Uge 9 - 2024

To nye tilfælde af mæslinger påvist i Region Midtjylland
Vedrørende dyrkning og resistensbestemmelse af gonokokker: Revideret vejledning i Region Hovedstaden og Region Sjælland

To nye tilfælde af mæslinger påvist i Region Midtjylland

I denne uge har Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital påvist to nye tilfælde af mæslinger hos henholdsvis en voksen og et barn bosiddende i Region Midtjylland. De to tilfælde vurderes ikke at være relaterede. Disse tilfælde er det fjerde og femte påviste tilfælde af mæslinger i år, spredt på tre forskellige regioner.

Den voksne har ikke været ude at rejse og har ingen kendt kontakt til tilfælde af mæslinger, hvorfor SSI vurderer, at der p.t. er uerkendt mæslingesmitte på et lavt niveau i Danmark. Barnet har en søskende, som tidligere i februar har haft en febersygdom med udslæt, men som ikke blev undersøgt for mæslinger. Denne søskende undersøges nu for tegn til nylig infektion med mæslinger. Begge børn har i slutningen af januar været på en udlandsrejse, hvorfor smitten – forudsat at den anden søskende også påvises med nylige mæslinger- i begge tilfælde kan være rejserelateret.

Læger opfordres derfor fortsat til at være særligt opmærksomme på mæslingediagnosen, EPI-NYT 7-8/2024. SSI vil modtage prøver fra de to påviste tilfælde til genotypning, hvorved smittens oprindelse muligvis kan afklares nærmere.

Styrelsen for Patientsikkerhed er informeret og har iværksat og sikret smitteopsporingsindsats i forhold til de smittedes nære kontakter såvel i privatlivet som i forhold til eventuelle kontakter i sundhedsvæsenet, hvor andre personer kan have været udsat for smitte, inden diagnosen blev stillet.

Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsomt.

Prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

  1. Svælgpodning og urin til påvisning af mæslingevirus (morbillivirus) RNA ved PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

  2. En blodprøve til mæslingevirus (morbillivirus) IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Det anbefales, at alle mæslingevirus-positive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Laboratorium for Virus Overvågning og Forskning, SSI, til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslinger er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til fortsat isolation af patienten, samt opsporing og eventuelt behandling af ikke-immune personer udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt, og viruspåvisning ved PCR er nødvendigt. Viruspåvisning ved PCR-analyse er den hurtigste og sikreste metode til laboratoriediagnostik af mæslinger. Analysen foretages aktuelt kun på SSI og på KMA Aarhus Universitetshospital.

Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (sekventering og typning) af samtlige mæslingevirus-RNA-positive prøver i Danmark. Da karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing og -kortlægning, bedes alle suspekte og bekræftede mæslingevirus-positive prøver sendt hertil så hurtigt, som praktisk muligt. Det anbefales at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 40336379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 41317404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

For yderligere detaljer se SSI's temaside om mæslinger.

Vaccination og profylakse efter eksposition

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination. MFR-vaccination tilbydes i Danmark til alle børn ved 15 måneder og 4 år som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Der er aktuelt ingen anbefaling om at fremrykke vaccinationstidspunktet, men ved ønske herom kan den første MFR-vaccine gives fra 12-månedersalderen og stadig tælle med i vaccinationsprogrammet, også samtidig med 3. Pentavac og 3. Prevenar13.

Personer på 18 år og derover som ikke tidligere har haft mæslinger eller blevet vaccineret har gratis tilbud om vaccination mod mæslinger. Vaccinationen gives som en MFR-vaccine, EPI-NYT 7-8/2024.

Der kan ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, gives MFR-vaccination inden for 3 døgn efter udsættelse for smitte og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn som postekspositionsprofylakse (PEP) til ikke-immune kontakter. Det er den stedlige Tilsyns- og Rådgivningsenhed ved Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgrænser og informerer de mulige sårbare kontakter, som er i risiko for at kunne blive smittet med mæslinger. Disse kontakter informeres om muligheden for PEP. Det er de kliniske læger der vurderer, eventuelt i samarbejde med SSI, om der er indikation for at tilbyde PEP. Udgiften dækkes derefter af regionen.

Se detaljer vedrørende profylakse efter eksposition her.

Anmeldelse

Fra 1. november 2023 er mæslinger, både ved bestyrket mistanke og ved bekræftede tilfælde, telefonisk meldepligtige til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn- og Rådgivning Øst/Vest, EPI-NYT 44b/2023. Bekræftede tilfælde af mæslinger er derudover skriftligt anmeldelsespligtig til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Vest samt til SSI. Dette gøres via det elektroniske indberetningssystem (SEI2). Se link for yderligere information og vejledning.

(B.B. Jensen, K.T. Franck, L.D. Rasmussen, Virus Overvågning og Forskning, Nationalt Referencelaboratorium for Mæslinger og Rubella, L.K. Knudsen, J. Grau. P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, M. Kragh Thomsen, KMA, Aarhus Universitetshospital, A. Hempel Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest)

 

Vedrørende dyrkning og resistensbestemmelse af gonokokker: Revideret vejledning i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Podning til dyrkning og resistensbestemmelse af gonokokker kan i langt de fleste tilfælde begrænses til én anatomisk lokalisation, da infektion med flere gonokokstammer med forskelligt resistensmønster forekommer meget sjældent.

Se denne nyligt reviderede vejledning om prøvetagning og behandling.

(S. Hoffmann, Bakterier, Parasitter & Svampe)