Uge 47 - 2022

De variantopdaterede covid-19-boostervacciner er ikke godkendt til primærvaccination
Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2019 – 2021

 

De variantopdaterede covid-19-boostervacciner er ikke godkendt til primærvaccination

Statens Serum Institut har fået flere henvendelser angående brugen af de variantopdaterede covid-19-boostervacciner og skal på den baggrund gøre opmærksom på følgende:

De nye variantopdaterede covid-19-vacciner henholdsvis Comirnaty Original/Omikron BA.1 og BA.4-5 samt Spikevax Original/Omikron BA.1 og BA.4-5 er kun godkendt til brug for boostervaccination efter færdiggjort primærvaccination med en monovalent Comirnaty- eller Spikevax-vaccine. Statens Serum Institut anbefaler derfor, at borgere, der ikke er opstartet eller har færdiggjort det primære vaccinationsforløb, bliver henvist til et vaccinationscenter, hvor de monovalente covid-19-vacciner fortsat vil være tilgængelige.

(Statens Serum Institut)

Klamydia 2019 – 2021

 • I 2021 var antallet af laboratoriepåviste klamydiatilfælde 36.632 (10% højere end i 2018).

 • Der undersøgtes 272.809 personer (1% færre end i 2018).

 • Antallet af undersøgte personer og klamydiatilfælde faldt i 2020 sammenlignet med 2019, mest oplagt på baggrund af covid-19-pandemien.

 • Mænd udgjorde 42% af alle påviste klamydiatilfælde, mens positivraten var højere blandt mænd (20%) end blandt kvinder (11%).

 • Incidensen af klamydia blandt unge i alderen 15-29 år var stigende sammenlignet med 2018, dog med et fald i 2020.

 • Incidensen af undersøgte personer var for begge køn lavere i 2021 end i 2018 i de fleste aldersgrupper, men steg for drengene i alderen 15-24 år og hos pigerne fra 10-24 år og < 1 år.

 • Positivraten blandt undersøgte personer for begge køn steg fra 2018 til 2021, med størst procentvis stigning i aldersgruppen 15-19-årige.

 • For begge køn i alderen 10-14 år steg antallet af tilfælde pr. 100.000 i 2021 sammenlignet med 2018.

 • 86% af samtlige klamydiatilfælde ses hos aldersgruppen 15-29-årige og der bør opfordres til øget opmærksomhed på sikker sex, og patienter med positive tests bør instrueres i partneropsporing.

 • Da testaktiviteten er lavere blandt mænd end blandt kvinder, og da mænd har højere positivrate, bør man i særlig grad opfordre mænd i aldersgruppen 15-29 år til at lade sig teste.

 • Antallet af rektale klamydiatilfælde i 2021 var steget med 46% (1.294 tilfælde) sammenlignet med 2018 (889).

 • Andelen af mænd med anorektal klamydia undersøgt for LGV er steget og udgjorde i 2021 59% (53% i 2018), mens det samlede antal påviste LGV-tilfælde var 16 i 2021 mod 64 i 2018.

 • Siden 2019 har doxycyklin været førstevalgsbehandling til ukompliceret C. trachomatis. Ændringen i behandlingsregimet skyldes, at der i Danmark er høj forekomst af azithromycinresistens blandt Mycoplasma (M.) genitalium, hvilket vurderes at være forårsaget af, at azithromycin tidligere var førstevalgsbehandling til C. trachomatis.

Som i de forudgående år er data til udarbejdelsen af denne beskrivelse af forekomsten af klamydia i perioden 2019 til 2021 indhentet via Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og omfatter alle positive og negative undersøgelsesresultater for okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis.

En detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten af Klamydia fra 2019-2021, kan læses her.

Siden 2018 er antallet af personer undersøgt for klamydia faldet med 1,1%, mens antallet af påviste klamydiatilfælde er steget med 9,6%. Positivraten er steget med 1,3 procentpoint til 13,4%. Sammenlignet med 2019 faldt antallet af undersøgte personer og påviste klamydiatilfælde i 2020, formentlig som følge af covid-19-pandemien. Særligt observeredes et betydeligt fald i antal undersøgte personer og klamydiatilfælde i månederne februar, marts og april, mens positivraten fulgte kurven fra 2019.

