Persondatapolitik for behandling af personoplysninger på SSI

Hos SSI behandler vi en række personoplysninger som led i vores myndigheds-opgaver. Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter disse personoplysninger.

You can read the English version here.

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet. SSI’s hovedop-gaver er reguleret i sundhedslovens § 222. Opgaverne omfatter:

 • at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.
 • at fungere som landets centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner og kvalitetsfunktioner. Det vil sige, at SSI udøver artsidentifikation og karakterisering af forskellige biologiske prøver, bidrager med faglig ekspertise samt udvikler nye diagnostiske metoder.
 • at sikre forsyning af vacciner, herunder vacciner til børnevaccinationsprogrammet og vacciner mod covid-19, og beredskabsprodukter. SSI fremskaffer vacciner og andre laboratorieydelser.
 • at indgå i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme, og beredskabet på det veterinære område. Dette gør SSI eksempelvis ved at overvåge smitte i befolkningen med visse sygdomme.
 • SSI varetager regionale teststationer med det formål at overvåge spredningen af virus hos befolkningen, herunder spredningen af covid-19 (TestCenter Danmark).
 • at drive videnskabelig forskning og statistik.
 • at rådgive og yde bistand på områder, som vedrører instituttets opgaver

Hvis du har været i kontakt med SSI eller hvis løsningen af en af vores myndighedsopgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan her læse, hvordan SSI indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger.

Når SSI behandler personoplysninger som led i SSI’s myndighedsopgave, er SSI dataansvarlig. SSI er også dataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har været i kontakt med SSI. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i den forbindelse, kan du kontakte Statens Serum Institut via Borger.dk eller ved at sende en mail til serum@ssi.dk. Du kan endvidere kontakte vores Compliance-afdeling på compliance@ssi.dk, som primært tager sig af spørgsmål vedr. behandling af personoplysninger.

Sundheds- og Ældreministeriet har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes ved at sende en mail til databeskyttelse@sum.dk.

SSI anvender en række databehandlere til at udføre opgaver på SSI’s vegne. Dette sker i overensstemmelse med en databehandleraftale for bl.a. at sikre, at behandlingen af oplysninger udelukkende sker efter instruks fra SSI og i øvrigt sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. En databehandler anvender ikke oplysningerne til egne formål, men kun til udførelse af en bestemt opgave for SSI. Når databehandlerens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til SSI. 

Som en del af SSI’s opgavevaretagelse behandles en lang række personoplysninger. SSI er som dataansvarlig forpligtiget til at overholde databeskyttelsesreglerne, og kan ved brud på databeskyttelsesreglerne ifalde bødestraf.

SSI’s ansatte er forpligtet til at overholde SSI’s persondatapolitik, SSI’s retningslinjer samt leve op til databeskyttelsesreglerne.

Kun autoriserede personer må have adgang til personoplysninger, og brugere må ikke autoriseres til anvendelser, de ikke har behov for i deres jobfunktion.
Alle persondata, herunder ikke-følsomme personoplysninger, som de ansatte får adgang til, skal behandles fortroligt. I den forbindelse skal overholdelse af reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven og straffelovens sikres. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsen. Reglerne om tavshedspligt findes blandt andet i straffeloven, forvaltningsloven og sundhedsloven.

En overtrædelse vil efter omstændighederne kunne medføre disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesreglerne

I forbindelse med SSI’s behandling af personoplysninger om dig, har du ret til at:

 • bede om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
 • bede om at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • i visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig.
 • i visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod SSI’s lovlige behandling af personoplysninger om dig.
 • klage til Datatilsynet, hvis du mener, at SSI behandler personoplysninger om dig i strid med databeskyttelsesreglerne.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SSI på compliance@ssi.dk. Yderligere kontaktoplysninger fremgår i afsnittet nedenfor.

Der gælder en række væsentlige undtagelser til dine muligheder for at få slettet og rettet personoplysninger om dig hos SSI. Dette skyldes bl.a., at SSI som offentlig myndighed ofte vil være nødsaget til at kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller anden beslutning i sin tid blev truffet på. Hvis der er tale om urigtige eller vildledende oplysninger, kan SSI i stedet notere de korrekte oplysninger på sagen uden at fjerne den oprindelige oplysning.

Derudover gælder en række væsentlige undtagelser til dine muligheder for at få SSI’s behandling af dine personoplysninger begrænset. Du har eksempelvis ikke ret til begrænsning i de tilfælde, hvor dine oplysningerne alene behandles til statistiske eller videnskabelige formål, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.

Har du været i kontakt med SSI?

Hvis du har kontaktet SSI elektronisk eller via fysisk brev, behandler SSI de oplysninger om dig, som fremgår af henvendelsen.

Hvis din henvendelse til SSI angår indsigt i personoplysninger om dig, sletning mv., vil vi anmode dig om at sende henvendelsen via e-boks og herved angive dit cpr-nummer. Dette gør vi af flere årsager (i) for entydigt at kunne bekræfte din identitet, (ii) for at kunne fremfinde oplysninger om dig, (iii) for at sikre, at vi sender de efterspurgte oplysninger til rette modtager, samt (iv) for at kunne kommunikere med dig på en sikker måde. Det er frivilligt om du vil sende en henvendelse via e-boks og om du vil oplyse dit cpr-nummer. Ønsker du ikke dette, kan det betyde, at vi ikke kan besvare din henvendelse.

