Influenza - overvågning

Vi overvåger forekomsten af influenza ved hjælp af en række epidemiologiske og virologiske overvågningssystemer. Fra uge 40 til uge 20 opdaterer vi siden ugentligt.

Ugentlig vurdering influenza A og B

Smitteniveau
Antallet af påviste influenzatilfælde er på lavt niveau.

Indlæggelser
Antallet af indlæggelser med influenza er på lavt niveau.


Formålet med influenzaovervågningen er blandt andet at få kendskab til influenzasæsonens start- og sluttidspunkt, at isolere og karakterisere de cirkulerende influenzavirus i befolkningen, vurdere vaccinernes effekt og at vurdere alvorligheden af influenzasæsonen.

På denne side bliver sentinelovervågningen opdateret hele året, mens data fra vagtlæger, borgerrapporteringer og laboratoriebekræftede tilfælde bliver opdateret hver onsdag i influenzasæsonen.

Du kan finde data for influenzaovervågningen på vores dashboards, herunder antal smittede, indlæggelser, vaccinationstilslutning mv. De forskellige dashboards bliver opdateret hver onsdag kl. 14.00 året rundt.

Du finder vores influenzadashboards her:

Sentinelovervågning - praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Sentinelovervågningen af influenzalignende sygdom (ILI) er baseret på indberetninger fra praktiserende læger, og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem, hvor influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner bliver overvåget. Et fast antal praktiserende læger, som er geografisk fordelt over hele landet, indgår i sentinelovervågningen. Sentinellægerne indrapporterer ugentligt, hvor mange patienter med influenzalignende symptomer de ser i deres praksis, samt hvor mange konsultationer de har haft i alt. Derudover udtager de ugentligt podninger fra patienter med influenzalignende sygdom. Podningerne bliver analyseret på Statens Serum Institut for en lang række forskellige luftvejsvirus. Resultaterne fra sentinelovervågningen bliver anvendt til at vurdere forekomsten af luftvejsinfektioner i befolkningen, samt hvilke luftvejsvirus der er årsag hertil.

Ønsker du som praktiserende læge at blive en del af sentinelovervågningen, kan du læse mere under tilmelding for almen praksis.
Influenzaovervågning - tilmelding for almen praksis

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 52 ses en meget højt konsultationsprocent. Normalt rapporterer flere end 120 praktiserende læger til influenzaovervågningen, men grundet jul og nytår har kun 87 læger rapporteret i uge 52. Herudover har lægerne i juleferien færre planlagte konsultationer, og dette betyder, at andelen af akutte konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom, bliver kunstigt forhøjet.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner   

Sentinelprøver fordelt på virus, siden uge 40, 2023

Vagtlægeovervågningen

Influenzalignende symptomer bliver også overvåget gennem vagtlægerne, og kører året rundt. Vi opgør dog kun data i den aktive influenzasæson (uge 40 til uge 20). Vagtlæger i hele landet har i dette system mulighed for at angive, om en patient har influenzalignende sygdom. På baggrund af det totale antal konsultationer i hver region beregnes ILI konsultationsprocenten. Der bliver også indsamlet data fra akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden, hvor ILI konsultationsprocenten også bliver beregnet.

Influenzaaktiviteten målt i vagtlægeovervågningen og akuttelefonen i denne sæson opgjort på region

På baggrund af det totale antal konsultationer i hver region beregnes ILI-konsultationsprocenten for hele landet sammenholdt med de fem foregående sæsoner.

Influenzaaktiviteten målt i vagtlægeovervågningen og 1813-akuttelefonen i denne og de fem forrige sæsoner

 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

Influenzaforekomsten i befolkningen bliver overvåget ved hjælp af Influmeter, som er et webbaseret overvågningssystem, der bygger på frivillige borgerrapporteringer. Hver uge i influenzasæsonen rapporter borgere, om de har haft influenzalignende sygdom (ILS). Influmeter bidrager med information om ILS i den del af befolkningen, der ikke nødvendigvis kontakter læge ved ILS

Laboratoriepåvist mykoplasma samt procent påvist med mykoplasma blandt testede personer i Danmark, dataudtræk fra MiBa, 2015 og frem

Laboratoriebekræftet influenza

Forekomsten af laboratoriebekræftet influenza bliver overvåget ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle test som bliver undersøgt for influenza på landets mikrobiologiske afdelinger bliver registreret. På den måde kan man overvåge antallet af patienter der er positive for influenza A eller B per uge, samt hvor stor en andel af de testede patienter som er positive for enten influenza A eller B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner              

Typning og subtypning af influenzavirus

De klinisk mikrobiologiske afdelinger indsender et udsnit af influenzapositive prøver til det Nationale Influenza laboratorium på Statens Serum Institut, hvor de indgår i den nationale og internationale overvågning.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenzavaccination fordelt på målgrupper

Fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 bliver udvalgte målgrupper tilbudt vaccination mod influenza. Tabellen viser fordelingen af personer i de forskellige influenzamålgrupper og andelen af vaccinerede indenfor hver målgruppe ved afslutningen af vaccinationssæsonen. Tallene vil derfor ikke længere blive opdateret her på siden.

Influenzavaccination fordelt på målgrupper

Influenzavaccination

Overvågning af dødelighed

Influenza internationalt