One Health-forskning

SSI er involveret i både danske og internationale forskningsprojekter, som ud over det humane område også dækker dyr og miljø. SSI samarbejder i den forbindelse med en række samarbejdspartnere og netværk. Her ses en liste over udvalgte forskningsprojekter indenfor One Health. 

ADONIS - Assessing determinants of the non-decreasing incidence of Salmonella

Salmonellose er den næst-hyppigste zoonotiske sygdom i mennesker i EU. En mangeårig nedadgående tendens i antal tilfælde er de senere år stagneret. I æglæggere er prevalensen af positive flokke for særligt S. Enteritidis steget efter mange års dokumenteret reduktion. Mange hypoteser er fremstillet for at forklare ændringerne i disse tendenser. ADONIS projektet vil identificere forskellige årsager til den ændrede tendens ved at undersøge på tværs af sektorer både primær produktionen, epidemiologien og selve bakterien.

Partnere: AGES (Østrig), ANSES (Frankrig), APHA (UK), INIAV (Portugal) INSA (Portugal), IP (Frankrig), ISS (Italien), PHE (UK), PIWET (Polen), RIVM (Holland), Sciensano (Belgien), SSI (Danmark), VISAVET-UCM (Spanien), og WBVR (Holland).

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Seniorforsker Eva Litrup 

BeOne - A solution for cross sectorial collaboration on outbreak detection 

Projektet vil udvikle en integreret overvågningsplatform, hvor genomdata og epidemiologiske data for fødevarebårne patogener interaktivt kan analyseres, visualiseres og fortolkes af de relevante eksperter på tværs af discipliner og sektorer (folkesundhed, dyresundhed og fødevaresikkerhed). Projektet vil udvikle et skræddersyet overvågningssystem, som muliggør ensartet udbrudsdefinition på tværs af sektorer og lande ved brug af nye algoritmer, som er baseret på genetiske og epidemiologiske data. Desuden skal platformen muliggøre kommunikation og fleksibel deling af data mellem relevante aktører.

Partnere: Mange partnere fra OHEJP konsortiet.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Kristoffer Kiil 

Campylobacter smittedynamik i slagtekyllinger 

Projektets mål er at forbedre kontrollen med Campylobacter i slagtekyllinger gennem ny viden om smittedynamikken i flokke og besætninger, herunder de særlige karakteristika for smitte i udegående og langsomt-voksende kyllinger. Projektet vil undersøge Campylobacters spredning i produktionen af slagtekyllinger ved at analysere flokke fra udvalgte besætninger. Der indgår konventionelle slagtekyllinger og udegående, økologiske slagtekyllinger. Fra positive prøver vil Campylobacter bakterierne blive genomsekventeret (WGS) og sekvensdata vil blive anvendt til at bestemme, hvor tæt beslægtede de enkelte Campylobacter bakterier er på hinanden. Projektplanen består af følgende:

1) Smitteveje og -kilder i konventionelle besætninger undersøges over tid (2020-21) og med inddragelse af både kloaksvabre og prøver fra staldmiljøet.
2) Yderligere undersøgelser af smittespredning i særlige tilfælde, fx med inddragelse af specifikke prøver til afdækning af smitteveje.
3) Campylobacter smittedynamik i økologiske udegående besætninger, hvor eksponeringen for Campylobacter fra omgivende miljø adskiller sig væsentligt fra de konventionelle forhold.
4) Undersøgelse af forskelle i tarmens mikrobiota afhængig af produktionsforhold (konventionelle, langsomt-voksende, økologiske kyllinger) og den mulige sammenhæng til kolonisering med Campylobacter i højt niveau.

Partnere: De største danske kyllingeslagterier. Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden i 2021.

Projektets resultater vil blive publiceret i videnskabelig artikel. Offentliggørelsen forventes i løbet af 2024 og information om adgang til publikationen vil komme til at fremgå her på siden. Projektets resultater stilles desuden gratis til rådighed for virksomheder i branchen ved henvendelse til nedenstående kontaktperson.

