Uge 20 - 2011

Tilslutning til Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination 2010

Tilslutning til Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination 2010

Vaccinationstilslutningen er opgjort pr. 31. december 2010 på baggrund af personidentificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase.
Den rapporterede tilslutning er et minimumsestimat, bl.a. fordi kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger er inkluderet.

Beregningsmetoden

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje DiTeKiPol/Hib-vaccination, EPI-NYT 6/10 og EPI-NYT 9/10.

Hvis den praktiserende læge har brugt den samme kode for alle tre vaccinationer for det samme barn, er koderne automatisk blevet ændret til de manglende koder.
Tælleren er således fx antal børn født i 2009, som har modtaget første DiTeKiPol/Hib-vaccination, og nævneren er antal børn fra denne årgang bosiddende i Danmark på opgørelsestidspunktet.

I lighed med tidligere år er koder afregnet på en forælders cpr-nummer henført til det barn, der har en alder svarende til den aktuelle vaccination.

Migration af børn ind og ud af landet kan påvirke tilslutningen begge veje. Fx vil udrejse af vaccinerede børn reducere tilslutningen, mens indrejse af børn vaccineret i udlandet vil underestimere denne.
Endelig vil forsinket vaccination bidrage til, at tilslutningen kan øges over tid.

Vaccinationstilslutningen for de enkelte vacciner fordelt på fødselsårgange fremgår af tabel 1 og tabel 2.

DiTeKiPol/Hib 1, 2 og 3

Af hele fødselsårgang 2010 havde 68 % fået den første og 49 % den anden DiTeKiPol/Hib-vaccine.
De lavere tilslutninger er forventelige, da kun børn født før 1. oktober 2010 kan have fået første DiTeKiPol/Hib-vaccine, og kun børn født før 1. august 2010 kan have fået den anden DiTeKiPol/Hib-vaccine.

Af fødselsårgangene 2001-2009 havde 88-93 % fået første, 88-92 % anden og 87-91 % den tredje DiTeKiPol/Hib-vaccine.
Tilslutningen har vist en svagt faldende tendens fra årgang 2001 og frem og var generelt lavest for fødselsårgang 2006. Fra årgang 2007 har tilslutningen for alle tre vacciner udvist en svagt stigende tendens.

DiTeKiPol-revaccination

Tilslutningen for fødselsårgangene 1995-2003 var på 80-84 %; lavest for årgang 2000 og højest for årgang 1997 og 1998.
Årgang 2005 kunne ikke forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

Tilslutningen i de enkelte landsdele

Tilslutningen til DiTeKiPol/Hib 3 for årgangene 2007-2009 og til DiTeKiPol-revaccination for årgangene 2003-2005 viser en generelt lavere tilslutning i København by, dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg, sammenlignet med de øvrige landsdele, tabel 3.

Risikofaktorer for undervaccination

For at opnå en dybere forståelse af variationerne i vaccinationstilslutningen blev demografiske indikatorer for ikke at være fuldt vaccineret ved 18-måneders-alder undersøgt blandt børn født 2005-2008.

Børn i København by havde en signifikant større risiko for ikke at være fuldt vaccineret. Denne undervaccination kunne ikke forklares ved faktorer som herkomst, mors alder eller andre familieforhold, der var associeret til undervaccination.

Kommentar

Siden fødselsårgang 2007 er registreret en let stigende tilslutning til DiTeKiPol/Hib-vaccination ved 3, 5 og 12 måneder. Stigningen er lille, men synes konsistent. Dog må tages forbehold for, at de yngste årgange ikke er færdigvaccineret.

Det er muligt, at øget opmærksomhed i forbindelse med indførelse af pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet i 2007, EPI-NYT 19/11, har bidraget til en generelt øget tilslutning.

Tilslutningen til DiTeKiPol-revaccination er derimod ikke steget, men ligger på et stabilt niveau, der svarer til, at fire ud af fem børn bliver revaccineret i 5-års-alderen. Tilslutningen for fødselsårgangene 2001-2003 (7-9 år i 2010) var steget med 1-2 procentpoint i forhold til den seneste opgørelse, EPI-NYT 9/10, som udtryk for forsinket vaccination.

Uagtet, at tilslutningen er et minimumsestimat, er andelen, der har fået DiTeKiPol-revaccination, fortsat ikke optimal.
Læger og sundhedsplejersker bør være særligt opmærksomme på at øge vaccinationstilslutningen blandt børn af meget unge mødre og mødre > 30 år, børn af forældre, der bor alene, børn i store søskendeflokke samt børn af forældre af anden herkomst end dansk.

Samtidig er det væsentligt at undersøge, hvorfor vaccinationsdækningen også for andre vacciner konsekvent er lidt lavere i København end i andre landsdele, EPINYT 18/11 og EPI-NYT 19/11.
(P.H. Andersen, P. Valentiner-Branth, A. Abou Nader, Epidemiologisk afd., J.B. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

18. maj 2011