Interferon gamma-frigørelse (TB-relateret) (Mycobacterium tuberculosis) (R-nr. 178)

Indikation

Påvisning af smitte med M. tuberculosis hos immunkompetente. Analysen er særlig velegnet til miljøundersøgelser, screening af eksponerede og screening før immunosuppressiv behandling. Ligeledes velegnet til BCG-vaccinerede, da den modsat Mantoux-testen, med enkelte undtagelser (se nedenfor), er specifik for M. tuberculosis. Herudover kan analysen være et supplement ved klinisk mistanke om tuberkulose (TB) i diagnostisk svære tilfælde, især hvis patienten kommer fra et lav-incidens område og dermed a priori har lille sandsynlighed for at være smittet. Bemærk at et positivt resultat ikke beviser at en person har TB, men alene at vedkommende på et tidspunkt er smittet med M. tuberculosis. Selve TB-diagnosen stilles først og fremmest ved at indsende relevant prøvemateriale til mikroskopi, dyrkning og evt. PCR-undersøgelse.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvetagningsmateriale
Blod tappet i QuantiFERON-TB Gold PLUS (QFT-Plus) blodtagningsrør (4 rør per prøve). Kan rekvireres på telefon 4829 9125 eller ssidiagnostika@ssidiagnostika.dk. Rørene indesluttes i robuste beskyttelsesbeholdere. QuantiFERON-TB Gold Plus prøverørene opbevares ved 4-25 °C før brug.

Prøvetagning
Der anvendes 4 prøverør pr. patient; negativ kontrol (nil) (gråt låg), TB specifikke Ag1 (grønt låg), TB specifikke Ag2 (gult låg) og Mitogen (positiv kontrol) (lilla låg). Lad rørene nå stuetemperatur 17-25 °C før prøvetagning.

Mærk rørene og orange SSI rekvisitionsblanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) med patientoplysninger, prøvetagningstidspunkt og dato. Sæt X ved analyse R-nr. 178.

Tap 1 mL blod i hvert rør - op til det sorte mærke på prøverøret. Start med nil, derefter TB specifikke Ag1, TB specifikke Ag2 og til slut mitogen. Hvis der anvendes butterfly-nål og slange, startes tapningen i et andet rør, der efterfølgende kasseres.

Efter fyldning rystes rørene forsigtigt ca. 10 gange, netop således at blodet kommer i kontakt med hele indersiden af røret.

Prøverne skal inkuberes og centrifugeres før afsendelse.

Inkubation
Ryst rørene igen umiddelbart inden inkubation i opretstående stilling i 16-24 timer ved 37 °C (36-38 °C). Inkubation påbegyndes hurtigst muligt, dog senest 16 timer (17-27 °C) efter prøvetagning.

Næste dag (efter 16-24 timers inkubation) centrifugeres rørene i 15 min. ved 2000-3000 x g. Kontrollér at gelprop skiller plasma fra celler. Centrifugér om nødvendigt igen.

Uden inkubation
Kun efter forudgående mundtlig aftale med afdelingen i særlige tilfælde. Prøven sendes ved rumtemperatur (17-27°C) og skal nå SSI indenfor 16 timer (indenfor almindelig hverdagsarbejdstid). 

Prøvetagningstidspunkt: Ved mistanke om smitte med M. tuberculosis efter tidligere eller længerevarende eksposition. Ved nylig eksposition bør analysen gentages efter tre måneder.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut, eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (lys rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Indtil forsendelse kan plasmaet opbevares ved 2-8 °C i op til 28 dage (4 uger).

Ved fremsendelse ved 9-27 °C skal prøven være laboratoriet i hænde indenfor 72 timer. Ved længere forsendelsestid skal prøven sendes ved 2-8 °C. De 4 rør fra hver patient sendes samlet.

Svar

Prøven besvares med koncentrationen af interferon-gamma i kIU/L for Nil, TB-Ag1 – Nil, TB-Ag2 – NIL og Mitogen – Nil, samt en tolkning. Tolkningen skrives som; ”positiv”, ”negativ” eller ”inkonklusiv” for M. tuberculosis infektion.

Inkonklusive prøver bør gentages, se tolkning nedenfor.

Svartid

Analysen udføres mindst én gang ugentligt. Resultatet afgives skriftligt og/eller elektronisk så snart det foreligger. Normalt indenfor 3-4 arbejdsdage.

Tolkning og reference-værdier/interval

< 0,5 Blodet tappes i 4 rør benævnt hhv. Nil, TB-Ag1, TB-Ag2 og Mitogen. Den producerede mængde interferon-gamma i hvert af rørene anvendes til at beregne resultatet jf. nedenstående tabel.