Kontakt:
Sektionsleder Eva Møller Nielsen  

Campylobacter smittespredning i slagtekyllinger undersøgt ved genomsekventering

Projektets formål er at reducere antallet af Campylobacter positive slagtekyllingeflokke og dermed reducere antallet af personer, som smittes med Campylobacter fra danske kyllinger. Målet er at forbedre kontrollen med Campylobacter i slagtekyllinger gennem ny og konkret viden om omfanget af smitte mellem flokke og besætninger. Denne nye viden om vigtigste smitteveje kan opnås ved genomsekventering og vil give mulighed for bedre opfølgning og forebyggelse af Campylobacter i besætningerne.

Partnere: De største danske kyllingeslagterier. Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden i 2020.

Projektets resultater vil blive publiceret i videnskabelig artikel. Offentliggørelsen forventes i løbet af 2024 og information om adgang til publikationen vil komme til at fremgå her på siden. Projektets resultater stilles desuden gratis til rådighed for virksomheder i branchen ved henvendelse til nedenstående kontaktperson.

Kontakt:
Sektionsleder Eva Møller Nielsen

CARE: Cross-sectoral framework for quality Assurance Resources for countries in the European Union

Projektet sigter mod at udvikle nye eksterne kvalitetssikring programmer, der kan bruges tværsektorielt, og udgøre værktøjer til at evaluere evnen til at håndtere bakterielle fødevarebårne sygdomsproblemer fra et ”one-health” perspektiv. Projektet vil endvidere evaluere brugbarheden og tilgængeligheden af referencemateriale fra internationale og nationale samlinger og vurdere kvalitet og tilgængelighed af demografiske data, fx data om produktion og forbrug af fødevarer.

Partnere: Mange partnere fra OHEJP konsortiet.

Læs mere om projektet.
 
Kontakt:
Afsnitsleder Mia Torpdahl
Akademisk medarbejder Jeppe Boel

DiSCoVer – Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC and antimicrobial resistance 

Dette tværfaglige projekt skal arbejde med udfordringerne ved brug af smitteregnskaber, dvs. udarbejdelse af estimater for betydningen af de enkelte smittekilder for infektioner hos mennesker. Forskellige metoder og modeller for tildeling af smittekilder vil blive anvendt og sammenlignet. Der er fokus på at udarbejde estimater for tre zoonotiske bakterielle patogener, Salmonella, Campylobacter og Shigatoksin-producerende E. coli, samt antimikrobiel resistens.

Partnere: 19 partnere fra 13 europæiske lande inden for OHEJP.

Læs mere om projektet

Kontakt:
Sektionsleder Eva Møller Nielsen 

FARMED: Fast Antimicrobial Resistance and Mobile-Element Detection using metagenomics for animal and human on-site tests

FARMED har til formal at udvikle diagnostisk ”on-site” værktøj til identifikation af patogener og AMR. Miljø og kliniske prøver vil blive underlagt DNA ekstraktion og metagenom-analyse med ONT MinION for at henføre AMR til specifikke species og plasmider i det bakterielle miljø.

Partnere: Complutense University of Madrid (VISAVET-UCM), Madrid, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italy, Animal Plant Health Protection Agency (APHA), United Kingdom, Sciensano, Belgium, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), The Netherlands, The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany, Statens Serum Institut (SSI), Denmark, DTU National Food Institute (DTU), Denmark.

Læs mere om projektet.  

Kontakt:
Seniorforsker Søren Persson 
Forsker Søren Overballe-Petersen

FED-AMR: The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial resistance over ecosystem boundaries along the food/feed chain

The Hydrology Open Air Laboratory (HOAL) i Østrig vi blive anvendt til at undersøge horisontal antimikrobiel resistensgen (ARG) overførelse via frit extracellulært DNA i økosystemer, med modelorganismerne Acinetobacter sp. (transformation) and C. difficile (konjugation). Derudover, vil C. difficile blive isoleret fra forskellige humane og ikke-humane kilder og undersøgt for AMR, typning og fylogenetisk overlap mellem isolater fra de forskellige kilder.

Partnere: National Health Institute (INSA), Portugal, Institut Pasteur (IP), France, National University of Ireland Galway (NUIG), Ireland, Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), Austria, National Institute of Public Health (SZU), National Institute of Public Health (SZU) Czech Republic, The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Germany, Statens Serum Institut (SSI), Denmark, Norwegian Veterinary Institute (NVI), Norway.

