Mæslinger

I september 2017 opnåede Danmark status som havende elimineret mæslinger.

Elimination betyder i denne sammenhæng, at sygdommen ikke kan cirkulere længerevarende i landet, og at udbrud hurtigt bringes under kontrol. Elimination er opnået, selvom vi ikke helt opfylder målsætningen om, at mindst 95% af alle børn får to MFR-vacciner, og det er derfor vigtigt fortsat at arbejde for at øge vaccinationstilslutningen til dette niveau.

Mæslinger cirkulerer fortsat i en række lande både inden for Europa og i fjernere dele af verden, og giver anledning til store udbrud. Ikke-immune rejsende er derfor i risiko for smitte og efterfølgende introduktion af virus i Danmark. Dette er set gentagne gange i de seneste år, og man opfordres til at sikre sig, at især børn og yngre voksne er MFR-vaccineret for at undgå sygdom og introduktion af mæslinger igen i Danmark.

De anbefalede tidspunkter for MFR 1 og MFR 2 i børnevaccinationsprogrammet er, når barnet er henholdsvis 15 måneder og 4 år gammelt. MFR 1 kan dog gives fra 12-månedersalderen og fortsat være effektiv, evt. samtidig med 3. grundvaccination (3. DiTeKiPol/Hib og 3. Prevenar). Ved udbrud med mæslinger kan børn vaccineres fra 9-måneders-alderen, i særlige tilfælde fra 6-måneders-alderen (off-label). Hvis barnet vaccineres før 12-måneders-alderen, skal der gives yderligere to vacciner, som anbefalet i børnevaccinationsprogrammet.

Anmeldte mæslingetilfælde i Danmark 1994-2017

Mæslinger var tidligere en meget hyppig børnesygdom i Danmark med titusindvis af tilfælde årligt, men efter MFR-vaccinen blev indført i 1987, faldt antal tilfælde drastisk.

I perioden 2014-2016 blev der anmeldt i alt 39 tilfælde af mæslinger i Danmark men med en nedadgående tendens, således at der i 2016 kun blev påvist tre tilfælde, alle importerede. I 2017 blev der anmeldt fire laboratoriebekræftede tilfælde. Tre af de fire tilfælde var i samme periode og område, og de påviste virus var helt identiske, men der kunne ikke fastslås en kontakt mellem patienterne. Dette understreger, at mæslinger er meget smitsom. Den første af de 3 relaterede tilfælde var smittet under rejse til Polen, mens det fjerde og isolerede tilfælde var smittet under rejse i Indonesien.

Mæslinger er en anmeldelsespligtig sygdom. Når diagnosen stilles, skal der indsendes anmeldelse på formular 1515.

Når anmeldelse er modtaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, vil det fremgå af søjlediagram over antal anmeldte mæslingetilfælde i Danmark siden 1994 på SSI's hjemmeside under ”Overvågning i tal, grafer og kort”. Her vil kunne findes yderligere information om aldersgrupper, regional fordeling, vaccinationsstatus m.m.

Symptomer på mæslinger

Mæslinger viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys.

Efter 3-4 dage ses et udslæt, som begynder i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen.

Ved udbrud af mæslinger vil de, der bliver syge, typisk være unge og yngre voksne, der ikke er vaccineret - samt børn under vaccinationsalderen (15 måneder). Helt små børn (op til 4-6 måneder) er som regel beskyttet af antistoffer fra moderen.

De fleste børn kommer sig heldigvis helt, og vil ikke have mén efter infektionen, men forskellige komplikationer ses med forskellig hyppighed efter mæslinger:

  • Mellemørebetændelse vil ses hos ca. 1 ud af 15 med mæslinger.
  • Lungebetændelse vil ses hos ca. 1 ud af 25 med mæslinger.
  • Hjernebetændelse vil ses hos ca. 1 ud af 2.500 med mæslinger.
  • Blodplademangel vil ses hos ca. 1 ud af 3.500 med mæslinger.

I lande med god hospitalsstandard som i Danmark vil få børn dø af mæslinger, men dødsfald vil alligevel optræde blandt 1 ud af 2.500-12.000 mæslingetilfælde, afhængig af om man anvender danske historiske eller aktuelle europæiske tal for dødeligheden. I udviklingslande er dødeligheden desværre væsentligt højere, mellem 1 og 5 per 100 mæslingetilfælde.

Mæslinger cirkulerer fortsat i Europa. I 2017 blev der registreret 21.315 tilfælde og 35 dødsfald fra den europæiske WHO-regions 53 medlemslande. Der var store udbrud i både Ukraine, Rumænien og Italien, og blandt EU's 28 medlemslande er mæslinger fortsat endemisk forekommende i Belgien, Frankrig, Italien og Rumænien.

