Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Klamydia 2022

Data fra Den danske mikrobiologidatabase

Som i forudgående år er data til udarbejdelsen af nærværende rapport for 2022 indhentet via Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Data omfatter alle positive og negative undersøgelsesresultater for okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia (C.) trachomatis fra samtlige klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er). Data omfatter personnumre, hvorfor sygdomsepisoder kan afgrænses på individniveau. En ny sygdomsepisode er defineret ved, at der er over 42 dage mellem to prøvetagningsepisoder med positive resultater. Flere negative prøvetagningsepisoder inden for et kalenderår tælles som én negativ prøvetagningsepisode. For patienter med gyldigt personnummer indhentes oplysninger om kommunekode og dermed landsdel og region fra cpr.

I nærværende rapport for 2022 angives flere steder tal fra 2021 til sammenligning. Til og med 2015 var overvågningen baseret på direkte indberetninger fra KMA’erne, som vist i tabel 1. Forskellen i de to opgørelser er beskrevet i EPI-NYT 34/2016. Til og med 2021 blev tallene i tabel 1 vist for antal undersøgte individer. I nærværende rapport er antallet af undersøgelsesepisoder fra 2011 til 2022 tilføjet.

Andre data

Der udføres i et ukendt omfang undersøgelser for klamydia i private laboratorier. Sådanne data indgår ikke i nærværende rapport. Ved fund af klamydia i rektum eller ved mistanke om lymphogranuloma venereum (LGV), EPI-NYT 20/2008, indsender nogle KMA’er og venereaklinikker materiale til Statens Serum Institut (SSI) med henblik på specialundersøgelse for LGV.

Klamydiaforekomst

I 2022 blev 287.148 personer (199.396 kvinder, 85.808 mænd og 1.943 med ukendt køn) undersøgt for klamydia fordelt på 307.111 undersøgelsesepisoder, mens antallet af påviste tilfælde var 41.634. Dette var en stigning fra 2021, hvor antallet af påviste tilfælde var 36.642 blandt 272.809 undersøgte personer fordelt på 289.792 undersøgelsesepisoder.
Siden 2011 har der været en stigning i antallet af undersøgelsesepisoder, med undtagelse af 2020 og 2021 som følge af covid-19-restriktionerne, EPI-NYT 47/2022. Antallet af klamydiatilfælde steg kraftigt i 2022, muligvis forklaret med en genåbning af samfundet og en mulig øget rejseaktivitet efter covid-19-pandemien, tabel 1. Ikke alle undersøgte personer har oplysning om køn, alder og landsdel, hvorfor forskellige positivrater kan forekomme i de følgende tabeller.

Tabel 1. Antal undersøgte personer,  undersøgelsesepisoder, laboratoriepåviste klamydiatilfælde og positivrate, 2011 til 2022

Tabel 2 er opdelt efter køn og viser fordelingen på aldersgrupper af antal klamydiatilfælde og incidensrate pr. 105 indbyggere. Incidensraten af tilfælde steg fra 2021 til 2022 for alle aldersgrupper >15 år, med undtagelse af kvinder i aldersgruppen 45-49 år. Der var et fald i alle aldersgrupper <15 år for begge køn. Gruppen af 15-29-årige udgjorde den største andel af tilfældene og har ligget stabilt omkring 81 % for mænd og 89 % for kvinder siden 2017. I 2022 udgjorde mænd 42 % af de diagnosticerede tilfælde, hvilket var sammenligneligt med 2021. Overordnet var mand/kvinde (M/K) incidensratioen (MKIR) 0,72. MKIR var <1 i aldersgruppen 10-29 år og >1 i aldersgrupperne <1 år og 30+ år. Den højeste (2,51) var i aldersgruppen 50+ år.

Tabel 2. Alders- og kønsspecifik fordeling af klamydiatilfælde med kendt alder og køn, 2022 og 2021

Blandt de 15-29-årige steg incidensraten af påviste klamydiatilfælde fra 2021 til 2022 for begge køn. Den højeste incidensrate blandt kvinder observeredes hos de 19-årige (7.882 tilfælde pr. 105) og blandt mænd hos de 20-årige (4.283 tilfælde pr. 105). Generelt var fordelingen af tilfælde i denne aldersgruppe meget sammenlignelig med tidligere år. Som i foregående år havde kvinder en højere incidensrate sammenlignet med mænd i aldersgruppen 15-29 år.