Læs mere om projektet

Kontakt:
Seniorforsker Søren Persson

FluZooMark influenza One Health center

FluZooMark er et influenza One Health Center med fokus på at bestemme de faktorer, der har indflydelse på, om influenzavirus kan krydse værtsbarrieren mellem dyrearter, og dermed være årsag til zoonotisk transmission og fremtidige pandemier. Centeret involverer ledende forskere indenfor influenza virologi og immunologi, og er et internationalt samarbejde finansieret af Novo Nordisk fonden.

Partnere: Københavns Universitet, Statens Serum Institut, Danmarks Tekniske Universitet, og St. Judes Children´s Research Hospital, Memphis, USA.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Seniorforsker Ramona Trebbien

Full-length sequencing for an enhanced EFFORT to map and understand drivers and reservoirs of antimicrobial resistance (FULL_FORCE)

FULL_FORCE projektet søger at introducerer anvendelsen af single-molekyle real-tid (SMRT) sekventering i One-health regi. Projektet bygger på eksisterende det JPIAMR SOLIDNESS projekts resultater, hvorved vi ønsker at harmonisere metoder samt opbygge og teste de deltagende institutioners SMRT sekventeringskapacitet med fokus på overførbare genetiske elementer så som plasmider. Den opbyggede sekventeringskapacitet anvendes herefter til at foretage seks specifikke studier inden for plasmidepidemiologi relateret til antibiotikaresistens og baseret på eksisterende nationale og internationale overvågningsprogrammer så som DANMAP, EFFORT og ARDIG programmerne.

Partnere: Anses (Frankrig), Sciensano (Belgien), BfR (Tyskland), DTU (Danmark), SSI (Danmark), INRAE (Frankrig), APHA (England), ISS (Italien), RIVM (Holland), WbvR (Holland), NVI (Norge), PIWET (Polen), INIAV (Portugal), INSA (Spanien), FoHM (Sverige), SVA (Sverige), UU (Holland), IZSLT (Italien).

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Seniorforsker Henrik Hasman
Forsker Søren Overballe-Petersen

MATRIX

MATRIX sigter mod at fremme implementeringen af One Health Overvågningen (OHO) i praksis ved at bygge videre på eksisterende ressourcer, tilføje dem værdi, og skabe nye synergier sektorerne imellem. Især identificering og beskrivelse af eksisterende tværsektorielle OHO-programmer eller potentielle programmer, samt udvidelse af bestræbelserne fra eksisterende integrerende OHEJP-projekter, der fokuserer på separate sektorer.

Partnere: Flere partnere indenfor OHEJP.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Akademisk medarbejder Diana Connor

MEmE: Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and Echinococcus granulosus s.l. in Europe: development and harmonisation of diagnostic methods in the food chain 

MEmE er et One Health konsortium med fokus på parasitter Echinococcus multilocularis and Echinococcus granulosus s.l.

Partnere: Flere partnere indenfor OHEJP.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Akademisk medarbejder Pikka Jokelainen 

Metagenomic Array Detection of emerging Virus in EU (MAD-Vir)

MAD-Vir er et Europæisk One Health konsortium med fokus på at anvende det metagenomiske Panvirus microarray som et hurtigt diagnostisk redskab til detektion af virus i dyr og mennesker.

Partnere: INIA-CISA (Spanien), ANSES (Frankrig), UoS (UK), APHA (UK), IZSAM (Italien), IZSLER (Italien), PIWET (Polen), VRI (Tjekkiet), NPHC (Ungarn) og SSI (Danmark).

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Overlæge Anders Fomsgaard

NOVA: Novel approaches for design and evaluation of cost-effective surveillance across the food chain

NOVA-projektet stræber efter at udvikle nye overvågningsværktøjer og metoder for at harmonisere og optimere brugen af eksisterende overvågningssystemdata. NOVA forventes gennem samarbejdsstrukturen at hjælpe med at fremme brugen af moderne overvågningsprincipper i hele Europa. Desuden vil de opnået resultater have praktiske og omkostningsbesparende virkninger på, hvordan overvågningen af eksisterende og nye zoonotiske agenser gennemføres i EU.

