Mæslinge-postekspositionsprofylakse

MFR-vaccinen kan gives til børn, som har været udsat for smitte med mæslinger, inden for 72 timer; ved udbrud kan vaccination gives fra 6 måneders alderen. Ifølge produktresuméet kan MFR-vaccinen anvendes fra 9-måneders-alderen, men flere internationale undersøgelser har dokumenteret, at flertallet af børn af vaccinerede mødre ikke har målbare antistoffer mod mæslinger efter 6-måneders-alderen, hvorfor vaccinen evt. (efter lægelig vurdering) kan anvendes off-label allerede fra denne alder. Gives MFR-vaccinen før 12-måneders-alderen skal vaccinationen gentages, når barnet når den vanlige alder for 1. dosis MFR-vaccine (15 måneder).

Humant normalt immunglobulin (Ig)kan anvendes som forebyggelse eller for at svække sygdommen hos personer der er modtagelige for smitte og har været eksponeret inden for seks døgn.

Nedenstående oversigt kan anvendes til at vælge postekspositionsprofylakse:

Spædbørn under 3 måneder
Hos børn, der er under tre måneder og har været eksponeret for mæslinger, skal moderens mæslingestatus kontrolleres anamnestisk. Mature børn <3 måneder tilbydes Ig, medmindre moderen har haft mæslinger tidligere.

Børn i alderen 3-15 måneder
Det anbefales at give alle børn i alderen 3-5 måneder Ig ved eksponering for mæslinger. Børn i alderen 6-15 måneder (herunder også tidligere præmature) gives MFR-vaccination, hvis der er gået under 3 døgn fra eksponering, og hvis eksponering ikke er sket i familien. Hvis der er gået 3-6 døgn fra eksposition, eller hvis den mæslingesyge er et familiemedlem, gives Ig.

Børn over 15 måneder
Hos alle ikkevaccinerede børn over 15 måneder eller børn med usikker vaccinationsstatus gives Ig eller MFR-vaccine efter samme principper som hos børn i alderen 3-15 måneder. Børn over 15 mdr., som har modtaget mindst én MFR-vaccine, antages immune og tilbydes ikke yderligere.

Gravide kvinder uden beviselig immunitet
Pga. øget komplikationsrisiko ved sygdom og kontraindikation for administrering af levende, svækket vaccine skal ubeskyttede gravide tilbydes Ig frem for MFR-vaccine. Ved usikker immunstatus anbefales måling af antistoffer, før der gives Ig. Ig-behandling skal dog ikke udsættes, til svaret på immunitetsstatus foreligger.

Voksne immunkompetente personer
De fleste voksne vil være enten naturligt immune eller MFR-vaccinerede. Hvis den eksponerede vurderes at være ikke-immun, kan MFR-vaccine gives inden for 3 døgn og Ig inden for 6 døgn.

Immunsupprimerede personer
Immunsupprimerede personer skal, uanset vaccinationsstatus, have Ig. Det gælder for cancerpatienter, knoglemarvstransplanterede personer, immundefekte og hiv-positive patienter. Ig-behandling skal ikke udsættes, til svaret på immunitetsstatus foreligger, men behandlingen skal effektueres hurtigt, helst inden for tre døgn og senest inden for seks døgn. Det anbefales, at behandling af immuninkompetente personer konfereres med den behandlende speciallæge. Ig skal gives igen ved fornyet eksponering for mæslinger efter 21 dage. Ved sen erkendelse af smitte kan der være indikation for behandling med Ig i helt op til 18 dage efter smitten, men dette skal konfereres med specialister, f.eks. en infektionsmediciner eller pædiater.

Dosering af immunglobulin:
De hidtil gældende doseringsvejledninger på Ig er blevet justeret i henhold til koncentrationen i de produkter, som er til rådighed ( p.t. Beriglobin til i.m.-brug og andet immunglobulin til i.v.-brug – efter konkret klinisk vurdering). 

Følgende doseringsforslag er lavet i samarbejde mellem BørneUngeKlinikken og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet, samt Statens Serum Institut ud fra de nyeste internationale retningslinjer.

Ig til i.m. brug: 0,6 ml/kg (160 mg/ml), maks. 5 ml til børn <15 måneder, maks. 15 ml til børn >15 måneder samt voksne.

Ig til gravide til i.m.-brug: 15 ml (160 mg/ml) uanset vægt.

I.v. Ig-behandling gives primært til immunsupprimerede personer og evt. til andre indlagte f.eks. børn med etableret i.v.-adgang, da høje doser giver bedre beskyttelse. Der er ingen central anbefaling om, hvilket specifikt i.v. immunglobulin der skal anvendes. Kliniker må derfor afgøre, hvilket produkt som konkret skal anvendes.
MFR-vaccination foretages tidligst seks måneder efter administration af Immunglobulin givet i.m. eller 8 måneder, hvis immunglobulinet er givet iv.

Rekvirering og betaling
Immunglobulin og MFR-vaccine til brug for post-ekspositionsbehandling kan rekvireres fra apotek eller fra SSI og betales af Regionen. Ved akut udbringning fra SSI betales transporten af Regionen, hvis det er en praktiserende læge, der rekvirerer (via ydernummer). Hvis det er en hospitalsafdeling, der rekvirerer, betaler hospitalet.

Se mere i mæslinger.