SSI er forpligtet til at journalisere en henvendelse fra dig i vores sagsbehandlingssystem. Oplysningerne behandles i den forbindelse i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 og § 11, stk. 1. SSI’s journaliseringssystem leveres af en ekstern it-leverandør, mens drift af servicen udføres af Sundhedsdatastyrelsen, som er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. SSI anvender eksterne it-leverandører, der behandler personoplysninger på SSI’s vegne i overensstemmelse med en databehandleraftale mellem SSI og databehandleren.

SSI er forpligtet til at dokumentere sin virksomhed, og SSI opbevarer således oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til dette formål. SSI afleverer hvert femte år SSI’s journal til Rigsarkivet. Dette sker i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Har du været på besøg hos SSI?

Hvis du har været på et fysisk besøg hos SSI, behandler SSI en række personoplysninger om dig. Ved ankomst i SSI’s reception, beder vi dig om at registrere dit besøg. Du bedes angive en række almindelige personoplysninger såsom dit navn, dato for besøget, hvilket firma du eventuelt repræsenterer og hvilken medarbejder/afdeling, du besøger. Oplysningerne gives frivilligt til SSI. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysningerne, kan det betyde, at du ikke kan besøge SSI, eller at du skal ledsages af en SSI-medarbejder under hele besøget.

Når du opholder dig på SSI’s område, kan du blive optaget på SSI’s tv-overvågning. SSI behandler oplysninger om dig i det omfang de fremgår af billedoptagelserne. Oplysningerne kan omfatte almindelige personoplysninger, såsom tidspunktet for opholdet på det tv-overvågede område. Hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne, vil oplysningerne omfatte strafbare forhold og lovovertrædelser. Hvis dit udseende eller din påklædning afslører noget om din helbredsmæssige tilstand, din religiøse overbevisning mv., vil det ligeledes kunne fremgå af optagelserne.

Formålet med registreringen i receptionen og tv-overvågningen er bl.a. forebyggelse og opklaring af kriminalitet. SSI’s opbevarer vacciner, huser et veterinært beredskab og et operationelt beredskab mod biologisk terrorisme. SSI er i den forbindelse forpligtet til at sikre imod uautoriseret adgang til udvalgte lokaler og områder, ved bl.a. at udføre forebyggende foranstaltninger såsom tv-overvågning og adgangskontrol. Forpligtelserne følger bl.a. af principperne og retningslinjerne for god distributionspraksis, som SSI er forpligtet til at følge, jf. artikel 80, litra g, i direktiv 2001/83/EF. SSI modtager rådgivning fra politiet vedrørende graden af sikkerhed på SSI.

Registrering af dit besøg sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e. SSI foretager tv-overvågning med hjemmel artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen og §§ 6 og 8 i databeskyttelsesloven.

SSI vil i yderst særlige tilfælde videregive billedoptagelser til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. SSI har hjemmel hertil i tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.

SSI opbevarer billedoptagelserne i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. I yderst særlige tilfælde kan opbevaring ske i længere tid med hjemmel i tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4 og 5. Dette omfatter situationer, hvor opbevaring er nødvendig af hensyn til en konkret tvist eller hvor oplysningerne behandles i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Har du fået en prøve analyseret hos SSI?

Som led i SSI’s myndighedsudøvelse diagnosticerer SSI en række biologiske prøver udtaget fra patienter. Hvis du har fået analyseret en prøve hos SSI, vil SSI automatisk behandle en række personoplysninger om dig.

Såfremt du er blevet testet for covid-19 i en af vores regionale teststationer, kan du læse mere herom i afsnittet om TestCenter Danmark nedenfor.

SSI får den fysiske prøve tilsendt, med henblik på at foretage en analyse. Formålet med analysen er at undersøge for mikroorganismer (virus, svampe, bakterier og pesticider). Ud over disse mirkoorganismer, vil SSI behandle almindelige oplysninger om dig såsom navn, cpr-nummer, læge mv. Prøven kan også indeholde oplysninger om din helbredsmæssige tilstand. Hvis prøven indeholder humant væv, vil prøven yderligere indeholde oplysninger om dit arvemateriale og din genetiske tilstand. Sådanne oplysninger vil kræve en særlig analyse. SSI foretager ikke en sådan analyse, når prøven alene analyseres hos SSI med henblik på diagnosticering. Restmateriale fra en sådan prøve vil ofte blive opbevaret i Den Nationale Biobank til fremtidig forskning. Hvis den sundhedsperson der har rekvireret analysen, indsender relevante oplysninger om din helbredstilstand, vil sådanne oplysninger også behandles af SSI.

