Uge 42/43 - 2019

Midlertidig gratis vaccination mod kighoste til gravide
Influenzavaccination 2019/2020
I denne uge får de første forældre påmindelser om kommende børnevaccination

Midlertidig gratis vaccination mod kighoste til gravide

På baggrund af den aktuelle kighosteepidemi, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Tilbuddet træder i kraft den 1. november 2019 og løber til den 31. januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået.

Mange børn under 6-månedersalderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald. Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden den 1. november 2019 allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan tilbydes vaccination ved fornyet konsultation og skal selv bestille tid til dette ved egen læge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke vaccination af gravide med mindre end én uge til forventet fødsel, fx på grund af forestående termin, planlagt igangsættelse eller forløsning m.v. Dette skyldes, at der ikke er dokumentation for, at vaccination er effektiv, hvis den gives mindre end én uge før forventet fødsel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at gravide med flerfoldsgraviditet og andre gravide i risiko for at føde for tidligt drøfter vaccination med læge eller jordemoder ved den obstetriske afdeling, hvor de følges. I denne gruppe kan vaccination også tilbydes i 2. trimester, såfremt det fagligt vurderes, at fødsel ikke forventes inden for en uge, dog tidligst ved fulde 16 uger. Tilbud om vaccination af gravide i denne gruppe kan gives som led i sygehusbehandlingen.

Vaccination mod kighoste anvendes rutinemæssigt i mange lande, fx USA, England, Australien og Østrig. I de lande, hvor man har vaccineret gravide, har opfølgende undersøgelser ikke vist øget risiko for den gravide eller fostret. Effekten på beskyttelse mod kighoste i de første måneder efter fødslen er fundet at ligge mellem 40-90 %.

Der henvises til Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse nr. 1043 af 11/10/2019 og Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9899 af 16/10/2019 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Vaccinen

Til vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram skal der anvendes diTekiBooster fra AJ Vaccines A/S. Denne vaccine er godkendt til voksne. Der er ikke foretaget egentlige vaccinestudier i gravide, men viden om vaccinens anvendelse blandt gravide opsamles løbende af producenten. Der er på baggrund af store datamaterialer ikke påvist nogen øget risiko ved kighostevaccination af gravide i forhold til graviditet og fødsel, komplikationer i spædbarnsalderen og amning. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at fordelene ved at vaccinere gravide under den aktuelle epidemi opvejer de potentielle ulemper.

Vaccinen leveres i svensk pakkemateriale og udleveres efter godkendelse af Lægemiddelstyrelsen.

Vaccinen beskytter også mod difteri og stivkrampe og vurderes at kunne anvendes også ved nylig revaccination mod disse to sygdomme. Der bør dog gå mindst 4 uger efter seneste diTe-revaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine indenfor de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

diTekiBooster gives intramuskulært i m. deltoideus og kan gives samtidig med vaccine mod influenza, men i hver sin side.

Kontraindikationer

Vaccinen må ikke gives til personer med kendt overfølsomhed overfor de aktive stoffer, et eller flere af hjælpestofferne eller formaldehyd, der kan være til stede i spormængder.

Endvidere bør vaccinen ikke gives til personer, der har oplevet encephalopati af ukendt ætiologi opstået inden for syv dage efter tidligere vaccination med en pertussis-holdig vaccine.

Desuden bør personer, der lider af progressive neurologiske sygdomme, ikke vaccineres.

Endelig bør vaccination udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.

Bivirkninger og skærpet overvågning

De mest almindelige bivirkninger er forbigående kløe, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt feber. Disse reaktioner opstår som regel inden for 48 timer efter vaccination. For øvrige rapporterede bivirkninger henvises til det godkendte produktresumé.

Lægemiddelstyrelsen har indført skærpet overvågning af vaccinens anvendelse til gravide. Det betyder, at læger og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinen hos både gravide og børn af disse. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.
Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger, skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at symptomerne opstår.

Det er vigtigt at huske, at indberetningen alene skal foretages på baggrund af en formodning om en sammenhæng mellem symptomerne og vaccinen. Formodede bivirkninger kan indberettes elektronisk på meldenbivirkning.dk.

Bestilling

diTekiBooster kan bestilles via Blanket6 og er til brug i det midlertidige vaccinationsprogram tilgængelig i enten et styks eller 10 styks pakninger i svensk pakkemateriale:

Et styks pakning har varenummer 101469.

10 styks pakning har varenummer 101468.