Figur 1. Incidensrate pr. 100.000 indbyggere af laboratoriepåvist klamydia, mænd og kvinder 15-29 år, 2016-2022

Geografisk fordeling

Fra 2021 til 2022 steg incidensraten af laboratoriepåviste klamydiatilfælde (pr. 105 indbyggere) for både mænd og kvinder på landsplan. Hos mænd steg incidensraten i alle landsdele undtagen på Bornholm, hvor der var et lille fald. Størst var stigningen i Københavns omegn, Nordsjælland og Østsjælland. For kvinder sås tilsvarende stigende incidensrater i alle landsdele. Den største stigning sås i Østsjælland. MKIR var på landsplan 0,72 (2021: 0,73). Mest i øjenfaldende sås et fald i MKIR på Bornholm fra 0,64 i 2021 til 0,51 i 2022.

Tabel 3. Laboratoriepåvist klamydia, fordelt på landsdel og køn: Incidensrate pr. 100.000 indbyggere, 2022 og 2021

Diagnostik

Blandt patienter med påvist klamydia var 91 % undersøgt af praktiserende læger eller speciallæger og 9 % af hospitalsafdelinger, som i 2021. Alle tilfælde blev påvist med nukleinsyreforstærkningsteknik (NAT). I 2022 blev klamydia påvist i urinprøver i 16.478 tilfælde (2021: 14.760), dvs. 40 % af alle tilfælde, i overensstemmelse med tallene fra 2021. Blandt de positive urinprøver var 88 % fra mænd. Urin blev anvendt som prøvemateriale hos 87 % af mænd med klamydia, hvilket er praktisk taget uændret gennem de seneste fem år.

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 121 børn under 15 år (182 i 2021), heraf var 69 i aldersgruppen 1-14 år (120 i 2021). I aldersgruppen 10-14 år var antallet af klamydiatilfælde syv for drenge og 62 for piger (henholdsvis 14 og 102 i 2021). Incidensraten pr. 105 blandt 10-14-årige var for drenge 4 (8 i 2021) og for piger 38 (63 i 2021). Tallene for 2021 og 2022 ses i tabel 2.

Blandt de 62 piger med påvist klamydia var der 54 piger på 14 år. Af disse havde 44 fund af klamydia ved urogenital podning eller urin, tre havde uoplyst podningssted, ét tilfælde blev påvist ved øjenpodning, ét tilfælde blev påvist ved rektalpodning, og fem tilfælde blev påvist ved svælgpodning. Yderligere var fem piger på 13 år positive ved urogenital podning og én ved svælgpodning. To 12-årige piger fik påvist klamydia ved hhv. svælg og urogenital podning. Blandt drenge havde seks 14-årige og én 13-årig påvist klamydia i urin/urethra.

I 2022 blev klamydia påvist i øjenprøver fra 52 børn <1 år, hvoraf 39 var under én måned gammel (i 2021 var tallet 47 ud af 55 børn). Ét barn var positiv ved trakealpodning, mens resten blev fundet positive ved øjenpodning.

Aldersgrupper og køn blandt klamydiatilfælde og i den undersøgte population

Generelt var der en stigning i incidensraten af undersøgte mænd og kvinder fra 2021 til 2022, undtagen for aldersgruppen <1 år, tabel 4. Incidensraten af undersøgte mænd (3.139 pr. 105) var dog betydeligt lavere end for undersøgte kvinder (7.132 pr. 105). Dette gjorde sig gældende i alle aldersgrupper, bortset fra drenge < 1 år og 50+ år. Fra 2021 til 2022 steg positivraten blandt undersøgte kvinder fra 10,9 % til 11,4 %, men faldt for mænd fra 19,6 % til 18,7 %. Mest i øjenfaldende var faldet i positivraten i aldersgruppen 10-14 år, som for mænd faldt 5,1 procentpoint og for kvinder 5,7 procentpoint. For 10-14-årige drenge og 15-29-årige mænd faldt positivraten, hvilket måske kan tyde på, at mænd i denne aldersgruppe er blevet mere opmærksomme på at blive testet. Den højeste positivrate sås for 15-19-årige mænd og for 15-19-årige kvinder på hhv. 34,4 % og 26,1 %.

