Uge 38 - 2023

Klamydia 2022
Korrigerede tal for rektal klamydia blandt mænd, 2011-2022

Klamydia 2022

  • I 2022 var antallet af laboratoriepåviste klamydiatilfælde 41.634

  • Antallet af undersøgelsesepisoder og klamydiatilfælde steg i 2022 sammenlignet med 2021 med henholdsvis 6 % og 14 %.

  • Mænd udgjorde 42 % af alle påviste klamydiatilfælde, mens positivraten var højere blandt mænd (19 %) end blandt kvinder (11 %).

  • Incidensen af klamydia blandt unge i alderen 15-29 år steg igen fra 2021 til 2022.

  • 86 % af samtlige klamydiatilfælde forekom i aldersgruppen 15-29 år. I denne aldersgruppe bør der derfor opfordres til øget opmærksomhed på sikker sex, og patienter med positive tests bør instrueres i partneropsporing.

  • Da testaktiviteten er lavere blandt mænd end blandt kvinder, og da mænd har højere positivrate, bør man i særlig grad opfordre mænd i aldersgruppen 15-29 år til at lade sig teste.

  • Antallet af rektale klamydiatilfælde i 2022 blandt mænd var højere (1.237) end i 2021 (935).

  • Andelen af mænd med anorektal klamydia undersøgt for LGV var uændret i 2022 (91 % ; 92 % i 2021), Nærværende udgave af EPI-NYT rummer et separat afsnit med korrigerede tal for rektal klamydia blandt mænd for perioden 2011-2022.

  • I 2019 blev doxycyklin anbefalet til behandling af ukompliceret klamydia. Årsagen hertil var den høje forekomst af azithromycinresistens blandt Mycoplasma genitalium i Danmark, formodentlig fordi azithromycin indtil da blev anbefalet som standardbehandling af ukompliceret klamydia.

  • Udtræk fra Receptregisteret tyder på, at azithromycin stadig anvendes som behandling af klamydia i cirka halvdelen af tilfældene. Forbruget bør nedsættes yderligere.

Som i de forudgående år er data til udarbejdelsen af klamydiaopgørelsen for 2022 indhentet via Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og omfatter alle positive og negative undersøgelsesresultater for okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis.

En detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten af klamydia for 2022 kan læses her.

Siden 2021 er antallet af undersøgelsesepisoder for klamydia steget med 6 %, og antallet af påviste klamydiatilfælde er steget med 13,7 %. Positivraten er dermed steget med 1 procentpoint til 13,6 %.

Bortset fra aldersgrupperne < 1 år og 45+ år undersøges mere end dobbelt så mange kvinder som mænd for klamydia. Imidlertid er positivraten blandt mænd højere end blandt kvinder i næsten alle aldersgrupper. I 2022 udgjorde mænds andel af påviste klamydiatilfælde 42 %, hvilket er identisk med tallene fra 2021. Selvom andelen har været jævnt stigende, er fordelingen uhensigtsmæssig og understreger vigtigheden af øget prøvetagning blandt mænd i alle aldersgrupper.

I 2022, på landsplan og for stort set alle landsdele, blev betydeligt flere mænd undersøgt for rektal klamydia sammenlignet med 2021 med en stigning af antal undersøgelsesepisoder på 27 %. Antallet af rektale klamydiatilfælde i 2022 (1.237) var steget betydeligt fra antallet i 2021 (935), og positivraten var steget med 1 procentpoint (fra 12,1 % til 13,1 %) i forhold til 2021. Der sås en stigning i positivraten i følgende landsdele: København by, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland og Østjylland, hvorimod positivraten faldt fra 2021 til 2022 i Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm og Nordjylland. Blandt mænd med påvist rektal klamydia blev der foretaget LGV-undersøgelse i 91 % af tilfældene, hvilket er sammenligneligt med de 92 % i 2021. Imidlertid er antallet af mænd med påvist anorektal LGV steget med 375 % siden 2021 og var 76 i 2022. Mænd med rektal klamydia bør undersøges for hiv, syfilis og gonorré, og prøvematerialet bør undersøges for den variant af C. trachomatis, der kan forårsage LGV, EPI-NYT 20/2008.

I alt 86 % af samtlige klamydiatilfælde ses hos 15-29-årige. For mænd i denne aldersgruppe er antallet af undersøgte dog betydeligt lavere end for kvinder, hvorfor den forebyggende indsats bør styrkes med oplysning om sikker seksuel adfærd, øget prøvetagning samt partneropsporing ved påvist klamydia.

Tidligere anbefaledes i Danmark i mange år azithromycin 1 g peroralt som éngangsdosis til behandling af ukompliceret klamydia. Imidlertid må dobbeltinfektion med C. trachomatis og M. genitalium antages at være relativt hyppig, og da man i Danmark fandt en væsentlig højere forekomst af azithromycinresistens blandt M. genitalium end i Sverige, hvor der til behandling af klamydia anvendes doxycyklin, besluttedes det i 2019 at ændre anbefalingen for behandling af klamydia. Førstevalgsbehandling af ukompliceret klamydia, inklusiv ukompliceret rektal klamydia, blev derefter peroral doxycyklin 100 mg x 2 i syv dage. Ved LGV i rektum anvendes samme dosis, men i 21 dage. Retningslinjer for behandling af klamydia hos gravide og hos personer med komplicerede klamydiatilfælde, herunder epididymit og salpingit, findes i Dansk Dermatologisk Selskabs vejledninger vedrørende Seksuelt Overførbare infektioner.

(T.R. Pedersen, S. Hoffmann, A. Skafte-Holm, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe, K.D. Bjerre, Dataintegration og -analyse)

Korrigerede tal for rektal klamydia blandt mænd, 2011-2022

I forbindelse med udarbejdelse af EPI-NYT om klamydia 2022 blev det opdaget, at de tidligere års tabeller over rektal klamydia blandt mænd rummede fejl.

Nedenstående fire tabeller viser korrigerede tal.

EPI-NYT 2023 uge 38 tabel 1

EPI-NYT 2023 uge 38 tabel 2

EPI-NYT 2023 uge 38 tabel 3

EPI-NYT 2023 uge 38 tabel 4

(T.R. Pedersen, S. Hoffmann, A. Skafte-Holm, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe, K.D. Bjerre, Dataintegration og -analyse)