Uge 41 - 2011

Legionellapneumoni 2010,  
Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka, 
Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Legionellapneumoni 2010

Legionellabakterier findes i vand og kan formere sig ved temperaturer mellem 25º og 50º C. Legionella-pneumoni (LP) erhverves ved indånding af en bakterieholdig aerosol, fx fra vandforsyning i boliger, hoteller, på sportsanlæg eller hospitaler. Andre beskrevne smittekilder er køletårne, spabade og vandforstøvningsanlæg.

LP er anmeldelsespligtig på blanket 1515, og Epidemiologisk afdeling rykker ved oplysning om laboratoriepåviste tilfælde.

Anmeldte tilfælde 2010 

Der blev anmeldt i alt 121 tilfælde af LP med symptomdebut i 2010, heraf 94 laboratorieverificerede, jvf. kriterier beskrevet i EPI-NYT 40/09 (pdf).
Medianalder var 61 år (spændvidde 23-89) og 87 (72 %) var mænd.

For 65 patienter forelå oplysning om mindst én disponerende faktor, seks havde ingen kendte dispositioner, og for 50 manglede oplysning om disponerende faktorer.
I alt 90 tilfælde var smittet i Danmark.

Smittekategori fremgår af tabel 1 og geografisk fordeling af tabel 2.

Erhvervsrelaterede tilfælde

I alt 13 personer mentes smittet på arbejdet, heraf ni i Danmark; kun én af disse var dyrkningspositiv.
På én arbejdsplads blev påvist Legionella i vandprøver.
Fire tilfælde mentes smittet under udstationering i udlandet. To af disse var dyrkningsverificerede, begge med formodet smitte under arbejdsophold i Østeuropa.

Tilfælde erhvervet i sundhedssektoren

Der blev anmeldt ti tilfælde med formodet eller sikker smittevej fra sundhedssektoren, seks fra hospitaler og fire fra plejehjem. Heraf var fire dyrkningsverificerede. Tre døde i tilslutning til legionellainfektionen.
For to af tilfældene støttede resultater af vandprøver mistanken om smitte. For ét tilfælde forelå ikke dyrkning af patientprøve, men udelukkende positiv dyrkning af vandprøve. To tilfælde kom fra samme institution, men fik påvist forskellige serotyper.

Andre smittesteder

Ud af 68 tilfælde med formodet samfundserhvervet smitte i Danmark, var 23 dyrkningsverificerede.

Der var kendskab til ni tilfælde, hvor vandforsyningen i eget hjem blev undersøgt. For tre af disse var der match mellem typningsresultatet af isolatet fra vandprøver og patientprøver, og smittekilden kunne således bekræftes.

Rejserelaterede tilfælde

I alt 31 tilfælde mentes smittet i udlandet og tre under ferieophold i Danmark, tabel 3.
Heraf blev 27 rapporteret til EU's agentur for smitsomme sygdomme (ECDC). For ni (28 %) af tilfældene var disponerende faktor ukendt eller uoplyst. I alt 14 tilfælde var dyrkningsverificerede. For to af disse kunne typningsbestemmelser fra vandforsyningen på de hoteller, hvor patienterne havde opholdt sig, bekræfte smittekilden.

Laboratoriepåviste tilfælde

Der var i alt 126 laboratoriepåviste tilfælde af LP i 2010, heraf 22 tilfælde kun påvist ved PCR (inkl. fem non-pneumophila).
Fra 53 patienter blev Legionella isoleret ved dyrkning. Fem verificerede tilfælde blev ikke anmeldt.

Isolaterne fordelte sig med 34 L. pneumophila serogruppe (sg) 1 (22 Pontiac og 12 non-Pontiac), én sg 2, 14 sg 3, én sg 4, to sg 6 og én L. bozemanae (tidligere L. bozemanii).
Fordelingen af serogrupper var omtrent som i tidligere år.

Kommentar

Tilfælde kan anses for erhvervede i sundhedssektoren eller rejserelaterede, hvis patienten har været hhv. indlagt eller bortrejst i 2-10 dage inden symptomdebut. Tilfælde erhvervet i sundhedssektoren håndteres af lokale hygiejneorganisationer, evt. i samråd med Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI.

Hvert år ses ophobede tilfælde blandt personer fra forskellige lande, der har boet på samme hotel. SSI rapporterer rejserelaterede tilfælde til ECDC med henblik på forebyggelse i det pågældende land.
Oplysninger om disse patienters symptomdebut, perioder for hotelophold og relevante detaljer vedr. opholdet, herunder værelsesnummeret og eksponering for kilder til vandaerosoler, er derfor alle meget værdifulde ved anmeldelse af legionellapneumoni.

Internationalt udbrud i ferieområde i Italien, august 2011

De italienske sundhedsmyndigheder gennemførte i samarbejde med ECDC i august måned undersøgelser og iværksatte forebyggende tiltag pga. et udbrud af legionellapneumoni blandt turister i Lazise-området ved Gardasøen.
Man fandt i alt 17 smittede, heraf én dansker.

Der har ikke været nye tilfælde siden 23. august, hvorfor udbruddet nu menes afsluttet. Det anbefales dog fortsat at have opmærksomhed på mulige tilfælde af LP hos patienter med forudgående rejse til området.
Sådanne bør straks anmeldes på blanket 1515.
(C. Kjelsø, S. Ethelberg, Epidemiologisk afdeling, S. Uldum, C. Wiid Svarrer, AMOF)  

Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka

For at opnå visum, kræves alle over 2 år vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y (Menveo®).
Alle rejsende over 2 år, også dem, der inden for de sidste tre år er vaccineret mod gruppe A+C, skal vaccineres én gang med én dosis på 0,5 ml senest 10 dage før indrejse.

Børn mellem 3 måneder og to år kræves vaccineret med vaccine, der giver beskyttelse mod meningokok gruppe A. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at børn i alderen 3 mdr. til 1 år kan primærvaccineres med to doser Menveo® på 0,5 ml givet med minimum 1 måneds interval.
Børn fra 1-års-alderen gives én dosis på 0,5 ml, EPI-NYT 37/10.
(Epidemiologisk afdeling)

Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

(BEMÆRK venligst: Denne tekst er 12. oktober 2011 bragt som nyhed på ssi.dk og fremgår IKKE af EPI-NYT's pdf-version).

Antallet af positive prøver undersøgt for Mycoplasma pneumoniae ved PCR er steget betydeligt fra august 2011.
På Statens Serum Institut er der alene i uge 39, 2011 påvist 18 positive prøver af i alt 110 undersøgte (16 pct.).

Samme positive procentsats blev påvist sidste år på samme tidspunkt (der blev dog undersøgt en del flere prøver), EPI-NYT 40/10 og EPI-NYT 41/10.
Sidste år oplevede Danmark en regulær epidemi, som toppede i begyndelsen af december 2010, EPI-NYT 48/10.
Det er ikke usædvanligt, at epidemier med Mycoplasma pneumoniae fortsætter over flere sæsoner, dog med få tilfælde i løbet af forår og sommer.

Det nuværende høje antal af Mycoplasma pneumoniae-tilfælde kan gå over i en egentlig epidemi i løbet af en måneds tid, men det kan også være udtryk for en mindre efterårstop, som typisk vil aftage i løbet af nogle uger.
Statens Serum Institut følger udviklingen tæt.
(S. Uldum, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

12. oktober 2011

EPI-NYT udkommer ikke i uge 42, medmindre særlige forhold gør sig gældende.