Uge 44b - 2023

Revideret bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Revideret bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme

Den 1. november 2023 trådte en revideret Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme (BEK nr. 1260 af 27/10/2023) i kraft.

Overvågningen af smitsomme sygdomme er vigtig under kriser, hvilket var tydeligt under covid-19-pandemien, men også til hverdag er sygdomsovervågningen vigtig. Blandt andet for at vi kan identificere og bekæmpe eksempelvis fødevarebårne udbrud, forebygge spredning af alvorlige sygdomme blandt børn og bekæmpe antimikrobiel resistens.

Med Sundhedsstyrelsens reviderede bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme får vi en mere fyldestgørende, tidstro og effektiv overvågning af smitsomme sygdomme i Danmark, hvilket skaber mulighed for en styrket indsats for forebyggelse og håndtering af sygdomsudbrud.

I bekendtgørelsen fastsættes, hvilke sygdomme det er lovpligtigt at indberette skriftligt til Statens Serum Institut (SSI) og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), hvilke mikroorganismer der indgår i laboratorieovervågningen, samt for hvilke mikroorganismer det er obligatorisk at indsende isolat eller andet biologisk materiale til SSI. Desuden defineres blandt andet lægers- og laboratoriers opgaver i forbindelse med overvågningen og anmeldelse i forbindelse med screening af henholdsvis gravide og donorer for udvalgte smitsomme sygdomme.

Det nye er:

 • Laboratoriedata får en større rolle i sygdomsovervågningen (uden at laboratorierne skal ændre deres vanlige praksis).
 • Det bliver muligt at overvåge flere end 25 mikroorganismer laboratoriebaseret, der ikke hidtil har været overvåget, inklusive flere parasitter og svampe og en udvidelse inden for antibiotikaresistensområdet.
 • De kliniske mikrobiologiske afdelingers indsendelse af lister til SSI over antallet af sygdomstilfælde udgår aktuelt for flertallet af sygdomme, og på sigt for alle sygdomme.
 • En række aftalebaserede ordninger for indsendelse af isolater til SSI gøres obligatoriske med henblik på at sikre en tilstrækkelig overvågning i fremtiden.
 • En række sygdomme overgår fra at være skriftlig anmeldelsespligtige til alene at være laboratorieovervågede:

o Bakterielle meningitistilfælde, fraset meningokok-meningitis (dvs. tilfælde af meningitis forårsaget af Haemophilus influenzae type B, listeria og pneumokokker m.fl.)
o Neuroborreliose
o Fåresyge (parotitis)
o Plettyfus
o Shigatoksin-producerende E. coli (STEC), der IKKE er HUS-associerede (HUSEC)

 • Mæslingetilfælde (herunder ved bestyrket klinisk mistanke) skal anmeldes telefonisk, for at sikre forebyggende behandling til evt. ikke-immune kontakter og for at bidrage til mæslingeeliminationsprogrammet.
 • Den skriftlige anmeldepligt for kighoste udvides, så tilfælde hos børn <6 år skal anmeldes (tidligere var det kun tilfælde hos børn < 2 år).
 • Fremover er det alene variant Creutzfeld-Jacobs sygdom (vCJD), der skal anmeldes. Andre former for CJD er ikke længere anmeldelsespligtige.
 • Formuleringen for anmeldelse af mistænkte fødevare eller vandbårne infektioner er skærpet, så der alene skal foretages anmeldelse ved sygdomstilfælde, hvor der foreligger oplysninger om flere sammenhængende tilfælde. Agens skal ikke nødvendigvis være påvist.
 • Mistanke om ophobning af sygdomstilfælde af alvorlig eller usædvanlig karakter skal anmeldes, uanset om årsagen er kendt (dette gælder uanset om sygdommen er anmeldepligtig eller ej)
 • Bekendtgørelsen inkorporerer en række ændringer til den tidligere bekendtgørelse og andre bekendtgørelser om smitsomme sygdomme, som er kommet til senere, fx bekendtgørelsen om anmeldelse af covid-19.
 • Anmeldelse af behandlingsoplysninger, herunder behandlingsudfald, for tuberkulosepatienter er fremover obligatorisk.

