Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Laboratoriepåvist kighoste 2019

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2019, påvist ved enten dyrkning, PCR eller serologi på en klinisk mikrobiologisk afdeling eller på Statens Serum Institut (SSI). Data er bearbejdede via automatiske registreringer i den danske mikrobiologidatabase (MiBa). En særskilt opgørelse over anmeldte tilfælde af kighoste hos børn under 2 år kan ses nedenfor. 

Opgørelsen dækker kun tilfælde af kighoste, der er verificerede ved laboratoriediagnostik. Kighoste, hvor diagnosen udelukkende er stillet ud fra sygdomsbilledet, registreres således ikke. De påviste regionale forskelle i opgørelsen kan dermed delvist bunde i forskelle i anvendelsen af klinisk- og laboratoriediagnostik. Opgørelsen omfatter kun kighoste blandt personer med dansk CPR-nummer, der er bosat i Danmark på diagnosetidspunktet.

I sommeren 2019 blev Danmark ramt af en kighosteepidemi, som fortsatte ind i starten af 2020. I alt blev der påvist 3.691 tilfælde i 2019, svarende til en incidens på 63,6 per 105. De seneste epidemier af kighoste fandt sted i 2016 (2.089 tilfælde) og 2002 (1.905 tilfælde).

Kighosteepidemier forekommer naturligt med nogle års mellemrum, blandt andet fordi immuniteten efter børnevaccinerne aftager efter nogle år. Epidemien i 2019-2020 var dog usædvanlig, idet den nåede et niveau, der var højere, end hvad der har været observeret under epidemier siden midten af 1980'erne.

Den højeste forekomst blev registreret i januar måned 2020 med 874 påviste tilfælde, svarende til en incidens på 180 per 105 per år. Efter COVID-19 restriktionerne blev indført i marts 2020 faldt prøveantallet til kighoste-diagnostik kraftigt, og epidemien "forsvandt" derfor (EPI-NYT 17/20). Det må dog formodes, at de generelt smittereducerende tiltag i samfundet har medvirket til, at kighosteepidemien nu er reelt overstået. Antal påviste tilfælde per måned fra januar 2009 til og med juni 2020 er vist i figur 1.

 Kighoste_2019_figur 1

Landsdele

I forsommeren 2019 steg incidensen af kighoste kraftigt på Fyn og bredte sig siden til hele landet, hvor især region Midtjylland og region Hovedstaden havde en høj incidens i starten af 2020. Set for 2019 alene blev den højeste forekomst pr. landsdel set på Fyn, der med 735 tilfælde nåede op på en incidens på 148 per 105. Den laveste forekomst var i Nordjylland med 145 tilfælde (25 per 105). Incidensen pr. 105 for landets fire største byer var på 120 for Odense (245 tilfælde), 75 for Aarhus (258 tilfælde), 44 for København (277 tilfælde) og 31 for Aalborg (66 tilfælde). Fordelt på enkelte bopælskommuner var der højest forekomst i Nyborg (365 per 105, 117 tilfælde), Ærø (281 per 105, 17 tilfælde), Kerteminde (223 per 105, 53 tilfælde) og Faaborg-Midtfyn (205 per 105, 106 tilfælde).

Den laveste forekomst for en enkelt kommune var i Thisted med seks påviste tilfælde og en incidens på 2,3 per 105.

Antal tilfælde og incidens pr. landsdel i årene 2016 til 2019 fremgår af tabel 1. Incidens per måned for hver af de fem regioner fra januar 2018 til og med juni 2020 er vist i figur 2. Data fra tidligere år kan findes under Overvågning i tal, grafer og kort.

Kighoste_2019 tabel 1


Kighoste_2019_figur 2

Alder og køn

Aldersfordeling samt aldersspecifik incidens af kighoste fremgår af tabel 2 og figur 3. Den højeste incidens var blandt små børn under 1 år (se "Kighoste hos børn under 2 år" nedenfor), børn i alderen 3-4 år, samt større børn i alderen 10 til 16 år. På figur 2 er det tydeligt at se et dyk ved de 5-6-årige, svarende til effekten af 5-års boostervaccinen. Der ses desuden en forhøjet forekomst blandt de 40-49-årige, dette er i lighed med tidligere år.

