Uge 22/23 - 2019

Influenzasæson 2018/19
HPV-vaccination til drenge

Influenzasæson 2018/19

Influenzasæson 2018/19 var domineret af influenza A (H1N1)pdm09, men sidst på sæsonen udgjorde influenza A (H3N2) den største andel af de påviste tilfælde. Der var meget få tilfælde af influenza B. Selvom både antallet af personer der fik påvist influenza, og antallet af personer der selv rapporterede om influenzalignende symptomer via Influmeter i en enkelt uge slog rekord i forhold til, hvad der tidligere er målt, var influenzaaktiviteten samlet set på et middelniveau i forhold til tidligere sæsoner, figur 1. Der blev givet flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sidste sæson. Vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover steg fra 50 % i 2017/18 til 52 % i 2018/19. Der var moderat effektivitet af sæsonens influenzavacciner.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af influenzaaktiviteten henvises til årsopgørelse over influenzasæsonen 2018/2019.

Influenzaforekomst

Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med influenzalignende sygdom, var forhøjet fra uge 4, 2019 til og med uge 8, 2019, figur 1.

EPI-NYT uge 22-23 2019 figur 1

I alt 57.469 patienter blev undersøgt for influenza fra uge 40, 2018 til uge 20, 2019. Heraf var 11.645 positive for influenza (20 % af de testede), 11.522 for influenza A (20 %) og 123 positive for influenza B (0,2 %), figur 2. Antallet af mikrobiologiske prøver for influenza er steget kraftigt de seneste år, formentlig grundet øget brug af influenza-hurtig-tests på mange hospitalsafdelinger, og sæson 2018/19 var den sæson, hvor der er blevet taget flest prøver for influenza siden 2010. Andelen af positive prøver var lavere end sidste år, hvor den samlede positivprocent nåede op på 29 %.

EPI-NYT uge 22-23 2019 figur 2

Blandt de prøver, som blev undersøgt på det Nationale Influenza Center for WHO på SSI i løbet af sæsonen, var 99,7 % influenza A-virus og 0,3 % influenza B-virus. Af influenza A-virus, udgjorde subtypen H1N1pdm09 60 % og subtypen H3N2 40 %. Subtypen H1N1pdm09 dominerede det meste af sæsonen, mens H3N2 udgjorde den største andel af sub-typede prøver i den sidste del af sæsonen.

Overdødelighed

Den samlede estimerede overdødelighed relateret til influenza for hele 2017/18-sæsonen var på 790 dødsfald, hvilket er noget lavere end forrige sæson (2017/18), hvilket var sæsonen med den højeste samlede influenzarelaterede dødelighed observeret siden 2010/11.

Vaccinationstilslutning blandt risikogrupper samt vaccineeffektivitet

Der blev givet influenzavaccination til 762.500 borgere i risikogrupper og vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover steg dermed i denne sæson fra 50 % i 2017/18 til 52 %.
Den samlede vaccineeffektivitet (VE) overfor influenza i denne sæson var 30 % (95 % CI: 25- 34 %), men varierede efter subtype af influenza. Influenza A (H1N1)pdm09 VE var samlet set 46 % (95 % CI: 39-52 %) og noget højere blandt de yngre aldersgrupper og 32 % (95 % CI: 18-44 %) blandt de ældre >=65 år. Der var ingen signifikant effekt af vaccinen overfor Influenza A (H3N2), hvilket var forventet, idet det virus der cirkulerede havde ændret sig i forhold til virusstammen i vaccinen.

Influenza A (H1N1)pdm09 var det dominerende virus i denne sæson og har cirkuleret i flere sæsoner. Derfor må der antages at være en vis immunitet overfor dette virus i den danske befolkning, og virus vil typisk ramme børn og yngre voksne, der ikke har mødt virus før og ikke har den samme risiko for et alvorligt forløb af influenza som ældre >= 65 år. Det var i denne sæson ikke muligt for SSI at opgøre det samlede antal af influenzarelaterede indlæggelser på grund af omlægninger af Landspatientregisteret, men det forventes, at der har været færre indlæggelser i denne sæson sammenlignet med sidste sæson, hvor antallet af indlæggelser slog rekord.

Årets influenzavacciner var effektive overfor influenza A (H1N1)pdm09, men ikke overfor influenza A (H3N2) der havde ændret sig. Blev man influenzavaccineret i denne sæson, halverede man sin risiko for at få influenza A (H1N1)pdm09, og det er positivt, at vaccinationsdækningen blandt ældre steg med 2 procentpoint til 52 %. Trods det at vaccineeffektiviteten af influenzavacciner ofte er lavere, end hvad man observerer for vacciner mod andre sygdomme, er vaccination stadig den bedste forebyggelse mod influenza, der findes. Selv ved en lav effektivitet forebygger vaccination både indlæggelser og dødsfald, ligesom alvorligheden af sygdommen ofte er mindre, hvis man alligevel bliver syg. WHO anbefaler, at 75 % af ældre >= 65 år bliver vaccineret, og der er derfor fortsat lang vej igen, før vi når dette mål.

Der blev igen i år testet et rekordhøjt antal patienter for influenza, men den samlede positivprocent var lavere i denne sæson sammenlignet med 2017/18, som var en sæson karakteriseret ved massiv smittespredning. Flere og flere hospitalsafdelinger har indført såkaldte hurtig-tests eller “point of care tests”. Det betyder, at der er hurtigere og nemmere adgang til et influenzatest-resultat på landets hospitalsafdelinger. Dette er positivt, idet diagnose og evt. isolation af patienten kan foregå hurtigere. Det påvirker dog også tolkningen af dele af influenzaovervågningen, som er baseret på kobling af oplysninger om positive influenzaprøver med indlæggelsesdata, særligt hvis indikationen for at teste ændrer sig i takt med, at det bliver nemmere at teste. Statens Serum Institut er derfor sammen med de kliniske mikrobiologiske afdelinger i gang med at undersøge betydningen af det øgede antal tests for overvågningen generelt.

(SSI´s influenzateam: I.G. Helmuth, T.G. Krause, L.K. Knudsen, H.-D. Emborg, J. Nielsen, L.S. Vestergaard, C. Kjelsø, H. Bang, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, Virologisk Overvågning og Forskning)

HPV-vaccination til drenge

Et tilbud om HPV-vaccination til drenge træder forventeligt i kraft d. 1. juli 2019 som vedtaget i Folketinget i forbindelse med Finansloven for 2019. Det gælder for drenge, der fylder 12 år denne dato eller senere, og for denne gruppe er det gratis at blive vaccineret, indtil de fylder 18 år. HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.

Tilbuddets ikrafttrædelse forudsætter en beslutning, som udmøntes via en bekendtgørelse fra den kommende regering samt indgåelse af en honorereringsaftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der informeres nærmere herom sidst i juni.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har siden maj 2017 kørt en informationsindsats om HPV-vaccination. Denne indsats er blevet opdateret med titlen ”Stop HPV – bliv vaccineret” og indeholder nu også information til drenge og forældre til drenge, som blandt andet kan læse mere her: www.stophpv.dk og stille spørgsmål på indsatsens Facebookside

Der er blevet trykt pjecer og plakater blandt andet til udlevering til forældre i almen praksis, som skal sendes ud med vaccineleverancer fra Statens Serum Institut. Interesserede kan allerede nu bestille dem gratis via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

(Sundhedsstyrelsen)