Den laboratoriebaserede overvågning bygger på de laboratoriedata, som de klinisk mikrobiologiske afdelinger indberetter til MiBa, suppleret med infektionsrelevante laboratoriedata indberettet fra klinisk biokemiske afdelinger og klinisk immunologiske afdelinger til laboratoriedatabanken (LABA).

Som led i moderniseringen af meldesystemet er der allerede indført en elektronisk anmeldeløsning for skriftlige anmeldelser i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), og den automatiserede laboratorieanmeldeproces er ved at blive udvidet og gjort klar til anvendelse i overvågningen.

Bekendtgørelsens opbygning

Bekendtgørelsen opdeler smitsomme sygdomme og mikroorganismer på nedenstående lister, hvoraf det fremgår, at håndteringen af tilfældene er forskellig. For at se hvilke lister de enkelte sygdomme/mikroorganismer er klassificeret under, henvises til selve bekendtgørelsen.

Liste 1a: Telefonisk anmeldelse til STPS og skriftlig anmeldelse til både STPS og SSI, jf. bekendtgørelsens § 3 og § 5, samt laboratorieanmeldelse til SSI, jf. § 6.

Liste 1b: Skriftlig anmeldelse til STPS og til SSI, jf. bekendtgørelsens § 5, samt laboratorieanmeldelse til SSI, jf. § 6.

Endvidere telefonisk anmeldelse til STPS på førstkommende hverdag, hvis patienten er et barn i dagtilbud (daginstitution, dagpleje el.lign.) eller en ansat i dagtilbud med tæt kontakt til børn, jf. bekendtgørelsens § 4.

Liste 1c: Skriftlig anmeldelse til SSI, jf. bekendtgørelsens § 5, samt laboratorieanmeldelse til SSI, jf. § 6.

Liste 2: Alene laboratorieanmeldelse til SSI, jf. bekendtgørelsens § 6.

Til bekendtgørelsen er der udarbejdet en Vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme. Vejledningen uddyber bekendtgørelsen, herunder formål, opgaver, procedurer og hvilke oplysninger der skal videreformidles. Desuden er nærmere kriterier for skriftlig anmeldelse beskrevet for hver anmeldelsespligtig sygdom. Vejledningen indeholder derudover en oversigt over formålet med, og afgrænsning af, indsendelse af isolater eller andet biologisk materiale for de mikroorganismer, hvor indsendelse til SSI er obligatorisk.

I Håndbog om indsendelse af isolater m.v. til overvågning og reference, som er målrettet klinisk mikrobiologiske afdelinger og andre laboratorier i Danmark, er en uddybende information om formålet med indsendelse, afgrænsning af hvornår og hvad der skal indsendes, information om prøvemateriale, emballering, opbevaring, forsendelse, varsling og rekvirering. Desuden hvilke specialanalyser der udføres på SSI som led i overvågningen, svartid og hvad der indgår i svaret. Håndbogen omfatter både mikroorganismer, hvor indsendelse er obligatorisk, og mikroorganismer der indsendes som del af frivillige ordninger.

Kravet om at laboratorierne skal indsende lister over forekomst af diverse mikroorganismer på uge-, måneds- eller kvartalsbasis til SSI er ophævet per 1. november 2023, fraset for shigatoksin-producerende E. coli, (STEC) og Shigella spp. / enteroinvasive E. coli (EIEC) (ipaH-positive), hvor listerne fortsat skal indsendes, ligesom de månedlige lister over antal foretagne hiv-prøver fortsat skal indsendes. På sigt, når den automatiserede algoritmebaserede svartolkning er færdigudviklet, vil kravet om indsendelse af ovenstående lister også ophøre.

Læs mere om sygdomsovervågning og af anmeldelse af smitsomme sygdomme.

(S. Voss, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)