Uge 38/39 - 2020

Influenzavaccination og overvågning af influenza i sæsonen 2020/2021
Vaccination mod pneumokoksygdom

Influenzavaccination og overvågning af influenza i sæsonen 2020/2021

Influenzasæsonen løber fra uge 40 i efteråret (start oktober) til uge 20 i foråret (medio maj). Som sædvanlig overvåger Statens Serum Institut (SSI) influenzaforekomsten i befolkningen gennem hele sæsonen. I den forestående sæson vil overvåningen imidlertid blive påvirket som konsekvens af den nye coronavirus (SARS-CoV-2) og coronavirussygdommen (COVID-19), dels på grund af overlappet af symptomer mellem influenza og COVID-19, og dels på grund af de ændrede rutiner for prøvetagning for COVID-19, influenza og andre luftvejssygdomme. Se nærmere om overvågningen nedenfor.

I lighed med tidligere sæsoner er der i 2020/2021-sæsonen tilbud om gratis influenzavaccination til særlige grupper i risiko for at få alvorlig sygdom og komplikationer til influenza. Disse grupper omfatter ældre personer, som er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021, gravide samt personer med kronisk sygdom. Som noget nyt tilbydes desuden gratis influenzavaccination til alle ansatte i sundheds- og plejesektoren (se en nærmere beskrivelse heraf nedenfor).

Influenzavaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for udvikling af alvorlig sygdom, indlæggelse og død som følge af influenza, såfremt man alligevel skulle blive syg på trods vaccination.

Vaccinationstilslutningen blandt ældre ≥65 år i influenzasæsonen 2019/2020 var kun 52%, EPI-NYT 26/20, det samme som i 2018/2019-sæsonen, EPI-NYT 22-23/19. Dækningen ligger således stadig langt under den af WHO anbefalede vaccinationsdækning på 75%, som også er målet i Danmark. Derfor gøres der i denne sæson en endnu større indsats for at øge antallet af vaccinerede.

SSI har i perioden fra uge 37 til 39 udsendt et påmindelsesbrev til alle borgere på 65 år og ældre om den gratis influenzavaccination, samt om den netop indførte gratis vaccination imod pneumokokker (se den separate omtale heraf i dette EPI-NYT).

Tilbud om gratis influenzavaccination begynder den 1. oktober 2020

I år tilbydes den gratis influenzavaccinationen i perioden fra den 1. oktober 2020 frem til den 15. januar 2021. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes vaccination dog frem til udgangen af februar 2021.

Influenzavacciner i sæsonen 2020/2021

Der anvendes i år tre forskellige influenzavacciner. To af vaccinerne er de samme 4-valente vacciner, InfluvacTetra® og VaxigripTetra®, der også blev tilbudt i 2019/2020-sæsonen.
Derudover vil der blive anvendt en tredje influenzavaccine, Fluzone®, der er en 3-valent højdosis influenzavaccine, som har et højere antigenindhold end standard influenzavaccinerne (henholdsvis 60 μg pr. virusantigen i højdosis influenzavaccinen og 15 μg i standard influenzavaccinerne). Denne højdosisvaccine giver et højere niveau af beskyttende antistoffer hos ældre personer, som generelt har et svagere immunforsvar end yngre, og derfor responderer ringere på standardvaccinen (dvs. opnår et lavere niveau af beskyttende antistoffer, og hvor antistofferne falder hurtigere). Vaccinen vil i denne sæson blive tilbudt alle ældre personer i alderen fra 85 år og opefter.

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger og indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra de forskellige globalt cirkulerende influenzavirustyper. De 4-valente vacciner indeholder to influenza A-virus (H3N2 og H1N1) og to influenza B-virus (B/Yamagata og B/Victoria), mens den 3-valente højdosisvaccine indeholder to influenza A-virustyper (H3N2 og H1N1) og én influenza B-virustype (B/Victoria).

Ingen af de 4-valente vacciner indeholder thiomersal eller adjuvans, men kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin og gentamycin. Den 3-valente vaccine kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, men indeholder ikke neomycin eller gentamycin. Derfor vil de få personer ≥65 år, der har allergi overfor gentamycin eller neomycin, kunne tilbydes Fluzone®-vaccinen i stedet for. I år har det desværre ikke være muligt at sikre levering af den inaktiverede cellebaserede vaccine, som i seneste sæson kunne benyttes til personer med ægallergi.

