PDF-ikonPrintikon

Hiv - Human immundefekt virus

Hiv infektion skyldes smitte med hiv (human immundefekt virus). Hiv infektion er årsag til AIDS.

Der er stor geografisk variation i forekomsten af hiv. Den højeste forekomst findes i det centrale og sydlige Afrika, hvor op til 30 % er hiv-positive. De laveste forekomster findes i Nordeuropa, fx i Danmark, hvor kun ca. 0,1 % af befolkningen er smittet med hiv.

Visse befolkningsgrupper har særlig høj forekomst. I Danmark er det især mænd, der har sex med mænd (MSM), mens der i Afrika er lige mange mænd og kvinder, der er hiv smittet.

I Østeuropa og Centralasien er det især intravenøse stofbrugere, der er smittet. Som det eneste område i verden er der her en stigende forekomst af hiv.

En person, der er smittet med hiv, får en kronisk infektion og vil have virus i kroppen og blodet resten af sit liv. Velbehandlede personer i anti-retroviral behandling (ART) vil dog have så lille en virusmængde i blod og vævsvæsker, at risikoen for at smitte andre er meget lille.

Diagnosen hiv stilles ved påvisning af antistoffer mod hiv i en blodprøve, der bliver positiv ca. fire uger efter smitte og forbliver positiv derefter. I sygdommens primære stadium, det vil sige 1 - 4 uger efter smitte, kan man ikke påvise antistoffer i blodet, men det vil være muligt at påvise hiv i en blodprøve med en hiv-antigentest, der direkte måler tilstedeværelsen af virus (test for virusprotein). Der kan også anvendes en mere følsom genteknologisk test (PCR) hvor man påviser hiv-RNA (frie virus partikler) eller hiv-DNA (hiv gener i personens celler). De fleste laboratorier, der tester for hiv, anvender en kombitest, der kan påvise såvel antigen som antistof.

Det har tidligere været anbefalet, at man ventede med at få taget en hiv test til 3 måneder efter en eventuel risikosituation. Efter fremkomsten af de mere følsomme tests anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at man bliver tilbudt test, uanset hvornår man henvender sig.  Med kombinationstesten er et negativt svar med sikkerhed et negativt, såfremt testen tages 4 uger efter man har været udsat for mulig smitte. Med mindre der er symptomer på akut hiv-infektion, eller man er kommet i en ny risikosituation, anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor ikke, at man testes igen.

Hiv i Danmark forekommer hovedsageligt blandt mænd, der har sex med mænd og blandt indvandrere fra Afrika og Asien.  AIDS-fondet har derfor oprettet et tilbud til disse grupper om hiv test med svar og rådgivning inden for en halv time i det såkaldte Check Point.

Her anvendes den såkaldte ”Quick test”, som er en ren antistof test. Den kan ikke vise helt ny-erhvervet hiv. En negativ "Quick test" er kun med sikkerhed negativ hvis den foretages mindst 8 uger efter risikosituationen. Desuden vil der være enkelte falske positive svar, så alle positive ”Quick tests” skal efterprøves i et laboratorium.

Se overvågningsdata for hiv i Danmark. 

Udbredelse på verdensplan

  • 37 millioner lever med hiv i verden pr 1. januar 2015
  • 2 millioner blev smittet i 2014
  • 1,2 millioner mennesker døde af aids i 2014
  • Halvdelen af alle hiv-smittede i verden er ikke klar over, at de er smittet
  • 15 million hiv smittede på verdensplan får hiv medicin pr 1. januar 2015

UNAIDS' hjemmeside kan man læse mere om forekomsten af hiv i alle verdens lande. Se også UNAIDS World AIDS Day Report 2014.

Symptomer Ikon symptomer

Omkring halvdelen af de mennesker, der smittes med hiv, får ca. to uger efter smitten feber, hududslæt og sygdomsfølelse, som varer fra få dage op til en uge (akut hiv). De øvrige får ingen symptomer.

