Legionella-pneumoni - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Legionella-pneumoni 2018

Anmeldte tilfælde

Kriterierne for konfirmeret legionella-pneumoni/legionærsygdom (LP) er pneumoni og samtidig positiv dyrkning og/eller Legionella-urintest og/eller titerstigning i serum immunglobulin mod Legionella pneumophila seroguppe 1, mens kriterierne for sandsynlig legionærsygdom er pneumoni og samtidig positiv PCR for Legionella pneumophila eller Legionella-art, og/eller titerstigning for andre serogrupper eller arter.

Der blev i 2018 anmeldt i alt 266 tilfælde af konfirmeret eller sandsynlig LP. Medianalderen var 69 år (spændvidde 21 – 93 år); 67 år for mænd og 71 år for kvinder, i alt 175 (66 %) var mænd. I alt 205 tilfælde anses for smittet i Danmark, hvilket er omtrent det samme andel som i 2017 (n=210), hvor der samlet blev påvist et rekordhøjt antal LP-tilfælde (n=278) (EPI-NYT 45/18). Medianalderen for LP-tilfælde smittet i Danmark (205) var i 2018 på 71 år og 135 (66 %) var mænd. En vitalstatus-opgørelse viste, at 29 patienter (11 %; samme niveau som i 2017) afgik ved døden inden for en periode på 30 dage (median 8 dage; spredning 0-24 dage) efter dato for debut eller indlæggelse med LP.

Antal tilfælde fordelt på smittekategorier fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Smittekategori for anmeldte tilfælde af legionella-pneumoni, 2018

Antal og incidens af anmeldte tilfælde af LP erhvervet i Danmark i 2018 pr. 100.000, fordelt på regioner og landsdele sammenholdt med incidensen for 2015, 2016 og 2017, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Antal tilfælde og incidens pr. 105 af legionella-pneumoni erhvervet i Danmark, fordelt på bopælsregion og –landsdel, 2015-2018

Incidensen i 2018 varierede en del for LP-tilfælde smittet både i Danmark og i udlandet. På figur 1 ses incidensen af smittede for disse kategorier fordelt på regioner og landsdele. Der er i 2018 gennemført en større undersøgelse vedrørende incidens af LP i Danmark i perioden 2015-2018 hvor variationerne mellem regioner og landsdele beskrives nærmere, se EPI-NYT 19/19.

Tendensen for rejseassocierede tilfælde er vanskeligere at vurdere på grund af det lave antal. Nogle områder har relativ lav forekomst af rejsetilfælde (som Fyn og København by), mens andre har en relativ høj forekomst i forhold til det totale antal (som Nordjylland).

Figur 1. Incidens af legionella-pneumoni pr. 100.000 indbyggere fordelt på region og landsdel for  tilfælde smittet i Danmark eller udland, 2018

Årstidsvariationen for LP var lidt anderledes i 2018 end i 2017, idet der sås flere tilfælde sidst på året i 2018 og specielt mange tilfælde (n=28) i december, som normalt er en måned med få tilfælde, se figur 2.

Figur 2. Antal legionella-pneumoni-tilfælde påvist pr. måned i 2017 og 2018

Samfundserhvervet smitte i Danmark

Ud af 163 tilfælde med formodet eller kendt samfundserhvervet smitte i Danmark var 62 dyrkningsverificerede. Sytten af de 163 tilfælde døde i tilslutning til LP. Der er kendskab til 34 tilfælde, hvor vandforsyningen i eget hjem eller anden mistænkt smittekilde blev undersøgt. For 14 af disse var der overensstemmelse mellem typningsresultater af isolater fra patienter og vandprøver/miljøprøver. For 13 var der match med miljøisolater fra vand fra egen bolig, mens der for én var match med isolater fra bruservand i idrætsanlæg. I 13 af de 34 undersøgte tilfælde var der ikke et patientisolat til rådighed for sammenligning med isolater fra vandprøver. Her fandt man Legionella pneumophila i 12 undersøgte vandsystemer. Kun ét af de 34 undersøgte steder var således negativt for dyrkbare Legionella, hvilket blot understrege, at Legionella kan påvises i de fleste vandsystemer.

Smitte ved rejse i Danmark

Seks tilfælde menes smittet under rejse i Danmark. Tre af tilfældene blev anmeldt til ECDC, idet oplysninger om rejseophold i inkubationsperioden kunne skaffes, og det var offentligt tilgængelige rejsedestinationer som hoteller eller campingpladser. For tre tilfælde blev der foretaget smitteudredning med vandprøver. Fra disse tre steder blev der påvist Legionella pneumophila, og for to var der match mellem patient og miljøisolater. Det drejede sig om en campingplads og et hotel. Selvom der kun registreres få tilfælde af rejseassocieret LS med smitte i Danmark, både blandt danske og udenlandske turister, viser dette, at det er vigtigt, at campingpladser, hoteller og andre overnatningssteder har et fungerende kontrolprogram for Legionella i deres vandinstallationer.

