ESBL-producerende bakterier

ESBL-producerende bakterier er resistente overfor en stor gruppe af almindeligt anvendte antibiotika, der rækker fra bredspektrede penicillin præparater til mere specialiserede antibiotika som cephalosporiner. Dette gør det vanskeligere at behandle og forebygge infektioner. Resistensforekomst af ESBL-typen regnes ifølge WHO som en af de største trusler mod verdenssundheden.

ESBL (extended spectrum beta-lactamase) er betegnelsen for et enzym i bakterier, der kan nedbryde visse typer af beta-laktam antibiotika. Det er nedbrydningen af beta-laktamet der gør bakterien resistent overfor antibiotika.

De ESBL-producerende bakterier hører til gruppen af enterobakterier (tarmbakterier), som typisk giver urinvejsinfektioner, men også kan føre til blodforgiftninger eller andre alvorlige infektioner.

Der findes mange forskellige beta-laktamaser. De inddeles i grupper afhængigt af hvilke beta-laktamer antibiotika, de nedbryder. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)  er bredspektrede beta-laktamaser. ESBL-producerende bakterier kan nedbryde en eller flere af følgende beta-laktam antibiotika: penicillinerne, cefalosporinerne, carbapenemerne og monobactamerne.

Resistensforekomst af ESBL-typen regnes ifølge WHO som en af de tre største trusler mod verdenssundheden. Det er derfor denne type beta-laktamaser man typisk vil læse om i medier, rapporter og på hjemmesider.

ESBL-producerende bakterier:
I Danmark og på verdensplan er der indenfor de seneste 10 år er der set en stigende forekomst af ESBL-producerende Escherichia coli og ESBL-producerende Klebsiella pneumoniae, men resistensen kan også overføres til andre beslægtede bakterier som fx salmonella-bakterier mv. De ESBL-producerende bakterier er ofte også resistente overfor andre antibiotika (ikke-betalaktam antibiotika), typisk gentamicin og fluorkinoloner. Behandling kan derfor blive vanskelig, da udvalget af effektive antibiotika er begrænset.

Symptomer

ESBL-producerende bakterier hører til gruppen af enterobakterier (tarmbakterier) og giver ofte urinvejsinfektioner, men kan også give alvorlige infektioner såsom blodinfektion, infektion efter operation og infektion i relation til fremmedlegemer.

Årsag

ESBL-generne i sig selv giver ikke anledning til hyppigere infektion og gør ikke bakterien mere farlig. Men såfremt patienten har en infektion med en ESBL-producerende bakterie, kan det nogle gange være svært at komme af med den igen, især i de situationer hvor patienten af anden årsag bliver behandlet med antibiotika. Dette betyder nemlig, at de ESBL producerende bakterier kan få en selektiv fordel i forhold til bakterier, der er følsomme for antibiotika.

Resistensen overfor beta-laktam antibiotika er et problem, da det indskrænker behandlingsmulighederne, og tvinger lægen til at vælge andre antibiotika, der kan være mindre velegnede til behandling af infektionen eller have miljømæssige konsekvenser i form af yderligere resistensudvikling.

Smitteveje

ESBL-genet kan overføres fra bakterie til bakterie, både indenfor samme art, men også på tværs af (beslægtede) arter. Overførsel af ESBL-producerende bakterier kan ske ved både direkte kontakt eller indirekte gennem forurenede overflader mv. fra patient til patient. En del af de ESBL producerende bakterier kan desuden erhverves gennem fødevarer. Dette gælder især for salmonella men kan også forekomme for E. coli bakterierne. Spredning af ESBL producerende bakterier, her især Klebsiella pneumoniae men også andre, kan ses i sygehusene.

Forebyggelse

Udvikling af ESBL-producerende bakterier fremmes ved brug af antibiotika. Den vigtigste forebyggelse er derfor at forbeholde brug af antibiotika til de infektioner, hvor behandlingen skønnes nødvendigt og relevant.

Desuden er omhyggelig hygiejne både i relation til pleje og behandling på hospitalerne særdeles vigtig. På mange hospitaler vælger man at isolere patienter med særligt smitsomme typer af ESBL, eller hvor ESBL-resistensen er koblet sammen med anden resistens. Også som patient er det vigtigt, at man er omhyggelig med sin hygiejne, især håndhygiejne.

På plejehjem er det ligeledes vigtigt, at både personalet og besøgende er fortrolige med omhyggelig hygiejne i kontakten med den ældre, og det anbefales derfor, at plejehjem har regler omkring håndtering af ESBL-positive beboere.

Behandling

Ligesom for andre bakterielle infektioner gælder det, at nogle infektioner behandler kroppen selv, så antibiotika er ikke altid nødvendig. Hvis det drejer sig om fund af ESBL-producerende bakterier i relation til et fremmedlegeme, fx et kateter, kan behandlingen bestå i at fjerne kateteret.

Hvis den ESBL-producerende bakterie har givet anledning til en infektion, hvor lægen skønner, at der er behov for antibiotisk behandling, vil valget af behandling og præparat være individuel og afhænge af typen af infektion og af ESBL-type.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Kliniske isolater fra blod og ofte også fra urin undersøges rutinemæssigt for ESBL-egenskaber på den lokale klinisk mikrobiologiske afdeling i forbindelse med resistensbestemmelse af bakterien. Ved fund af ESBL-producerende E.coli i blod videresendes stammen til Statens Serum Institut, hvor der undersøges for forekomst af evt. ESBL-gener. Også bakteriestammer, der udviser resistens overfor carbapenemer videresendes til Statens Serum Institut til yderligere diagnostik, uanset hvilket klinisk fokus de stammer fra.

Forskning

Statens Serum Institut udfører helgenomsekventering på udvalgte stammer for at bidrage til kortlægning af ESBL-typer og disses smittespredning.

Diagnostiske undersøgelser

Bakteriologisk undersøgelse almindelig (mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse) (R-nr. 101)