Der var en overvægt af kvinder med 58,3% af alle tilfælde (58,7% i 2018, 58,2% i 2017). Dette er tilsvarende hvad der ses i andre europæiske lande. Kun blandt de 0-årige var der en overvægt af drenge (55,3%), og især i aldersgrupperne 20-29, 30-39 og 40-49 år var der en overvægt af kvinder på hhv. 66,9%, 68,2% og 64,5%.

Kighoste_2019_tabel 2

Kighoste_2019_figur 3

Diagnostisk metode

I lighed med tidligere år var PCR den mest anvendte metode (88,0 %) til påvisning af kighoste. Serologi blev anvendt i 12,0 % af de påviste tilfælde, og kun et enkelt tilfælde blev påvist ved dyrkning (0,03%). Metodefordelingen fordelt på aldersgrupper er vist i figur 4.

Ved diagnostik af kighoste er det vigtigt at anvende den rette analysemetode i forhold til sygdomsvarighed, da PCR kun er anvendelig i de første 2-3 uger af sygdomsforløbet, og da serologi kun kan anvendes efter et par ugers symptomer. Serologi bør desuden kun anvendes til kighostediagnostik blandt personer i alderen 8 år og ældre, da antistoffer fra kighostevaccinationer kan interferere med analysen i et par år efter vaccinationen. Vejledning til metodevalg kan findes på SSI’s hjemmeside.

Andelen af kighostetilfælde påvist ved PCR var højere i 2019 end i foregående år. Dette hænger formodentlig sammen med, at der under en epidemi vil være en overvægt af diagnostik af nyligt syge. 

Kighoste_2019_figur 4

Analyserede prøver i laboratorierne

Ved hjælp af den danske mikrobiologidatabase (MiBa) kan antallet af prøver, der analyseres med henblik på påvisning af kighoste, overvåges. Ligeledes kan procentdelen af påviste tilfælde (positivprocent) monitoreres.

Den kraftige stigning af kighoste på Fyn i forsommeren 2019 førte til, at SSI i august udstedte en varsel om forhøjet forekomst af kighoste, EPI-NYT 28-33/19. Da den høje forekomst senere bredte sig over hele landet, blev en varsel om epidemi udsendt, EPI-NYT 38/19. Begge disse nyhedsbreve, og deraf følgende mediebevågenhed, medvirkede til en markant øget bevidsthed om kighoste, og dermed en markant stigning i antallet af prøver til diagnostik af kighoste. De høje stigninger i prøveantal medførte et fald i positivprocenten.

I marts 2020 faldt prøveantallet drastisk, efter at COVID-19-tiltagene blev indført (nyhed d. 3 april 2020). Prøveantal og dertil hørende positivprocent fra januar 2016 til og med juni 2020 kan ses i figur 5. Det høje prøveantal under epidemierne i 2016 og 2019 er tydelige. Desuden tages der ofte mange flere prøver om vinteren end om sommeren, hvorfor positivprocenten er lavere om vinteren.

Kighoste_2019_figur 5

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist. Der blev rykket for 34% af disse anmeldelser, idet der ikke var modtaget en anmeldelse inden for en måned efter positiv diagnostik.

I 2019 blev der i alt anmeldt 299 børn under 2 år med kighoste i Danmark. Sæsonen for kighoste hos børn under 2 år var langstrakt med start i foråret og sommeren 2019, hvor der blev registreret et højt antal af kighostetilfælde. Antallet af kighostetilfælde fortsatte med at stige henover efteråret og vinteren 2019/20 frem til nedlukningen af Danmark medio marts 2020.

