Uge 9 - 2010

Tilslutning til Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination
Pandemivaccine til personer uden for risikogrupper
Den mikrobiologiske døgnvagt på SSI er ophørt

Vaccinationstilslutningen er opgjort pr. 30. november 2009 på baggrund af personidentificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase.
Den rapporterede tilslutning er et minimumsestimat, bl.a. fordi kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger er inkluderet.

Beregningsmetoden

Ved opgørelse af tilslutningen er anvendt den såkaldte kode-metode, EPI-NYT 6/10.

Ved de seneste to opgørelser af tilslutningen til DiTeKiPol/Hib-primærvaccination, EPI-NYT 8/07 (pdf) og EPI-NYT 37/08 (pdf), blev anvendt en anden beregningsmetode. Tilslutningen kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere opgørelser.

Ikke alle årgange kunne forventes færdigvaccineret på det valgte opgørelsestidspunktet. For årgang 2009 gælder dette for DiTeKiPol/Hib 2 og 3, for årgang 2008 for DiTeKiPol/Hib 3 og for årgang 2004 for DiTeKiPol-revaccination.

Vaccinationstilslutningen for de enkelte vacciner fordelt på fødselsårgange fremgår af tabel 1 og tabel 2.

DiTeKiPol/Hib 1, 2 og 3

Af fødselsårgangene 2001-2009 havde 85-91 % fået første, 86-91% anden og 86-90 % tredje DiTeKiPol/Hib-vaccine.
Tilslutningen har vist en svagt faldende tendens fra årgang 2001 og frem og var lavest for fødselsårgang 2006.

Fra årgang 2007 har tilslutningen for alle tre vacciner, med forbehold for de ikke færdigvaccinerede årgange, udvist en svagt stigende tendens.

DiTeKiPol-revaccination

Tilslutningen for fødselsårgangene 1995-2002 var på 80-84 %; højest for årgang 1997 og 1998. Der har siden fødselsårgang 1999 været en lavere, men stabil tilslutning, som har ligget på 80-81 %.

Tilslutningen i de enkelte landsdele

Tilslutningen til DiTeKiPol/Hib 3 for årgangene 2006-2008 og til DiTeKiPol-revaccination for årgangene 2002-2004 viser en generelt lavere tilslutning i København by, dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg, sammenlignet med de øvrige landsdele, tabel 3.

Kommentar

Siden fødselsårgang 2007 kan registreres en let stigende tilslutning til DiTeKiPol/Hib-vaccination ved 3, 5 og 12 måneder. Stigningen er lille, og der må tages forbehold for, at årgangene ikke er færdigvaccineret.
Stigningen falder tidsmæssigt sammen med introduktionen af den 7-valente konjugerede pneumokokvaccine i det danske børnevaccinationsprogram, EPI-NYT 7-8/10.
Det er muligt, at den øgede opmærksomhed i den forbindelse har bidraget til en generelt øget tilslutning til børnevaccinationsprogrammet.

Tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination er derimod ikke steget, men ligger på et stabilt niveau, der svarer til, at fire ud af fem børn bliver revaccineret i 5-årsalderen.
Uagtet, at tilslutningen er et minimumsestimat, er andelen, der har fået DiTeKiPol-revaccination, ikke optimal.
(P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Epidemiologisk afd., J.B. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning)

Pandemivaccine til personer uden for risikogrupper

Overskydende pandemivacciner tilbydes nu til raske borgere, som ikke allerede har fået tilbudt vaccinen.
Vaccinerne rekvireres gratis hos Statens Serum Institut.

Det er fortsat lovpligtigt at indberette vaccinationerne, EPI-NYT 45/09 (pdf).
Praktiserende læger kan indberette vaccinationerne med ydelseskode 8934, hvilket ikke udløser honorar fra Regionen.
Alternativt skal vaccinationerne indberettes via Det Danske Vaccinationsregister på www.ssi.dk.
(NB: Pr. 15. juli 2010 skal læger ikke længere afgive elektroniske indberetninger på pandemivaccinationer til Statens Serum Institut.
Ved spørgsmål herom, kontakt venligst Epidemiologisk afdeling på tel. 32 68 30 38)

Den mikrobiologiske døgnvagt på SSI er ophørt

Den 1. marts 2010 ophørte den mikrobiologiske døgnvagtsfunktion på Statens Serum Institut.

Klinisk mikrobiologisk afdeling holder fremover åbent på hverdage 8.00-15.30 og fredag 8.00-15.00.
Inden for dette tidsrum kan en mikrobiolog træffes via instituttets hovednummer 32 68 32 68 eller på telefon 20 16 19 93.
Der ydes således ikke længere rådgivning uden for normal arbejdstid.

Sundhedspersonale har mulighed for at kontakte vagthavende i Epidemiologisk afdeling uden for normal arbejdstid om indikation for og evt. udlevering af vacciner til postekspositionsprofylakse eller af antisera på telefon 41 31 74 04.

Ved en akut biologisk hændelse skal vagthavende ved Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) kontaktes på telefon 32 68 81 27.
(Statens Serum Institut) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

3. marts 2010