Influenzaovervågning generelt

Influenzavirus er en vigtig årsag til akutte infektioner hos personer i alle aldersgrupper. Influenza er om vinteren ofte ledsaget af sygefravær på arbejdspladser og i institutioner. Samtidig er der overdødelighed, især blandt ældre og svækkede borgere. Overvågning af influenza møder derfor stor opmærksomhed.

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af influenza ved hjælp af en række epidemiologiske og virologiske overvågningssystemer. Nogle af overvågningssystemerne kører året rundt, andre kun i influenzasæsonen fra uge 40 til uge 20. Formålet med influenzaovervågningen er bl.a. at få kendskab til influenzasæsonens start- og sluttidspunkt, at isolere og karakterisere de cirkulerende influenzavirus i befolkningen og at vurdere alvorligheden af influenzasæsonen. Derudover bidrager Statens Serum Institut til den internationale overvågning af influenza ved at levere data til WHO og Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC).

Foruden at kunne informere befolkningen og særligt sundhedspersonale om influenza, er et effektivt influenzaovervågningssystem også vigtigt i forhold til, når en ny influenzapandemi rammer verden. Ved en pandemi er det vigtigt, hurtigt at kunne karakterisere alvorligheden af den cirkulerende influenza og vurdere, hvilke generelle forebyggelsesstrategier fx massevaccination der skal anvendes.

Influenzalignende sygdom i befolkningen

Influenzaforekomsten i befolkningen generelt overvåges ved hjælp af Influmeter, som er et webbaseret overvågningssystem, der bygger på frivillig indsats fra borgere, der hver uge i influenzasæsonen rapporter om de har haft influenzalignende sygdom (ILS). Influmeter bidrager med information om ILS i den del af befolkningen, der ikke nødvendigvis kontakter læge ved ILS. 

Influenzalignende sygdom i det primære sundhedssystem

Sentinelovervågningen af influenza er et veletableret system, som går tilbage til år 1995 i Danmark. Systemet anvendes internationalt, som en del af den globale overvågning af influenza. Data fra sentinelovervågningen rapporteres til WHO samt ECDC.

Sentinelovervågningen er baseret på indberetninger fra praktiserende læger, og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem. I de foregående år har de praktiserende læger, hver uge i influenzasæsonen, indrapporteret antallet af patienter med ILS, og herudfra udregnes en ILS-konsultationsprocent. Herudover bidrager lægerne sædvanligvis med at udtage prøver fra et antal patienter, prøverne anvendes til at isolere og karakterisere de cirkulerende influenzavirus.

Fra oktober 2021 blev sentinelovervågningen udvidet til også at overvåge covid-19 i almen praksis. Samtidig var der et ønske om at gøre det daværende system mere robust og inkludere et større antal stikprøver. Desuden fungerer overvågningen året rundt, så den i fremtiden kan overvåge atypiske udbrud af luftvejsinfektioner uden for den vanlige sæsonperiode.

ILS overvåges også gennem vagtlægernes aktivitet. Dette system blev oprettet i 2008 og fungerer året rundt. Vagtlæger landet over har i dette system mulighed for at angive, at en patient har influenzalignende sygdom. Der indsamles også data fra akuttelefonen 1813 fra Region Hovedstaden.

Laboratorieverificeret influenza

Forekomsten af laboratorieverificeret influenza overvåges ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Igennem MiBa overvåges alle influenzatests der tages på landets mikrobiologiske afdelinger, og hvor mange patienter der er positive for influenza A eller B. De klinisk mikrobiologiske afdelinger indsender et udsnit af influenzapositive prøver til det Nationale Influenza laboratorium på Statens Serum Institut, hvor de indgår i den nationale og internationale overvågning. Influenzalaboratoriet gør brug af en lang række specialiserede teknikker til genotypisk og fænotypisk karakterisering af selve virus eksempelvis med dybde-sekventering og cellebaserede metoder. Influenzavirus fra prøverne undersøges med følgende formål:

  • Karakterisering af influenzavirus med henblik på ændringer, som kan betyde ændret vaccineeffektivitet.
  • Karakterisering af influenzavirus med henblik på ændringer, som vides at give ændret patogenicitet.
  • Overvågning af resistens overfor antivirale midler (eksempelvis Tamiflu og Relenza).
  • Påvisning af zoonotiske influenza A-virus i mennesker.
  • Karakterisering af nye influenzavirus, som er eller har potentiale for patogenicitet i mennesker.
  • Karakterisering af andre luftvejsvirus med mulig human patogen betydning.

Indlæggelser og dødsfald forårsaget af influenza

Overvågning af alvorlig influenza foregår ved hjælp af datafangst fra forskellige registre. Patienter med påvist influenza identificeres i MiBa og oplysninger om hospitalsindlæggelse, intensiv terapi og underliggende sygdom hentes fra Landspatientregisteret. Vaccinationsoplysninger på de indlagte patienter hentes fra Det Danske Vaccinationsregister og oplysninger om dødsfald 30 dage efter påvisning af influenza fra cpr-registeret. Da borgere kan dø af influenza uden at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, overvåger SSI også dødeligheden i befolkningen generelt. Ved hjælp af statistiske modeller, baseret på historiske data, udregnes overdødelighed, som observeret dødelighed fratrukket den forventede dødelighed. Ved at sammenholde overdødeligheden med oplysninger om influenzaaktiviteten kan det vurderes, hvor stor en del af overdødeligheden der skyldes influenza.