MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

MRSA 2022

Antallet af personer der i 2022 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), steg i forhold til de to foregående år. Der blev i 2022 registreret 2.996 tilfælde mod 2.714 tilfælde i 2021, 2.883 tilfælde i 2020, 3.657 tilfælde i 2019 og 3.669 tilfælde i 2018, figur 1. Stigningen kommer ikke uventet, idet de to foregående års lavere antal var påvirket af covid-19-restriktionerne, der blev fuldt ophævet i 2022.

Figur 1. Antal MRSA-tilfælde fordelt på år, 2001-2022 

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, sygehuserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt til levende grise.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste seks måneder har haft kontakt til sygehuse eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt (eksponering) til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

Tabel 1. Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde samt antal (%) med klinisk infektion, 2022

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (2.573), mens udlandssmitte var oplyst for 423 tilfælde (14 %). Under covid-19-epidemien i 2020-21 var denne andel lavere, mens den før covid-19 lå på mellem 15 og 20 %. Antallet af sygehuserhvervede MRSA-tilfælde var kun 55 (54 i 2021 og 70 i 2020), og udgør fortsat kun en lille del af det samlede antal tilfælde (1,8 %). Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til sygehuse eller plejesektor udgjorde 1.430 tilfælde i 2022 (48 %). For 653 af disse (46 %) var der kendt eksponering fra en person med MRSA, langt oftest et medlem af husstanden (99 %). Antallet af husdyr-MRSA CC398 var 828, hvilket er det laveste antal siden 2013 (N=643) og udgjorde 28 % af det samlede antal MRSA-tilfælde.

Infektioner

For 1.514 tilfælde (51 %) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning, hvilket svarer til antallet før covid-19 (1.599 i 2019, 1.478 i 2018 og 1.471 i 2017). I 50 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,9 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er på niveau med de seneste år. Blandt de hospitalserhvervede tilfælde blev 30 patienter fundet med infektion (55 %), mens 20 sundhedspersoner (71 %) fik påvist infektion med MRSA. Antallet af infektioner blandt de importerede tilfælde steg fra 151 i 2021 til 279 i 2022. Det er på samme niveau som i 2015 (N=273) men lavere end i årene 2016-2019, figur 2. Antallet af samfundserhvervede infektioner uden kontakt til sundhedsvæsnet var 765. Det er det højeste antal registreret efter to år med væsentligt færre tilfælde på grund af covid-19-restriktionerne. For 99 tilfælde af samfundserhvervet infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af samfundserhvervede infektioner, med rapporteret kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste seks måneder, var 184 i 2022, sammenlignet med 181 i 2021, 159 i 2020 og 174 i 2019, figur 2.

Figur 2. Antallet af kliniske MRSA-infektioner opdelt efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2022 

Typning

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidigt viste, om stammen var husdyr-MRSA-typen (N=828) eller den humane variant (N=25). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA CC398-profil blev som hovedregel ikke spa-typet, mens alle andre isolater blev typebestemt.

De øvrige 2.143 isolater tilhørte 357 forskellige spa-typer, der var grupperet i 24 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De 10 hyppigste spa-typer udgjorde 28 % af isolaterne. Heraf var t304/CC6 (N=229), t127/CC1 (N=168), t223/CC22 (N=122), t002/CC5 (N=121), og t008/CC8 (N=110) de fem hyppigste.

Udbrud

Statens Serum Institut tilbyder at helgenomsekventere alle isolater fra udbrud, dvs. at karakterisere isolaterne nærmere end ved spa-typning alene. Hvis et udbrud skyldes en klon inden for en almindeligt forekommende spa-type, kan helgenomsekventering være en vigtig hjælp til at indkredse og afgrænse udbruddet. Hermed kan det præcise omfang af udbruddet bedre bestemmes. Via anmeldeformularerne, samarbejde med de lokale MRSA-enheder og typningen af de indsendte isolater, blev der identificeret i alt 38 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner.

Disse omfattede 143 MRSA-tilfælde, heraf 70 med infektion og 73 fundet ved screening og smitteopsporing. De fleste udbrud omfattede 1-5 patienter. Blandt de 38 udbrud var der seks udbrud på neonatalafdelinger. Fem udbrud var begyndt i tidligere år og i løbet af 2022 blev der opdaget flere patienter. De flest tilfælde (N=24) blev påvist i et udbrud med spa-type t127/CC1, og omfattede flere hospitaler i Hovedstadsområdet. Derudover var der 16 udbrud på plejehjem og med relation til hjemmepleje (i alt 44 patienter) og syv udbrud på andre hospitalsafdelinger end neonatalafdelinger (17 patienter).

