Listeriose - opgørelse over sygdomsforekomst 2014-2018

Listerioseudviklingen 2014-2018

I perioden 2014-2018 blev der i alt registeret 280 tilfælde af invasiv infektion med L. monocytogenes, listeriose. Ser man bort fra 2014, hvor der var flere og særligt ét stort, udbrud, har der været knapt 50 tilfælde af listeriose om året i perioden 2015-2018 [spændvidde 39-59], hvilket svarer til en incidens på 0,98/100.000 indbyggere i Danmark per år.

Figur 1. Antal tilfælde af Listeria, 2014-2018, fordelt på sporadiske tilfælde og genetisk relaterede  isolater (n = 280)

Der blev i perioden 2014-2018 registeret i alt 15 bekræftede udbrud med L. monocytogenes i den nationale fødevareudbrudsdatabase (FUD). De større udbrud med listeriose var forårsaget af:

  • Rullepølse: I 2014 sås det hidtil største erkendte udbrud med L. monocytogenes med 41 registrerede tilfælde, hvor kilden var rullepølse. Senere sås et langstrakt udbrud med en anden type L. monocytogenes, hvor kilden også var pålægsprodukter og den samme type blev fundet i en rullepølse. I dette udbrud blev i alt syv personer syge, inklusiv én svensker. 

  • Røgede fiskeprodukter: Der har i perioden 2014 til 2018 været fire udbrud med mellem seks og 11 tilfælde i hvert udbrud, hvor røgede fiskeprodukter er fundet som kilden og samme type L. monocytogenes er fundet i produkter. Disse fire udbrud er tidligere beskrevet (1), (2), (3) og (4).  

  • Andre produkter: I 2013-15 sås et udbrud med i alt seks tilfælde med en særlig type L. monocytogenes, som også blev fundet i en aspargessuppe fra et sygehuskøkken samt i frosne kødboller, som var blevet brugt i suppen.

Manifestation

Størstedelen af de invasive infektioner med L. monocytogenes i 2014-2018 manifesterede sig som bakteriæmi/sepsis, i alt 199 tilfælde, svarende til 71 %, tabel 1. I alt havde 61 (22 %) patienter meningitis. Der blev registreret mellem ét og tre tilfælde af listeriose blandt gravide, hvert år i perioden 2014-2018, i alt 12 tilfælde (svarende til 4,1/100.000 fødsler). Af de 12 registrerede tilfælde blandt gravide, endte otte med abort, dødfødsel eller at barnet døde kort tid efter fødslen.

Tabel 1. Manifestation af listeriose hos registrerede tilfælde, 2014-2018 (n = 280)

Alders-, køns- og geografisk fordeling

Figur 2 viser antal tilfælde med listeriose i 2014-2018, fordelt på køn og aldersgrupper. I alt var 75 % af listeriatilfældene over 65 år, og 52 % af tilfældene var kvinder. Ser man bort fra tilfælde blandt gravide, var de kvindelige tilfælde i gennemsnit 4 år ældre end de mandlige tilfælde, mens det gennemsnitlige antal af tilfælde over 70 år var ens for mænd og kvinder (4,6/100.000 per år). I perioden 2014-2018 var der tilfælde i alle landsdele, og incidensen varierede mellem 0,74 og 1,3 tilfælde per år per 100.000 indbyggere i landsdelen.

Figur 2. Listeriatilfælde fordelt på køn og aldersgrupper, 2014-2018, (n = 280)

Underliggende sygdomme

Der blev indhentet information om underliggende disponerende sygdomme (fx kræft, blodsygdomme, nyresygdomme og diabetes) immunsupprimerende behandling og graviditet for 263/280 (94 %) af listeriatilfælde. Af disse havde 94 % (246/263) underliggende disponerende sygdomme, var i immunsupprimerende behandling eller gravide. I alt havde 44 % én underliggende disponerende sygdom, 25 % havde to underliggende disponerende sygdomme mens 10 % havde tre eller flere underliggende disponerende sygdomme.

Tabel 2. Underliggende disponerende  sygdom hos registrerede tilfælde af listeriose, 2014-2018  (n = 263)

Dødelighed

Af de 280 personer, som var syge med listeriose i perioden fra 2014 til 2018, døde 73 (26 %) inden for 30 dage.

Udbrud og genetisk relaterede bakterier

Alle isolater er siden 2014 blevet helgenomsekventeret på SSI, hvorved ophobninger af genetisk relaterede bakterier og potentielle udbrud kan identificeres og undersøges. For alle isolater er multi-locus sekvenstypen (MLST) bestemt og navngivet ved hjælp af etableret international nomenklatur. Derefter er den fælles del af arvemassen analyseret ved hjælp af coregenome-MLST (cgMLST, Moura et al. 2016). Ved sammenligningen af sekvenserne (analyserede ved hjælp af single linkage) kan man identificere antal forskelle mellem sekvenserne. Genetisk relaterede listeriabakterier har oftest ≤ 7 allelers forskel.

I perioden 2014-2018 var 52 % af tilfældene med listeriose smittet med en listeriabakterie, der genetisk var relateret til listeriabakterier set hos andre tilfælde. Blandt disse blev 76 % defineret som del af et udbrud (figur 1). De resterende 47 % af listeriose-tilfældene var syge med en listeriabakterie, som var forskellig fra andre listeriabakterier fundet i mennesker i 2014-2018, og for den sidste 1 % (n=2) af tilfældene var det ikke muligt at lave en sammenligning, da der ikke var et isolat tilgængelig til sekventering.

Epidemiologisk opfølgning

Siden 2014 har Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse intensiveret overvågningen af listeriose, idet patienter eller pårørende til patienter med listeriose løbende er blevet interviewet for at få information om, hvad de kan have spist, måneden op til de blev syge med listeria. Disse interview har løbende givet værdifuld information om mulige smittekilder og endnu vigtigere, bidraget til at understøtte om fund af L. monocytogenes i fødevarer stemmer overens med, hvad patienterne kunne have spist.

Det har i perioden 2014-2018 været muligt at gennemføre interview med omkring 60 % af patienterne med listeriose eller deres pårørende.

Samarbejde med Fødevarestyrelsen/DTU Fødevareinstituttet

Samtidig med interview af alle listeriose-tilfælde og helgenomsekventering af alle L. monocytogenes-isolater fra patienter, blev helgenomsekventering af fødevareisolater også påbegyndt i 2014. Der er således blevet muligt at sammenligning sekvenser fra humane- og fødevareisolater, hvilket, som beskrevet ovenfor, har resulteret i flere opklarede udbrud.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 18/19.