Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2020-2021

Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2020 og 2021

Laboratoriepåvist kighoste 2020 og 2021

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2020 og 2021, påvist ved enten dyrkning, PCR eller serologi på en klinisk mikrobiologisk afdeling eller på Statens Serum Institut (SSI). Data er bearbejdede via automatiske registreringer i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). En særskilt opgørelse over anmeldte tilfælde af kighoste hos børn under 2 år kan ses nedenfor.

Opgørelsen dækker kun tilfælde af kighoste, der er verificerede ved laboratoriediagnostik. Kighoste hvor diagnosen udelukkende måtte være stillet ud fra sygdomsbilledet registreres således ikke. De påviste regionale forskelle i opgørelsen kan dermed delvist bunde i forskelle i anvendelsen af klinisk diagnose hhv. laboratoriediagnostik. Opgørelsen omfatter kun kighoste blandt personer med dansk cpr-nummer, der er bosat i Danmark på diagnosetidspunktet.

I årene 2020 og 2021 blev der påvist 2.390 hhv. 80 tilfælde svarende til incidenser på 41,0 hhv. 1,4 pr. 100.000 pr. år.

I de første måneder af 2020 var Danmark stadig ramt af den kighosteepidemi, der begyndte i foråret 2019. Januar og februar 2020 havde historisk høje antal med hhv. 874 og 849 påviste tilfælde, hvor der til sammenligning var 284 tilfælde som det højeste månedlige antal under den forrige epidemi (november 2016). Ved implementeringen af covid-19-restriktionerne den 11. marts 2020 blev personer med symptomer på luftvejsinfektioner anbefalet at blive hjemme og ikke besøge deres læge, med mindre det var alvorligt. Antallet af diagnostiske prøver for kighoste faldt derfor drastisk fra i gennemsnit 349 prøver pr. dag i hverdagene i ugen før den 11. marts 2020 (uge 10), til blot 26 pr. dag i ugen efter (uge 12). Med det faldende antal af prøver faldt antallet af påviste tilfælde også, og i månederne april, maj og juni 2020 blev der påvist hhv. 144, 76 og 32 tilfælde af kighoste. I resten af 2020 og i hele 2021 var antallet af påviste tilfælde meget lavt med i gennemsnit 6,7 tilfælde pr. måned i 2021, figur 1. Prøveantallet er senere steget igen, men niveauet af kighoste er fortsat meget lavt, og er tilmed det laveste set siden overvågningen af sygdommen blev indført i sin nuværende form. Den lave forekomst afspejler sandsynligvis en generel effekt af de smitteforebyggende tiltag, der blev indført i forbindelse med covid-19-epidemien, da disse må forventes at have en effekt på luftvejsinfektioner generelt. Desuden vil den forhøjede immunitet i befolkningen efter kighosteepidemien også have en dæmpende effekt på smitte med kighoste i nogle år herefter, svarende til hvad man så efter epidemien i 2016. Immuniteten efter vaccination eller efter en episode med kighoste varer i 5-10 år.

Figur 1. Antal laboratoriepåviste tilfælde af kighoste pr. måned, januar 2015 til og med december 2021

Landsdele

Faldet i antallet af påviste tilfælde af kighoste efter marts 2020 var tydeligt i alle landsdele, og for alle dele af landet lå niveauet i 2021 meget lavt. Den højeste forekomst pr. landsdel i 2021 var på Fyn med 19 tilfælde i alt, svarende til 3,8 tilfælde pr. 100.000 pr. år, mens den laveste var på Bornholm med nul påviste tilfælde i hele 2021.

Antal tilfælde og incidens pr. landsdel i årene 2018 til 2021 fremgår af tabel 1. Incidens pr. måned for hver af de fem regioner fra januar 2020 til og med december 2021 er vist i figur 2. Data fra tidligere år kan findes i tidligere årsopgørelser og udgaver af EPI-NYT samt under Overvågning i tal, grafer og kort.

