Uge 23a - 2012

Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination, tilslutning 2011

Vaccinationstilslutningen er opgjort pr. 16. april 2012 på baggrund af personidentificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase. Der går 2-3 måneder fra en vaccination er foretaget, til den registreres i vaccinationsdatabasen. Den rapporterede tilslutning er et minimumsestimat, bl.a. fordi kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger er inkluderet. Det er desuden vist, at der er en vis underrapportering til børnevaccinationsdatabasen, EPI-NYT 20/12.

Beregningsmetoden

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje DiTeKiPol/Hib-vaccination, EPI-NYT 6/10 og 9/10.

Hvis den praktiserende læge har brugt den samme kode for alle tre vaccinationer for det samme barn, er koderne automatisk ændret til de manglende koder. Tælleren er således fx antal børn født i 2010, som har modtaget første DiTeKiPol/Hib-vaccination, og nævneren er antal børn fra denne årgang bosiddende i Danmark på opgørelsestidspunktet.

I lighed med tidligere år er koder afregnet på en forælders cpr-nummer henført til det barn, der har den anbefalede alder for den aktuelle vaccination. Forsinket vaccination vil bidrage til, at tilslutningen kan øges over tid. Vaccinationstilslutningen for de enkelte vacciner fordelt på fødselsårgange fremgår af tabel 1 og tabel 2.

DiTeKiPol/Hib 1, 2 og 3

Af hele fødselsårgang 2011 havde 84% fået den første og 66% den anden DiTeKiPol/Hib-vaccine. De lavere tilslutninger er forventelige, da denne fødselsårgang ikke er færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet. Af fødselsårgangene 2002-2010 havde 89-94% fået første, 88-93% anden og 87-91% den tredje DiTeKiPol/Hib-vaccine.
Tilslutningen har vist en svagt faldende tendens fra årgang 2002 og frem til fødselsårgang 2005. Fra årgang 2007 har tilslutningen for de to første vacciner udvist en stigende tendens.

DiTeKiPol-revaccination

Tilslutningen for fødselsårgangene 1996-2005 var på 81-84%; lavest for årgangene 1999 og 2000 og højest for årgang 1997, 1998 og 2003. Årgang 2006 kunne ikke forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

Tilslutningen på landsplan

Tilslutningen til DiTeKiPol/Hib 3 for årgangene 2008-2010 og til DiTeKiPol-revaccination for årgangene 2004-2006 viser en lidt lavere tilslutning i København by, dvs. Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, sammenlignet med de øvrige landsdele, tabel 3.
Data for tilslutningen på kommuneniveau kan findes på ww.ssi.dk/data, både som tal og kortvisning. Her fremgår det, at for DiTeKiPol/Hib 3 for fødselsårgangene 2008-2010 var de laveste tilslutninger i kommunerne Lolland (74-84%), Samsø (82-86%) og Ishøj (83-87%), mens de højeste tilslutninger var i kommunerne Rebild (93-95%), Hjørring (92-95%) og Herning (92-94%).
For DiTeKiPol-revaccination for fødselsårgangene 2004-2006 var de laveste tilslutninger i kommunerne Lolland (49-71%), Fanø (58-70%) og Vordingborg (67-75%), mens de højeste tilslutninger var i kommunerne Ballerup (79-90%), Skanderborg (83-89%) og Egedal (81-87%). 

Kommentar

Siden fødselsårgang 2007 er registreret en let stigende tilslutning til DiTeKiPol/Hib-vaccination ved 3 og 5 måneder. Stigningen er lille men konsistent. Der er dog fortsat op mod 10% af en fødselsårgang, som ikke modtager én eller flere af de tre DiTeKiPol/Hib-primærvaccinationer.

Tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination er derimod ikke steget, men ligger på et konstant niveau, der svarer til, at kun ca. fire ud af fem børn bliver revaccineret i 5-års-alderen. Uagtet, at tilslutningen er et minimumsestimat, er tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination ikke tilfredsstillende.

Beregning af tilslutning på kommuneniveau er følsom for kommunernes størrelse, men afslører en betydelig variation på op mod 20 procentpoint for DiTeKiPol/Hib 3, og op til 24 procentpoint forskel for DiTeKiPol-revaccination.

Tidligere undersøgelser har vist, at vaccinationstilslutningen er lavere blandt børn af meget unge mødre og mødre > 30 år, børn af enlige forældre, børn i store søskendeflokke samt børn af forældre af anden herkomst end dansk, EPI-NYT 20/11. Sundhedspersonale bør være særligt opmærksomme på at øge vaccinationstilslutningen i disse grupper.
(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afd. for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

6. juni 2012