Hiv sygdom bør mistænkes, hvis patienten har symptomer der kan være tegn på svækket immunitet, er i risikogruppe eller kommer fra lande med høj forekomst af hiv, jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hiv-testning og guidelines for indikatorsygdomme.

Infektionen med hiv nedbryder immunforsvaret. Hvis personen ikke er sat i behandling inden, vil immunsystemet efter gennemsnitlig 10 år (fra 2 til over 20 år) være så svækket, at personen bliver modtagelig for mange andre infektioner. Disse kan vise sig som træthed, vægttab, feber og hyppige luftvejsinfektioner og mave-tarminfektioner.

Diagnosen AIDS stilles, hvis der opstår følgesygdomme, der er optaget på listen over såkaldt AIDS-definerende sygdomme, som findes i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens vejledning om hiv og hepatitis B og C eller hvis patientens koncentration af hvide blodlegemer af typen CD4 T-hjælpeceller falder under en WHO bestemt nedre grænse.

Årsag

Hiv infektion skyldes smitte med hiv (human immundefekt virus). Hiv infektion er årsag til AIDS (Acquired immuno deficiency syndrome = erhvervet immundefektsyndrom). Hiv er et RNA virus, der især ødelægger nogle af de hvide blodlegemer, der forsvarer kroppen mod infektioner og visse kræftformer.

Smitteveje Ikon smitteveje

Hiv smitter via blod, ved seksuel kontakt og fra mor til barn i forbindelse med fødsel og ved amning. Smitterisikoen afhænger af den hiv-positives mængde af virus (hiv RNA/viral load) i blod og vævsvæsker.

Hiv smitter ikke ved almindelig social omgang, ved kys, deling af kopper og bestik etc.

Moderne medicinsk anti-retroviral terapi, ART behandling, nedsætter risikoen for hiv smitte væsentligt ved at nedsætte virusmængden i blod og vævsvæsker. For gravide vil behandling reducere risikoen for smitte af barnet fra ca. 20 % (uden behandling) til under 1 %. Nye undersøgelser tyder på, at risikoen for seksuel smitte nedsættes med over 90 %, hvis den hiv-positive er i optimal ART behandling. ART behandling undertrykker virus delingen, men kan ikke fjerne virus, hvorfor ART medicin skal tages resten af livet. Hvis en hiv smittet stopper ART kommer hiv virus straks tilbage i blod og vævsvæsker.

I Danmark er det især mænd, der har sex med mænd (MSM), der smittes med hiv, men også intravenøse stofbrugere og deres seksualpartnere, samt seksualpartnere til indvandrere fra Afrika og Sydøstasien er i risiko for hiv-smitte.

Risikoen for hiv-smitte er ikke lige stor gennem sygdomsforløbet. Den nysmittede har størst risiko for at smitte andre, da det er i denne fase (op til 3 måneder efter smitte), at virus mængden er størst. Flere undersøgelser har vist, at det er hiv-smittede, der endnu ikke har fået diagnosen hiv, der står for flertallet af nye smittede tilfælde.

I Danmark er der aldrig set smitteoverførsel i arbejdssituationer, og der er heller ikke restriktioner for ansættelse af hiv-smittede i noget fag.

Forebyggelse Ikon forebyggelse

Der forskes intensivt i vacciner mod hiv, men der er endnu ikke udviklet en effektiv vaccine. Kondomer er fortsat en rigtig god beskyttelse mod seksuelt overført smitte, men ART (anti-retroviral terapi) er ved at vinde indpas som en effektiv form for forebyggelse. Denne form for forebyggelse går under navnet TasP, Treatment as Prevention, og bygger på, at der ikke er dokumenteret nogen tilfælde af hiv-smitte fra en person, der er velbehandlet for sin hiv-sygdom, det vil sige har et meget lavt virus-tal i blodet.

I undersøgelser udført under kontrollerede forhold i højrisikoområder i Afrika har omskæring af voksne mænd vist at have en vis beskyttende effekt over for smitte med hiv fra kvinder til mænd.

