelsesregistret, hvis du ikke ønsker at restmateriale skal anvendes til forskning.

Læs mere om Vævsanvendelsesregistret

Vores kontaktoplysninger

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for vores behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i den forbindelse, kan du kontakte Statens Serum Instituts Afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed ved at sende en mail til ssidatabeskyttelse@ssi.dk. Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person, bør du altid sende din henvendelse til SSI som sikker post, eksempelvis via borger.dk. Du kan læse mere om Sikker kommunikation med SSI her.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes ved at sende en mail til databeskyttelse@sum.dk. Du kan læse mere om, hvordan du kontakter DPO’en nederst her.