Det findes ingen fuldstændig og opdateret oversigt over alle udbrud til enhver tid. ECDC (Det europæiske center for forebyggelse og kontrol af sygdomme) og WHO overvåger den epidemiologiske udvikling og rapporterer jævnligt om anmeldte tilfælde af mæslinger både i og udenfor Europa.

Månedlige rapporter om mæslinger og røde hunde i EU/EØS-land (ECDC)

Månedlige rapporter om mæslinger og røde hunde i verden (WHO)

I figur 1 ses en opgørelse af antal mæslingetilfælde i Danmark og dødsfald som følge af mæslinger baseret på Ugesygelister, som blev udfyldt af praktiserende læger, herunder militærlæger og praktiserende speciallæger, samt fra de ledende overlæger fra sygehuse og andre helbredsinstitutioner fra 1862, dødsfald dog fra 1877, og indtil 1980. Derefter var mæslinger en anmeldelsespligtig sygdom til Epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. I hele perioden fra 1877 til og med 1986 er der i gennemsnit registreret 1 dødsfald per 300 mæslingetilfælde. Det sidste dødsfald er registreret i 1989.

Figur 1. Mæslingetilfælde og antal dødsfald som følge af mæslinger

Det er dog sket et stort fald i dødeligheden over tid. Således var der:

Et dødsfald per 54 mæslingetilfælde i 1880-89
1 per 65 mæslingetilfælde i 1890-99
1 per 106 mæslingetilfælde i 1900-09
1 per 205 mæslingetilfælde i 1910-19
1 per 136 mæslingetilfælde i 1920-29
1 per 304 mæslingetilfælde i 1930-39
1 per 1.057 mæslingetilfælde i 1940-49
1 per 3.294 mæslingetilfælde i 1950-59

I figur 2 ses mæslingetilfælde og dødsfald som følge af mæslinger i Danmark fra 1960-2017. I perioden 1960 til og med 1986 var der i alt 85 dødsfald som følge af mæslinger og dermed 3,3 dødsfald per år. I samme periode var der 1.039.378 tilfælde af mæslinger svarende til 1 dødsfald per 12.114 mæslingetilfælde. Der er flere mulige årsager til faldet i dødelighed, herunder øget adgang til brug af antibiotika samt forbedret intensiv og understøttende behandling af svært syge børn.

Figur 2. Mæslingetilfælde og antal dødsfald som følge af mæslinger

Der ses et fald i antallet af mæslingetilfælde før mæslingevaccination blev indført i 1987. Dette kan skyldes, at mange blev vaccineret allerede fra starten af 1980’erne. I 1982 blev der således udleveret næsten 10.000 mæslingevacciner fra SSI, og i 1985 blev der udleveret 15.000 MFR-vacciner, hvoraf langt de fleste blev givet til raske børn, hvor forældrene selv efterspurgte og betalte for vaccinationen. Fra marts 1982 var der en anbefaling om at tilbyde mæslingevaccination til børn med medfødte hjertelidelser, cystisk fibrose og andre kroniske lungesygdomme, samt alvorlige fysiske svækkelsestilstande i øvrigt.

En frygtet senfølge efter mæslinger er den sent indtrædende hjernebetændelse SSPE (Subakut Scleroserende Pan Encephalitis), som kan debutere adskillige år efter sygdommen og som, før udbredt vaccination mod mæslinger, optrådte med en hyppighed på ca. 1-11 tilfælde pr. 100.000.

Se video fra Euronews TV (på engelsk) om børn, der har fået alvorlige komplikationer efter mæslinger.

Da det – grundet indførelse af MFR-vaccination i 1987 - er mange år siden, at der har været titusindvis af årlige mæslingetilfælde i Danmark, vil de fleste unge forældre aldrig have set eller hørt om disse komplikationer, og der er en risiko for, at de - i virkeligheden - langt sjældnere bivirkninger til vaccination, se nedenfor, kommer til at synes hyppigere og vil kunne veje tungest, hvis forældrene er i tvivl, om barnet skal vaccineres.

Udredning ved mistanke om mæslinger

Der er rapporteret om flere tilfælde af smitte i venteværelse/rum hos enten egen læge, vagtlæge eller hospital/skadestue i forbindelse med udbrud i både 2011, 2013, 2014 og 2015.

Ved mistanke om mæslinger, bør der derfor tages følgende forholdsregler: 

  • Undgå at se patienten i praksis/venteværelse/opholdsrum. Er dette ikke praktisk muligt, indkald da patienten på et tidspunkt, hvor der ikke er andre, der venter. 
  • Mæslingediagnosen bør stilles serologisk ved at der indsendes blodprøve til verifikation. Endvidere kan en svælgpodning eller urinprøve påvise virus.

