Uge 44 - 2022

Det midlertidige gratis tilbud om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine er ophørt
Tuberkulose i 2021

Det midlertidige gratis tilbud om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine er ophørt

Siden den 30. april 2022 har det været muligt at vaccinere voksne flygtninge fra Ukraine gratis mod difteri, polio og mæslinger, EPI-NYT 24/2022. Den midlertidige bekendtgørelse der hjemler vaccinationstilbuddet (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/524) blev ophævet den 31. oktober 2022. Indtil der kan tages stilling til en eventuel forlængelse af tilbuddet, er det derfor ikke muligt at tilbyde gratis vaccination mod de nævnte sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Tuberkulose i 2021

I 2021 blev der anmeldt 208 tilfælde af tuberkulose (TB).

EPI-NYT_44_2022_figur1

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 henvises til Tuberkuloseopgørelse over sygdomsforekomsten i 2021.

I 2021 var den samlede incidens for TB på landsplan 3,5 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Som i de foregående år fandtes den højeste incidens i Region Hovedstaden (4,6 pr. 100.000), og højest i landsdelen København by (6,0 pr. 100.000) sammenlignet med de øvrige regioner og landsdele.

Udviklingen i incidens

Incidensen af TB falder fortsat i Danmark. Siden et højdepunkt i 2000, hvor incidensen var 10,3 pr. 100.000, er incidensen faldet jævnt til 3,5 tilfælde pr. 100.000 i 2021. Faldet i incidens i 2020 i forhold til tidligere var større end i de foregående år, hvilket kunne skyldes mangelfuld diagnosticering af TB og/eller lavere eksposition for TB under covid-19-pandemien. Faldet i incidens er imidlertid fortsat i såvel 2021 som 2022. Det er derfor ikke oplagt, at faldet i 2020 alene skyldtes manglende diagnosticering eller indrapportering, idet man ville forvente at se et ophobet antal tilfælde blive påvist på nuværende tidspunkt. Der er dog sket en stigning i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra 2020 til 2021. Den aktive smitteopsporing blandt udsatte i København blev påvirket af covid-19-nedlukninger i 2020 og 2021. Mange kontaktsteder, væresteder, sygeplejeklinikker på herberg mv. var enten nedlukkede eller meget reduceret i deres kontakt til de udsatte.

Mange udsatte udtrykte stor bekymring for at blive smittet med covid-19 på værestederne, hvilket resulterede i, at de i mindre grad end før opsøgte hjælp. Røntgenbussen kørte slet ikke i foråret/sommeren 2020 og havde kun nogle få ture i efteråret. I foråret 2021 var der atter covid-19-nedlukning, hvilket først muliggjorde opsøgende TB-arbejde sent efterår. Således har screeningsaktiviteter i udsatte miljøer i København under covid-19-pandemien været lavere end tidligere, og det kan ikke udelukkes, at dette kan have medført senere påvisning af tilfælde end under normale omstændigheder. Det er således en erfaring fra smitteopsporingen i København i 2022, at de socialt udsatte, som sættes i behandling, er svært syge og smitsomme, tydende på at de har gået i lang tid med symptomer.

Primo november 2022 er der anmeldt 149 tilfælde, hvilket svarer til 87 % af antallet på samme tidspunkt i 2021.

Medianalder af tilfælde

Medianalderen for TB-tilfælde blandt personer af dansk herkomst var 51 år og af personer af anden herkomst end dansk 42 år. Dette er uændret fra tidligere år.

Formodet smitteland

Ud fra oplysninger i anmeldelser var 86 (41 %) personer formodet smittet i Danmark og 98 (47 %) i udlandet. Fordelingen mellem smittede i Danmark og i udlandet er dermed uændret igennem de sidste 10 år. Blandt de, der var smittet i udlandet, var flest personer af anden herkomst end dansk, hvor 66 % var smittet i udlandet og 34 % i Danmark. Tilsvarende tal for TB-tilfælde af dansk herkomst var 12 % smittet i udlandet og 88 % i Danmark. Blandt de personer af anden herkomst end dansk, hvor der på anmeldelserne var angivet, at de var formodet smittet i udlandet, var 91 % formodet smittet før ankomst til Danmark, og 9 % under rejse (turist/forretningsrejse eller ophold hos familie og venner). At 41 % samlet set er smittet i Danmark og at denne andel er uændret igennem de sidste 10 år viser, at der fortsat er stort behov for at opspore og bryde smittekæder i Danmark. Samtidigt er der behov for opmærksomhed på personer der ankommer fra høj-endemiske TB-lande, idet hovedparten af de smittede tilfælde blandt personer af anden herkomst fortsat er smittet før ankomst til landet.

Mikroskopi-positivitet

Andelen af personer med mikroskopi-positiv TB, hvor man ser TB-bakterier i ekspektorat ved mikroskopi, er steget i 2021 sammenlignet med 2020. Dette ses særligt blandt personer af dansk herkomst, hvor andelen steg fra 62 % til 69 %. Mikroskopi-positivitet udtrykker dels smitsomhed, dels hvornår sygdommen er diagnosticeret, idet sen diagnose øger risikoen for mikroskopi-positivitet. Det er uklart, præcis hvad stigningen i mikroskopi-positivitet skyldes, men under covid-19-pandemien har der i hvert fald i København være lavere aktiv screeningsaktivitet i risikomiljøerne, og dette kan tænkes at være en medvirkende årsag til stigningen.

TB blandt børn

Der blev anmeldt syv børn under 15 år med TB i 2021 (11 tilfælde i 2020, 17 tilfælde i 2019). Alle tilfælde var af anden herkomst end dansk, og størstedelen var formodet smittet i Danmark af et husstands- eller nært familiemedlem. Alle havde lunge-TB. Selvom antallet er stabilt lavt, er der grund til særlig opmærksomhed, for det, at børnene er smittet her i landet af et husstands- eller nært familiemedlem gør, at der skal være særlig opmærksomhed på børn blandt TB-tilfældes kontaktflader.

HIV blandt TB-tilfælde

Ud af de 208 TB-tilfælde i 2021 var seks personer hiv-positive. Ud af de seks hiv-positive var to ny-diagnosticeret og fire var kendte hiv-positive. 101 personer var hiv-negative. For de resterende 101 personer forelå der hverken hiv-anmeldelse eller hiv-testsvar i MiBa. Da hiv er en væsentlig risikofaktor for TB-sygdom, er det afgørende at teste for hiv samtidigt med, at TB-diagnosen stilles, med mindre pt. allerede er kendt hiv-positiv.

Sammenfatning

Overordnet set falder incidensen af TB i Danmark fortsat, om end den steg fra 2020 til 2021 i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er uklart, om der er tale om manglende påvisning af TB-tilfælde under covid-19-pandemien eller om der er tale om et reelt fald. Stigningen fra 2020 til 2021 i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor screeningsaktiviteterne i hvert fald i København har været reduceret, samt den højere andel af mikroskopi-positive tilfælde i 2021 end 2020 kunne tyde på forsinket påvisning af tilfælde. Omvendt falder den samlede hyppighed af TB, og dette fald fortsætter indtil videre i 2022. Det er fortsat vigtigt med opmærksomhed på TB i Danmark, især da der i år er set en markant stigning af multiresistent TB i Danmark, både i form af påvisning af MDR

TB i Danmark og i form af indrejse med kendt MDR-TB, se nyhed 11 tilfælde af multiresistent tuberkulose i Danmark i år (ssi.dk).

(L.H. Holm, A. Koch, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T. Lillebæk, D.B. Folkvardsen, Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier, N. Wrona, Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte-Herlev Hospital)