Tabel 4. Antal mænd og kvinder, inddelt i aldersgrupper, undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyg-gere samt positivrate, 2022 og 2021

Behandling af klamydia

I 2019 ( EPI-NYT 38/2019) blev det anbefalet at anvende doxycyklin i stedet for azithromycin til behandling af ukompliceret klamydia. Årsagen hertil var den høje forekomst af azithromycinresistens blandt Mycoplasma genitalium i Danmark, sammenlignet med Sverige, hvor standardbehandlingen af klamydia var doxycyklin.

Udtræk fra Receptregisteret tyder på, at forbruget af azithromycin til behandling af klamydia er faldet, men dog stadig svarer til cirka halvdelen af behandlingerne. Forbruget bør nedsættes yderligere.

Landsdele og køn blandt klamydiatilfælde og i den undersøgte population

Totalt og i de fleste landsdele steg antallet af undersøgte mænd og kvinder (pr. 105 indbyggere) i 2022 sammenlignet med 2021, tabel 5. På tværs af landet var antallet af undersøgte kvinder mere end dobbelt så højt som antallet af mænd (kvinder: 7.115 pr. 105 indbyggere, mænd: 3.122 pr. 105 indbyggere). På landsplan var positivraten stigende for kvinder og faldende for mænd fra 2021 til 2022. For kvinder i København by, Østsjælland og på Bornholm steg positivraten, mens den i resten af landet var næsten uændret sammenlignet med 2021. For mænd sås en stigning i positivraten i Nord- og Østsjælland, og et større fald i positivraten i Syd-, Øst- og Nordjylland.

Tabel 5.  Antal mænd og kvinder med oplyst landsdel undersøgt for klamydia pr. 100.000 indbyggere samt positivrate, 2022 og 2021

Undersøgelse af mænd for klamydia i rektum

Incidensraten af mænd undersøgt for klamydia i rektum steg fra 265 i 2021 til 332 i 2022, tabel 6. Undersøgelsesincidensraten var stigende overalt i landet, særligt i Nordjylland hvor der sås en næsten fordobling fra 2021. På trods af øget undersøgelsesincidensrate steg positivraten fra 12,1 % i 2021 til 13,1 % i 2022. Det totale antal påviste tilfælde af rektal klamydia hos mænd steg med 32,3 % fra 935 i 2021 til 1.237 i 2022. Der sås en stigning i positivraten i følgende landsdele: København by, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland og Østjylland, hvorimod positivraten faldt fra 2021 til 2022 i Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm og Nordjylland. På landsplan sås en stigning på 27 % i antallet af rektale klamydiaundersøgelser (2021: 7.714, 2022: 9.779), hvilket måske kan forklares ud fra et stigende antal undersøgelse på mænd i behandling med PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis (mod hiv)).

På grund af fejl i tidligere års tabel 6 vedrørende undersøgelser af mænd for klamydia i rektum, stemmer tallene for 2021 i denne årsopgørelse ikke overens med tallene for 2021 i tidligere årsopgørelser.

I et separat afsnit i EPI-NYT 38/2023 vises reviderede tabeller for klamydia i rektum hos mænd for årene 2011-2022.

Tabel 6. Mænd undersøgt for klamydia i rektum, antal, incidens og positivrate, fordelt på landsdel, 2022 og 2021

Lymphogranuloma venereum

Der blev på SSI foretaget specifik LGV-undersøgelse med NAT på 1.671 prøver hvoraf 1.160 var fra mænd og 511 fra kvinder. I alt blev der foretaget 1.932 undersøgelser mod 1.236 i 2021. Antallet af ano-rektale prøver var 1.632, heraf 1.194 fra mænd og 438 fra kvinder. Der blev foretaget LGV-undersøgelse på 91 % af mænd med anorektal klamydia, hvilket er uændret fra 2021, hvor tallet var 92 %. Der observeredes en kraftig stigning i antallet af påviste LGV-tilfælde fra 2021 (16) til 2022 (76). Alle tilfælde påvistes hos mænd i 77 anorektale prøver, én svælgpodning, én podning fra øvrig anatomi og syv prøver uden oplyst podested. Der var én kvinde som fik påvist LGV ved en anorektal podning, hvilket er det første tilfælde af LGV hos en kvinde siden 2018 observeret i Danmark.

Tabel 7. Antal undersøgelsesepisoder for LGV med anatomisk lokalisation, samt antallet af påviste tilfælde, 2022 og 2021