Partnere: OHEJP.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Afsnitsleder Steen Ethelberg

Ny sekvens-baseret typningsmetode til detektion og smitteudredning af Campylobacter i fjerkræproduktione 

Projektets formål er at etablere en ny metode til bedre og mere effektiv udredning af Campylobacter smitteveje/-kilder i hele kæden af fjerkræproduktionen og dermed give mulighed for forbedret fødevaresikkerhed. Metoden detekterer og typer Campylobacter direkte i prøven uden forudgående dyrkning og påviser samtidig diversiteten af Campylobacter i prøven.

Projektets resultater forventes offentliggjort efter projektets afslutning og information om adgang til resultaterne (fx publikation) vil komme til at fremgå her på siden. Projektets resultater stilles desuden gratis til rådighed for virksomheder i branchen ved henvendelse til nedenstående kontaktperson.

Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden og påbegyndes den 1. januar 2024 og afsluttes den 31. december 2024.

Kontakt:
Sektionsleder Eva Møller Nielsen

OH-HARMONY-CAP: One Health Harmonisation of Protocols for the Detection of Foodborne Pathogens and AMR Determinants

OH-Harmony-Cap har som formål, at beskrive EU's ”One Health” muligheder, kapacitet og evne til at udveksle data og detektere fødevarebårne bakterier og parasitter. Projektet vil udvikle et dybdegående OHLabCap værktøj til beskrivelse af de Nationale Reference Laboratorier (NRL) og de primære diagnostiske laboratorier. Beskrivelsen af nuværende praksis, samt udviklingen af harmoniserede protokoller til detektion af udvalgte bakterier og parasitter vil afdække utilstrækkeligheder og skabe grundlag for et forbedret OH.

Partnere: ANSES-FR, BfR-DE, APHA-UK, Teagasc-I.E., RIVM-NL, NIPH-NO, NVI-NO, INIAV-PT, INSA-PT, SLV-SE, FoHM-SE, SVA-SE, PIWet-PL, ISS-IT, SSI-DK.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Post.Doc. Nadia Boisen
Fagchef Flemming Scheutz

ORION: One Health Surveillance Initiative on Harmonization of Data Collection and Interpretation

ORION har til formål at etablere og styrke samarbejdet mellem institutioner og trans-disciplinær vidensudveksling omkring integration og interpretation af overvågningsdata inden for One Health området. Projektet har 13 samarbejdspartnere fra både den veterinære og den humane sektor, i syv forskellige europæiske lande. Disse partnere er alle engagerede i at etablere ’best-practice’ One Health overvågning (guidelines, metoder, værktøj og viden).

Partnere: Flere partnere indenfor OHEJP.

Læs mere om projektet

Kontakt:
Sektionsleder Eva Møller Nielsen

PARADISE - Parasite Detection, Isolation and Evaluation 

PARADISE er et One Health konsortium med fokus på forbedret påvisning og identifikation af parasitter Cryptosporidium og Giardia.

Partnere: Flere partnere indenfor OHEJP.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Akademisk medarbejder Pikka Jokelainen 

Point-of-incidence toolbox for emerging virus threats (TELE-Vir)

TELE-Vir er et Europæisk One Health konsortium med fokus på at udvikle ”point-of-care” metagenomiske diagnostik af virus i mennesker og dyr ved hjælp af felt baseret MinION sekventering.

Partnere: INIA-CISA (Spanien), ANSES (Frankrig), UoS (UK), IZSAM (Italien), IZSLER (Italien), PIWET (Polen), VRI (Tjekkiet), INSA (Portugal), SVA (Sverige), NVI (Norge), Sciensano (Belgien) og SSI (Danmark).

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Overlæge Anders Fomsgaard

TOXOSOURCES – Toxoplasma gondii sources quantified

TOXOSOURCES er et One Health konsortium med fokus på parasitten Toxoplasma gondii. TOXOSOURCES undersøger hvilke smittekilder forårsager toxoplasmose blandt mennesker, samt hvor stort bidraget er fra hver smittekilde.

Partnere: Flere partnere indenfor OHEJP.

Læs mere om projektet.

Kontakt:
Akademisk medarbejder Pikka Jokelainen