Institutionserhvervet smitte i Danmark

Der blev anmeldt i alt 20 tilfælde med formodet eller sikker smittevej fra institutioner, 12 fra hospitaler og otte fra plejehjem. Otte af disse 20 patienter døde i tilslutning til LP, hvilket er en noget lavere dødelighed (40 %) end den der blev påvist i 2017, hvor dødeligheden var 57 % (16 af 28). Men det er dog fortsat en høj dødelighed i forhold til tidligere år (ca. 30 %). Otte tilfælde var dyrkningsverificerede, kun for tre af disse blev der undersøgt vandprøver; resultaterne herfra kunne bekræfte, at der var tale om smitte fra institutionens vand i to tilfælde (et plejehjem og en hospitalsafdeling).

Smitte erhvervet ved udlandsrejse

I alt 61 tilfælde blev sandsynligvis smittet under udlandsrejse, to af disse døde. I alt 49 af tilfældene blev anmeldt til ECDC, idet det ikke var fra alle der kunne skaffes oplysninger om overnatningssteder eller der var tale om private ophold, heraf var 15 en del af internationale ophobninger med to eller flere tilfælde fordelt på forskellige lande. De hyppigste rejselande var: Italien med 10 tilfælde, Tyskland med ni, Spanien med syv, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater med hver fem (tabel 3). I alt blev der registreret smittede fra 22 lande. Andelen af udlandssmittede (61/266; 23 %) var således stort set som i 2017 (24 %). Denne andel har været ret konstant (ca. 25 %) i de foregående år uanset det totale antal registrerede LP-tilfælde. Det kan bemærkes, at De Forenede Arabiske Emirater fortsat er et relativt hyppigt smitteland, mens der fra Frankrig er en tendens til faldende antal tilfælde.

Tabel 3. Antal danske tilfælde af legionella-pneumoni smittet under udlandsophold, fordelt på formodet smitteland med minimum to tilfælde, 2015-2018

Tilfælde med ukendt smittekategori

16 tilfælde kunne ikke henføres til en smittekategori, idet oplysninger om sygdomsdebut eller ophold i inkubationsperioden ikke kunne tilvejebringes. To tilfælde kunne være smittet i udlandet (Tyrkiet og Spanien), men langt de fleste af tilfældene er antageligt smittet i Danmark uden for hospital/institution.

Laboratoriepåviste tilfælde

LP kan diagnosticeres ved dyrkning, Legionella-urintest (LUT), titerstigning i serum immunglobulin eller ved PCR. Fra 90 patienter blev Legionella pneumophila isoleret ved dyrkning. Der blev ikke påvist andre Legionella-arter ved dyrkning fra patienter i 2018. Fordelingen på serogruppe og subgruppe fremgår af tabel 4. Serogruppefordelingen ligner meget tidligere års fordeling, hvor serogruppe 1 samlet har udgjort ca. 60 % og serogruppe 3 ca. 20 % af alle kliniske isolater. I tillæg til serogruppebestemmelse blev de kliniske Legionella pneumophila-isolater også tildelt en sekvenstype (ST) ved brug af helgenomsekventering. Der blev påvist 45 forskellige ST. I 2017, blev der påvist 52 forskellige ST blandt 130 kliniske isolater, dvs relativt set det samme antal. Den hyppigste ST var som i tidligere år (EPI-NYT 45/2018) ST1 (tilhørende serogruppe 1) med 21 isolater (23 %). ST87 (serogruppe 3) som i 2017 udgjorde en andel på 15 % (19 tilfælde) udgjorde kun 4,5 % (4 tilfælde) i 2018. I 2018 var ST93 (også serogruppe 3) derimod den næst-hyppigste påviste ST med otte tilfælde (9 %).

Tabel 4. Legionella pneumophila-isolater fra 90 patienter fordelt på serogruppe, 2018

I 2018 blev der både kvantitativt (90) og relativt (90/266 patienter; 34 %) fremdyrket færre kliniske isolater end i 2017 (133/278 patienter; 48 %). Det til trods for, at der stort set var lige mange PCR-positive patienter i de to år (216 i 2018 og 219 i 2017). Men der var en klar tendens til, at prøverne var svagere positive i 2018 end i 2017. I 2017 modtog SSI 87 prøver, der blev fundet positive for Legionella pneumophila ved PCR. Prøverne havde i gennemsnit en Ct-værdi på 31,0, mens 110 prøver i 2018 havde en gennemsnitlig Ct-værdi på 34,2. Ved Ct-værdier over 35 er det ofte ikke muligt at dyrke Legionella fra prøverne. Der er ingen kendt forklaring på, hvorfor relativt mange prøver havde højere Ct-værdier (lavere bakterieload) i 2018 i forhold til 2017, men det kan have været medvirkende til den lave dyrkningssucces i 2018.

I 2018 blev der påvist 113 patienter, der var LUT-positive (42 %) mod 129 (47 %) i 2017. Idet der således både var færre dyrkningsverificerede og LUT-positive patienter i 2018 end i 2017, steg andelen af patienter, der alene var positive ved PCR (tre patienter havde også positiv serologi), og derfor ikke kan betragtes som konfirmerede tilfælde, fra 22 % (n=62) i 2017 til 35 % (n=94) i 2018.