Hiv 2022

Hiv 2022

 • I 2022 blev der anmeldt 115 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 144 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet. Det usædvanligt store antal skyldes i høj grad flygtninge fra Ukraine. Der var anmeldt 84 hiv-positive ukrainere, hvoraf de 73 var kendt og i behandling fra hjemlandet. De øvrige 11 fik diagnosen hiv for første gang i Danmark.
 • Blandt de nydiagnosticerede var 79 enten danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 36 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 36 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
 • Blandt de nydiagnosticerede var 47 mænd, der har sex med mænd (MSM), 52 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 23 var mænd og 29 var kvinder. Fem var anmeldt som stofbruger, og 11 havde uoplyst smittemåde.
 • 70% af MSM med oplyst smitteland og 46% af HTX med oplyst smitteland var smittet i Danmark.
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 40% indvandrede. Andelen var 51% for HTX.
 • Blandt MSM var 45% sent testet. Det samme gjaldt for 68% af HTX.
 • Indvandrere, asylansøgere m.m. bør testes for hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Dette giver mulighed for hurtig behandling af hiv-positive og nedsætter risiko for videresmitte.
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned og eventuelt tilbydes PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
 • Behandling straks efter diagnosen gør, at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:
  o kondombrug
  o TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).
  o PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
  o PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

I 2022 blev der anmeldt 259 tilfælde af hiv, heraf 150 mænd og 109 kvinder, tabel 1.

hiv_2022_tabel1

I 2022 var medianalderen for mænd 41 år (spændvidde 19-74 år) og 38 år (spændvidde 2-75 år) for kvinder.

Blandt de 259 anmeldte tilfælde var 144 personer (56%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var fire danskfødte og 73 fra Ukraine. Syv af de 144 personer med kendt hiv var børn (2-12 år). Der var ikke anmeldt børn, der var smittet i Danmark.

Boks 1. Det estimerede antal hiv-positive i Danmark, den udiagnosticerede andel samt antallet af sent testede pr. 31. december 2022.

Tallene er ikke opdaterede siden 2021, da Statens Serum Institut (SSI) arbejder på at nedjustere det estimerede antal hiv-positive. Nedenstående estimat er lavet ved hjælp af ECDC's model for incidensberegninger, som har et stort konfidensinterval. Nedjusteringen vil komme til at ligge indenfor rammerne af modellen, men vil i højere grad flugte med opdaterede data.

Nydiagnosticerede hiv-positive i 2022: 115
Heraf MSM: 47
 Estimeret antal personer der lever med hiv i Danmark: 6.800
Heraf MSM: 3.750
Antallet af personer der lever med hiv i Danmark og har fået diagnosen hiv: 6.300
Heraf MSM: 3.500
Den udiagnosticerede andel (mørketallet): 500
Heraf MSM: 250
Andel sent testet (CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet) i 2022: 60% (61 ud af 102 med oplyst CD4-tal). Blandt MSM var andelen 45% (19 ud af 42)

Herkomst, smitteland og smittemåde blandt nydiagnosticerede

Blandt de 115, der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 62 (54%) født i Danmark og 53 (46%) var født i udlandet, herunder ni personer, der (endnu) ikke havde fået et dansk CPR-nummer ved diagnosen.

Der var anmeldt 47 mænd der har sex med mænd (MSM), 23 mænd der har sex med kvinder (MSK), 29 kvinder som har sex med mænd (KSM), fem stofbrugere og 11 anmeldt med ukendt smittevej.

Ud af 47 MSM var 21 (45%) født i Danmark og smittet i Danmark, 10 (21%) var født i udlandet og smittet efter ankomsten til Danmark (heraf én på turistrejse i udlandet), mens tre (6%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Endelig var fire (9%) født i Danmark og havde ikke oplyst smitteland på anmeldelsen. Disse 38 udgør antallet af MSM, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til (81%). De sidste ni (19%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Blandt 52 HTX var 18 (35%) født i Danmark og smittet i Danmark, syv (13%) var født i udlandet og smittet efter ankomsten til Danmark (to af disse var smittet på besøg i hjemlandet), mens syv (13%) var født i Danmark og smittet i udlandet. Én person var født i Danmark og havde ukendt smitteland. Disse 33 (63%) udgør tilsammen antallet af HTX, for hvem forebyggelsesindsatsen i Danmark ikke har slået til. Én person var født i udlandet og havde ukendt smitteland. De sidste 18 (36%) var født i udlandet og smittet før ankomsten til Danmark.