Det skal nævnes, at influenzavaccinerne gerne må gives samtidig med pneumokokvaccinen, som tilbydes gratis til alle personer på 65 år og derover samt til visse andre grupper med særlig høj risiko i denne sæson.

De 4-valente standardvacciner (InfluvacTetra® og VaxigripTetra®) vil være tilgængelige fra uge 39/40, mens den 3-valente højdosisvaccine (Fluzone®) vil være tilgængelig til levering i uge 40/41.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination?

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 10.9 2020 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o SygeplejerskerFarmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.

Særligt om influenzavaccination til børn

Til vaccination af børn kan InfluvacTetra®-vaccinen anvendes fra 3-årsalderen, mens VaxigripTetra®-vaccinen er registeret til anvendelse til børn fra 6-månedersalderen.
Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Der anvendes samme dosis hos børn som hos voksne.
Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper (herunder børn under 6 måneder, der ikke kan vaccineres).

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A (H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester bør også tilbydes vaccination, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker både for den gravide og for barnet. Influenzavaccination af gravide giver desuden barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination i gennemsnit ca. 60% af influenzatilfælde. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men vaccination er fortsat den bedste forebyggelse i forhold til alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner kan ikke give influenzasygdom, men bivirkningerne til vaccinen fejlfortolkes ofte af borgere som influenzasygdom.
Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.
Neuraminidasehæmmere kan bruges til behandling og eventuelt også forebyggende efter konkret eksponering for influenza til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer.

Registrering af vaccinationer

Alle influenzavaccinationer skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Hvis vaccinationsoplysningerne ikke indberettes automatisk til DDV via integration med det elektroniske patientjournalsystem, der anvendes, kan vaccinationer registreres på www.fmk-online.dk.

Overvågning af influenza

SSI’s overvågning af influenza begynder som vanligt i uge 40. Data fra influenzaovervågningen bliver opdateret på SSI´s hjemmeside ugentligt, og der udsendes nyheder løbende, når der sker ændringer i influenzasituationen.

Influenzaovervågningen er baseret blandt andet på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere til vagtlæger og til en gruppe af praktiserende læger (sentinel-læger) om influenzalignende sygdom. Endvidere overvåges antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom, samt antallet af influenzarelaterede dødsfald.

I den forestående sæson forventes overvågningen imidlertid at blive noget forstyrret som konsekvens af den nye coronavirus (SARS-CoV-2) og coronavirussygdommen (COVID-19), dels på grund af overlappende symptomer mellem influenza og COVID-19, og dels på grund af de ændrede rutiner for prøvetagning for COVID-19, influenza og andre luftvejssygdomme, som aktuelt ikke foretages hos de praktiserende læger men hos de regionale og nationale COVID-19-testcentre.

Informationskampagner om gratis vacciner til særlige risikogrupper

Sundhedsstyrelsen sætter i efteråret fokus på tre forskellige tilbud om gratis vaccination til særlige risikogrupper. Det drejer sig om influenzavaccination, pneumokokvaccination og kighostevaccination. Særligt for gravide omfatter kampagnen information om både influenza- og kighostevaccination. Kampagnen om pneumokokvaccination omtales senere i dette EPI-NYT.

Influenzavaccinationskampagne rettet mod personer i risiko

I forbindelse med det gratis tilbud om influenzavaccination til særlige risikogrupper, påbegynder Sundhedsstyrelsen en kampagne, der oplyser målgrupperne om tilbuddet. Der er ekstra stort fokus på at få personer i risiko vaccineret mod influenza i denne sæson, fordi influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme personer, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med COVID-19. Smittes de med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet muligvis forværres yderligere.

Man kan læse nærmere om vaccinationstilbuddet og kampagnen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her er det også muligt at downloade patientinformationer og film til infoskærme m.v. Der bliver sendt to plakater og 20 foldere til almen praksis, og det er muligt at bestille ekstra materialer via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Materialerne vil udover dansk være tilgængelige på 11 andre sprog.

