One Health

Statens Serum Institut (SSI) arbejder for at styrke både menneskers og dyrs sundhed i det, der kaldes et One Health-perspektiv.

SSI varetager forsknings-, overvågnings- og beredskabsopgaver indenfor det humane og veterinære område. SSI har i mange år haft funktionen på det humane område for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fra januar 2020 fik SSI sammen med Københavns Universitet også ansvaret for det veterinære beredskab for Miljø- og Fødevareministeriet. Dette betyder, at SSI officielt er et One Health Institut.

I den vision, der er for det veterinære beredskab, rådgiver SSI Fødevarestyrelsen ud fra en One Health-tankegang, hvor hensyn til mennesker, dyr og miljø afvejes i de forskningsbaserede besvarelser.

Hvad er One Health?

One Health blev først udviklet som et styrket samarbejde mellem den human-medicinske og veterinær-medicinske verden. I dag omfatter One Health i stigende grad andre discipliner som miljøvidenskab, fødevarevidenskab, klimaforskning og samfunds- og adfærdsfag. Flere og flere sætter også One Health i relation til en større dagsorden: Såfremt vi skal holde os sunde og raske i bred forstand, må vi værne om den planet, vi bor på, og sætte grænser for vækst. Dette kaldes Planetary Health.

Hvorfor er One Health relevant?

One Health er relevant, fordi 75% af alle nye trusler fra virus og bakterier kommer fra dyr. Dette sker i et samspil med andre forhold som eksempelvis ændring i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer.

Overførsel af resistensgener og spredning af resistente bakterier mellem dyr og mennesker og i miljøet er også en meget vigtig del af hele antibiotikaresistensproblemet. Dermed er One Health nødvendigt for at bekæmpe resistens.

For at varetage en omhyggelig overvågning af sygdomme og risikovurdering er det, kort fortalt, vigtigt at samarbejde tværfagligt.

Men One Health er også en vigtig tilgang, fordi der er mange ligheder mellem sygdomsprocesser i dyr og mennesker. Gennem tiden har forskere lært meget af hinanden ved at studere ligheder og forskelle mellem sygdomme i forskellige dyrearter og mennesker. Dette aspekt i One Health kan betegnes som komparativ forskning.

Endelig er der for et beredskabsinstitut som SSI en række fordele ved at anvende de samme teknologiske platforme og medarbejdere til at analysere prøver fra dyr og mennesker – alt sammen i et akkrediteret diagnostisk set-up. Samarbejdet giver dermed synergier, og derfor kan vi varetage et mere effektivt beredskab med en One Health-tilgang i modsætning til en opdeling af beredskabet i mere snævre discipliner.

SSI’s One Health aktiviteter

SSI har en lang tradition for at arbejde i et One Health-perspektiv, og SSI er involveret i både beredskabs- og overvågningsaktiviteter samt danske og internationale forskningsprojekter, som ud over det humane område også dækker dyr og miljø. SSI samarbejder i den forbindelse med en række samarbejdspartnere og netværk.

Se en liste over udvalgte forskningsaktiviteter her.

Udvalgte beredskabs- og overvågningsaktiviteter:

DANMAP

DANMAP samarbejdet overvåger antibiotikaforbruget til dyr og mennesker samt forekomsten af resistente bakterier fra enten dyr, fødevarer eller mennesker i Danmark. DANMAP samarbejdet blev etableret i 1995 og har årligt udgivet en rapport, der detaljeret beskriver både årets resultater fra overvågningen, men også udviklingen over de seneste 10 til 20 år. Derved har DANMAP bidraget væsentligt til at etablere og harmonisere de systemer, en sådan overvågning kræver, samt til etablering af vigtige nationale vejledninger omkring forebyggelse og håndtering af antibiotikaresistens. Samarbejdet nævnes ofte som et af de første One Health-initiativer i Danmark og internationalt.

Partnere: DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Sektionsleder Anders Rhod Larsen

Influenzavirusovervågning

På SSI overvåger vi influenzavirus i både dyr og mennesker. Dette indebærer både overvågning af cirkulerende virus i grise, fugle og mennesker, men også påvisning af alvorlige influenzatyper i henholdsvis dyr (fx fugleinfluenza af subtyperne H5 og H7) og mennesker (fx zoonotisk transmission).

Partnere: Overvågningen foregår i tæt samarbejde med nationale (SST, FVST) og internationale myndigheder (WHO, ECDC, OIE).

Læs mere om projektet:

Kontakt:
Seniorforsker Ramona Trebbien
Seniorforsker Charlotte Hjulsager

Overvågning og smitteudredning af Ornitose (papegøjesyge) og aviær chlamydiose

Statens Serum Institut/Dansk Veterinær Konsortium overvåger i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed ornitose. Ornitose er en zoonose som kan overføres fra fugle inficeret med bakterien Chlamydia psittaci. I samarbejde med Fødevarestyrelsen opspores smittekilden idet prøver fra fugle indsendes og undersøges på SSI ved PCR. Fugle med mistænkt aviær chlamydiose skal meldes til veterinærmyndighederne og prøver indsendes til SSI for påvisning af bakterien.

Partnere: Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om ornitose:

Kontakt:
Seniorforsker Søren Anker Uldum
Seniorforsker Øystein Angen
Afsnitsleder Randi Føns Petersen
Epidemiolog Charlotte Kjelsø

Tværfagligt samarbejde om fødevarebårne sygdomsudbrud

Statens Serum Institut indgår i et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet om koordination af fødevare- og vandbårne udbrud i Danmark. Samarbejdet er formaliseret i Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) med faste repræsentanter fra de nævnte institutioner. Gruppen mødes ugentligt og overvåger løbende forekomsten af humane mave-tarminfektioner og sammenholder disse oplysninger med viden om forekomst af relevante agens i fødevarer og i husdyrproduktion.

Læs mere om projektet:

Kontakt:
Mikrobiolog Susanne Schjørring
Epidemiolog Luise Müller

Klasse III facilitet

SSI's VUA-BIO råder over en klasse III facilitet som kan bruges i OH sammenhæng, hvis der skulle opstå en beredskabssituation e.l. Faciliteten kan desuden bookes til løbende dyreforsøg.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Sektionsleder Susanne Andresen

VUAs pilot plant

SSIs VUA-PAV råder over en Up- og Downstream facilitet, som kan anvendes til fremstilling af vacciner til dyr i en One Health sammenhæng. Faciliteten råder også over en gennemgangsautoklave. Faciliteten kan desuden anvendes til fremstilling af humane vacciner til kliniske forsøg (dog foretages fyldning eksternt).

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Sektionsleder Charlotte Green Jensen

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil