Gratis kighostevaccination til gravide

 

På baggrund af kighosteepidemien 2019/2020, besluttede Sundheds- og Ældreministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester.

Tilbuddet blev indført den 1. november 2019 og løb i første omgang indtil den 31. januar 2020. På baggrund af et fortsat meget højt antal påviste tilfælde i januar måned besluttede ministeren ultimo januar at forlænge vaccinationsprogrammet i yderligere tre måneder indtil den 30. april 2020.

Som en del af regeringens og folketingets nye vaccinationspakke er det besluttet yderligere at forlænge vaccinationsprogrammet til udgangen af 2020.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af kighosteepidemien, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra starten af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger.

Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden d. 1. november 2019 har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan bestille tid hos deres læge til vaccination ved fornyet konsultation. Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges.

Hvis den gravide forud for kighoste-vaccinen har haft verificeret kighoste, anbefales det fortsat at tilbyde den gravide en diTeki-vaccine.

I tilfælde af at den gravide har modtaget en diTe-revaccionation, bør der gå mindst 4 uger før der gives en diTeki-vaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine indenfor de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

Mange børn under 6-måneders alderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald.

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Vaccination mod kighoste er sikker til gravide, og anvendes rutinemæssigt i mange lande, fx USA, England, Australien og Østrig. Effekten på beskyttelse mod kighoste i de første måneder efter fødslen er fundet at ligge mellem 40-90 %. 

Bivirkninger og skærpet overvågning

De mest almindelige bivirkninger er forbigående kløe, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt feber. Disse reaktioner opstår som regel inden for 48 timer efter vaccination. For øvrige rapporterede bivirkninger henvises til det godkendte produktresumé.

Lægemiddelstyrelsen har indført skærpet overvågning af vaccinens anvendelse til gravide. Det betyder, at læger og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinen hos både gravide og børn af disse. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.

Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger, skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, symptomerne opstår.

Det er vigtigt at huske, at indberetningen alene skal foretages på baggrund af en formodning om en sammenhæng mellem symptomerne og vaccinen. Formodede bivirkninger kan indberettes elektronisk på meldenbivirkning.dk.