Influenzavaccinationskampagne rettet mod sundheds- og plejepersonale med patientkontakt

Sundheds- og plejepersonale har deres daglige gang blandt patienter og borgere i særlig risiko for et alvorligt forløb med både influenza og COVID-19, og influenzavaccinationstilbuddet skal beskytte den enkelte medarbejder mod selv at blive ramt af influenza, samt beskytte de borgere og patienter, der er i særlig risiko for at blive smittet med influenza fra medarbejderen. Det forventes, at sundheds- og plejepersonale kan blive vaccineret på deres arbejdsplads. Der er udviklet materialer, der informerer om ordningen, som kan bestilles via www.sst.dk/influenza.

Oplysningskampagne rettet mod gravide om influenza- og kighostevaccination

En undersøgelse udført for Sundhedsstyrelsen har vist, at mange gravide ikke kender tilbuddet om gratis influenzavaccination. Derfor igangsætter Sundhedsstyrelsen en oplysningskampagne, der samtidig fortæller om kighoste. Kampagnen vil primært foregå på sociale medier og i apps målrettet gravide. Også her vil der blive sendt plakater og visitkort ud til praktiserende læger, når der rekvireres vacciner. Man kan læse mere om tilbuddet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan der også hentes en række materialer, som ligesom de øvrige kampagnematerialer udover dansk vil kunne fås på 11 andre sprog.

(L.S. Vestergaard, L.K. Knudsen, T.G. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, N.Svejborg, B. Søborg, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen)

Vaccination mod pneumokoksygdom

Som det er beskrevet ovenfor, er der i år sendt et brev ud til alle borgere, der er fyldt 65 år, angående gratis tilbud om influenza- og pneumokokvaccination. Formålet med at tilbyde pneumokokvaccination er at mindske forekomsten af pneumokok-forårsaget lungebetændelse og invasiv pneumokoksygdom blandt ældre borgere og personer i øget risiko ved pneumokoksygdom, EPI-NYT 14-16/20, 17/20 og 23/20. Under COVID-19-epidemien vil det også reducere risikoen for dobbeltinfektioner samt medvirke til at nedsætte belastningen på hospitalerne. Der vaccineres med PPV23 (Pneumovax®), der beskytter mod 23 forskellige typer af pneumokokker. PPV23 forebygger lungebetændelse, hjernehindebetændelse og blodforgiftning forårsaget af de pneumokoktyper vaccinen indeholder. Pneumokokvaccinen kan gives ved samme konsultation og altså samtidig med influenzavaccinen, dog med forskellige indstikssteder.

Gratis vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til persongrupper, som ikke er vaccineret med PPV23 inden for de seneste 6 år. Dette sikres gennem opslag i Det Danske Vaccinationsregister, gennem samtale med personen eller ved inspektion af vaccinationskort. Ved tvivl konfereres med egen læge, hvis en anden forestår vaccinationen. Hvis det vurderes, at der er grund til at revaccinere med PPV23, før der er gået 6 år efter seneste PPV23-vaccination, bør dette forudgås af pneumokok-antistofmåling (se vejledning).

Vaccination kan foretages af en læge med autorisation til selvstændigt virke eller på dennes uddelegering. Yderligere information kan ses på de praktiserende lægers organisations hjemmeside.

Hos personer med forhold, sygdomme eller tilstande, der kan give en forøget risiko for invasiv pneumokoksygdom, kan der fortsat gives et kombineret vaccinationsprogram med en 13-valent konjugeret vaccine (PCV13) og PPV23. PCV13 er ikke omfattet af det gratis program, men kan til visse grupper gives med tilskud.

Sundhedsstyrelsens oplysningsindsats om pneumokokvaccination

Pr. 15. juni 2020 er alle personer over 65 år samt børn med visse kroniske sygdomme og andre borgere i særlig risiko blevet tilbudt gratis vaccination mod pneumokokker med den 23-valente vaccine Pneumovax®.

Mange af de personer, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med pneumokokker, er også i særlig risiko for COVID-19, derfor bliver de nu tilbudt gratis vaccination mod pneumokokker.

Sundhedsstyrelsen lancerer i forbindelse med vaccinationstilbuddet en kampagne med oplysning til de relevante borgere. Den består af plakater, foldere, film samt bannere og andre grafiske elementer. Der bliver sendt to plakater og 20 foldere til almen praksis, samtidig med, at der kan bestilles vacciner. De andre materialer kan hentes fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Plakat og folder bliver ligesom influenzamaterialet oversat til 11 forskellige sprog.

(L. Hallundbæk, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, N. Svejborg, B. Søborg, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen)