Uge 40 - 2019

Længerevarende uspecifik sygdom hos hjerteklap-opererede: Mycobacterium chimaera-infektion associeret til brug af Heater-cooler-udstyr er en ny – sjælden men vigtig - differentialdiagnose
Meningokoksygdom 2018

Længerevarende uspecifik sygdom hos hjerteklap-opererede: Mycobacterium chimaera-infektion associeret til brug af Heater-cooler-udstyr er en ny – sjælden men vigtig - differentialdiagnose

Statens Serum Institut (SSI) påviste i foråret 2019 atypiske mykobakterier (M. chimaera) hos to patienter, der har fået foretaget åben hjertekirurgi på et dansk hospital. De to tilfælde er del af et verdensomspændende udbrud, der skyldes forurening med M. chimaera af et medicinsk udstyr (Heater-cooler-Unit (HCU)), som anvendes til patienter ved åben hjertekirurgi.

Undersøgelser har vist, at smitten på operationsstuen efter alt at dømme er sket fra udstyret via aerosoler, dvs. som bakterieholdige vanddråber, der via luften er blevet spredt til operationssåret. Bakterien smitter ikke fra menneske til menneske, og risiko for at blive smittet fra udstyret vurderes som meget lille, dvs. 1 – 2 per 1.000 – 2.000 opererede patienter, hvor HCU er anvendt. Symptomer på infektion kan være uspecifikke og ligne andre sygdomsbilleder, samtidig med at bakterien er svær at påvise. Behandling kræver langvarig antibiotikabehandling.

Da infektionen kan debutere efter flere år, er det vigtigt, at læger generelt er opmærksomme på patienter med relevante symptomer, så de kan blive undersøgt nærmere. Det drejer sig om patienter, der siden 2013 har fået foretaget en åben hjertekirurgisk operation, især hvis der er indsat fremmedlegemer som hjerteklap o.l. Symptomerne kan være uspecifikke, for nærmere beskrivelse heraf henvises til SSI’s hjemmeside.

Landets hjertecentre har efter rådgivning fra fabrikanten og myndigheder iværksat en række foranstaltninger for at minimere risiko for infektion. Derudover foretager hjertecentrene i øjeblikket en undersøgelse med henblik på at få afklaret, om der kan være yderligere ikke-erkendte tilfælde. Ved mistanke om infektion med M. chimaera vil patienterne blive kontaktet med henblik på yderligere undersøgelser. SSI er også ved at gennemføre en landsdækkende registerundersøgelse.

Sundhedsprofessionelle skal indberette hændelser med medicinsk udstyr, der har medført eller kan medføre død eller alvorlig forringelse af helbredstilstanden hos patienter eller andre, til Lægemiddelstyrelsen. Påviste infektioner med M. chimaera efter brug af HCU skal derfor indberettes. Det kan gøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Man kan læse mere om dette udbrud og hvilke symptomer, der er forbundet med mistanke om M. chimaera på vores hjemmeside.

(B. Kristensen, E. Tvenstrup-Jensen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T. Lillebæk, Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier, N. Larsen, Lægemiddelstyrelsen, J.N. Rasmussen, Styrelsen for Patientsikkerhed)

Meningokoksygdom 2018

  • I 2018 blev der registreret 37 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS).

  • Antallet af patienter med meningokoksygdom er det laveste, der er set gennem mange år.

  • Serogruppe B var den hyppigst forekommende serogruppe, 18 tilfælde (49 %) og sås i alle aldersgrupper. Serogruppe W var næsthyppigst med ni tilfælde (18 %), hvoraf seks tilfælde var blandt personer > 40 år.

  • For 20 af de 37 patienter med MS (54 %) var der registreret én eller flere underliggende sygdomme/dispositioner.

  • Tre (8 %) døde som følge af MS; et spædbarn (serogruppe B) og to personer > 40 år (serogruppe B og serogruppe W).

  • Der blev registreret mén hos syv patienter (19 %).

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelse over invasiv meningokoksygdom i 2018.

Det samlede antal tilfælde af MS har ligget stabilt de seneste fire år, efter at have været faldende siden 1990’erne. Forekomsten af de forskellige serogrupper ændrer sig løbende. Gruppe B og gruppe W var i 2018 de hyppigst forekommende serogrupper. Gruppe C er efter et fald over seks år, til et enkelt tilfælde i 2017, atter steget lidt til i alt seks tilfælde i 2018. I fem tilfælde var serogruppen ukendt. Figur 1 viser MS fordelt på serogrupper for årene 2006-2018. Der opfordres til, at KMA’erne, i tilfælde af PCR-påvisning af invasive meningokokker, indsender det pågældende kliniske prøvemateriale til SSI med henblik på gruppebestemmelse.

Tre (8 %) døde som følge af MS; et spædbarn (serogruppe B) og to personer > 40 år (serogruppe B og serogruppe W). Blandt disse havde to underliggende sygdom/risikofaktorer. Samlet var andelen af personer med underliggende sygdom/risikofaktorer 54 %, mod 74 % i 2017. Kun to patienter havde infektion (pneumoni), forud for MS.

Andelen af patienter med mén efter MS var 19 %, og uændret fra året før.

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom  fordelt på serogruppe, 2006-2018

Stigning i serogruppe W og Y i 2019

Serogruppe W faldt lidt i 2018 i forhold til 2017, men der er set en stigning igen i 2019. I 2019 er der på nuværende tidspunkt flere tilfælde med serogruppe W, end der var samlet i 2018. Langt de fleste tilfælde er samme klonkompleks (cc11), men det vurderes, at der ikke er sammenhæng mellem tilfældene. I England og Holland er der set en stigning af tilfælde med serogruppe cc11 med en ny hypervirulent undertype kaldet ”2013 strain”. Der pågår aktuelt yderligere fintypning af de danske cc11-tilfælde, og Statens Serum Institut overvåger udviklingen. Antallet af tilfælde med serogruppe Y faldt i 2018, men her er også set en stigning i 2019.

Profylakse til personer der er eksponeret for meningokoksygdom

Husstandslignende kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS skal tilbydes profylakse med antibiotika. Vaccination tilbydes, via Styrelsen for Patientsikkerhed, efter verificeret MS forårsaget af gruppe A, B, C, W eller Y til samme personkreds, som er blevet tilbudt antibiotikaprofylakse. Vaccination skal gives senest fire uger efter eksposition. For detaljeret information henvises til SSI’s hjemmeside.

(S.S. Voss, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)