SSI behandler almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Når SSI har analyseret din biologiske prøve, sendes svaret til den sundhedsperson, der har rekvireret analysen og gøres tilgængelig på sundhed.dk med hjemmel i bekendtgørelse nr. 650 af 13. april 2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v., § 5, stk. 1 for dig eller din værge, medmindre du har fravalgt visning på sundhed.dk, jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 5. Overførsel til rekvirenten af analysen sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, jf. sundhedslovens § 222. Resultatet vil ligeledes blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa.

SSI kan vælge at opbevare eventuelt restmateriale fra den diagnostiske prøve i Danmarks Nationale Biobank med henblik på fremtidig forskning. Dette gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere om Danmarks Nationale Biobank her.

Er du blevet testet for covid-19?

Hvis virustesten er foretaget af TestCenter Danmark
TestCenter Danmark (TCDK) har til formål at øge testaktiviteten i Danmark og understøtte regeringens teststrategi i forbindelse med covid-19. I TCDK kan borgere uden symptomer eller med milde symptomer, men som ikke har behov for at tale med en læge, blive testet for, om de er smittet med covid-19.

Behandlingen af dine personoplysninger sker først og fremmest med det formål at teste, om du på tidspunktet for prøvetagningen er smittet med covid-19. Desuden har SSI til opgave at overvåge og hindre smittespredning, hvorfor behandlingen ligeledes vil ske med det formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen.

Du kan læse mere om TestCenter Danmark her.

www.coronaprover.dk under se spørgsmål og svar - Behandling af dine personoplysninger kan du læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med virustest i TestCenter Danmark. Samme skrivelse kan også findes nederst på siden under Persondatapolitik.

Hvis virustesten er foretaget på et sygehus
Hvis virustesten er foretaget på et sygehus, vil det ofte være sygehuset, der analyserer prøven.

Vil du vide mere om din regions behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte din region. Du kan finde din regions kontaktoplysninger her:
Region Nordjylland: www.rn.dk
Region Midtjylland: www.rm.dk
Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk
Region Hovedstaden: www.regionh.dk
Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk

SSI’s overvågning af smitten med covid-19

SSI har til opgave at overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, herunder covid-19. Dette betyder, at SSI bl.a. nøje monitorerer spredningen af covid-19, holder øje med forskellige virusvarianter, monitorerer sygdommens alvorlighed og konsekvenser mv. SSI ser i den forbindelse både på oplysninger om smittede og ikke-smittede, oplysninger om indlagte, døde, om smitte blandt personer på plejehjem og i særlige brancher mv.

Behandlingen af oplysningerne sker som led i SSI’s forpligtelse til at overvåge og hindre smittespredning jf. sundhedslovens § 222. Behandlingen har dermed til formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen af covid-19. Overvågningen kan desuden bidrage til at bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde med covid-19 og dermed vurdere, hvordan vi bør prioritere forebyggelse og kontrol. Desuden kan overvågningen bruges til at vurdere udviklingen af forskellige varianter af covid-19 over tid.

Hvis du har fået foretaget en virustest, antigentest, PCR-test eller anden lignende test for covid-19, ved et offentligt eller privat behandlingssted eller ved anden selvstændig virksomhed, vil det pågældende teststed være forpligtet til at sende nogle oplysninger ind til SSI, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 2021 om anmeldelse af covid-19 med senere ændringer.

SSI modtager oplysninger om personlig identifikation (så vidt muligt CPR og telefonnummer, alternativt andre identifikations- og kontaktoplysninger), behandlingssted, den der har udført analysen (fx laboratorie eller behandlingssted), testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation), testens resultat (fx negativ/positiv/inkonklusiv), dine svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning.

Nogle offentlige teststeder analyserer også, hvilken virusvariant du er smittet med. Hvis et offentligt teststed har foretaget en analyse af virusvarianten (sekventering), skal resultatet af en sådan analyse sendes til SSI. Hvis ikke det offentlige teststed har analyseret for virusvarianten, skal selve prøve sendes til SSI. Så vil SSI analysere hvilken virusvariant, der er tale om. SSI foretager sekvensering for både at opdage nye virusvarianter og for at følge udviklingen og spredningen blandt nye virusvarianter. SSI udskiller selve virus fra prøven, og analyserer virussets RNA. SSI undersøger kun virus' arvemateriale, og derfor ikke personens DNA/arvemateriale.

Såfremt SSI finder det nødvendigt af hensyn til overvågningen og hindring af udbredelsen af covid-19, er SSI bemyndiget til at indhente en række yderligere personoplysninger om dig. Disse oplysninger kan kun indhentes hos læger, der behandler patienter med bekræftede tilfælde af covid-19. Det er muligt at indhente oplysninger om (1) patientens rejseaktiviteter, (2) hvorvidt patienten har været i kontakt med en smittet, og (3) hvorvidt testen indgår som del af screening af en personalegruppe / på en arbejdsplads. SSI’s bemyndigelse til at indhente disse oplysninger fremgår af § 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 2021 om anmeldelse af covid-19 med senere ændringer.

