Uge 40 - 2010

Hepatitis A 2009, 
Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Hepatitis A 2009

I 2009 blev der anmeldt 45 tilfælde af akut hepatitis A-infektion, heraf 21 mænd og 24 kvinder. På grund af en lokal ophobning blev den største andel (20 %) anmeldt fra Vestjylland, som også havde den højeste incidens, tabel 1.
Der var 17 tilfælde af udenlandsk herkomst (indvandrere og efterkommere af indvandrere), heraf 12 (71 %) under 20 år, og 28 af dansk herkomst, heraf fire (14 %) under 20 år.

Smitteforhold og -sted

Blandt 13 af 16 anmeldte personer smittet i Danmark var smittekilden angivet som ukendt. To var smittet via frugt og grønt og én via anden fødevare. Blandt 22 af 29 smittet i udlandet var smittekilden angivet som ukendt, fire som husstandsmedlemmer, ét som skaldyr og to med andre former for fødevarer.

Henholdsvis 13 (46 %) af dansk herkomst og 16 (94 %) af udenlandsk herkomst var smittet i udlandet.
Tre af dansk herkomst var anført som smittet i Ægypten, tre i Italien, to i Polen og én i hvert af disse lande: Grækenland, Kroatien, Peru, Sydafrika. For én var smitteland ukendt. Seks af udenlandsk herkomst var smittet i Libanon, fem i Pakistan, tre i Marokko, én i Polen og én i Syrien.

Virustypning

Siden 2006 er der udført rutinemæssig typning af hepatitis A-virus (HAV), idet positive HAV IgM serumprøver sendes til virologisk afd., SSI, hvor prøven analyseres med PCR. PCR-positive prøver sekventeres.

I 2009 blev der modtaget prøver fra 22 (49 %) anmeldte tilfælde, hvoraf 21 var PCR-positive. Derudover blev der modtaget prøver fra 25 ikke-anmeldte tilfælde, hvoraf syv var PCR-positive. De fundne virustyper IA (10), IB (10) og IIIA (1) var i overensstemmelse med de epidemiologiske oplysninger om smittelande.

Udbrud

Der blev anmeldt fem udbrud: to søskende smittet efter familiebesøg i Marokko, to søskende smittet efter familiebesøg i Pakistan, tre familiemedlemmer smittet efter turistrejse til Italien, to søskende smittet efter turistrejse til Ægypten og to familiemedlemmer med ukendt smittested.
Genotypningen af HAV kunne bekræfte tre af de anmeldte udbrud ved påvisning af identisk HAV hos patienterne. På grund af sammenfaldende genotype gav typningen mistanke om yderligere to udbrud med i alt syv tilfælde.

Hepatitis A-tilfælde 2000-2009

I 10-års perioden 2000-2009 blev der i alt anmeldt 747 tilfælde af akut hepatitis A-infektion. Størstedelen af tilfældene blandt personer af dansk herkomst stammer fra 2004 (200/447 tilfælde), hvor der var et stort udbrud blandt mænd, der har sex med mænd, EPI-NYT 52/04 (pdf).
I alt 300 (40 %) af tilfældene var blandt personer af udenlandsk herkomst.

Henholdsvis 1/4 af dansk herkomst og 3/4 af udenlandsk herkomst var smittet i udlandet, tabel 2.

Personer under 20 år udgjorde 17 % af tilfældene blandt personer af dansk herkomst og 81 % blandt personer af udenlandsk herkomst, tabel 3.

Incidensen blandt personer af udenlandsk herkomst under 20 år faldt igennem perioden men er dog fortsat markant højere end blandt personer af dansk herkomst, figur 1.

Kommentar

Antallet af anmeldte tilfælde er uændret fra 2008 (43 tilfælde), EPI-NYT 42/09 (pdf), og incidensen er fortsat historisk lav.

Blandt de anmeldte var den største gruppe børn og unge af udenlandsk herkomst. Børn af indvandrere, der er vokset op i Danmark, vil i de fleste tilfælde ikke have været udsat for smitte med HAV og således være modtagelige for smitte.

I de seneste år er set et fald i antallet af infektioner blandt personer af udenlandsk herkomst, formentlig fordi forekomsten af hepatitis A også er faldende i en række andre lande.
Øget opmærksomhed omkring hepatitis A-vaccination forud for relevant rejse kan også have bidraget til faldet.
(J.N. Rasmussen, K. Mølbak, Epidemiologisk afdeling, B. Böttiger, Virologisk afdeling)

Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Antallet af positive prøver undersøgt for Mycoplasma pneumoniae ved PCR er steget betydeligt fra august måned 2010. På Statens Serum Institut er der alene i uge 39 påvist 47 positive prøver af i alt 295 undersøgte (16 %), se EPI-NYT's bagside - tabel 2 (pdf).

Dette er det højeste antal positive prøver siden december 2005. Det er 6 år siden, der sidst har været en egentlig epidemi i Danmark, EPI-NYT 42-43/04EPI-NYT 51/04 og EPI-NYT 10/05, bagsiden (alle som pdf), og i årene 2007-2009 har der været en meget lav forekomst.

SSI modtager primært prøver fra region Hovedstaden og i nogen grad fra Sjælland og Midtjylland, så på nuværende tidspunkt kan det ikke med sikkerhed bedømmes, om vi er ved begyndelsen af en landsdækkende epidemi, men udviklingen følges tæt. Symptomer, diagnostik og behandling omtales nærmere i EPI-NYT i uge 41.
(S.A. Uldum, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

6. oktober 2010