Ud over de seksuelt smittede var der anmeldt fem personer smittet ved i.v. stofbrug (to født i Danmark og smittet i Danmark og tre født i Ukraine og smittet før ankomsten til Danmark). Endelig var 11 personer anmeldt med uoplyst smittemåde, seks født i Danmark (heraf tre anmeldt som smittet i Danmark) og fem født i udlandet (ingen af de fem var anmeldt som smittet i Danmark).

Figur 1. viser fordelingen på smittemåde og herkomst for de i alt 79 personer, der var født i Danmark og/eller smittet i Danmark/efter ankomsten til Danmark

hiv_2022_figur1

Graviditet

Der blev i 2022 fundet 24 gravide kvinder med hiv. Seks af disse – alle født i udlandet - blev fundet hiv-positive via gravidscreeningen, de øvrige havde kendt og behandlet hiv.

Stigning i antallet af anmeldte hiv-tilfælde

Siden 2017 er der set et kraftigt fald i antallet af anmeldte hiv-tilfælde, som imidlertid er blevet afløst af en betyde-lig stigning i 2022, figur 2. Faldet sås især blandt personer, der var smittet i Danmark, og var sammenfaldende med introduktionen af PrEP (PreExposure Profylakse, hiv-medicin, der gives forebyggende og forhindrer hiv-smitte). Herudover var der i 2020-2021 efter al sandsynlighed testet færre for hiv på grund af nedlukning i forbindelse med covid-19 (for eksempel har AIDS-fondets Checkpoint været lukket i flere omgange i perioden). Stigningen i 2022 er mest markant blandt gruppen, der er kendt med hiv og behandlet i udlandet. Dette skyldes dels det store kontingent af ukrainske flygtninge, Danmark har taget imod, hvoraf nogle er hiv-patienter. Der er også enkelte ukrainske hiv-positive anmeldt i Danmark i 2022, som ikke tidligere er testet i hjemlandet, og som derfor hører under gruppen ”nydiagnosticerede”. Når de nydiagnosticerede deles yderligere op, ses det, at stigningen er parallel for nydiagnosticerede der er anmeldt som smittet i Danmark og i udlandet. Stigningen i hver af disse grupper er ikke særlig stor og kan formentlig forklares med, at de personer, der ikke lod sig teste under covid-19-nedlukningen, nu er kommet til lægen og har fået diagnosen i 2022.

hiv_2022_figur2

Stigningen fra 2021 til 2022 i antallet af anmeldelser er nogenlunde jævnt fordelt over geografiske områder og smittegrupper, tabel 2.

hiv_2022_tabel2

CD4-tal ved diagnosen – sent testede

Blandt de 115 personer diagnosticeret med hiv for første gang i 2022 forelå der hos 102 (89%) oplysninger om CD4-tal ved diagnosen og/eller oplysninger om nylig smitte (negativ test og/eller akut hiv-sygdom) eller oplysning om aids ved diagnosen. For de øvrige 13 personer kunne disse oplysninger ikke indhentes.

CD4-tallet er en markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod har gennem længere tid været indikation for at begynde højaktiv antiretroviral behandling (HAART) i Danmark, hvis ikke patienten selv har ønsket at begynde tidligere. Retningslinjerne er siden august 2015 ændret, så alle, der diagnosticeres med hiv, tilbydes at begynde behandling med det samme, uanset CD4-tal ved diagnosen. CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet anvendes i denne opgørelse fortsat som markør for sent testede. Om-vendt kan CD4-tallet ved diagnosen være meget lavt, hvis personen bliver testet kort efter smitten er sket, og kan derfor fejlagtigt opfattes som ”sen-tester” på baggrund af CD4-tallet. Når en person anmeldes med hiv til den nationale overvågning på SSI spørges der derfor specifikt til oplysninger, der kan vise, om det drejer sig om en nysmittet person med lavt CD4-tal (symptomer på akut hiv, nylig negativ hiv test m.m.).