Hvis din test er positiv, vil restmateriale fra den diagnostiske prøve blive opbevaret hos SSI med henblik på overvågning af udbredelsen af covid-19, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s myndighedsopgave efter sundhedsloven. Herefter vil restmateriale blive opbevaret i Danmarks Nationale Biobank med henblik på fremtidig forskning. Sidstnævnte gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således herefter alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere under fanen ”Hvis restmateriale fra din diagnostiske prøve opbevares i Danmarks Nationale Biobank" og generelt om Danmarks Nationale Biobank her.

SSI uploader oplysninger om virus-sekvenser fra positive covid-19-prøver til internationalt anerkendte databaser, herunder databasen GISAID. Formålet med upload af disse oplysninger er navnlig at muliggøre global pandemiovervågning og forskning relateret hertil. Upload sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 777 af 29. april 2021 om Statens Serum Instituts videregivelse af gensekvenser og isolater fra mikroorganismer og tilknyttede personoplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme sygdomme.

SSI videregiver og modtager en række personoplysninger til og fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører opgaver i relation til smitteopsporing. Dette følger af epidemilovens § 52.

SSI modtager efterfølgende en række oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er indhentet i forbindelse med styrelsens opgaver i relation til smitteopsporing. Det er bl.a. oplysninger om personnummer eller anden identifikation, formodet smittekilde, hvilken testtype, den smittede har anvendt, hvorvidt den smittede har haft symptomer, herunder sygdomsdebut, om den smittede er en del af et afgrænset udbrud, forudgående udlandsophold, antal nære kontakter, som den smittede har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed.

SSI modtager kun oplysninger, når det er nødvendigt til brug for SSI’s varetagelse af opgaver vedrørende overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af covid-19.

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder med henblik på effektiv smitteopsporing.

SSI behandler almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

De oplysninger som indgår i SSI’s overvågning, opbevares indtil de ikke længere er nødvendige for SSI’s forpligtelser efter sundhedslovens § 222. 

Er du blevet testet for covid-19 af en privat testudbyder?

SSI har til opgave at overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, herunder covid-19. Dette betyder, at SSI bl.a. nøje monitorerer spredningen af covid-19, holder øje med forskellige virusvarianter, monitorerer sygdommens alvorlighed og konsekvenser mv. SSI ser i den forbindelse både på oplysninger om smittede og ikke-smittede, oplysninger om indlagte, døde, om smitte blandt personer på plejehjem og i særlige brancher mv.

Behandlingen af oplysningerne sker som led i SSI’s forpligtelse til at overvåge og hindre smittespredning jf. sundhedslovens § 222. Behandlingen har dermed til formål at indsamle viden om smitterisikoen og smittespredningen af covid-19. Overvågningen kan desuden bidrage til at bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde med covid-19 og dermed vurdere, hvordan vi bør prioritere forebyggelse og kontrol. Desuden kan overvågningen bruges til at vurdere udviklingen af forskellige varianter af covid-19 over tid.

Hvis du har fået foretaget en virustest, antigentest, PCR-test eller anden lignende test, ved en privat testudbyder, er testudbyderen forpligtet til at sende nogle oplysninger til SSI, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 2021 om anmeldelse af covid-19 med senere ændringer.

SSI modtager oplysninger om personlig identifikation (så vidt muligt CPR og telefonnummer, alternativt andre identifikations- og kontaktoplysninger), behandlingssted, den der har udført analysen (fx laboratorie eller behandlingssted), testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation), testens resultat (fx negativ/positiv/inkonklusiv), dine svar på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning.

Testresultatet vil endvidere blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa. Prøvesvaret gøres tilgængelig på sundhed.dk for dig eller din værge, medmindre du har fravalgt visning på sundhed.dk.

Såfremt SSI finder det nødvendigt af hensyn til overvågningen og hindring af udbredelsen af covid-19, er SSI bemyndiget til at indhente en række yderligere personoplysninger om dig. Disse oplysninger kan kun indhentes hos læger, der behandler patienter med bekræftede tilfælde af covid-19. Det er muligt at indhente oplysninger om (1) patientens rejseaktiviteter, (2) hvorvidt patienten har været i kontakt med en smittet, samt (3) hvorvidt testen indgår som del af screening af en personalegruppe / på en arbejdsplads. SSI’s bemyndigelse til at indhente disse oplysninger fremgår af § 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 2021 om anmeldelse af covid-19 med senere ændringer.

SSI videregiver og modtager en række personoplysninger til og fra Styrelsens for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører opgaver i relation til smitteopsporing. Dette følger af epidemilovens § 52.

SSI modtager efterfølgende en række oplysninger fra Styrelsens for Patientsikkerhed, som er indhentet i forbindelse med styrelsens opgaver i relation til smitteopsporing. Det er bl.a. oplysninger om personnummer eller anden identifikation, formodet smittekilde, hvilken testtype, den smittede har anvendt, hvorvidt den smittede har haft symptomer, herunder sygdomsdebut, om den smittede er en del af et afgrænset udbrud, forudgående udlandsophold, antal nære kontakter, som den smittede har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed.

SSI modtager kun oplysninger, når det er nødvendigt til brug for SSI’s varetagelse af opgaver vedrørende overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af covid-19.

