Uge 21 - 2013

Det ny coronavirus - MERS-CoV - kræver fortsat opmærksomhed
Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination, tilslutning 2012

Det ny coronavirus - MERS-CoV - kræver fortsat opmærksomhed

Sundhedspersonale opfordres til fortsat være opmærksomme på det ny coronavirus, da der nu er påvist person-til-person smitte, både i familier og på hospitaler i europæiske lande samt i lande på Den Arabiske Halvø og nærliggende lande. WHO har benævnt det nye virus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus).

Praktiserende læger/vagtlæger skal telefonisk konferere med lokal infektionsmedicinsk afdeling med henblik på evt. henvisning til klinisk vurdering, isolation og prøvetagning, såfremt patienten opfylder nedenstående kriterier (sygdomsdefinition):

Patienten skal have opholdt sig på Den Arabiske Halvø, eller nærliggende lande, inden for de seneste 10 dage, eller inden for de seneste 10 dage have haft kontakt med person mistænkt for eller påvist med infektion med MERS-CoV

OG

have akut alvorlig respiratorisk infektion ELLER have anden alvorlig infektion og underliggende kronisk sygdom (evt. ledsaget af immunsuppression).

Rejsende til Den Arabiske Halvø og nærliggende lande skal også være opmærksomme. Det anbefales, at rejsende til de berørte områder overholder almindelige hygiejneråd, herunder at have god håndhygiejne og undgå tæt kontakt med dyr (især med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring). Det skal understreges, at smitterisikoen for rejsende anses for at være meget lille, og der er ikke indført rejserestriktioner.

For yderligere information, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination, tilslutning 2012

Vaccinationstilslutningen er opgjort pr. 10. januar 2013 på baggrund af personidentificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase. Der går 2-3 måneder fra en vaccination er foretaget, til den registreres i vaccinationsdatabasen, så vaccinationer givet efter medio november 2012 er ikke med i denne opgørelse. I den forrige opgørelse for tilslutningen ultimo 2011, EPI-NYT 23a/12, var opgørelsestidspunktet den 16. april 2012, hvorfor tilslutningen ultimo 2012 for de yngste fødselsårgange alene af denne grund kan fremstå marginalt lavere.

Den rapporterede tilslutning er et minimumsestimat, bl.a. fordi kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger er inkluderet. Det er desuden vist, at der er en vis underrapportering til børnevaccinationsdatabasen, EPI-NYT 20/12.

Beregningsmetoden

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje DiTeKiPol/Hib-vaccination, EPI-NYT 6/10 og 9/10.

Hvis den praktiserende læge har brugt den samme kode for alle tre vaccinationer for det samme barn, er koderne automatisk ændret til de manglende koder. Tælleren er således fx antal børn født i 2012, som har modtaget første DiTeKiPol/Hib-vaccination, og nævneren er antal børn fra denne årgang bosiddende i Danmark på opgørelsestidspunktet.

I lighed med tidligere år er koder afregnet på en forælders cpr-nummer henført til det barn, der har den anbefalede alder for den aktuelle vaccination. Forsinket vaccination vil bidrage til, at tilslutningen kan øges over tid. Vaccinationstilslutningen for de enkelte vacciner fordelt på fødselsårgange fremgår af tabel 1 og tabel 2.

EPI-NYT uge 21 2013 tabel 1


EPI-NYT uge 21 2013 tabel 2

DiTeKiPol/Hib 1, 2 og 3

Af hele fødselsårgang 2012 havde 59 % fået den første og 40 % den anden DiTeKiPol/Hib-vaccine. De lavere tilslutninger er forventelige, da denne fødselsårgang ikke er færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

Desuden bidrager det tidligere opgørelsestidspunkt til, at tilslutningerne er lavere end i den forrige opgørelse, EPI-NYT 23a/12.
Af fødselsårgangene 2003-2011 havde 89-94 % fået første, 88-94 % anden og 76-91 % den tredje DiTeKiPol/
Hib-vaccine.

Tilslutningen var på samme niveau fra årgang 2003 og frem til fødselsårgang 2007. Fra årgang 2008 har tilslutningen udvist en stigende tendens, tydeligst for de to første vacciner. For årgang 2010 er tilslutningen steget med hhv. ét og to procentpoint for de to første vacciner i forhold til den forrige opførelse, EPI-NYT 23a/12.

DiTeKiPol-revaccination

Tilslutningen for fødselsårgangene 1997-2000 var på 81-84 % med en svagt faldende tendens. For årgangene 2001-2005 var tilslutningen 82-84 % med let stigende tendens. Fx var tilslutningen for årgang 2005 steget med to procentpoint i forhold til den forrige opgørelse, EPI-NYT 23a/12. Årgang 2006 er nu 6-7 år gamle, og burde være færdigvaccineret (aktuel tilslutning 81 %), da revaccination bør gives i 5-års-alderen, mens årgang 2007 ikke kunne forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

Tilslutningen på landsplan

Tilslutningen til DiTeKiPol/Hib 3 for årgangene 2009-2011 og til DiTeKiPol-revaccination for årgangene 2005-2007 viser som tidligere en lidt lavere tilslutning i København by, dvs. Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, sammenlignet med de øvrige landsdele, tabel 3.

EPI-NYT uge 21 2013 tabel 3

Data for tilslutningen på kommuneniveau kan findes på www.ssi.dk/data, både som tal og kortvisning. Der er mulighed for at tilpasse opgørelserne på køn, relevante fødselsårgange, kommuner og landsdele.
Tilslutningen på kommuneniveau vil være følsom for kommunernes størrelse.

Kommentar

Siden fødselsårgang 2008 er registreret en let stigende tilslutning til DiTeKiPol/Hib-vaccination ved 3 og 5 måneder. Stigningen er konsistent, men der er fortsat op mod 10 % af en fødselsårgang, som ikke modtager én eller flere af de tre DiTeKiPol/Hib-primærvaccinationer.

Siden fødselsårgang 2001 har tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination været let stigende, både i forhold til stigende fødeår og for den enkelte fødselsårgang fulgt over tid, fx årgang 2005, hvor tilslutningen er steget med to procentpoint i forhold til den forrige opgørelse, EPI-NYT 23a/12. Den aktuelle tilslutning svarer til, at godt fire ud af fem børn bliver revaccineret i 5-års-alderen. Uagtet at tilslutningen er et minimumsestimat, er tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination i 5-års-alderen fortsat ikke tilfredsstillende.

Tidligere undersøgelser har vist, at vaccinationstilslutningen er lavere blandt børn af meget unge mødre og mødre > 30 år, børn af enlige forældre, børn i store søskendeflokke samt børn af forældre af anden herkomst end dansk, EPI-NYT 20/11. Desuden er vaccinationstilslutningen i København lavere end i resten af landet, en observation der også er gjort for andre vacciner, og som der er ikke er en klar forklaring på. Sundhedspersonale bør være særligt opmærksomme på at sikre vaccinationstilslutningen i disse grupper og områder.
(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

22. maj 2013