Tabel 1. Antal laboratorieopviste tilfælde af kighoste og incidens, fordelt på region og landsdel, 2018-2021

Figur 2. Incidens af kighoste fordelt på region, januar 2020 til december 2021

Alder og køn

Aldersfordeling samt aldersspecifik incidens af kighoste fremgår af tabel 2 og figur 3 (samlet for 2020 og 2021). De højeste incidenser var som i tidligere år blandt små, primært uvaccinerede, børn under et år (se "Kighoste hos børn under to år" nedenfor), samt børn i alderen 3-4 år og større børn i alderen 9 til 16 år, figur 3. På figur 3 er det tydeligt at se et dyk ved de 5-6-årige, svarende til effekten af 5-års boostervaccinen. Effekten af vaccinen aftager derefter gradvist i løbet af 5-10 år, hvilket afspejles i den højere forekomst blandt de ældre skolebørn. Der ses desuden en forhøjet forekomst blandt de 38-49-årige, dette i lighed med tidligere år.

Der var en overvægt af kvinder med 57,1% af alle tilfælde (58,3% i 2019, 58,7% i 2018). Dette er tilsvarende, hvad der ses i andre europæiske lande.

Tabel 2. Antal laboratorieopviste tilfælde af kighoste og incidens, fordelt på aldersgrupper, 2018-2021

Figur 3. Antal tilfælde af laboratoriepåvist kighoste, fordelt på alder og køn, 2020 og 2021 samlet

Diagnostisk metode

I lighed med tidligere år var PCR den mest anvendte metode til påvisning af kighoste med en andel på 85% i 2020 og 65% i 2021. Serologi blev anvendt i hhv. 15% og 35% af de påviste tilfælde, og 10 (0,2%) hhv. nul tilfælde blev påvist ved dyrkning i 2020 og 2021. Metodefordelingen fordelt på aldersgrupper er vist i figur 4a og 4b.

Ved diagnostik af kighoste er det vigtigt at anvende den rette analysemetode i forhold til sygdomsvarighed, da PCR kun er anvendelig i de første 2-3 uger af sygdomsforløbet, og da serologi kun kan anvendes efter et par ugers symptomer. Serologi bør desuden kun anvendes til kighostediagnostik blandt personer i alderen 8 år og ældre, da antistoffer fra kighostevaccinationen i 5-årsalderen kan interferere med analysen i et par år efter vaccinationen. Vejledning til metodevalg kan findes på SSI’s hjemmeside.

Andelen af kighostetilfælde påvist ved PCR var højere i 2020 end i 2021. Dette afspejler sandsynligvis, at der i 2020 grundet kighosteepidemien har været et højt fokus på kighoste, og dermed har været anvendt diagnostiske analyser ved kort tids symptomer. I 2021 har der derimod været et lavere fokus, og kighoste er dermed blevet opdaget senere i forløbet af sygdommen eller i rekonvalescensfasen. Bemærk, at fordelingerne i figur 4b er baseret på meget få tilfælde.

Figur 4a. Fordeling af antal laboratoriepåviste kighostetilfælde efter diagnostisk metode og alder, 2020

Figur 4b. Fordeling af antal laboratoriepåviste kighostetilfælde efter diagnostisk metode og alder, 2021

Analyserede prøver i laboratorierne

Ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) kan antallet af prøver, der analyseres med henblik på påvisning af kighoste, overvåges. Ligeledes kan procentdelen af påviste tilfælde (positivprocent) monitoreres, figur 5.

I de første måneder af 2020 var kighosteepidemien på sit højeste, og der blev taget mange diagnostiske prøver for kighoste. Andelen af påvist kighoste i prøverne lå på dette tidspunkt på omkring 10%. Ved nedlukningen i marts 2020 faldt antallet af prøver markant, hvilket medførte en stigning i positivprocent, men efter nogle måneder faldt positivprocenten også. Samlet for hele 2021 lå positivprocenten på omkring 0,4%.

