Antibiotikaresistens

Statens Serum Institut varetager mange opgaver inden for beskrivelse og håndtering af antibiotikaresistens på tværs af fagområder og sektorer. Områderne dækker diagnostik, overvågning, forskning og rådgivning af myndigheder, sundhedspersonale og borgere.

Antibiotikaresistens er af verdenssundhedsorganisationen, WHO, blevet udpeget som en af de største nuværende trusler mod verdensbefolkningens sundhed.

På verdensplan har et stigende og ukontrolleret forbrug af antibiotika i både dyreproduktion og i behandling af mennesker ført til en ligeså kraftig og ukontrolleret udvikling af resistente bakterier. Nogle af disse kan forårsage sygdom, og mange bakterier smitter forholdsvist nemt mellem mennesker eller kan overføres til mennesker fra dyr eller fra fødevarer.

Tilstedeværelse af resistens i bakterier gør ikke nødvendigvis bakterien mere smitsom eller farlig, men infektioner med resistente bakterier kan være sværere at behandle, da resistensmønsteret i den sygdomsforårsagende bakterie skal være kendt, før den rette antibiotiske behandling kan vælges. Der er derfor en risiko for et mere langvarigt og kompliceret forløb, da den antibiotiske behandling kan være forsinket.

Referencelaboratoriet for antibiotika og resistens har national referencefunktion vedrørende diagnostik af resistens og varetager overvågning af de hyppigst forekommende resistente infektioner samt udfører forskning i resistente bakterier og i deres resistensmekanismer.

Følgende to resistente bakterier er i Danmark anmeldepligtige, da de kan forårsage alvorlig sygdom og har tendens til at spredes på hospitalerne. Det drejer sig om:

MRSA

CPO

SSI udfører projekter for det Europæiske Center for Infektionskontrol (ECDC) og EU, og projekterne skal hjælpe med at forbedre EU-landenes beredskab overfor antibiotikaresistente bakterier.

SSI deltager desuden i nordiske og europæiske arbejdsgrupper og fagselskaber omkring antibiotikaresistens. SSI har også repræsentanter i de europæiske overvågningsprogrammer EarsNet og ESAC-Net, der overvåger hhv. resistensforekomsten og antibiotikaforbruget i mennesker med udgivelse af en årlig rapport fra ECDC.

For mere information om resistens i bakterier læs venligst mere på antibiotikaresistens.