Nil TB Ag1-Nil TB Ag2-Nil Mitogen-Nil Tolkning 
≤ 8,0 < 0,35 < 0,35 ≥ 0,5 Negativ
≤ 8,0 ≥ 0,35 og < 25% af Nil ≥ 0,35 og < 25% af Nil ≥ 0,5 Negativ
≤ 8,0 Alle værdier ≥0,35 og ≥ 25% af Nil Alle værdier Positiv
≤ 8,0 ≥0,35 og ≥ 25% af Nil Alle værdier Alle værdier Positiv
≤ 8,0 < 0,35 < 0,35 < 0,5 Inkonklusiv
≤ 8,0 ≥ 0,35 og < 25% af Nil ≥ 0,35 og < 25% af Nil < 0,5 Inkonklusiv
> 8,0 Alle værdier Alle værdier Alle værdier Inkonklusiv

Et positivt svar indikerer, at personen på et tidspunkt er blevet smittet med M. tuberculosis. Efter den initiale smitte har en immunkompetent ca. 10% teoretisk livslang risiko for at udvikle TB, heraf ca. halvdelen af risikoen indenfor de første 2-5 år. Hvis personen ikke har tegn til TB, kan det i nogle tilfælde være relevant at give profylaktisk behandling for at reducere risikoen for sygdomsudvikling. Der henvises til retningslinjer i det nationale tuberkuloseprogram. Profylaktisk behandling varetages ofte af lunge- og infektionsmedicinske ambulatorier.

Et negativt svar udelukker ikke infektion med M. tuberculosis, da sensitiviteten ikke er 100% (se nedenfor). Prøven kan være taget før udvikling af cellulært medieret immunitet, eller under immunosuppressiv behandling/sygdomstilstand, eller indeholde få lymfocytter.

Et inkonklusivt svar kan skyldes forkert prøvehåndtering eller nedsat cellulær immunitet. Prøven bør derfor gentages.

I området omkring 0,20-1,0) refererer studier til en borderline (grænseværdi) zone, hvor man kan tale om et borderline positivt/negativt resultat. Afhængigt at indikation for testning kan det være relevant at gentage testen ved et borderline-resultat.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet ifølge producent 95,3% blandt patienter med dyrkningsverificeret TB (95% CI 91-98%). Specificitet 97,6% blandt personer uden kendte TB risikofaktorer (95% CI 96–99).

For den gamle QFT-TB Gold In-Tube viser metaanalyser en sensitivitet på ca. 80% og specificitet > 95%. Det forventes at den nye analyse har lignende sensitivitet og specificitet.

Analysens princip

I analysen måles frigivelse af interferon-gamma med ELISA. Hos smittede immunkompetente vil stimulering af blod med specifikke antigener (ESAT6 og CFP10) medføre, at T-lymfocytter frigiver interferon-gamma. Antigenerne findes i M. tuberculosis og i enkelte sjældne "atypiske" mykobakterier (M. kansasii, M. marinum, M. szulgai, M. gastri og M. riyadhense, men ikke i vaccinestammen M. bovis BCG.

Synonym

Infektion med M. tuberculosis, QuantiFERON-TB Gold Plus, Latent infektion, Latent tuberkulose

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

DNK35334 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(liste; proc.)
132551001000000 Mycobacterium tuberculosis (TB) Interferon-gamma-påvisning - Serum eller koagelblod
132551000100000 Mycobacterium tuberculosis (TB) Interferon-gamma-påvisning - Fuldblod
132551017100000 Mycobacterium-tuberculosis (TB) (Interferon-gamma-påvisning) - Blod (heparin-glas)

Svarkode

DNK35334 IFN-gamma-frig.(TB-rel.,gr.)
DNK35333 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(stim.; CFP-10; ESAT-6; TB-Ag2; IS Gxg01-902-535; proc.) = ? × 10³ IU/L
NPU60243 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(ustim.; IS Gxg01-902-535; proc.) = ? × 10³ IU/L
NPU61047 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(stim.; mitogen; IS Gxg01-902-535; proc.) = ? × 10³ IU/L
NPU61048 T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.stofhast.(stim.; CFP-10; ESAT-6; IS Gxg01-902-535; proc.) = ? × 10³ IU/L
SSI00226

Pris

Artikel nr. Pris 2024
59186 612,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Tuberkulose & Mykobakterier

T. 3268 37315170 3054
@. tuberkulose@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8.00-20.00
Lørdag kl. 9.00-14.00