Der sås en markant stigning i prøveantallet i løbet af 2021. Dette afspejler dog primært, at der ved mange af de klinisk mikrobiologiske afdelinger anvendes kombinationsanalyser for samtidig diagnostik af flere forskellige luftvejsinfektioner, herunder covid-19.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 7-9/22.

Figur 5. Prøveantal samt positivprocent for kighostediagnostik, januar 2020 til december 2021

Kighoste hos børn under to år

I det følgende opgøres anmeldte tilfælde af kighoste hos børn under to år. Kighoste kan give anledning til alvorlige sygdomsforløb hos denne aldersgruppe, hvorfor infektionen er individuelt anmeldelsespligtig via formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist. Det har siden oktober 2021 været muligt at anmelde tilfælde elektronisk gennem Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), EPI-NYT 38-39/21.

I 2020 og 2021 blev der anmeldt i alt 122 tilfælde af kighoste hos børn under to år. I denne opgørelse er 2020 (n=117) og 2021 (n=5) opgjort samlet, da der var en usædvanlig lav forekomst af kighoste i hele 2021. Sammenlignet med den seneste årsopgørelse for 2019 (n=299), er der således observeret et fald i forekomsten af kighoste blandt børn under to år. Dette skyldes formentlig en kombination af de smitteforebyggende tiltag, der blev indført i samfundet medio marts 2020 på baggrund af covid-19-epidemien, samt at der var epidemisk forekomst af kighoste i 2019 og begyndelsen af 2020, hvorfor der blev registreret flere tilfælde end normalt i denne periode.

Forskellen i antallet af laboratoriepåviste tilfælde (n=130) blandt børn under to år, nævnt tidligere i denne opgørelse, og antallet af anmeldte tilfælde (n=122), skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet.

De anmeldte kighostetilfælde fordelte sig på køn således, at 48% af tilfældene var blandt drenge (n=59) og 52% blandt piger (n=63).

Vaccinationsstatus

Blandt de 122 anmeldte kighostetilfælde hos børn under to år var 31 børn (26%) uvaccinerede, mens 26 børn (21%) havde fået alle tre primær kighostevaccinationer, se figur 6. Sammenlignet med de to foregående år ses det, at andelen af uvaccinerede børn blandt alle kighostetilfælde under to år er faldet. Til sammenligning var denne andel 39% i 2019 og 41% i 2018. Andelen af børn under to år med kighoste, der havde modtaget alle tre primærvacciner (21%), var i 2020/2021 på niveau med 2019 (19%) men højere end i 2018 (14%).

Figur 6. Andel af uvaccinerede og fuldt vaccinerede børn under 2 år med påvist kighoste, fordelt på år i 2018, 2019 og 2020/2021

Forklaringen på faldet i andelen af tilfælde blandt de uvaccinerede kan muligvis være, at der i efteråret 2019 blev indført tilbud om gratis kighostevaccination til gravide, hvorved børn under tre måneder født af nyligt vaccinerede mødre er bedre beskyttet via antistoffer fra deres mor. Se også ”Status på kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester” nedenfor.

Omvendt kan stigningen i andelen af kighostetilfælde under to år blandt fuldt primærvaccinerede i 2020/21 (og 2019) muligvis skyldes det øgede smittetryk under epidemien i 2019 og starten af 2020.

Indlæggelse
I figur 7 ses aldersfordeling i måneder samt eventuel indlæggelse for børn under to år. Som det fremgår, var der flest indlæggelser blandt de helt små børn under seks måneder.

Figur 7. Anmeldte kighostetilfælde hos børn under 2 år, fordelt på alder i måneder og eventuel  indlæggelse, 2020-2021

Blandt de 122 anmeldte kighostetilfælde under to år i 2020 og 2021 var i alt 53 børn (43%) indlagt én eller flere dage, figur 8. Blandt børn, der havde modtaget ingen eller én kighostevaccine, blev henholdsvis 22 ud af 32 (69%) og 17 ud af 30 (57%) indlagt. Som det ses, er det de uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn (én vaccine), der har størst risiko for at blive indlagt på hospital. For børn der har modtaget to primærvacciner ses det, at syv ud af 34 (21%) havde behov for indlæggelse, og hos børn, der havde modtaget alle tre primærvacciner, havde syv ud af 26 (27%) behov for indlæggelse. Der er derfor allerede en betydelig beskyttelse mod indlæggelse efter to kighostevaccinationer, hvorfor det er vigtigt at sikre, at vaccinerne gives så tæt på de anbefalede tidspunkter ved tre og fem måneder som muligt.