Af hensyn til forsyningssikkerheden og evt. vaccinespild, opfordres man til kun at bestille det antal, der aktuelt er behov for. Der vil være mulighed for løbende bestilling igennem hele perioden.

Afregning og indberetning

PLO og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) har indgået en tillægsaftale til Profylakseaftalen om kighostevaccination til gravide. Denne betyder, at der indføres en ny ydelse:

ydelse 8803: vaccination mod kighoste til gravide.

Ved vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32.-33. graviditetsuge), benyttes ydelse 8130: 3. lægeundersøgelse + ydelse 8803: vaccination mod kighoste.

Ved vaccination, som ikke sker i forbindelse med 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101), benyttes ydelse 8803: vaccination mod kighoste + ydelse 8901: tillæg til vaccinationshonorar.

Overvågning af tilslutningen til det midlertidige vaccinationsprogram tager afsæt i den lovpligtige indberetning af vaccinationer til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) via www.fmk-online.dk eller ved integration af DDV i det anvendte elektroniske journalsystem.

Vaccination uden for det midlertidige gratis program

Hvis en gravid sent i graviditeten ønsker vaccination inden 1. november, eller hvis en gravid ikke er dækket af bekendtgørelsen, vil det være muligt at bestille vaccinen til egenbetaling, men kun i 5 styks pakning (i dansk pakkemateriale):

5 styks pakninger har varenummer 98952.

Hvis lægen ikke ønsker at hjemtage 5 doser, kan den gravide evt. henvises til en vaccinationsklinik, som har vaccinen på lager.

(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, B. Neale, Forsyning, B. Søborg, M. G. Aabye, Sundhedsstyrelsen, K.M. Harboe, Lægemiddelstyrelsen)

Influenzavaccination 2019/2020

Influenzasæsonen løber fra uge 40 i efteråret (start oktober) til uge 20 i foråret (medio maj). SSI overvåger influenzaforekomsten i befolkningen gennem hele sæsonen, blandt andet på baggrund af antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere til vagtlæger om influenzalignende sygdom, og antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom. Endvidere overvåges antallet af influenzarelaterede dødsfald.

Ligesom i tidligere sæsoner er der i 2019/2020-sæsonen tilbud om gratis influenzavaccination til særlige grupper i risiko for at få alvorlig sygdom og komplikationer til influenza, herunder ældre ≥65 år og gravide samt personer med kronisk sygdom (se afsnit nedenfor). Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for udvikling af alvorlig sygdom, indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man skulle blive smittet på trods af vaccination.

Vaccinationsdækningen blandt ældre ≥65 år i influenzasæsonen 2018/2019 var ca. 52 % og dermed en anelse højere end de foregående år, men stadigt langt under den vaccinationsdækning på 75 %, som anbefales af WHO.

Tilbud om gratis influenzavaccination begynder den 1. november

Som beskrevet i EPI-NYT 26/19, tilbydes influenzavaccinationen gratis til særlige risikogrupper i år fra den 1. november 2019 frem til den 15. januar 2020. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes vaccination frem til udgangen af februar 2020.

I tidligere sæsoner er vaccinationstilbuddet begyndt den 1. oktober. Ændringen skyldes, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne at levere vacciner til 1. oktober. Derudover er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts.

Influenzavacciner i sæson 2019/2020

I 2019/2020-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner, der beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus. I tidligere sæsoner har der været anvendt en 3-valent vaccine med beskyttelse imod to typer influenza A-virus og én type influenza B-virus. I sæsonen 2018/2019 var ca. 1/7 af vaccinerne dog 4-valente. Den 4-valente vaccine vil som udgangspunkt yde en højere grad af beskyttelse, dog afhængigt af typen af cirkulerende influenzavirus i løbet af sæsonen.

Der er i år hjemtaget to influenzavacciner fra to forskellige producenter, henholdsvis InfluvacTetra og VaxigripTetra. Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra de fire forskellige influenzavirustyper, der cirkulerer globalt. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans, men kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin og gentamycin.

Sammensætningen for de to 4-valente vacciner er følgende:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende virus (NYT VIRUS)
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virus (NYT VIRUS)
 • B/Colorado/06/2017-lignende virus (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata-linjen).

Til vaccination af børn kan InfluvacTetra vaccinen anvendes fra 3-årsalderen, mens VaxigripTetra-vaccinen er registeret til anvendelse til børn fra 6-månedersalderen. 