Danmark er forpligtet som stat til at leve op til det Internationale Sundhedsregulativ (IHR). Danmark har i den forbindelse en række forpligtelser i medfør Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF. Medlemsstaterne er bl.a. forpligtet til at informere de kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen behørigt og rettidigt om bl.a. udbrud af smitsomme sygdomme, herunder med henblik på effektiv smitteopsporing.

SSI behandler dine almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

De oplysninger som indgår i SSI’s overvågning, opbevares indtil de ikke længere er nødvendige for SSI’s forpligtelser efter sundhedslovens § 222.

Er du blevet testet for eller har du haft en sygdom, som SSI har til opgave at monitorere, forebygge og bekæmpe?

SSI har til opgave at overvåge visse smitsomme sygdomme, jf. sundhedslovens § 222.

Hvis du er blevet testet for en mikroorganisme eller har haft en sygdom som SSI har til opgave at overvåge med henblik på at forebygge og monitorere spredning og udvikling af, vil SSI behandle oplysninger om dig.

Du kan læse et samlet overblik over de sygdomme og mikroorganismer, som SSI har til opgave at overvåge, i informationspjecen ”Overvågning af sygdomme og mikroorganismer hos SSI”, som kan findes her: ”Overvågning af sygdomme og mikroorganismer hos SSI”.

Eksempelvis er landets læger forpligtet til at anmelde en række smitsomme sygdomme som f.eks. aids, kolera, tuberkulose og rabies, til SSI. Dette følger af bekendtgørelse nr. 277 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. af 14. april 2000 med senere ændringer. Du kan læse listen over de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme her.

SSI’s overvågning har blandt andet til formål at:

 • opdage nye sygdomsudbrud.
 • vurdere tendenser og udvikling af sygdomme over tid.
 • bestemme Danmarks aktuelle sygdomsbyrde og dermed kunne prioritere forebyggelse og kontrol.
 • opdage ændringer i bakterier og virus, som for eksempel forekomst af modstandsdygtighed (resistens) over for antibiotika.

SSI vil først og fremmest behandle almindelige oplysninger om dig, såsom navn, cpr-nummer, læge mv. Derudover vil SSI behandle helbredsoplysninger om dig, i form af testresultatet som konstaterer, om prøven indeholder den specifikke sygdom, bakterie, mikroorganisme eller lignende. Derudover vil vi ofte behandle andre helbredsoplysninger om dig, i det omfang de er nødvendige for overvågningen af sygdommen.

SSI behandler almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

En opdagelse af ændringer i bakterier og virus vil have stor værdi for sundhedsvidenskabelig forskning. Oplysningerne vil kunne anvendes til at rejse forskningsspørgsmål og hypoteser om smitsomme sygdomme i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 10. SSI’s overvågning og forskningsaktiviteter er dermed tæt forbundet.

Aggregerede resultater fra SSI’s overvågning vil ofte offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift el. lign. Formålet herved er at gøre sundhedsvæsenet og den generelle befolkning bekendt med spredningen eller udviklingen af den specifikke sygdom, således at der kan træffes de fornødne foranstaltninger for at bremse udviklingen mest muligt. Desuden har publiceringen til formål at gøre andre europæiske og internationale organisationer opmærksomme på udviklingen af bestemte sygdomme, ligesom SSI gør brug af publiceret viden om udviklingen i andre lande. En sådan offentliggørelse vil i visse tilfælde kræve en tilladelse fra Datatilsynet.

SSI analyserer biologisk materiale i forbindelse med overvågning af specifikke sygdomme og mikroorganismer. Det biologiske materiale opbevares i Danmarks Nationale Biobank og/eller i den konkrete afdeling på SSI, som foretager overvågning af sygdommen/mikroorganismen.

De oplysninger, som indgår i SSI’s overvågning, opbevares indtil de ikke længere har overvågningsmæssig værdi. I de fleste tilfælde vil det alene være selve virusmolekylet eller bakteriestammen som opbevares. Det skyldes, at opbevaring af virusmolekylet eller bakteriestammen i mange tilfælde er tilstrækkeligt for at kunne monitorere udviklingen af sygdommen. Dog vil der i SSI’s overvågningsregistre være knyttet visse personoplysninger til prøven, da det er nødvendigt at vide, hvor virusmolekylet/bakteriestammen kommer fra. Personoplysningen vil typisk være et løbenummer, der kan tilbageføres til den person prøven stammer fra. I andre tilfælde kan det være relevant at gemme hele den humane prøve med det formål at kunne sammenligne med nyere prøver og dermed monitorere sygdommens udvikling i mennesker generelt.

Er du blevet vaccineret?

Hvis du er blevet vaccineret efter den 15. november 2015, vil du som udgangspunkt vil være omfattet af Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og SSI vil i så fald behandle oplysninger om dig. Det Danske Vaccinationsregister er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette givne vaccinationer i DDV.