Blandt de 102 personer med oplyst CD4-tal på diagnosetidspunktet havde 61 (60%) et CD4-tal lavere end 350 celler pr. µl og/eller var diagnosticeret med aids, mens 41 (40%) havde CD4-tal på 350 eller derover eller var diagnosticeret med akut hiv.

Det er den største andel sent testede, der er registreret blandt de anmeldte i den forløbne femårsperiode (andelen var mellem 47% og 55% i 2018-2021).

I alt 94 var anmeldt med såvel CD4-tal som herkomst og smittemåde. Der er stor forskel på andelen af sent testede, beroende på smittemåde og herkomst. Blandt alle MSM var andelen 45% (19 ud af 42). Blandt MSM født i Danmark var andelen af sent testede 35% i 2022, mens den var 74% for HTX født i udlandet.

Figur 3 viser fordelingen af hhv. sent testede og ikke-sent testede fordelt på herkomst og smittegrupper.

hiv_2022_figur3

Forebyggelsespotentialer

Gennem en årrække er antallet af nye hivdiagnoser i Danmark faldet. Medvirkende hertil er den hyppige testning af især MSM, den tidlige behandlingsstart (TasP, Treatment as prevention), som forhindrer de behandlede hiv-positive i at smitte videre, og – især – PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition, som tilbydes til MSM).

For yderligere at forhindre hiv-smitte blandt MSM, er det vigtigt, at den læge, der finder en MSM positiv for gonorré, syfilis eller klamydia/LGV tester vedkommende for hiv, og – hvis han er hiv-negativ - tilbyder patienten PrEP (henviser til infektionsmedicinsk afdeling). Der kan for nogle udenlandsk fødte MSM være en barriere mod selv at tage initiativ til at søge PrEP-behandling, hvorfor lægerne med fordel kan foreslå dette.

Hvad angår heteroseksuelt overført hiv, er det især vigtigt at teste indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv hurtigt efter ankomsten. Sundhedsstyrelses vejledning fra 2013 anfører, at personer fra Afrika, Asien, Sydamerika og Østeuropa bør overvejes hiv-testet ved første kontakt med sundhedsvæsenet, uanset årsag til kontakten.

Det kan være vanskeligt at identificere personer i risiko for hiv-smitte blandt danskfødte heteroseksuelle.

Der er dog nogle muligheder for at forebygge smitte i denne gruppe. Det kan være enlige, der tager på ”sex-ferie” til Østen eller Afrika, eller personer der frekventerer swinger-klubber.

For at forebygge videresmitte fra personer med ikke-erkendt hiv, skal lægerne være opmærksomme på patienter med såkaldt signal-sygdomme/indikator-sygdomme, for eksempel hepatitis (A, B, C), analkræft mm.

Aids

I 2022 blev 22 af de 115 nydiagnosticerede med hiv (19%) anmeldt med aids, idet de blev diagnosticeret med en aids-definerende sygdom samtidig med hiv-diagnosen. Heriblandt var 13 HTX, seks MSM og én i.v. stofbruger. Den hyppigste aids-definerende diagnose var pneumocystis jirovecii-pneumoni.

I alt 41 hiv-anmeldte personer døde i 2022. Heraf fire, der var diagnosticeret med både hiv og aids i 2022. De øvri-ge 37 var diagnosticeret mellem 1987 og 2022 og var mellem 33 og 83 år på dødstidspunktet. Da oplysninger i Dødsårsagsregisteret udkommer med mindst et års forsinkelse, er det ikke muligt i løbet af det aktuelle dødsår at vurdere, hvilken andel af de afdøde der døde af en hiv-relateret sygdom, og hvem der døde af noget andet. Retrospektivt er det dog erfaringen, at ca. en fjerdedel af dødsfald hos hiv-positive har en hiv-relateret årsag.