Det er også muligt at bestille en 4-valent inaktiveret celle-baseret influenzavaccine til personer med ægallergi, FlucelvaxTetra. Denne vaccine indeholder bestanddele fra influenzavirus, der er dyrket i cellekulturer og ikke i æg, som de øvrige influenzavacciner. Vaccinen er dermed æg-fri og kan anvendes til personer, som har allergi overfor æg. Vaccinen kan gives til både voksne og børn (ned til 9 år). Vaccinen bestilles ved henvendelse til Ordremodtagelsen på SSI.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 25. september 2019 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 1. Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020 (født før den 15. januar 1955).
 2. Førtidspensionister.
 3. Kronisk syge med følgende lidelser, i alle aldre fra 6 måneder, efter lægelig vurdering:
  - Personer med kroniske lungesygdomme.
  - Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  - Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  - Personer medfødt eller erhvervet immundefekt.
  - Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  - Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
  - Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 4. Svært overvægtige (vejledende BMI >40) efter lægelig vurdering.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 6. Gravide i 2. eller 3. trimester.
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Børn

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Der anvendes samme dosis hos børn som hos voksne.
Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper (herunder børn under 6 måneder, der ikke kan vaccineres).

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1) pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.
Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination af gravide giver desuden barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden. I sæsonen 2018/2019 tog næsten 17.000 gravide imod tilbuddet om gratis vaccination, se Influenzasæsonen – opgørelse over sygdomsforekomst 2018/19. Influenzavaccinen må gerne gives samtidig med eventuel kighostevaccination, men i den anden skulder.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination i gennemsnit 60 % af influenzatilfælde. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men vaccination er fortsat den bedste forebyggelse i forhold til alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke egentlig influenzasygdom.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein kan blive vaccineret med den nye vaccine produceret i cellekultur (se ovenfor). Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuraminidasehæmmere kan bruges til behandling og eventuelt også forebyggende efter konkret eksponering for influenza til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer.

Registrering af vaccinationer

Alle influenzavaccinationer skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Hvis vaccinationsoplysningerne ikke indberettes automatisk til DDV via integration med det elektroniske patientjournalsystem, der anvendes, kan vaccinationer registreres på www.fmk-online.dk.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begyndte i uge 40. Data fra influenzaovervågningen bliver opdateret på SSI´s hjemmeside ugentligt, og der udsendes nyheder løbende, når der sker ændringer i influenzasituationen.

Informationskampagne fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen gennemfører igen i år kampagnen ”Tid til vaccination mod influenza”. Kampagnen informerer risikogrupperne om influenzavaccination. Læger og sundhedspersonale kan finde information om kampagnen og om årets vacciner på www.influenzakampagne.dk. Her kan der også downloades patientinformation, elektroniske kampagneelementer til infoskærme mv. Der udsendes desuden trykte plakater og visitkort til almen praksis, apoteker, kommuner og ledende jordemødre. Det er via hjemmesiden muligt at bestille flere plakater og visitkort, hvis der er brug for det. Kampagnen har også en borgerrettet facebookside ”Tid til vaccination mod influenza” samt en annoncekampagne, som vil køre i medierne i perioden for det gratis tilbud.

(L.S. Vestergaard, L.K. Knudsen, T.G. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, B. Søborg, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen)

I denne uge får de første forældre påmindelser om kommende børnevaccination

I denne uge sendes de første påmindelser om kommende børnevaccination ud som led i den nye påmindelsesordning 2019, idet der nu er 14 dage til, at de første børn, der er omfattet af ordningen fylder henholdsvis 3 måneder, 4 år og 12 år.

Følgende børn er omfattet af ordningen:

 • Børn født efter 1. august 2019
 • Børn, som fylder 4 år fra 1. november 2019
 • Børn, som fylder 12 år fra 1. november 2019.

For disse børn gælder det, at de i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) får tilknyttet børnevaccinationsprogrammet svarende til deres alder. Påmindelserne sendes til begge forældres e-Boks henholdsvis to uger før vaccinationstidspunktet, og én måned efter, hvis barnet ikke er blevet registreret som vaccineret. Forældre bosiddende i Danmark, der er frameldt e-Boks, vil modtage et fysisk brev. Målet med ordningen er, at endnu flere børn bliver vaccineret til tiden.

Yderligere information om påmindelsesordning 2019 kan findes på SSI’s hjemmeside.

(T.G. Krause og L. Krause Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)