Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Årsopgørelse tuberkulose 2021

  • I 2021 blev der anmeldt 208 tilfælde af tuberkulose (TB) i Danmark. Dette var en fortsat reduktion i antallet gennem de seneste 10 år.
  • Incidensen af TB i Danmark var 3,5 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, men med variation imellem de enkelte regioner fra 4,6 pr. 100.000 i Region Hovedstaden til 2,4 pr. 100.000 i Region Sjælland.
  • 24 % af TB-tilfældene var blandt personer af dansk herkomst, mens 76 % var blandt personer af anden herkomst end dansk.
  • Medianalderen var 51 år for personer af dansk herkomst og 42 år for personer af anden herkomst end dansk. Blandt personer af dansk herkomst forekom flest tilfælde i alderen 50-69 år, hvor der blandt personer af anden herkomst end dansk forekom flest tilfælde i alderen 30-49 år. Lunge-TB er fortsat den hyppigste præsentation (75 %), mens ekstrapulmonale former for TB fortsat ses hyppigere blandt personer af anden herkomst end dansk.
  • I alt 86 tilfælde (41 %) formodes iht. anmeldelserne smittet i Danmark, 98 tilfælde (47 %) i udlandet mens 24 tilfælde (12 %) har ukendt smitteland.
  • Der ses fortsat en stigning i andelen af mikroskopi-positive patienter (fra 62-69 % blandt danskere), hvilket indikerer senere diagnostik og medfører yderligere smittespredning.
  • Der blev påvist et enkelt tilfælde af ”ekstrem resistent” (XDR) tuberkulose, i alt det tredje tilfælde i Danmark.
  • Der ses et lille fald i antallet af TB-tilfælde i smittekæden kaldet ”Cluster 2”, men andelen på ca. 20 % af alle tilfælde er fortsat meget høj og nogenlunde konstant.

I 2021 blev der anmeldt 208 tilfælde af tuberkulose (TB), heraf 122 mænd og 86 kvinder. Medianalderen for nye tilfælde var 47 år (spændvidde 3-94 år) for mænd og 42 år (spændvidde 2-86 år) for kvinder.

Forekomsten af TB har over den seneste 10-års-periode generelt været faldende, men med et relativt større fald i 2020 i forhold til årene før, figur 1. Faldet fra 2020 til 2021 følger tendensen for tidligere år. Hvorvidt faldet i 2020 var påvirket af covid-19-nedlukninger og/eller dårligere adgang til sundhedsvæsenet er diskuteret i Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomsten 2019-20.

tb_2021_figur1

National og regional forekomst af TB i 2021

Incidensen er beregnet ud fra befolkningstal trukket fra Danmarks Statistik (DST).

I 2021 var den samlede incidens af TB i Danmark 3,5 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Region Hovedstaden har fortsat den højeste incidens (4,6 pr. 100.000) og Region Sjælland den laveste (2,4 per. 100.000), tabel 1. Der er i alle regioner sket et fald i incidens siden 2012, men med lidt regionale forskelle. I Region Hovedstaden og Region Sjælland steg incidensen fra 2020 til 2021, figur 2.

tb_2021_tabel1

tb_2021_figur2

Herkomst og smitteland

Betegnelsen ”person af anden herkomst end dansk” betegner indvandrere og 2. generationsindvandrere.

Af de 208 anmeldte tilfælde var 49 (24 %) blandt personer af dansk herkomst, henholdsvis 33 mænd og 16 kvinder. Medianalderen var for personer af dansk herkomst 51 år, spændvidde 16-84 år.

Der blev anmeldt 159 (76 %) tilfælde blandt personer af anden herkomst end dansk, henholdsvis 89 mænd og 70 kvinder. Medianalderen for personer af anden herkomst end dansk var 42 år, spændvidde 2-94 år.

Figur 3 viser den aldersmæssige fordeling af TB-tilfælde i 2021 fordelt på herkomst. Blandt TB-tilfælde hos personer af anden herkomst end dansk er der flest tilfælde i aldersklassen 30-49 år, og blandt TB-tilfælde hos personer af dansk herkomst er der flest i aldersklassen 50-69 år. Denne tendens er uændret fra tidligere år.

tb_2021_figur3

Figur 4 viser incidensen af TB i Danmark fordelt på herkomstlande med de højeste incidenser af TB. Som tidligere er incidensen højest blandt personer med herkomstland Grønland (239 pr. 100.000 i 2021) og Eritrea (153 pr. 100.000 i 2021).

tb_2021_figur4

Formodet smitteland

På baggrund af anmeldelserne var 86 (41 %) personer formodet smittet i Danmark og 98 (47 %) i udlandet. For 24 tilfælde var smitteland ukendt. Fordelingen mellem smittede i Danmark og i udlandet er uændret igennem de sidste 10 år, figur 5.