Derudover vil børnevaccinationer givet efter 1997 og andre vacciner givet som led af en sygesikringsydelse, som udgangspunkt være omfattet af DDV. SSI’s børnevaccinationsregister indeholder oplysninger om børnevaccinationer fra tiden før etableringen af DDV.

Hvis du er interesseret i at læse om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af vaccination mod covid-19, kan du læse om her.

Det er frivilligt at blive vaccineret samt frivilligt, om du vil lade dit barn blive vaccineret.

Formålene med at drive vaccinationsregisteret er at kunne sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet ved at give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over givne vaccinationer. Derudover gør vaccinationsregisteret det lettere for borgere at rejse til lande, hvor der er krav om at kunne dokumentere modtagne vaccinationer.

SSI har adgang til oplysninger i registeret med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. SSI har desuden adgang til oplysninger i registeret med henblik på at udsende invitation og påmindelser til vaccination. Dette følger af sundhedslovens § 157 a, stk. 6, 2. pkt. og stk. 11, 1. pkt., jf. epidemilovens § 69, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 638 om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer af 13. april 2021.

De oplysninger, der er registeret i DDV, omfatter navn, adresse, sygesikringsgruppe, valgte praktiserende læge, oplysninger om den sundhedsperson, der har givet vaccinationen, den givne vaccination (herunder batch-nr. og tilknyttede vaccinationsforløb og –programmer) samt (hvor relevant) hvorvidt du var indlagt på et sygehus på tidspunktet for vaccinationen, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

SSI behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 1, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og sundhedslovens § 222, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse og medicinsk diagnose.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

SSI har hjemmel til aktivt at behandle oplysninger, som fremgår af vaccinationsregisteret i en række særskilte tilfælde, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 6.

SSI er forpligtet til at videregive vaccinationsoplysninger til Lægemiddelstyrelsen med henblik på styrelsens behandling af bivirkningsindberetninger, samt Lægemiddelstatistikregisteret. Dette følger af § 3, stk. 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Du kan selv se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i DDV via www.sundhed.dk, jf. bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, § 5, stk. 1. Du har endvidere mulighed for selv at registrere oplysninger om modtagne vaccinationer. Disse kan efterfølgende berigtiges af en læge, jf. § 5, stk. 4.

Vaccinationsoplysninger slettes 2 år efter at borgeren er afgået ved døden, jf. § 14, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Har du søgt en stilling hos SSI? 

Hvis du har søgt en stilling hos SSI, behandler SSI oplysninger om dig for at kunne behandle og besvare din ansøgning.

Ansættelsesproceduren håndteres som udgangspunkt af Koncern HR, som varetager HR-opgaver for Sundheds- og Ældreministeriet.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt alene opbevares i Sundheds og Ældreministeriets rekrutteringssystem (HR-manager), samt i SSI’s journaliseringssystem 360. Kun relevante personer, der tager del i ansættelsesproceduren får adgang til at se de indsendte dokumenter fra kandidaterne.

Når du ansøger gennem Sundheds- og Ældreministeriets rekrutteringssystem, accepterer du nederst på siden, at vi behandler de personlige oplysninger, som du registrerer i forbindelse med din ansøgning.

I de fleste tilfælde behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, faglige kvalifikationer, uddannelse, tidligere beskæftigelse mv.

Derudover kan cpr-numre forekomme i de tilfælde, hvor du ikke har overstreget disse i fx eksamenspapirer. Hvis du i ansøgningen sætter kryds ved, at du er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1174 af 25. november 2019 om ”kompensation til handicappede i erhverv mv.”, behandles dette som en helbredsoplysning. I særlige tilfælde kan der indhentes oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder. I dette tilfælde vil du blive orienteret om, hvilke kategorier af oplysninger, der er indsamlet samt hvor, de er indsamlet.

Behandlingen af dine personoplysninger oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet du har givet dit samtykke til behandlingen, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne besvare en henvendelse, som sker på den jobsøgendes anmodning.

Vi opbevarer de oplysninger du har givet i forbindelse med din ansøgning i vores rekrutteringssystem, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet. Dine oplysninger opbevares dog ikke i mere end 6 måneder, medmindre du specifikt udtrykker ønske herom. Endvidere skal de enkelte personer, der har deltaget i ansættelsesprocessen, destruere eventuelt indsamlet materiale.

Har du besøgt vores hjemmeside? 

Når du besøger SSI’s hjemmeside www.ssi.dk, behandler vi en række oplysninger om dig til at føre statistik over brugen af vores hjemmeside. Formålet herved er at kunne videreudvikle og forbedre SSI’s hjemmeside.

SSI anvender Siteimprove Analytics, som udbydes af den danske softwarevirksomhed Siteimprove. Behandlingen sker på baggrund af en databehandleraftale mellem SSI og Siteimprove.

SSI har fravalgt at indsamle IP-adresser, således at de oplysninger, der indsamles, ikke er umiddelbart personhenførbare. Det kan dog ikke udelukkedes, at der som følge af de indtastede søgeord mv. vil blive behandlet personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvordan SSI behandler personoplysninger fra besøgende på vores hjemmeside her.

