Uge 7/9 - 2022

Laboratoriepåvist kighoste 2020 og 2021
Kighoste hos børn under to år
Status på kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester

Laboratoriepåvist kighoste 2020 og 2021

Der blev påvist i alt 2.390 tilfælde af kighoste i 2020 og 80 i 2021. Den store forskel mellem disse to år var gældende for alle landsdele. Til sammenligning blev der påvist hhv. 3.691, 1.023 og 1.064 tilfælde i årene 2019, 2018 og 2017.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2020 og 2021 henvises til årsopgørelse over laboratoriepåvist kighoste 2020 og 2021.

De høje tal i 2020 afspejler, at kighosteepidemien, der begyndte i sommeren 2019, stadig var på et højt niveau til og med marts 2020, EPI-NYT 27-33/20. Tallet for 2021 er derimod historisk lavt, og afspejler sandsynligvis en generel effekt af de smitteforebyggende tiltag der blev indført i forbindelse med covid-19 samt en øget immunitet i befolkningen efter epidemien. Derudover har det indførte tilbud om kighostevaccination af gravide formentlig også bidraget til at reducere forekomsten blandt især spædbørn under 3 måneder.

I perioder mellem epidemier er der typisk omkring 50-100 påviste tilfælde af kighoste pr. måned i Danmark. Under den forrige epidemi i 2016, EPI-NYT 14/17, var det højeste antal pr. måned 284 tilfælde. Under epidemien i 2019-2020 var det højeste niveau på 874 påviste tilfælde i januar 2020. Efter nedlukningen af landet i marts 2020 faldt niveauet brat - i starten på grund af stærkt reduceret prøvetagning til diagnostiske analyser, men senere er prøveantallet steget igen uden en tilsvarende stigning i antallet af påviste tilfælde. I 2021 har der i gennemsnit været påvist blot 6,7 tilfælde pr. måned, hvilket er historisk lavt. Det månedlige antal påviste tilfælde er vist i figur 1.

EPI-NYT 2022 uge 7-9 figur 1 

Aldersprofilen for kighoste i årene 2020 og 2021 var meget tilsvarende, hvad der normalt ses, figur 2. Således påvistes kighoste i alle aldersgrupper, dog med en højere incidens hos små, primært uvaccinerede spædbørn samt blandt større skolebørn. Der var desuden en forhøjet forekomst blandt de 38-49-årige, sandsynligvis på grund af øget smitte, samt eventuelt øget fokus blandt forældre til børn med kighoste. Den lave forekomst blandt 5-6-årige børn, og den gradvise stigning derefter, afspejler booster-vaccinationen i 5-årsalderen og den efterfølgende aftagende beskyttelse af vaccinerne, idet effekten af kighostevaccinen aftager i løbet af i 5-10 år.

EPI-NYT 2022 uge 7-9 figur 2

(T. Dalby, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)

Kighoste hos børn under to år

Kighoste kan give anledning til alvorlige sygdomsforløb hos børn under to år, hvorfor infektionen er individuelt anmeldelsespligtig via formular 1515. Det har siden oktober 2021 været muligt at anmelde tilfælde elektronisk gennem Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), EPI-NYT 38-39/21.

I 2020 og 2021 blev der anmeldt i alt 122 tilfælde af kighoste hos børn under to år. 2020 (n=117) og 2021 (n=5) er opgjort samlet, da der var en usædvanlig lav forekomst af kighoste i hele 2021. Sammenlignet med den seneste årsopgørelse for 2019 (n=299) er der set et stort fald i forekomsten af kighoste blandt børn under to år. Dette skyldes formentlig en kombination af de smitteforebyggende tiltag, der blev indført i samfundet medio marts 2020 på baggrund af covid-19-epidemien, samt at der var epidemisk forekomst af kighoste i 2019 og begyndelsen af 2020, hvorfor der blev registreret flere tilfælde end normalt i denne periode.

Der blev anmeldt stort set det samme antal drenge (n=59) som piger (n=63).

Vaccinationsstatus

Blandt de 122 anmeldte kighostetilfælde hos børn under to år var 31 børn (26%) uvaccinerede, mens 26 børn (21%) havde fået alle tre primær kighostevaccinationer. Sammenlignet med de to foregående år var andelen af uvaccinerede børn blandt alle kighostetilfælde under to år faldet. Forklaringen på faldet kan muligvis være, at der i efteråret 2019 blev indført tilbud om gratis kighostevaccination til gravide, hvorved børn under tre måneder født af nyligt vaccinerede mødre er bedre beskyttet via antistoffer fra deres mor, se også nedenfor.

Andelen af børn under to år med kighoste, der havde modtaget alle tre primærvacciner (21%), var på niveau med 2019 (19%) men steget i forhold til 14% i 2018. Forklaringen på denne stigning kan være det øgede smittetryk under epidemien i 2019 og starten af 2020.

Indlæggelse

Der sås flest indlæggelser blandt de helt små børn under seks måneder. Blandt de 122 anmeldte kighostetilfælde under to år i 2020 og 2021 var i alt 53 børn (43%) indlagt én eller flere dage, figur 3. Blandt børn, der havde modtaget ingen eller én kighostevaccine, blev henholdsvis 22 ud af 32 (69%) og 17 ud af 30 (57%) indlagt. Som det ses, er det de uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn (én vaccine), der har størst risiko for at blive indlagt på hospital. For børn, der har modtaget to primærvacciner, ses det, at syv ud af 34 (21%) havde behov for indlæggelse, og hos børn, der havde modtaget alle tre primærvacciner, havde syv ud af 26 (27%) behov for indlæggelse. Der er derfor allerede en betydelig beskyttelse mod indlæggelse efter to kighostevaccinationer, hvorfor det er vigtigt at sikre, at vaccinerne gives så tæt på de anbefalede tidspunkter ved tre og fem måneder som muligt.

EPI-NYT 2022 uge 7-9 figur 3

Der blev for 2020 og 2021 ikke registreret dødsfald blandt de modtagne kighosteanmeldelser.

(S.B. Asmussen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Status på kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester

På baggrund af kighosteepidemien i 2019 besluttede Sundhedsministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 2. og 3. trimester.

Fra 1. november 2019 og indtil 23. december 2021 har i alt 63.574 gravide taget imod tilbuddet. Vaccinationstilslutningen var særlig høj i november 2019, men er siden faldet til et lavere niveau, figur 4.

EPI-NYT 2022 uge 7-9 figur 4

Der var dog en stigning i både oktober 2020 og 2021 som formodes at skyldes samtidig influenzavaccination af gravide og dermed øget fokus på kighostevaccination. Baseret på et månedligt antal gravide på 5.000 (svarende til 60.000 fødsler om året), har den samlede tilslutning i perioden været på knap 50%. Dette må anses for tilfredsstillende, da kighosteepidemien forsvandt allerede i foråret 2020, og der derfor ikke har været samme risiko smitte. Statens Serum Institut anbefaler dog fortsat alle gravide til at lade sig vaccinere i det midlertidige kighosteprogram. Denne anbefaling er gældende i hver ny graviditet.

Baseret på andelen af kighostetilfælde blandt børn under tre måneder for hhv. vaccinerede og uvaccinerede gravide i perioden fra 1. november 2019 til 31. december 2020 er estimeret en signifikant vaccinationseffekt på 71,7%, men med et bredt sikkerhedsinterval grundet de ret få tilfælde af kighoste i det meste af 2020.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)