Hvis man som patient eller pårørende uforvarende har været udsat for smitte i et venteværelse hos lægen eller på et hospital, vil man normalt blive kontaktet af hospitalet, som i samarbejde med overlægen i Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) vil søge at afgrænse den personkreds, som har været udsat for smitte. Da mæslingevirus er ekstremt smitsomt, kan man dog ikke regne med, at alle udsatte altid vil blive opsporet. Den eneste effektive måde at undgå mæslinger på er derfor at være vaccineret.

Vaccination mod mæslinger

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for børnevaccinationsprogrammet i Danmark og anbefaler forældre at lade deres børn vaccinere. Desuden anbefales unge voksne, der endnu ikke er vaccineret, at lade sig vaccinere.

Vaccinen mod mæslinger, MFR-vaccinen, beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

MFR-vaccination blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 1987. Det betyder, at unge, som er født efter 1974, og som ikke er blevet vaccineret eller har haft mæslinger, kan få mæslinger.

For børn er de anbefalede vaccinationstidspunkter 15 måneder og 4 år (tidligere 12 år).

Er man ikke blevet vaccineret på disse tidspunkter, er det ikke for sent at blive vaccineret. Den 1. april 2018 blev indført tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor naturligt immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.

Kvinder i den fødedygtige alder har ligeledes tilbud om gratis vaccination mod røde hunde, hvis de ikke er immune. Tilbuddet gives i form af MFR-vaccine.

Der kan optræde bivirkninger efter MFR-vaccination, men hos langt de fleste vil de være milde og forbigående. Nogle børn får lokal smerte, rødme og hævelse der, hvor vaccinen er sprøjtet ind, og nogle får feber, typisk 5-10 dage efter vaccinationen, hvor der også kan ses et udslæt, som ligner de rigtige sygdomme, men som regel vil være mildere. Barnet er ikke smitsomt.

Alvorlige komplikationer efter MFR-vaccination er sjældne. Ca. 1/50.000-100.000 vaccinerede kan opleve en påvirkning af antal blodplader i blodet, men tilstanden kan behandles og er forbigående. Kraftig overfølsomhed over for indholdsstoffer i vaccinen kan også sjældent føre til en alvorlig allergisk reaktion, ca. én gang hvert 5-10 år i Danmark.

MFR-vaccinen indeholder meget små mængder æg-protein (nanogram-picogram), hvilket for praktiske formål ikke kan udløse en allergisk reaktion, og vaccinen er derfor ikke kontraindiceret ved æg-allergi. Børn med æg-allergi kan og bør derfor få deres MFR-vaccine. Langt de fleste kan vaccineres hos egen læge, der skal dog være anafylaksiberedskab, og patienten skal observeres i 30 minutter efter vaccination. Børn med tidligere alvorlige straks-reaktioner efter indtagelse af æg, herunder forværring i kronisk astma og anafylaksi bør henvises til vaccination på hospital.

Hos børn, der har haft straks-reaktion efter 1. MFR-vaccination, foreslås det at måle antistoffer mod alle tre vira – har barnet antistoffer, kan man undlade yderligere vaccination. Barnet bør udredes allergologisk, og såfremt det vurderes, at 2. MFR-vaccination er nødvendig, bør vaccinationen foregå på hospital.

Meget sjældent, hos færre end 1/1 million vaccinerede, kan der optræde en hjernebetændelse, som kan være alvorlig. I Danmark vil en sådan reaktion kun ses én gang hvert 5-10. år, selvom næsten alle børn vaccineres 2 gange.

De mulige alvorlige bivirkninger efter MFR-vaccination optræder alle mange gange sjældnere (100-1000 gange) end de komplikationer, der ses efter mæslingesygdom, se ovenfor.

Flere store befolkningsbaserede undersøgelser, bl.a. fra Danmark, har ikke kunne påvise en sammenhæng mellem MFR-vaccination og udvikling af autisme.

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet
Se også spørgsmål og svar om MFR-vaccination

Se vaccinationstilslutningen til MFR-vaccination i Danmark

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er der mulighed for at se vaccinationer givet siden 1997

Indberettede bivirkninger på MFR-vaccinen i perioden 2010-2015

Efter udsættelse for mæslinger

Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for kendt smitte inden for de seneste 72 timer. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-månedersalderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-månedersalderen, hvorfor vaccinen evt. kan anvendes off-label allerede fra denne alder. Gives MFR-vaccinen før 12-månedersalderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFR-vaccine (15 måneder).

Injektion med humant normalt immunglobulin (fx Beriglobin) kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til seks døgn fra udsættelse. Immunglobulin kan anvendes fra fødslen, hvis det må forventes, at barnet ikke har modtaget antistoffer fra moderen. For yderligere beskrivelse af post-eksposure-behandling.