Blandt personer af anden herkomst end dansk med oplysninger om smitteland var 93 (66 %) smittet i udlandet og 48 (34 %) i Danmark. Tilsvarende tal for TB-tilfælde hos personer af dansk herkomst var fem (12 %) smittet i udlandet og 38 (88 %) i Danmark. Blandt de personer af anden herkomst end dansk, hvor der på anmeldelserne var angivet, at de var formodet smittet i udlandet, var 91 % (71 ud af 78) formodet smittet før ankomst til Danmark, og 9 % under rejse (turist/forretningsrejse eller ophold hos familie og venner).

tb_2021_figur5 

Lokalisation af TB

Lunge-TB er fortsat den hyppigste præsentation for både personer af dansk herkomst og personer af anden herkomst end dansk. Derudover havde personer af anden herkomst end dansk fortsat hyppigere ekstrapulmonale former for TB, særligt TB i lymfeknuder (glandel-TB), tabel 2.

Recidiv

I alt 14 (7 %) tilfælde blev anmeldt med recidiv. Dette var uændret i forhold til årene før, hvor henholdsvis 6 % (2020) og 7 % (2019) af tilfældene var recidivtilfælde.

tb_2021_tabel2

TB og hiv-infektion

Af de anmeldte tilfælde af TB i 2021 var seks personer hiv-positive. Ud af de i alt 208 anmeldte tilfælde af TB var 101 personer testet hiv-negative, mens hiv-status for de resterende 101 personer ikke fremgik af anmeldelsen. For disse 101 personer forelå der hverken en hiv-anmeldelse til Statens Serum Institut (SSI) eller et hiv-prøvesvar i Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), hvilket tyder på, at personerne ikke er blevet hiv-testet i forbindelse med TB-diagnosticeringen. Der kan dog forekomme prøvesvar i klinisk-biokemiske systemer, som ikke kan tilgås på SSI.

TB blandt børn

I 2021 blev der anmeldt syv børn under 15 år. Størstedelen var formodet smittet i Danmark af et husstands- eller nært familiemedlem. Alle børn var af anden herkomst end dansk. Alle TB-diagnosticerede børn i 2021 havde lunge-TB.

Erhvervssmitte

For seks tilfælde var det oplyst, at personen var formodet smittet på arbejdspladsen mod tre i 2020. Ingen af tilfældene fra 2021 arbejdede inden for sundhedsvæsenet.

Mikrobiologisk udvikling

Sammenlignet med 2020 sås en fortsat stigning i andelen af mikroskopi-positive lunge-TB tilfælde, dvs. en stigning i andelen af TB-patienter med smitsom lunge-TB. Stigningen ses især blandt personer af dansk herkomst, hvor andelen er øget fra 62 % til 69 %. Det er uklart, præcis hvad stigningen skyldes, men under covid-19-pandemien har der generelt været mindre aktiv screeningsaktivitet i risikomiljøerne. Forsinket diagnostik medfører typisk alvorligere sygdom for den enkelte TB-patient og afspejler sig i den høje andel af mikroskopi-positive patienter.

Blandt de førstegangsanmeldte blev der påvist isoniazid-monoresistens hos ni (6 %) patienter. I 2021 blev der ikke påvist nogen tilfælde af multiresistent (MDR) TB, men et enkelt tilfælde af ekstrem-resistent TB (XDR). Som anført oven forventes en markant ændring i 2022, hvor der allerede er registreret 11 MDR-TB tilfælde, se nyhed 11 tilfælde af multiresistent tuberkulose i Danmark i år (ssi.dk). Ud af de 11 tilfælde er fire dog påvist inden ankomst til Danmark.

Typning af bakterier fra 146 ud af 163 (90 %) dyrkningspositive patienter i 2021 viser, at en bestemt smittekæde ”C2/1112-15” (også kaldet Cluster 2) fortsat dominerer med 20 % af alle typebestemte tilfælde i Danmark. Dette er en indikation på fortsat aktiv smittespredning i landet, da smittekæden typisk ses blandt udsatte i Danmark. Der er sket et lille fald i antal af tilfælde i forhold til 2020, men andelen er nogenlunde konstant og fortsat meget høj.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 44/2022