Påmindelsesordning 2019: Særligt for sundhedsfagligt personale

Manglende registrering af vaccinationer i DDV

Vaccinationer givet i udlandet vil ikke automatisk være registreret . I Danmark har der siden november 2015 været pligt til at registrere vaccinationer i DDV. Den hyppigste årsag til manglende registrering før dette blev indført er, at vaccinationerne ikke er blevet afregnet med sygesikringen. Dette kan skyldes forglemmelse eller at børnevaccinationerne er givet på børneafdelinger eller ambulatorier. Lægen kan enkelte gange have registreret en vaccination på en forælders cpr.nr.

Hvordan bruger man ”Tilmeldt vaccinationsforløb”?

Når man åbner det tilmeldte vaccinationsforløb, vil alle de vaccinationer der er planlagt for barnet stå listet op med en foreslået dato. Hvis datoen er overskredet, vil der være en rød markering ud for den pågældende vaccine.

Man registrer (effektuere) den vaccine, der gives aktuelt, ved at sætte pc-cursoren på tegnet √.

Screendump vedr. lægernes registrering af vaccinationer

Når der klikkes her, vil vaccinen flytte op i øverste afsnit som ”vaccinationer” og man skal således kun skrive batchnummer på (det nummer på æsken af vaccinen). Man skal ikke oprette en vaccination som vanligt, men vælge en vaccine fra forløbet. Det er vigtigt, at det er denne måde vaccinerne registreres på for at udnytte funktionaliteten i forløbene.

Hvis man skal redigere i de foreslåede fremtidige datoer –fx hvis barnet er forhindret på en dato ud i fremtiden, kan dette gøres ved at åbne ikonet ved siden af førnævnte √. Den nye dato skrives ind og herefter vil øvrige vacciner automatisk tilpasses.

Kan man redigere i forløb?

Hvis barnet af en eller anden grund ikke skal have alle vacciner i et forløb, fx et barn i immunsupprimerende behandling som derfor ikke må få MFR vaccinen, har lægen eller dennes personale mulighed for at kunne slette den pågældende vaccine i forløbet. Dog skal der i den situation markeres en begrundelse: 

Screendump der viser at man skal vælge årsag ved ændringer i vaccinationsforløb

Det vil altid være muligt at ændre dette igen.

Generelt om fravalg af vaccinationsprogrammet

Hvis forældrene ikke ønsker at barnet skal vaccineres, vil der være mulighed på FMK-online for at fravælge børnevaccinationsprogrammet. Det vil dog kun være den almen praktiserende læge eller personale, der kan markere dette. Det vil altid være muligt at ændre dette igen.

Hvordan oprettes vaccinationer der er givet korrekt, men ikke er registreret i DDV?

Hvis lægen eller denne medhjælp har glemt at registrere en vaccination i DDV, kan denne vaccination altid efterregistreres af enten sundhedsfaglige eller forældrene selv. Efterfølgende er det hensigtsmæssigt at den almen praktiserende læge får redigeret i planlagte vaccination, således at kun relevante vaccinationer medtages i vaccinationsforløbet.

Hvis et barn har modtaget nogle af sine børnevacciner i udlandet og så herefter flytter til Danmark, hvad sker der så?

Børn født efter 1. august 2019 og som indrejser i Danmark vil få tildelt et vaccinationsprogram svarende til deres alder. Hvis barnet har modtaget vacciner i udlandet, kan disse registreres ved hjælp af ”registrer tidligere vaccination” Dette kan både borger og sundhedsfaglige gøre. Hvis det er borgeroprettede vaccination, kan lægen validere disse vacciner, så de i vaccinationsregisteret vil optræde som godkendte vaccinationer.

Børn der indrejser i Danmark og som fylder 4 år fra 1. november 2019, vil blive tildelt et program svarende til deres alder, sædvanligvis 4-, 5- og 12-års vaccinationerne (MFR 2, DiTeKiPol revaccination og HPV 1 og 2). Ligeledes vil børn der indrejser i Danmark og som fylder 12 år fra 1. november 2019, blive tildelt et program svarende til deres alder, sædvanligvis 12-års vaccinerne (HPV 1 og 2). Disse børn vil som hovedregel være vaccineret, der hvor de har boet deres første år. Disse vacciner er det hensigtsmæssigt at få skrevet ind i vaccinationsregisteret. Igen kan både borger og sundhedsfaglige gøre dette. Hvis det er borgeroprettede vaccination, kan lægen validere disse vacciner, så de i vaccinationsregisteret vil optræde som godkendte vaccinationer.

Atypiske kombinationer af vaccinationer med Di-Te-Ki-Pol

I nogle tilfælde har et barn fået flere end de anbefalede Di-Te-Ki-Pol grundvaccinationer, eller det har fået en eller flere Di-Te-Ki-Pol revaccinationer uden at være grundvaccineret først, eller der er fx. givet en ekstra Di-Te booster vaccination på skadestuen sideløbende med børnevaccinationsprogrammet.

I disse tilfælde kan en skræddersyet løsning med anvendelse af enkelt komponent vacciner til videre vaccination være mere hensigtsmæssigt end, hvad der fremgår af påmindelsen. I sådanne særtilfælde kan sundhedspersonale altid kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse for nærmere rådgivning om videre vaccination.