Rene kanyler, sprøjter samt øvrigt injektionsudstyr er den bedste måde at forebygge overførsel af smitte blandt IV stofbrugere.
Den forebyggende effekt af hiv-behandlingen udnyttes også efter mulig eksponering for hiv. Hvis en person henvender sig til sundhedsvæsnet inden for kort tid efter risikosituationen (i Danmark regnes med 24 timer), er det muligt at forebygge udvikling af hiv infektion med antivirale midler; såkaldt post-exposure profylakse (PEP).

Forebyggende behandling med antivirale midler, såkaldt pre-exposure profylakse (PrEP) anvendes allerede i USA, og har i flere studier blandt MSM vist sig at nedsætte risikoen for hiv-smitte med op til 90 %, hvis det tages efter forskrifterne. PrEP er endnu ikke anerkendt af det europæiske medicinagentur (EMA), men midlet forventes på et tidspunkt at blive registreret som hiv-forebyggelse også I Danmark.

Mikrobicider, som er antivirale midler indlejret i en vaginalgel eller -skum, er under udvikling. Der eksperimenteres desuden med indsprøjtning af beskyttende antistoffer eller antistofproducerende reagenser, der måske kan beskytte mod smitte i en periode, som dog kan gentages.

I Danmark er der indført screening af blod og blodprodukter med molekylærbiologiske teknikker, der kan påvise hiv-RNA. Risikoen for hiv-smitte ved blodtransfusion i Danmark er én ud af 25 millioner transfusioner. Det årlige antal blodtransfusioner er ca. 400.000.
En vigtig forebyggelsesstrategi er en grundig kontaktudredning blandt ny-diagnosticerede. Tidlig opsporing af smittede partnere kan bryde smittekæder og er et vigtigt redskab til at mindske hiv-spredning.

Behandling Ikon behandling

En lang række antivirale stoffer kan hæmme formeringen af hiv og dermed forhindre at en smittet person udvikler aids. Der anvendes en kombination af tre eller flere antivirale midler. Behandlingen er en specialistopgave for landets infektionsmedicinske afdelinger.

Kombinationsbehandling (HAART) af hiv mindsker både sygeligheden hos patienten og gør risikoen for videresmitte forsvindende lille. Derfor er det vigtigt, at hiv konstateres så tidligt i forløbet som muligt, så patienten kan tilbydes behandling. Hiv-test bør tilbydes personer, der kan have været i risiko for smitte, herunder indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv, når de kommer til Danmark eller snarest herefter.

I 2014 blev mere end halvdelen af de nye hiv-tilfælde diagnosticeret så sent, at patienten burde have været i behandling. Angsten for stigma og diskriminering kan have en del af skylden for, at så mange først bliver testet sent.

Ca. 4.500 hiv smittede er i behandling i Danmark i 2015. Resistens over for behandling er ikke længere et problem i Danmark, idet der i dag findes mange muligheder for behandlingsskift.

En del får bivirkninger i starten af behandlingen. Hvis ikke bivirkningerne går over i løbet af et par måneder, kan der skiftes behandling til en kombination af stoffer, den enkelte bedre tåler.

Den store internationale undersøgelse, Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START), har vist, at tidlig behandling af hiv nedsætter risikoen for følgesygdomme. WHO forventes inden 2016 at ændre guidelines for hiv behandling, så det fremover anbefales at starte behandlingen ved diagnosen, og ikke afvente, at immunsystemet svækkes. Man har i Danmark indtil nu baseret behandlingsstart på monitorereingen af de såkaldte CD4-celler, og startet behandlingen når koncentrationen af disse kom under 350/mikroliter blod. Det har dog været muligt at starte behandling tidligere, hvis der har været et ønske om at beskytte hiv-negative partnere mod smitte, da velbehandlede hiv-positive har en meget lille risiko for at smitte seksualpartnere. Det forventes, at de danske retningslinjer kommer til at følge WHO’s anbefalinger, så alle fremover vil blive tilbudt behandling, når de er diagnosticeret.

