Nationalt WHO Referencelaboratorium for Morbilli- og Rubellavirus

Det Nationale Morbilli (mæslinge) og Rubella (røde hunde) Laboratorium på Statens Serum Institut er af Sundhedsstyrelsen udnævnt til at være Nationalt WHO Referencelaboratorium for overvågning af morbilli- og rubellavirus i Danmark. Laboratoriet indberetter overvågningsdata til nationale og internationale myndigheder.

Indledning

WHO har sat som mål at nedbringe cirkulationen af morbillivirus samt medfødt rubella i Europa. Laboratoriet repræsenterer Danmark i det Europæiske WHO netværk, der varetager overvågning af morbilli og rubella i Europa.

Infektioner med morbilli- og rubellavirus er fortsat almindeligt forekommende i store dele af verden, men er ved hjælp af vaccination nu sjældne sygdomme i Danmark. Dog har der været mindre udbrud af mæslingetilfælde i Danmark gennem de senere år. Smitteopsporingen har, typisk i forbindelse med disse udbrud og ved sporadiske tilfælde, identificeret den primære smittekilde, som værende en person, der er smittet ved rejse i udlandet.

Undersøgelser

Laboratoriet foretager primær diagnostik i form af serologi og/eller realtime PCR i forbindelse med mistanke om akutte tilfælde af de to sygdomme. Disse tests udføres endvidere som konfirmatorisk analyse af undersøgelser foretaget direkte på sygehusene. Der udføres endvidere en række special diagnostiske tests fx dyrkning af morbillivirus og sekventering og genotypning af morbilli- og rubellavirus med henblik på at følge og udrede smittespredning i Danmark samt deling af virussekvenser i international WHO organiseret database. 

Molekylær karakterisering af virus er i dag et vigtigt instrument, der supplerer den klassiske epidemiologiske overvågning. Den molekylære karakterisering kan identificere virus geografiske oprindelse og kan bruges til smitteopsporing, idet man kan følge de enkelte virusstammers udbredelse. WHO har publiceret guidelines for karakteriseringen, der foregår ved opformering af virus med efterfølgende sekvensering af bestemte områder af virusgenomet. Virussekvenserne opbevares i en til formålet etableret sekvensdatabank.

Referencefunktioner

Teknisk ekspertise

Molekylær karakterisering af virus der kan identificere virus geografiske oprindelse og kan bruges til smitteopsporing, idet man kan følge de enkelte virusstammers udbredelse. I elimineringsfasen af virus er dette meget vigtige redskaber for at kunne identificere, hvordan virus er blevet introduceret. Denne karakterisering foregår ved sekventering af bestemte områder af virusgenomet. Enten direkte fra prøvematerialet eller på virus der er opformeret i celler. Virussekvenserne opbevares i en til formålet etableret sekvensdatabank.

Rådgivning

Afsnittet varetager rådgivning af klinisk mikrobiologiske afdelinger vedrørende tolkning af serologiske fund og overvåger forekomst af mæslingeudbrud i Danmark og sikrer biologisk materiale til specialdiagnostik

Rapportering

Mæslinger og røde hunde er individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, og nye PCR-verificerede tilfælde indberettes løbende til: 

  • Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI.
  • Udbrudsopgørelser rapporteres løbende i EPI-NYT.
  • Månedlig indberetning af data til WHO omkring undersøgte og diagnosticerede tilfælde (sygdomsprævalens), geografi og eventuelle positive fund til danske og internationale myndigheder. 
  • Årsopgørelser rapporteres i EPI-NYT. 
  • Årsrapport til WHO.

Netværk

Laboratoriet er medlem af den internationale sammenslutning af Nationale reference laboratorier for mæslinger og røde hunde, Measles and Rubella Laboratory Network under WHO/Europe, der består af 73 laboratorier fordelt på 50 medlemslande.

Kvalitetsprogrammer

Laboratoriet er akkrediteret af WHO på baggrund af årlig deltagelse i internationale præstationsprøvninger for påvisning af morbilli og rubella IgM antistof samt årlig rapportering af laboratoriets ressourcer, personale, anden kvalitetssikring og udførte undersøgelser.

Antallet af udførte undersøgelser og antallet af positive undersøgelser rapporteres månedligt til WHO. Udvalgte positive, negative og inkonklusive prøver sendes til ekstern validering i det regionale WHO-center i Tyskland.

Lasse Dam Rasmussen

Kontakt

Lasse Dam Rasmussen, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32689055 @. lara@ssi.dk Se profil