Figur 8. Anmeldte kighostetilfælde hos børn under 2 år samt andel indlagte, fordelt på vaccinations- status, 2020-2021

Der blev for 2020 og 2021 ikke registreret dødsfald blandt de modtagne kighosteanmeldelser. Ved efterfølgende opslag i cpr-registreret kunne der fortsat ikke påvises dødsfald relateret til kighoste mindst seks måneder efter påvist sygdom.

Smitteforhold

Smittekilden var kendt for 61% af de anmeldte kighostetilfælde. Den største andel af smitte kom fra hustandsmedlemmer og var gældende for 34% af tilfældene, mens 2% af tilfældene var angivet smittet af søskende (Det formodes dog, at nogle smittetilfælde mellem søskende er registreret som smitte fra et hustandsmedlem). Yderligere fordelte smitten sig, så smitte fra dagpleje/institution stod for 8% af tilfældene, kendt sygdom i omgivelserne stod for 7%, og smitte fra anden kendt person ligeledes for 7%.

Smitteland

To børn havde været i udlandet forud for sygdom, henholdsvis i Østrig og i et andet land end Danmark, der dog var angivet som ukendt på anmeldelsen. Det kan ikke bekræftes, om smitten stammer fra udlandsrejse, da der ikke angivet en kendt smittekilde for disse to børn.

Status på kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester

På baggrund af kighosteepidemien i 2019 besluttede Sundhedsministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 2. og 3. trimester. Tilbuddet skulle vare til udgangen af januar 2020, men på baggrund af det fortsat høje antal smittede, blev det forlænget til udgangen af april 2020. Kighosteepidemien forsvandt efter lock-down i marts 2020, EPI-NYT 20/20 og 27-33/20. Som del af regeringens vaccinationspakke under covid-19-epidemien blev det i foråret 2020 besluttet at forlænge tilbuddet til udgangen af december 2020. Tilbuddet er siden forlænget yderligere to gange og gælder nu til udgangen af marts 2022. Det vurderes p.t., om der skal gennemføres en medicinsk teknologivurdering som beslutningsgrundlag for, om tilbuddet skal gøres permanent.

Fra 1. november 2019 og indtil 23. december 2021 har i alt 63.574 gravide taget imod tilbuddet. Vaccinationstilslutningen var særlig høj i november 2019, men er siden faldet til et lavere niveau, figur 9. Der var dog en stigning i både oktober 2020 og 2021 som formodes at skyldes samtidig influenzavaccination af gravide og dermed øget fokus på kighostevaccination. Baseret på et månedligt antal gravide på 5.000 (svarende til 60.000 fødsler om året), har den samlede tilslutning i perioden været på knap 50%.

Figur 9. Antal kighostevacciner givet til gravide pr. måned, 1. november 2019 - 23. december 2021

Som det fremgår af figur 10, har der været flest vaccinerede i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvilket dog formentlig primært afspejler en forskel i antallet af gravide pr. region.

Figur 10. Antal kighostevacciner givet til gravide pr. måned, fordelt på region, 1. november 2019 til  23. december 2021

Baseret på andelen af kighostetilfælde blandt børn under tre måneder for hhv. vaccinerede og uvaccinerede gravide i perioden fra 1. november 2019 til 31. december 2020 er estimeret en (ujusteret) vaccinationseffekt på 71,7% (95% CI 21,5-89,8) for spædbørn under tre måneder. Estimatet er statistisk signifikant men med stor variation (svarende til de brede konfidensintervaller), da der var relativt få tilfælde af kighoste i perioden, især fra maj til december 2020).