Uge 20 - 2012

Underrapportering af børnevaccinationer
Epidemiologisk afdeling har skiftet navn

Underrapportering af børnevaccinationer

For at vurdere graden af underrapportering til børnevaccinationsdatabasen har SSI gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børn, der ikke er registreret som revaccineret med DiTeKiPol vaccinen. Denne vaccine, som gives i alderen 5 år, har med en estimeret dækning på 82% den laveste tilslutning i det danske børnevaccinationsprogram, EPI-NYT 20/11. Ligeledes blev registrering af de øvrige børnevaccinationer, DiTeKiPol/Hib1, 2 og 3 givet i alderen 3, 5 og 12 måneder, og MFR1 givet i alderen 15 måneder, undersøgt. Der blev spurgt til, hvor børnene havde modtaget vaccinationerne samt forældrenes forklaringer på evt. manglende vaccinationer. Det blev også undersøgt, hvorvidt stivkrampevaccination givet på en skadestue nedsatte sandsynligheden for at have fået DiTeKiPol revaccination.

Vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram gives af praktiserende læger. Vaccinationerne registreres i barnets gule vaccinationskort og rapporteres til den danske børnevaccinationsdatabase. Dette sker ved, at de praktiserende læger anvender ydelseskoder til afregning for en given vaccination. Ydelseskoden afspejler vaccinetype og dosisnummer og indberettes elektronisk til Sygesikringen sammen med vaccinationsdato og cpr-nummer på den vaccinerede. Disse oplysninger anvendes til at beregne tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet.

Studiedesign

Et antal børn, født i perioden 2000-2003, identificeret i CPR-registeret, som ikke var registreret med en DiTeKiPol revaccination i børnevaccinationsdatabasen, blev tilfældigt udvalgt. Deres forældre fik tilsendt et spørgeskema og en samtykkeerklæring. Alle udvalgte børn var i alderen 7-10 år på det tidspunkt, deres forældre blev kontaktet.

Resultater

Et spørgeskema blev sendt til 574 forældre, og 386 (67%) af disse reagerede på henvendelsen enten ved at returnere et udfyldt spørgeskema i en svarkuvert (32%), ved at udfylde et elektronisk spørgeskema (3%), ved at deltage i et telefoninterview (58%) eller ved at give tilladelse til, at deres praktiserende læge kunne kontaktes (8%). I alt 134 personer (23%) reagerede ikke på henvendelsen og 54 (9%) afslog at deltage i undersøgelsen.

I alt 272 (70%) af deltagerne svarede, at deres barn havde fået DiTeKiPol revaccination, og 121 (44%) kunne også angive en dato for denne vaccination. Undersøgelsen dokumenterer således, at der er underrapportering til databasen. I alt 70 forældre (18%) svarede, at deres barn ikke havde fået DiTeKiPol revaccination. I alt 26 (7% af alle deltagere) oplyste, at de ”glemte det”, 11 (3% af alle deltagere) ”ønsker ikke vaccination”, én (<1% af alle deltagere) anførte ”har ikke haft tid til at få mit barn vaccineret”, én (<1% af alle deltagere) ”mit barn var sygt, da det var tid til vaccination, og jeg har ikke fået bestilt en ny tid” samt ”andre årsager” for 21 (5% af alle deltagere).

Langt størstedelen af de forældre, som angav, at deres barn havde fået DiTeKiPol revaccination, var vaccineret hos deres praktiserende læge (89%). I alt 6% angav, at deres barn var vaccineret i udlandet, 4% gav ikke oplysninger om, hvor deres barn var blevet vaccineret og <1% angav, at barnet var blevet vaccineret på et hospital. Der var ingen forskel i andelen af børn, som havde fået DiTeKiPol revaccination, uanset om de havde fået en stivkrampe-vaccination i skadestuen eller ej.

Også for de øvrige børnevaccinationer DiTeKiPol/Hib1, 2 og 3 og MFR1 blev det angivet, at 5-6% af vaccinationerne var givet i udlandet og at <1% var givet på et hospital. Derudover kunne identificeres yderligere vaccinationer, der ikke var rapporteret til børnevaccinationsdatabasen: To børn med DiTeKiPol/Hib1 vaccination (ca. 1%), syv børn med DiTeKiPol/Hib2 vaccination (ca. 4%), 24 børn med DiTeKiPol/Hib3 vaccination (ca. 14%), og 10 børn med MFR1 vaccination (ca. 6%), som var angivet vaccineret hos praktiserende læge, men hvor vaccinationen ikke fandtes i børnevaccinationsdatabasen.

Konsekvens af underrapportering

Tages der højde for den beskrevne underrapportering i børnevaccinationsdatabasen, vil tilslutningen til DiTeKiPol revaccination stige fra 82% - konservativt vurderet - til mellem 85,1% og 86,3%. Ydermere vurderes det, at tilslutningen til DiTeKiPol/Hib1 kan opjusteres fra 86,0% til 90,4%, DiTeKiPol/Hib2 fra 86,5% til 90,6%, DiTeKiPol/Hib3 fra 86,0% til 89,5%, og MFR1 fra 86,4% til 90,7%.

Kommentar

Den danske børnevaccinationsdatabase er et godt redskab til at vurdere tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram. Den beskrevne undersøgelse dokumenterer, at der er en underrapportering til denne database. Dette betyder, at den beregnede vaccinationstilslutning er mellem 3,1 og 4,3 procentpoint underestimeret for DiTeKiPol revaccination. Det er vigtigt at forbedre registreringen, ved at praktiserende læger indrapporterer alle givne vaccinationer med de korrekte ydelseskoder.

I takt med at Det Danske Vaccinationsregister (DDV) implementeres i 2013, skal alle givne vacciner inklusive rejsevacciner registreres. Derudover vil enhver borger have adgang til at se og tilføje vaccinationer til sit personlige vaccinationskort. Det vil også være muligt for borgeren eller for vedkommendes læge at tilføje og/eller ændre vacciner for borgerens mindreårige børn. Vaccinationer modtaget i udlandet udgør 5-6% af de ikke-registrerede vaccinationer, og kan ikke aktuelt registreres i den danske børnevaccinationsdatabase, men vil kunne indgå i fremtiden. Funktionaliteter som mere fleksibel registrering af vaccinationer, borgeradgang til egne vaccinationer, mulighed for at tilføje manglende vaccinationer og/eller at ændre forkert registrerede vaccinationer gør DDV til en potentiel forbedring af overvågning af vaccinationstilslutningen i Danmark.
(O.P. Wójcik, K. Mølbak, P. Valentiner-Branth, Afd. for Infektionsepidemiologi, J. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning)

Epidemiologisk afdeling har skiftet navn

I forbindelse med en nylig omstrukturering af SSI har Epidemiologisk afdeling pr. 1. marts 2012 skiftet navn til Afdeling for Infektionsepidemiologi. Afdelingen er placeret i en ny Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

16. maj 2012