Hvis du indgår i et forskningsprojekt på SSI 

Forskning er en kerneopgave hos SSI. Formålet med SSI’s forskning er bl.a. at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere bidrager resultaterne fra SSI’s forskning til løsninger af de udfordringer Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden.

SSI forsker blandt andet i epidemiologi, som omhandler risikofaktorer af betydning for udviklingen af sygdomme. Eksempelvis har SSI’s forskningsprojekt ’Bedre Sundhed i Generationer’ bidraget med viden om, hvordan de påvirkninger, som et menneske udsættes for i de første leveår, kan have betydning for udviklingen af sygdomme senere i livet. SSI’s epidemiologiske forskningsmiljø er blandt de stærkeste i Europa og nyder bred international anerkendelse.

Derudover udøver SSI vaccineforskning og forskning inden for infektionsberedskab. Vaccineforskningen indgår i en række væsentlige opgaver ift. vaccineberedskabet og -forsyningen, mens den epidemiologiske forskning kan bidrage med at styrke Danmarks beredskab mod emerging diseases (fx SARS), antibiotikaresistens, luftvejsinfektion mv.

En stor del af SSI’s forskning sker på baggrund af offentlige registre. Eksempelvis kan forskere hos SSI forske i data fra de nationale sundhedsregistre såsom Landspatientregisteret, Register for udvalgte kroniske sygdomme, Yderregisteret, Det Centrale Personregister mv. Derudover understøtter Danmarks Nationale Biobank dansk sundhedsvidenskabelig forskning med en unik national forskningsinfrastruktur.

SSI’s forskere kan anvende biologisk materiale der indeholder humant væv i et forskningsprojekt. En forudsætning herfor er, at det enkelte forskningsprojekt er godkendt af Videnskabsetisk Komité. Derudover kan et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt på SSI behandle følsomme helbredsoplysninger, genetiske oplysninger, oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold og orientering mv. i det omfang det er relevant for det konkrete forskningsprojekt.

I et forskningsprojekt på SSI indgår en række almindelige oplysninger om dig, såsom dit navn, dit cpr-nummer mv. SSI vil i langt de fleste tilfælde behandle personoplysninger i pseudonymiseret form. Det betyder, at dit cpr-nummer ikke indgår direkte i datasættet, men opbevares separat og ofte uden adgang for den enkelte forsker.

SSI behandler almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sundhedslovens § 222, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra j, sammenholdt med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, idet det er nødvendigt at behandle oplysningerne til videnskabelige forskningsformål. Reglerne i Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter vil efter omstændighederne også finde anvendelse.

SSI behandler dit cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Såfremt SSI anvender en databehandler som led i et forskningsprojekt, vil SSI udarbejde en databehandleraftale for at sikre, at behandlingen af oplysninger udelukkende sker efter instruks fra SSI og i øvrigt sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. En databehandler anvender ikke oplysningerne til egne formål, men kun til udførelse af en bestemt opgave for SSI, eksempelvis en særlig analyse. Når databehandlerens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til SSI. I det omfang SSI har behov for at anvende en databehandler udenfor EU/EØS, vil overførsel af oplysningerne til denne databehandler ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5, hvilket typisk vil betyde, at SSI indgår en særlig aftale, jf. art. 46, stk. 2, litra c, med databehandleren, som har til formål at tilvejebringe et tilsvarende sikkerhedsniveau, som det der gælder inden for EU/EØS. SSI vil typisk også sikre, at oplysningerne kun overlades til databehandleren i en form, hvor direkte identifikatorer, såsom cpr-nummer er fjernet.

Aggregerede resultater fra SSI’s forskningsprojekter vil ofte offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift el. lign. Formålet er at gøre sundhedsvæsenet og den generelle befolkning bekendt med spredningen eller udviklingen af den specifikke sygdom, således at der kan træffes de fornødne foranstaltninger for at bremse udviklingen mest muligt. Desuden har publiceringen til formål at gøre andre europæiske og internationale organisationer opmærksomme på udviklingen af bestemte sygdomme, ligesom SSI gør brug af publiceret viden om udviklingen i andre lande. En sådan offentliggørelse vil i visse tilfælde kræve en tilladelse fra Datatilsynet.
SSI opbevarer som udgangspunkt oplysningerne indtil tidspunktet for afslutning af forskningsprojektet. Derefter vil oplysningerne blive slettet på SSI og i visse tilfælde overført til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Oplysningerne kan dog være videreanvendt i et andet forskningsprojekt, og vil således blive slettet i forbindelse med det nye projekts afslutning osv.

Personoplysninger der udelukkende behandles i videnskabelig og statistisk øjemed kan ikke senere behandles i andet en statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Ønsker du at dit biologiske materiale afgivet i forbindelse med behandling ikke må benyttes til fremtidig forskning, kan du fravælge dette ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret, jf. sundhedslovens § 29. Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregisteret og proceduren for tilmelding her.

Som registreret har du desuden en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, eksempelvis ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, ret til sletning mv. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os på compliance@ssi.dk.

