Uge 45 - 2018

Legionella-pneumoni 2017

Legionella-pneumoni 2017

I 2017 blev der anmeldt 278 tilfælde af legionella-pneumoni (LP). Heraf var 173 (62 %) mænd. Medianalderen var 67 år for mænd og 69 år for kvinder. For 50 patienter forelå oplysning om mindst én anden disponerende helbredsfaktor.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelsen over legionella-pneumoni 2017.

Flertallet, 210 sygdomstilfælde, var anmeldt som formodet smittet i Danmark. Den højeste sygdomstæthed sås på Fyn og i Østjylland. Hos langt de fleste af disse patienter kunne man med stor sandsynlighed udelukke smitte fra andre steder end patientens eget hjem, mens 19 patienter vides at være smittet på hospitaler og ni på plejehjem.

For 28 samfundserhvervede sygdomstilfælde blev der foranstaltet undersøgelse af miljøprøver. Heraf kunne der dyrkes legionellabakterier i 27 af de undersøgte steder, og hos 13 af patienterne var der overensstemmelse mellem legionellatyper fundet hos patienten og i vandforsyningen i eget hjem. I yderligere syv tilfælde (to plejehjem og fem hospitalsafdelinger) fandt man overensstemmelse mellem legionellatypen fundet i patientprøver og i vandprøver.

I alt 68 personer var sandsynligvis smittet under udlandsrejse, ingen af disse døde som følge af LP. I alt er der registreret smitte i forbindelse med rejse til 22 forskellige lande, hvor Italien, Spanien, Thailand og Grækenland var de hyppigste rejselande i 2017.

EPI-NYT uge 45 2018 figur 1

Ekstraordinært mange legionellatilfælde i 2017

I forlængelse af en generel stigning i antal tilfælde fra 2012 til 2016 blev der i 2017 registreret ekstraordinært mange tilfælde med en stigning på 58 % i forhold til gennemsnittet for 2015 og 2016 (EPI-NYT 45/17).

Der sås en stor variation i incidensen af tilfælde mellem landsdelene. På trods af dette, er der dog ikke noget der tyder på, at de høje antal på fx Fyn og i Østjylland skyldes egentlige ophobninger eller udbrud af LP.

Trods den store stigning i dyrkningsverificeret LP i forhold til tidligere er serogruppefordelingen omtrent som tidligere år. Stigningen i antallet af sygdomstilfælde skyldes således ikke en højere andel af den mest smitsomme serogruppe 1 undergruppe Pontiac, som kun udgjorde 39 % af alle isolater, omtrent samme andel som blev påvist i 2015 og 2016. Til gengæld blev der påvist langt flere forskellige sekvens-typer end i 2016. Det er med andre ord en legionellapopulation indeholdende stor variation, der var årsag til LP i Danmark i 2017.

På baggrund af epidemiologisk udredning og typningsresultater betragtes alle tilfælde erhvervet i Danmark i 2017 som værende sporadiske. Det antages, at den hyppigste smittekilde har været patientens egen vandforsyning. Der blev set stigninger i antal tilfælde inden for de vigtigste overvågnings-kategorier: rejseassocierede/indlandssmittede og samfundserhvervede/nosokomielle/plejehjemserhvervede. Der er således i 2017 for begge disse kategorier påvist det hidtil højeste antal tilfælde, men stort set med den samme fordeling mellem kategorierne som tidligere. Dette kunne antyde, at en medvirkende årsag til stigningen i registrerede tilfælde, var en øget diagnostisk aktivitet. Dog viser udtræk fra den danske mikrobiologiske database (MiBa) ingen tegn på, at der er sket en markant stigning i antal undersøgte patienter eller ændrede laboratoriemetoder de seneste tre år. I 2018 er der indtil nu påvist et markant fald i antal tilfælde i forhold til 2017, men der er dog forsat et højt niveau, så der også i 2018 vil blive registreret flere end 200 tilfælde.

Stigningen i Danmark falder endvidere sammen med, at der i det øvrige Europa også blev registreret en markant stigning i antal tilfælde i 2017 (30 % stigning i forhold til 2016). Stigningen i Danmark skyldes således antageligt ikke udelukkende lokale forhold, men ser ud til at være drevet af indtil nu ukendte ”globale” faktorer.

Den ujævne landsfordeling tyder dog på, at der også er helt lokale (ukendte) danske forhold, der spiller ind. Der er af samme årsag i 2018 nedsat to arbejdsgrupper, henholdsvis i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, henholdsvis Sundhedsstyrelsen, med henblik på afklaring af mulige årsager til stigningen, og hvordan den kan afhjælpes evt. ved hjælp af nye regler eller tiltag på området. Ligeledes er der på Statens Serum Institut flere igangværende studier, som undersøger specielle danske faktorer med mulig betydning for stigningen af danske tilfælde af LP.

(C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S.A. Uldum, Bakterier, Parasitter & Svampe).

Læs tidligere numre af EPI-NYT

7. november 2018