Uge 6 - 2010

HPV-vaccination, tilslutning

HPV-vaccination, tilslutning

Den 1. oktober 2008 begyndte et opstartsprogram (catch-up), som tilbyder piger født i 1993, 1994 og 1995 gratis vaccination mod humant papillomavirus (HPV) indtil udgangen af 2010, EPI-NYT 35/08 (pdf).

Fra den 1. januar 2009 indførtes HPV-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram som et tilbud til piger i 12-årsalderen født i 1996 og herefter.

Vaccinationstilslutningen til HPV-vaccinen er opgjort per 30. november 2009, dvs. 14 måneder efter start af opstartsprogrammet og 11 måneder efter start af det almindelige vaccinationsprogram. Tilslutningen er beregnet på baggrund af person-identificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase.

Beregningsmetode

Ved opgørelse af vaccinationstilslutning er brugt de ydelseskoder, som praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje HPV-vaccination, uanset antal registrerede vaccinationer.
Denne metode er mindre følsom for eventuel underrapportering end den tidligere anvendte tælle-metode, EPI-NYT 37/08 (pdf).
Kode-metoden er desuden mere sammenlignelig med rapporteringen fra andre lande og vil også blive anvendt til fremtidig international rapportering til fx WHO.

Tilslutning til catch-up-program

I alt 79-85 % af piger født i 1993, 1994 og 1995 har fået den første HPV-vaccination, 75-81 % den anden og 71-75 % den tredje, tabel 1.

Tilslutningen på landsplan

Der er geografiske forskelle i tilslutning til HPV-vaccinationen.
Generelt er tilslutningen lavest i København by, dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg, og højere i Jylland.
Denne tendens ses både for catch-up-programmet og for det almindelige vaccinationsprogram, tabel 2.

Tilslutning til vaccinationsprogram

I alt 79 % af piger født i 1996 har fået den første HPV-vaccine, 73 % den anden og 58% den tredje.
Piger født i 1997 var ikke færdig-vaccineret på opgørelsestidspunktet og har derfor en forventet lavere tilslutning end andre fødselsårgange, tabel 1.

Kommentar

Den samlede tilslutning til HPV-vaccination i catch-up-programmet ligger allerede nu på mindst 70 %, som var den forventede tilslutning, der blev anvendt til at estimere programmets omkostninger forud for starten i oktober 2008. Catch-up-programmet fortsætter til udgangen af 2010.

Tilslutningen til vaccinationsprogrammet for 12-årige afspejler, at piger født i 1996 har haft mindre tid til at blive vaccineret sammenlignet med pigerne i catch-up-programmet. Således har tilslutningen for denne gruppe endnu ikke nået det tilsvarende forventede niveau.

Samlet set vurderes det, at indførelsen af HPV-vaccination til piger i børnevaccinationsprogrammet er blevet godt modtaget.
I alt er givet mere end 350.000 doser vaccine i HPV-vaccinationsprogrammet. Vaccinedoser givet før catch-up-programmet indgår ikke i opgørelsen. Den anførte tilslutning er således et minimumsestimat.
Det vides ikke, hvor mange selvbetalte doser, der er givet til piger, som er omfattet af programmet. Disse data vil blive indhentet og analyseret i forbindelse med etablering af Det Danske Vaccinationsregister i 2011.

Årsagen til den relativt lavere beregnede tilslutning i Københavns Kommune og Frederiksberg er ukendt, men kan muligvis skyldes en øget andel af selvbetalte vacciner, før det offentligt finansierede program startede.
Der planlægges yderligere undersøgelser af, hvilke faktorer, der kan være af betydning for at blive HPV-vaccineret.
(K. Widgren, P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, S. Glismann, Epidemiologisk afdeling, J. Simonsen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning)

Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at rutinevaccination med HPV af piger, der er fyldt 12 år, skal være afsluttet inden det fyldte 15. år. Herefter er vaccination ikke længere gratis.

Catch-up-vaccination af piger født i 1993, 1994 og 1995 skal være afsluttet inden udgangen af 2010 for at være omfattet af tilbud om gratis vaccination jvf. bekendtgørelse nr. 905 af 05/09/2008.

Pigerne behøver ikke at medbringe en indkaldelse fra Sundhedsstyrelsen til egen læge.

Særlig indkaldelse af årgang 1997

Sundhedsstyrelsen udsender i februar 2010 et personligt brev til piger årgang 1997 og deres forældre om indkaldelse til gratis HPV-vaccination.
Brevet vedlægges pjecen "Gratis HPV-vaccination mod livmoderhalskræft".

Rapporterede bivirkninger

HPV-vaccinen er sikker, og størstedelen af de rapporterede bivirkninger er velkendte og fremgår af produktresumeet.
De hyppigste bivirkninger er temperaturstigning, svimmelhed og ømhed på indstiksstedet. Sammenhængen mellem vaccinen og børneeksem er blevet undersøgt, og der har ikke vist sig at være en sammenhæng.
Der kan læses mere om bivirkninger til vaccinen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
(Sundhedsstyrelsen) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

10. februar 2010