Bortset fra aldersgrupperne < 1 år og 45+ år undersøges mere end dobbelt så mange kvinder som mænd for klamydia. Imidlertid er positivraten blandt mænd højere end blandt kvinder i næsten alle aldersgrupper. I 2021 udgjorde mænds andel af påviste klamydiatilfælde 42%, hvilket er i overensstemmelse med tallene fra 2018. Selvom andelen har været jævnt stigende, er fordelingen uhensigtsmæssig og bør understrege vigtigheden af øget prøvetagning blandt mænd.

I 2021, på landsplan og for stort set alle landsdele, blev betydeligt flere mænd undersøgt for rektal klamydia sammenlignet med 2018. Ligeledes steg antallet af rektale klamydiatilfælde med 46% til 1.294, mens positivraten faldt med 0,9 procentpoint til 19,2% i forhold til 2018. Der sås en tydelig stigning i antallet af tilfælde i Region Midtjylland, mens antallet af tilfælde i Region Nordjylland var kraftigt stigende sammenlignet med 2018. I 2020 var antallet af undersøgte mænd og påviste tilfælde stort set uændret sammenlignet med 2019. Blandt mænd med påvist rektal klamydia blev der foretaget LGV- undersøgelse i 59% af tilfældene, hvilket er en stigning på seks procentpoint siden 2018. Imidlertid er forekomsten af mænd med påvist anorektal LGV faldet med 72% siden 2018 og udgjorde 16 tilfælde i 2021. Det skal understreges, at der hos personer med rektal klamydia bør undersøges for hiv, syfilis og gonorré og at prøvematerialet bør undersøges for den variant af C. trachomatis, der kan forårsage LGV, EPI-NYT 20/2008.

I alt 86% af samtlige klamydiatilfælde ses hos 15-29-årige. For mændene i denne aldersgruppe er antallet af undersøgte dog betydeligt lavere end for kvinderne, hvorfor den forbyggende indsats bør styrkes med tiltagende oplysning om seksuel adfærd, øget prøvetagning samt partneropsporing ved påvist klamydia.

Tidligere anbefaledes i Danmark i mange år azithromycin 1 g peroralt som éngangsdosis til behandling af ukompliceret klamydia. Imidlertid må dobbeltinfektion med C. trachomatis og M. genitalium antages at være relativt hyppig, og da man i Danmark fandt en væsentlig højere forekomst af azithromycinresistens blandt M. genitalium end i Sverige, hvor der til behandling af klamydia anvendes doxycyklin, besluttedes det i 2019 at ændre anbefalingen for behandling af klamydia. Førstevalgsbehandling af ukompliceret klamydia, inklusive ukompliceret rektal klamydia, blev derefter peroral doxycyklin 100 mg x 2 i syv dage. Ved LGV i rektum anvendes samme dosis, men i 21 dage. Retningslinjer for behandling af klamydia hos gravide og hos personer med komplicerede klamydiatilfælde herunder epididymit og salpingit findes i Dansk Dermatologisk Selskabs vejledninger vedrørende seksuelt overførbare infektioner.

I EPI-NYT 38/2019 blev der rapporteret om en muteret variant af C. trachomatis (FI-nvCT (C1515T)) i Finland, der ikke kunne påvises med en meget udbredt diagnostisk metode (Aptima Combo 2® Assay; Hologic Inc., USA) (AC2). Undersøgelse af danske klamydiaprøver viste, at FI-nvCT-varianten var sjælden, men at en ny C. trachomatis AC2 flugtvariant (nvCT-G1523A) var mere udbredt. Denne variant er tidligere blevet påvist i England og Norge. Opdatering af AC2-analysen omfatter nu begge varianter. Det er vigtigt at understrege, at andre metoder, fx Aptima CT® Assay (Hologic Inc., USA) kan påvise C. trachomatis på trods af de nævnte mutationer.

(A. Skafte-Holm, T. Roland Pedersen, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe, K.D. Bjerre, Dataintegration og –analyse)