Bivirkninger ved HPV-vaccination

Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger – de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner.

Både når en vaccine skal godkendes, og når sundhedsmyndighederne, herunder SSI, skal vurdere, om en vaccine bør være en del af vaccinationsprogrammet, er det helt afgørende, at de gavnlige effekter overstiger både omfanget og alvoren af mulige bivirkninger.

Lige så vigtigt er det, at man også efter at have indført vaccinen, overvåger om der fx dukker nye bivirkninger op eller om allerede kendte bivirkninger forekommer hyppigere end forventet. Dette sker både via lægernes og borgeres indberetninger af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen og via videnskabelige studier blandt vaccinerede og uvaccinerede personer.

Der er på verdensplan gennemført mange og meget store studier af HPV-vaccinen. Studierne viser, at vaccinen ligesom andre vacciner kan give bivirkninger. De hyppigste er lette til moderate i sværhedsgrad (fx smerter, rødme og hævelse ved injektionsstedet, træthed og hovedpine).

Ingen videnskabelige undersøgelser tyder på, at HPV-vaccinen har flere eller mere alvorlige bivirkning end andre vacciner. De anmeldte formodede bivirkninger bliver løbende vurderet og vejet op imod vaccinens beskyttelse mod udviklingen af livmoderhalskræft. Konklusionen har fortløbende været, at de sundhedsmæssige fordele langt overstiger ulemperne.

Mistanke om alvorlige bivirkninger i Danmark

I Danmark har der siden 2013 været særligt fokus på indberetninger af symptomer til Lægemiddelstyrelsen, som ikke er kendte bivirkninger ved vaccinen, f.eks. langvarig hovedpine og udtalt træthed. Lægemiddelmyndighederne har vurderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem disse symptomer og vaccinen.

På opfordring fra Danmark udarbejdede Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i 2015 en sikkerhedsgennemgang af HPV-vaccinerne (Cervarix og Gardasil) med særligt fokus på at belyse en eventuel sammenhæng mellem vaccinerne og syndromer som POTS (postural orthostatic tachychardia syndrome), CRPS (complex regional pain syndrome) samt kronisk træthedssyndrom (CFS).

Gennemgangen af data viste, at der fortsat ikke kunne findes en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS. EMA lagde desuden vægt på et tidligere befolkningsstudie, der ikke fandt sammenhæng mellem HPV-vaccine og CFS eller symptomer på kronisk træthed.

I december 2015 afgav WHO’s globale komite for vaccinesikkerhed (Global Advisory Committee on Vaccine Safety - GACVS) en udtalelse vedrørende sikkerheden ved HPV-vaccinerne. I lighed med EMA vurderede GACVS, at der på baggrund af den eksisterende viden ikke er dokumentation for sikkerhedsproblemer, der giver anledning til at ændre brugen af vaccinerne.

I Danmark har den negative debat om HPV resulteret i et drastisk fald i vaccinationstilslutningen. I de andre nordiske lande er der en stabil og høj tilslutning. Se også Fakta om HPV-vaccination.

Bivirkninger ved HPV-vaccinen

  • De bivirkninger, der er indberettet i forbindelse med de kliniske forsøg med Gardasil®9, er de samme som er set ved de to andre HPV-vacciner Cervarix® og Gardasil®
  • Reaktioner på indstiksstedet og influenzalignende symptomer, som hovedpine, feber, træthed, smerter, svimmelhed og kvalme, er de hyppigst forekommende bivirkninger. Reaktionerne er oftest milde og forbigående.
  • I de kliniske forsøg blev der indberettet flere tilfælde af lokale reaktioner fra indstiksstedet med rødme og hævelse ved Gardasil®9 sammenlignet med Gardasil®. Antallet af indberettede alvorlige bivirkninger var ens for de to vacciner.

For yderligere information om bivirkninger se produktresumeet for Gardasil®9.

Eksterne Links

Stop HPV - Stop livmoderhalskræft

Informationskampagne fra et bredt netværk af organisationer – heriblandt SSI. Se mere på www.stophpv.dk