Husdyr-MRSA CC398

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde (N=828), var det laveste siden 2013, hvor der blev registreret 643 tilfælde. I alt havde 230 (28 %) klinisk infektion på diagnosetidspunktet mod 271 (28 %) i 2021, tabel 1.

I alt 84 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til grise eller hos disse personers husstandsmedlemmer. I alt 131 (16 %) personer havde ikke kendt kontakt til dyr. Af disse havde 92 klinisk infektion. Kontakt til husdyr, særligt grise, er den vigtigste kilde til smitte med husdyr-MRSA blandt mennesker. Andelen af smittede personer uden kendt kontakt til husdyr ligger på niveau med de seneste år og tyder derfor ikke på nye væsentlige smitteveje for husdyr-MRSA for mennesker i Danmark. Der blev i 2022 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf tre patienter døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

MRSA kan også påvises hos andre husdyr end grise, især heste og køer, men også får og geder. Prævalensen af MRSA i besætninger af denne type er meget lavere end besætninger med svin. Ligeledes er pindsvin et naturligt reservoir for mecC-varianten af MRSA. Fund af MRSA i mennesker med kontakt til andre dyr end grise var meget begrænset i 2022 og omfattede 10 patienter med kontakt til kvæg, fire med tidligere kontakt til mink, tre med kontakt til heste, og kun tre mecC-MRSA-patienter med rapporteret kontakt til pindsvin.

Importerede MRSA

Antallet af importerede tilfælde var 423, hvilket var højere end i de to foregående år (254 i 2021 og 351 i 2020). Antallet svarer til 14 % af det samlede antal tilfælde. Fund af MRSA hos asylansøgere er blevet opgjort særskilt siden 2015, da de ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst. Der blev i 2022 konstateret 48 tilfælde af MRSA blandt asylansøgere og familiesammenførte, hvilket er væsentligt lavere end i 2016 (417), 2017 (119) og på niveau eller lidt over antallene i 2018 (44), 2019 (28), 2020 (24) og 2021 (17).

Håndtering af MRSA i primærsektoren

Patienter med kendt kolonisering/bærertilstand med MRSA har samme krav på undersøgelse og behandling som alle øvrige patienter og kan tilses og behandles i hele klinikkens åbningstid.

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer følges under samtale, undersøgelse og behandling. Læs mere i Vejledning om forebyggelse af MRSA og de tilhørende infektionshygiejniske bilag hvoraf et specifikt henvender sig til Klinikker, herunder tandlægeklinikker.

Undersøgelse og behandling af MRSA

Bærertilstand med MRSA kan behandles. Læs om behandling af MRSA bærertilstand.

Behandling af en infektion med MRSA forudgås altid af en resistensbestemmelse af isolatet, så det sikres, at patienten får relevant antibiotikabehandling. Læs om behandling af MRSA-infektioner.

Patienter med symptomatisk infektion, der kan være forårsaget af stafylokokker, og som inden for de seneste 6 måneder har været i en risikosituation, skal podes for MRSA. Læs om risikosituationer for MRSA.

MRSA smitter via direkte og indirekte kontakt. Læs mere om forebyggelse af smittespredning.

Der findes en række informationsmaterialer til patienter, der har fået påvist MRSA

Information til dig der har fået konstateret MRSA

Vejledning til forældre hvor der er fundet MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år

Information til patienter om behandling af MRSA på flere sprog, herunder litauisk, polsk, rumænsk og ukrainsk, findes på Sundhedsstyrelsens MRSA-hjemmeside.

Husdyr-MRSA

MRSA CC398 er en særligt type MRSA, der findes hos dyr, og som kan smitte til mennesker. I Danmark findes MRSA CC398 primært hos svin. Læs om husdyr-MRSA.

Information om husdyr-MRSA

Information om husdyr-MRSA findes ligeledes på flere sprog

MRSA er beskrevet i SSI’s sygdomsleksikon og mere detaljeret i antibiotikaresistens.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 34/2023.