Kighostetilfældene fordelt sig blandt køn således, at 54% af tilfældene var registeret blandt drenge (n=162) og piger udgjorde 46% (n=137). Forskellen i antal laboratoriepåviste (n=292) og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet. Aldersfordeling i måneder for børn under 2 år fremgår af figur 6. Den yngste var kun 8 dage gammel, da der blev påvist positiv diagnostik. På anmeldelsen var oplyst, at moderen havde hostet i 5 uger, men at der ikke var indsendt prøver til undersøgelse for kighoste.

Kighoste_2019_figur 6

Vaccinationsstatus

Blandt de 299 anmeldte børn under 2 år var 116 børn (39%) uvaccinerede, mens 57 (19%) havde fået alle tre primære kighostevaccinationer (DiTeKiPol/Hib eller Pentavac), se figur 7. På otte (3%) af anmeldelserne blandt uvaccinerede børn stod anført, at der var tale om et bevidst fravalg af børnevaccination.

Andelen af børn under 2 år med kighoste, der har modtaget tre primærvaccinationer, var væsentligt højere sammenlignet med foregående år, hvor denne gruppe typisk udgør ca. 10-11% af kighostetilfældene. Årsagen til den højere andel af fuldt vaccinerede skal formentlig findes i dels det øgede smittetryk og på øget opmærksomhed på diagnosen og dermed på prøvetagning. 

Indlæggelse

Blandt de 299 anmeldte tilfælde var i alt 111 (37%) indlagt én eller flere dage, figur 7. Hos børn, der havde modtaget ingen eller én primær kighostevaccine, blev hhv. 78 ud af 116 (67%) og 16 ud af 39 (41%) indlagt. Som det ses, er det de uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, som bliver hårdest ramt af sygdommen og må indlægges på hospital. Omvendt var der blandt børn under 2 år, som havde modtaget alle tre primær kighostevacciner, kun fem ud af 57 (9%), som blev indlagt.

Kighoste_2019_figur 7

Baseret på anmeldelserne blev der i 2019 ikke registreret dødsfald på grund af kighoste i denne aldersgruppe. Ved efterfølgende opslag i CPR-registreret kunne der fortsat ikke påvises dødsfald relateret til kighoste mindst 6 måneder efter påvist sygdom.

Smitteforhold

Smittekilden var kendt for 51% af de anmeldte børn. Blandt kendte smittekilder udgjorde søskende og andre husstandsmedlemmer 60%. Derudover sås smittekilden hyppigt i dagpleje/institution eller i form af kendt sygdom i omgivelserne. Der forekom også smittespredning i søskendes institutioner.

Smitteland

For næsten alle børn med anmeldt kighoste var smitteland opgjort som Danmark (99%), i tre tilfælde var mulige smittelande hhv. Estland, Kroatien eller Tjekkiet.

Tilbud om kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester

På baggrund af kighosteepidemien besluttede Sundhedsministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 2. og 3. trimester. Tilbuddet skulle vare til udgangen af januar 2020, men på baggrund af det fortsat høje antal smittede, blev det forlænget til udgangen af april 2020. Som del af regeringens vaccinationspakke under coronaudbruddet blev det igen besluttet at forlænge tilbuddet, nu til udgangen af december 2020. Det vurderes p.t., om tilbuddet skal gøres permanent.

Fra 1. november 2019 og indtil 22. juni 2020 har i alt 24.279 gravide taget imod tilbuddet. Vaccinationstilslutningen var særlig høj i november 2019 og januar 2020, men er siden faldet til et noget lavere niveau, figur 8.

Kighoste_2019_figur 8

Antal kighostevaccinerede gravide pr. måned, fordelt på landsdele, fremgår af figur 9.

Kighoste_2019_figur 9

Med et årligt fødselstal på 60.000 vil ca. 5000 skulle vaccineres hver måned, hvis tilslutningen er 100%. Baseret på dette fødselstal har tilslutningen i de første 6 måneder været ca. 76%, dog faldende hen over perioden.

Data om effekten af vaccinationen til at forhindre kighoste blandt spædbørn under 3 måneder vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 27-33/20.