Checkpoint

Checkpoint er AIDS-fondets testklinikker i København, Frederiksberg, Aalborg, Århus og Odense for LGBT+ personer og andre i høj risiko for hiv, hvor man både med og uden forudgående aftale kan blive testet for blandt andet hiv og syfilis og få svar med det samme. I alt testede seks mænd positiv for hiv for første gang, fire født i Danmark og to født i udlandet, alle var MSM.

Resistens blandt behandlingsnaive personer med ny‐diagnosticeret hiv

Afsnit for Virus Forskning & Udvikling på SSI har lavet en opgørelse, som omfatter alle hiv-smittede, der er blevet inkluderet i SERO-projektet (HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse) i perioden 2019-2022, hvor det har været muligt at sekvensere POL- (DNA polymerase) genet i hiv-1. Dette drejer sig om i alt 224 patienter, hvoraf 124 var smittet i Danmark, 87 var smittet i udlandet, og for 13 kendes smittelandet ikke.

ECDC’s definition af behandlingsrelevant resistens, pre-treatment drug resistance (PDR) er i denne opgørelse anvendt til at vurdere forekomsten af resistens. Ifølge denne definition medtages alle tilfælde af behandlingsrelevant resistens, som har en score på mindst 15 ifølge Stanford HIVdb-algoritmen. Resistensen undersøges for de tre primære antiretrovirale (ARV) behandlingsgrupper, der anvendes til højaktiv antiretroviral terapi (HAART): non-nukleosidhæmmere (NNRTI), nukleosidhæmmere (NRTI) og protease-hæmmere (PI). Genotyper i denne opgørelse er bestemt ved brug af COMET.

Samlet set har der i perioden været 28 personer med PDR, hvilket er 12,5% af alle nydiagnosticerede. NNRTI-resistens var langt den hyppigste forekommende og sås blandt 25 af de 28 tilfælde, hvoraf 8 havde enten NRTI og/eller PI resistens, mens tre alene havde NRTI-resistens.

Sundhedsstyrelsen anbefaler Pre Exposure Prophylaxis (PrEP) til brug for personer i særlige risikogrupper. PrEP (Truvada®) består af de to nukleosidhæmmere (NRTI) emtricitabine (FTC) og tenofovir (TDF). Blandt de nydiagnosticerede undersøgt i SERO-projektet var der i perioden én person med et lavt niveau af resistens imod TDF og et højt niveau af resistens imod FTC.

Da der i perioden har været et fald i prøver indsendt til SERO-projektet fra 44,4% af alle nydiagnosticerede i 2019 til 18,5 % i 2022, har det pga. små tal ikke være muligt entydigt at identificere trends i forekomsten af transmitteret resistens eller opgøre dem pr. smitteland eller år. Dette understreger, at en detaljeret overvågning af hiv-1 resistens blandt nydiagnosticerede er afhængig af indsendelse af prøver fra de behandlende infektionsmedicinske afdelinger.

Hiv‐subtyper blandt nydiagnosticerede patienter

Blandt nydiagnosticerede personer, der var smittet i Danmark, udgjorde hiv-1 subtype B 63,8% i 2019, men faldt til 44,4% i 2022. For personer smittet i udlandet udgjorde subtype B 28,9% i 2019 og steg til 47,1% i 2022. Disse ændringer i fordelingen ser ikke ud til at være forårsaget af faldet i indsendte prøver nævnt ovenfor, og det kan derfor ikke udelukkes, at den ændrede fordeling afspejler ændret risiko- og rejseadfærd under covid-19-pandemien. Der er dog også tidligere set udsving i andelen af subtype B fra år til år, EPI-NYT 44/2019.

Subtypen A6 er kun tidligere set sporadisk i Danmark, men udgjorde i 2022 27,8% af alle genotyper hos personer smittet i udlandet. A6 den dominerende subtype i bl.a. Ukraine og Østeuropa, og tilfældene i 2022 er også blandt personer smittet i Ukraine.

hiv_2022_figur4

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 40/2023.