Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (formular 1515) varetaget af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og af Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, som modtager meningokokisolater og andet biologisk materiale fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er). MS omfatter meningitis, sepsis, samt dyrknings- eller DNA-påvisning af meningokokker i materiale fra normalt sterile steder, fx led.

I 2018 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse anmeldelser for 37 patienter med invasiv meningokoksygdom.

Der måtte rykkes for anmeldelse i 11 tilfælde (30 %).

Geografi, køn og alder

Incidensen af MS i 2018 var 0,6 tilfælde pr. 105 indbyggere. Tilfældene var jævnt fordelt over landet; incidensen varierede fra 0,2 til 1,1 tilfælde pr. 105 indbyggere mellem landsdelene. Der var ingen tilfælde på Bornholm.

Fordeling på landsdele fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Antal og incidens pr. 105 af invasiv meningokoksygdom, fordelt på region og landsdel, 2018

MS forekom i alle aldersgrupper, se tabel 2. Medianalderen var 19 år (spændvidde 0-86 år). Højeste incidens var hos børn under tre år og i aldersgruppen 14-17 år. M/K ratio var 2,4. Især blandt børn under 7 år var kønsforskellen tydelig, men også blandt voksne var andelen af mænd væsentligt større sammenlignet med de seneste år.

Tabel 2. Antal med invasiv meningokoksygdom i 2018, fordelt på alder, serogruppe, M/K-ratio, incidens og antal døde

Diagnose

Af de 37 patienter havde otte meningitis, 18 sepsis, ni havde både meningitis og sepsis og to havde anden invasiv sygdom (henholdsvis i knogle og i corpus vitreum). Der kan i overvågningen ikke skelnes mellem meningokoksygdom med sepsis eller med bakteriæmi. Ordet ’sepsis’ bruges derfor i denne opgørelse, når der er positiv bloddyrkning, uanset om de kliniske kriterier for sepsis er opfyldt.

Der var 18 (49 %) patienter med MS forårsaget af gruppe B, ni (24 %) med gruppe W, seks (16 %) med gruppe C og to (5 %) med gruppe Y, tabel 2. Der blev ikke anmeldt tilfælde med gruppe A, X, Z eller 29E. For to patienter (5 %) var gruppen ikke kendt. Den ene anmeldelse blev foretaget på baggrund af det kliniske billede alene, og fra den anden har SSI ikke modtaget prøvemateriale til gruppebestemmelse.

De fleste patienter var smittet i Danmark, kun to var ved sygdomsdebut netop hjemkommet efter rejse, og var formentlig smittet i henholdsvis Tyskland og Kroatien.

Det samlede antal tilfælde af MS har været stabilt de seneste fire år efter at have været faldende siden 1990’erne. Forekomsten af de forskellige serogrupper ændrer sig løbende. Gruppe B og gruppe W var ligesom i 2018 de hyppigst forekommende grupper. Gruppe C var efter et fald over seks år til et enkelt tilfælde i 2017 atter steget lidt til i alt seks tilfælde i 2018. Figur 1 viser MS fordelt på serogrupper for årene 2006-2018.

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom fordelt på serogruppe, 2006-2018

I 28 (76 %) af tilfældene var meningokokker påvist ved dyrkning, heraf fire også ved PCR. En patient var alene diagnosticeret på baggrund af det kliniske billede. Otte tilfælde var diagnosticeret alene med PCR, i syv af disse tilfælde på Statens Serum Institut (SSI) med efterfølgende PCR-baseret gruppebestemmelse. I det sidste tilfælde var PCR-diagnosen etableret i en regional KMA, men uden efterfølgende gruppebestemmelse.

Der opfordres til, at KMA’erne, i tilfælde af PCR-påvisning af invasive meningokokker, indsender det pågældende kliniske prøvemateriale til SSI med henblik på gruppebestemmelse.

Underliggende sygdomme/dispositioner

Underliggende sygdomme/dispositioner og mén er opgjort ved at koble de registrerede cpr-numre fra MS-overvågningen med data fra Landspatientregisteret. Disse tilstande er kategoriseret i grupper på baggrund af diagnosekoder. Infektioner er medregnet fra en måned før det aktuelle tilfælde af MS, mens der for de øvrige underliggende sygdomme/dispositioner ikke har været tidsmæssige restriktioner. For 20 (54 %) af de 37 patienter med MS var der registreret én eller flere underliggende sygdomme og/eller dispositioner, tabel 3.

Tabel 3. Underliggende sygdomme forud for invasiv meningokoksygdom, fordelt på aldersgrupper, 2018

Det ene af de tre børn under 1 år havde underliggende sygdom før MS. Tre af de fem børn i aldersgruppen 1-2 år, begge børn i aldersgruppen 7-13 år, én af de fire 14-17-årige og tre af de fire 18-29-årige havde underliggende sygdom før MS. Blandt personer 40+ år med MS havde 11 af 14 underliggende sygdom, se tabel 3. De tre hyppigste kategorier var hjerte- og lungesygdom og cancer.

Dødelighed og mén

Tre patienter (8 %) døde som følge af MS i 2018. Et barn <1 år, som havde medfødte misdannelser (serogruppe B), og to patienter i aldersgruppen 40+ år, hvoraf den ene havde underliggende sygdom (serogruppe W), og den anden ikke havde kendte risikofaktorer (serogruppe B).

Der blev registreret mén hos syv patienter efter MS, heraf to med hørenedsættelse eller -tab, to med abnorme ufrivillige bevægelser, én med indlæringsvanskeligheder, én med karsygdom i hjernen og én med sequelae uden specifikation.

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 40/19.