Atypisk pneumoni antistof mod Chlamydia (CKT), Legionella (LAT) og Mycoplasma pneumoniae (MPT og KAT) (R-nr. 372)

Indikation

Luftvejsinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 8 (4) mL
  • Serum 3 (2) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet. Derefter nye prøver med 1-3 ugers mellemrum indtil diagnostisk afklaring er opnået.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

CKT: Positivt resultat angives som styrkegrader: 1, 2, 3 osv. Stærkest positive fund er ca. 20. Analyseusikkerheden er +/-1 styrkegrad, fx (5) 6 (7).

Hvis det positive resultat er atypisk, angives ingen styrkegrad og svaret formuleres: Positiv, uaflæselig. I de sjældne tilfælde hvor prøven binder komplement uden tilstedeværelse af antigen svares: Prøven antikomplementær.

LAT: Stærk positiv/positiv/negativ. Resultatet angives for hvert antigen (L. pneumophila serogruppe 1 og 3) samt for hver immunglobulinklasse (IgM og G).

MPT/KAT: Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding. Positiv ved titer ≥ 64.

Svartid

Se svartid under de enkelte analyser.

Tolkning og reference-værdier/interval

CKT: En stigning på ≥ 3 styrkegrader eller en styrkegrad på > 6 tyder på aktuel infektion. Eftersom der anvendes et gruppeantigen (se Undersøgelsens princip), skal et positivt fund altid sammenholdes med de kliniske symptomer og epidemiologiske forhold.

LAT: En stærkt positivt IgM eller IgG eller en signifikant stigning af antistoffer tyder på en aktuel eller nylig Legionella infektion. Resultatet må dog vurderes i sammenhæng med anamnese og kliniske fund.

MPT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver MPT oftest positiv i slutningen af 2. sygdomsuge. Efter infektionen vedbliver MPT at være positiv i uger, måneder eller år. Efter svær pneumoni ses MPT titer > 1.000 undertiden i > 1 år. Stigning af MPT titer med faktor ≥ 4 (fx fra 16 til ≥ 64) er et sikkert tegn på infektion med M. pneumoniae. MPT titer ≥ 512 er oftest udtryk for aktuel eller nylig overstået M. pneumoniae infektion.

KAT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver KAT oftest positiv nogle dage tidligere end MPT. Efter overstået infektion falder KAT titeren tidligere end MPT titeren. I den akutte fase af en M. pneumoniae infektion fås positiv KAT hos ca. 95%, ca. 80% og ca. 50% af patienterne, der er henholdsvis < 20 år, 20-39 år og ≥ 40 år gamle. Positiv MPT og KAT (begge ≥ 64 i samme prøve) tyder på aktuel eller nylig overstået M. pneumoniae infektion.

Bemærkning

CKT: Hvis det er relevant, kan suppleres med undersøgelse for IgG og IgM antistoffer rettet mod C. pneumoniae.

LAT: En negativ LAT udelukker ikke Legionella infektion, specielt ikke i den tidlige fase eller ved infektion med andre arter end Legionella pneumophila.

MPT/KAT: Samtidig positiv KAT og negativ MPT kan ses ved infektioner med Epstein-Barr virus, influenzavirus, adenovirus, cytomegalovirus samt andre vira. Kronisk forhøjet KAT kan ses ved proliferative forandringer af lymfoidt væv (lymfatisk leukæmi, kuldeagglutininsyndrom) og ved levercirrose. Forløbet af lungebetændelse, som er forårsaget af M. pneumoniae, kan mildnes og afkortes gennem behandling med makrolider eller tetracycliner.

Generelt er PCR på luftvejssekret bedre egnet til at stille diagnosen i den tidlige fase af sygdommen. For Legionella bør der også suppleres med LUT.

Analysens princip

CKT: Komplementbindingstest med et gruppeantigen som er fælles for Chlamydia pneumoniae, C. psittaci og C. trachomatis.

LAT: Ved ELISA påvises IgM og IgG antistoffer mod Legionella pneumophila serogruppe 1 og 3. Da der er krydsreaktion mellem de forskellige serogrupper påvises der også antistoffer mod andre serogrupper af L. pneumophila ved denne test men dog ikke med sikkerhed mod andre Legionella arter.

MPT: Komplementbindingstest der påviser antistoffer mod kloroform-metanol ekstraherede antigener af M. pneumoniae.

KAT: Inkubering med humane type OI erytrocytter ved 4 °C. 

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 372
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00372 P—Atypisk pneumoni
541051000100000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer - Fuldblod
541051000900000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer - Serum
541051001000000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08011 P—Chlamydia-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU08067 P—Mycoplasma pneumoniae-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU08070 P—Kuldeagglutinin; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28752 P—Legionella pneumophila serogroup 1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28753 P—Legionella pneumophila serogroup 1-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU28754 P—Legionella pneumophila serogroup 3-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28755 P—Legionella pneumophila serogroup 3-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
SSI00341
SVI00341 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39148   2.165,00
39163 
39165 

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00