Uge 37 - 2010

Ny anbefaling for rabiesprofylakse efter eksposition, 
Ny vaccine mod meningokoksygdom, 
HPV-vaccination: catch-up-program udløber

Ny anbefaling for rabiesprofylakse efter eksposition

I Danmark er bid af flagermus aktuelt den eneste indikation for profylaktisk behandling mod rabies.

Hvis der efter bid af andre dyr er begrundet mistanke om, at dyret har rabies, bør dyret undersøges af en dyrlæge. Dyrlægen vil, om nødvendigt, foranstalte videre undersøgelse.

I andre dele af verden er rabies mere udbredt. Smitteoverførsel sker ved penetrerende bid af et rabiesinficeret dyr - eller i sjældne tilfælde ved direkte kontakt mellem inficeret spyt og slimhinder eller sår.
Anbefalingerne for profylakse efter eksposition er ændret i henhold til nye retningslinjer fra WHO.

Profylakse efter eksposition

Den profylaktiske behandling efter mulig eksposition for rabiesvirus består af injektion af humant rabies-immunoglobulin (HRIG), samt vaccination mod rabies.

Humant rabies-immunoglobulin

HRIG gives én gang til uvaccinerede personer samtidig med første vaccination, uanset hvor længe det er siden, at patienten er eksponeret.

I de tilfælde, hvor HRIG ikke er givet samtidig med den første vaccination, bør HRIG fortsat gives, hvis der er gået mindre end otte dage siden første vaccination. Immunoglobulin vil give en beskyttende effekt indtil maksimal effekt af vaccinerne opnås efter ca. 14 dage.

Dosis er 20 IE/kg legemsvægt. Hvis det er muligt, infiltreres HRIG i og omkring såret. Den resterende mængde gives intramuskulært. HRIG og vaccine gives i hver sin side af kroppen.

Rabiesvaccination

Ifølge nye retningslinjer fra WHO kan rabiesvaccination gives som enten et fire- eller femdosis-program.

Den femte dosis udelades i de tilfælde, hvor følgende kriterier er opfyldt: 
    - personen er rask og immunkompetent 
    - rabiesvaccinen er af anerkendt, høj kvalitet 
    - der er givet immunoglobulin, ligeledes af anerkendt, høj kvalitet.

Personer, der påbegynder behandling i Danmark, og som ikke lider af immunkompromitterende sygdomme, skal således have HRIG samt fire vacciner dag 0, 3, 7 og 14.

Immunkompetente personer, der har påbegyndt behandling i udlandet, og som får HRIG inden for otte døgn efter første vaccination, og som vides at være vaccineret med en vaccine af anerkendt, høj kvalitet, skal have fire vacciner dag 0, 3, 7 og 14.

Personer, der påbegynder behandling i Danmark, og som lider af immunkompromitterende sygdomme, herunder hiv, skal have HRIG samt fem vacciner dag 0, 3, 7, 14 og 28.

Personer, der har påbegyndt behandling i udlandet, og som ikke har fået HRIG og/eller ikke vides at være vaccineret med en vaccine af anerkendt høj kvalitet, skal have fem vacciner dag 0, 3, 7, 14 og 28.

Tidligere vaccinerede

Personer, der tidligere er primærvaccineret (tre doser dag 0, 7, 28), vaccineres dag 0 og 3, dvs. i alt to doser. Disse personer skal ikke have HRIG.
Personer, der ikke er fuldt primærvaccineret, betragtes som uvaccinerede.

Rådgivning og udlevering af vaccine

Profylaktisk behandling efter mulig eksposition drøftes med Epidemiologisk afdeling, hvorfra HRIG og vaccine kan rekvireres.

Uden for normal arbejdstid kan sundhedspersoner kontakte epidemiologisk vagthavende på tlf. 41 31 74 04.
Til praktiserende læger udleveres HRIG og vacciner på Sygesikringens regning.

Profylakse før eksposition

Profylakse før eksposition består uændret af primærvaccination dag 0, 7 og 28, dvs. i alt tre doser.

Revaccination

Anbefales kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies. Disse personer revaccineres efter antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse.
(A. Christiansen, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Ny vaccine mod meningokoksygdom

En ny fire-valent konjugeret vaccine (Menveo®) er godkendt til forebyggelse mod infektion med Neisseria meningitidis gruppe A, C, W135 og Y.

Vaccinen erstatter både den to-valente vaccine (Meningovax A+C®), som ikke produceres længere, og den hidtil anvendte, men ikke registrerede fire-valente vaccine (Mencevax ACWY®), EPI-NYT 25/10.

Menveo® har varenummer 80782, og udlevering forventes at træde i kraft i uge 39, 2010.

Vaccinen er godkendt til unge fra 11 år og voksne; der gives én dosis på 0,5 ml ved intramuskulær injektion. Behov og tidspunkt for eventuel revaccination med Menveo® er endnu ikke fastlagt. Immunogenicitets-studier blandt unge i alderen 11-18 år har vist sammenligneligt respons for Menveo® og Mencevax ACWY® et år efter vaccination.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at børn i alderen 2 mdr. til 1 år kan primærvaccineres med to doser på 0,5 ml givet med minimum 1 måneds interval; ved fortsat risiko for eksponering gives 0,5 ml booster dosis 12 måneder efter primærvaccinationsprogrammet.

Børn fra 1-årsalderen gives én dosis på 0,5 ml. Vaccination af børn i alderen 2 mdr. til 11 år bør kun ske, når det er velindiceret at give en 4-valent vaccine. Såfremt der kun er behov for beskyttelse mod gruppe C, er en monovalent konjugeret vaccine at foretrække.

De mest almindelige bivirkninger under de kliniske forsøg varede normalt kun en eller to dage og var ikke alvorlige. Disse var hovedpine, kvalme eller smerte, rødme, hårdhed, hævelse, kløe eller ubehag på injektionssted. Andre almindelige bivirkninger var udslæt, feber > 38°C eller kulderystelser, se produktresumé på www.ema.europa.eu.

For nyregistrerede lægemidler gælder, at alle observerede eller mistænkte bivirkninger skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen i to år efter første markedsføringsdato.
(P. Valentiner-Branth, Epidemiologisk afdeling, M. Orholm, Lægemiddelstyrelsen)

HPV-vaccination: catch-up-program udløber

Sundhedsstyrelsen ønsker igen at gøre opmærksom på, at HPV-vaccination i catch-up-programmet for piger født i 1993, 1994 og 1995 skal være afsluttet inden udgangen af 2010 for at være omfattet af tilbud om gratis vaccination, jvf. Bekendtgørelse nr. 903 af 5/9 2008. Pigerne behøver ikke at medbringe en indkaldelse fra Sundhedsstyrelsen.

Rutinevaccination mod HPV af piger, der er fyldt 12 år, skal være afsluttet inden det fyldte 15. år. Det er aktuelt for piger født i 1996 allerede til næste år, hvor de fylder 15 år.

En vaccinationsserie består af tre doser Gardasil® á 0,5 ml, der gives på dag 0, 2 måneder og 6 måneder. Minimumsintervaller mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder.
(Sundhedsstyrelsen)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner 

15. september 2010