I Danmark er behandlingen gratis for alle, der har opholdstilladelse i Danmark, samt for personer uden opholdstilladelse, som kan betragtes som akut syge.

Internationalt forskes der i en kur mod hiv. Da man ikke kan være helt sikker på, at alle de hiv inficerede celler kan dræbes, kalder man det for en ”funktionel” kur. Således er det en målsætning for de næste mange års forskningsindsats at udvikle en kur til at dræbe de hiv inficerede celler. Dette kan være en såkaldt behandlende (terapeutisk) hiv vaccine i kombination med anti-retorviral medicin og flere andre stoffer.

Særligt for sundhedsfagligt personale Ikon sundhedsfagligt personale

Meldepligt

Hiv er en anmeldelsespligtig infektion. Når et laboratorium, der udfører konfirmatoriske hiv-tests, finder en positiv test, udfyldes en del af anmeldelsesblanket 4001-9, som sammen med det positive svar sendes til den læge, der har rekvireret prøven. Denne udfylder resten af blanketten og indsender den til Afdeling for Infektionsepidemiologi. Aids hos en patient, der ikke samtidig anmeldes med hiv, er anmeldelsespligtig på formular 1515 samt på specialblanket for aids.

Afdeling for Infektionsepidemiologi udgiver årligt opgørelser over hiv og aids i EPI-NYT. Virus BL-3 laboratoriet overvåger transmission af hiv, der er resistent overfor antivirale stoffer i danske patienter.

Overvågning af hiv

Statens Serum Institut overvåger løbende forekomsten af hiv i Danmark, og samarbejder med en række organisationer og forskningsinstitutioner med det formål at øge kendskabet til udbredelsen af hiv her i landet, og herved bidrage til at hiv-smittede bliver testet i tide.

Endvidere overvåges forekomsten af hiv, der er resistent overfor antivirale stoffer, der anvendes til behandling af hiv. Disse tiltag betyder, at patienterne får den bedste behandling og undgår at smitte andre.

Forskning

SSI har et internationalt anerkendt forskermiljø, der er nået langt med forskning og udvikling af en behandlingsvaccine til at kontrollere hiv. De første patienter har afprøvet vaccinekomponenter, og efter yderligere udvikling og kombination med anden medicin er næste version testet i Danmark og Afrika.

I denne trinvise proces optimeres den behandlende vaccine, så den kan gives under den antivirale medicinske behandling, hvor immunsystemet har kommet sig. Målet er at gøre personens immunsystem i stand til at kontrollere HIV infektionen, så den ellers livslange antivirale behandling kan stoppes og undværes. Dette vil være en kur for hiv/aids.

I udsendelsen "Menneskets farlige fjende HIV/AIDS" fortæller professor Anders Fomsgaard fra SSI om bestræbelserne på at udvikle verdens første effektive behandlende vaccine mod hiv.

Hiv vaccine forskning 
Hiv-1 resistens og variabilitet

SSI har i samarbejde med STOP-AIDS, bøssernes hiv-organisation, siden 2000 stået for fem spørgeskemaundersøgelser blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), Sexlivsundersøgelserne. Undersøgelserne fokuserer på sex-vaner og hiv blandt MSM.

Resultaterne fra de seneste to Sexlivsundersøgelser er publiceret som rapporter, som kan downloades her:

Sexlivsundersøgelsen 2010
Sexlivsundersøgelsen 2009
Sexlivsundersøgelsen 2006

Diagnostik

I Danmark fungerer SSI som et centraliseret referencelaboratorium med hiv forskning og udvikling, overvågning, diagnostik og behandlingsmonitorering af hiv. SSI har i dag en række undersøgelser af hiv bl.a. resistensundersøgelser og typebestemmelse, smitteopsporing samt en række specialiserede immunologiske undersøgelser af hiv smittede, som anvendes i samarbejder med de kliniske afdelinger i Danmark.

Diagnostiske undersøgelser

Sidst redigeret 26. oktober 2016