Videregivelse af oplysninger fra forskningsprojekter
I særlige tilfælde videregiver SSI biologisk materiale og andet videnskabeligt datamateriale til eksterne forskningsprojekter. SSI har hjemmel til at videregive disse oplysninger, når det er nødvendigt for udførelse af statistiske og videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. En sådan videregivelse skal leve op til en række krav i bekendtgørelse nr. 1509 af 18. december 2019 om videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2.

Videregivelsen sker i overensstemmelse med de forpligtelser der fremgår af bekendtgørelsen, herunder eksempelvis at SSI træffer passende sikkerhedsforanstaltninger og påser, at oplysningerne kun anvendes i forskningsøjemed. En videregivelse til et forskningsprojekt, som er beliggende uden for EU/EØS, vil alene foregå med tilladelse fra Datatilsynet.I et sådant tilfælde, vil overførslen af oplysninger til modtageren uden for EU/EØS ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5, hvilket typisk vil betyde, at SSI indgår en særlig aftale, jf. art. 46, stk. 2, litra c, med modtageren, som har til formål at tilvejebringe et tilsvarende sikkerhedsniveau, som det der gælder inden for EU/EØS. SSI vil typisk også sikre, at oplysningerne kun overlades til modtageren i en form, hvor direkte identifikatorer, såsom cpr-nummer er fjernet.

Videregivelse af biologisk materiale fra Den Nationale Biobank eller fra et forskningsprojekt kræver tilladelse fra Datatilsynet. Derudover skal det modtagne projekt være godkendt af Videnskabsetisk Komité.

Aggregerede oplysninger, der hverken direkte eller indirekte kan tilbageføres til enkeltpersoner (anonyme oplysninger) jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4 (1), er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 2, stk. 1, og kan deles med eksterne parter efter aftale med SSI.

Finansiering af forskningsprojekter
SSI udfører forskningsprojekter helt eller delvist finansieret gennem offentlige og private, danske og udenlandske fonde. Dette muliggør og styrker kvaliteten af SSI’s forskning. Fondsmidler gives enten til enkelte videnskabelige forskningsprojekter eller til SSI som forskningsudøvende myndighed.

Forskningsfonde, der har bidraget med økonomiske midler til projektet, har ingen rolle eller medbestemmelse i forbindelse med projektets tilrettelæggelse, udførelse eller behandling af personoplysninger, herunder ift. indsamling, analysering eller fortolkning af personoplysninger. Dette skal sikre, at der ikke er interessekonflikter eller etiske problemer forbundet med forskningens udførelse.

Du kan læse mere om den forskning der udføres på SSI her.

Hvis restmateriale fra din diagnostiske prøve opbevares i Danmarks Nationale Biobank

SSI kan vælge at opbevare eventuelt restmateriale fra en diagnostisk prøve i Danmarks Nationale Biobank. Det bemærkes, at visse testprocedurer anvender alt det biologiske materiale, således at der ikke er noget restmateriale tilbage.

SSI opbevarer restmaterialet med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, når oplysningerne er nødvendige.

Læs mere om, hvordan SSI behandler personoplysninger i forbindelse med konkrete forskningsprojekter under fanen ”Hvis du indgår i et forskningsprojekt på SSI”.

Formålet med opbevaring af restmaterialet er, (i) at undgå at denne uvurderlige ressource til fremtidig forskning bliver smidt ud, og (ii) at muliggøre og understøtte statistisk og videnskabelig forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning, som kan føre til vigtig ny viden og bedre medicinske behandlinger, til gavn for den borgere og fremtidige generationer.

I Danmarks Nationale Biobank opbevares biologisk materiale, der indeholder humant væv. Humant væv indeholder ved analyse følsomme oplysninger i form af bl.a. helbredsoplysninger, race/etnisk oprindelse og genetiske oplysninger. Der behandles en række supplerende oplysninger sammen med prøven, idet det Nationale Biobankregister kan koble biologiske prøver med data fra forskellige danske registre. Eksempelvis data fra Det Centrale Personregister om køn, fødselsdato, statsborgerskab mm., samt informationer fra Landspatientregisteret med hospitalsrelateret information om dato og tid for indlæggelse og udskrivning, behandling, diagnose og operation mv. Derudover vil SSI behandle almindelige oplysninger om dig såsom dit navn, dit cpr-nummer mv.

Danmarks Nationale Biobank kan videregive biologisk materiale til andre forskere, for at muliggøre forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning. Videregivelse til eksterne forskere sker på baggrund af en tilladelse fra Datatilsynet og en godkendelse af forskningsprojektet fra Videnskabsetisk Komité.

Det biologiske materiale i biobanken vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi.

Vores kontaktoplysninger

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for vores behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Statens Serum Institut 
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 4683 7428
Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i den forbindelse, kan du kontakte Statens Serum Institut via Borger.dk eller ved at sende en mail til serum@ssi.dk. Du kan endvidere kontakte vores Compliance-afdeling på compliance@ssi.dk, som primært tager sig af spørgsmål vedr. behandling af personoplysninger.

Sundheds- og Ældreministeriet har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement. DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes ved at sende en mail til databeskyttelse@sum.dk.