Gonorré - opgørelse over sygdomsforekomst 2019-20

Gonorré 2019 og 2020

Den nationale overvågning af gonorré på Statens Serum Institut (SSI) er baseret på dataudtræk fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), som er en landsdækkende automatisk opdateret database over alle undersøgelsesresultater fra alle klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er), EPI-NYT 45/13. Den omfatter for gonorrés vedkommende resultater opnået ved dyrkning og/eller PCR eller anden nukleinsyreamplifikationsteknik (NAT), idet alle KMA’er udfører kombineret NAT for gonokokker og Chlamydia trachomatis.

Hvis der er gentagne positive prøver hos samme person, defineres et nyt gonorrétilfælde ved, at der er gået flere end 21 dage siden seneste positive fund.

Overvågningen af laboratoriepåvist gonorré suppleres med indsendelse af isolater til Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe (BPS), Infektionsberedskabet, SSI.

Klinisk anmeldelse er lovpligtig og sker til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), SSI. De kliniske anmeldelsesformularer efterspørger oplysninger, som ikke fremgår af laboratoriedata fx smittemåde, seksuel orientering, smitteland og hiv-status.

Der blev i 2019 registreret 3.303 tilfælde af gonorré i MiBa. Tallet for 2020 var 3.464.

I 2019 blev der til MIS anmeldt 2.211 tilfælde af gonorré, fordelt på 2.135 personer. Heriblandt var 2.066 (97%) anmeldt én gang, 62 (3%) var anmeldt to gange og syv personer (<1%) var anmeldt tre gange i løbet af året.

I 2020 blev der anmeldt 2.670 tilfælde af gonorré, fordelt på 2.484 personer. Heriblandt var 2.324 (94%) anmeldt én gang, 135 (5%) var anmeldt to gange, 24 (1%) var anmeldt tre gange og én person (<1%) var anmeldt fire gange i løbet af året.

I de syv år, SSI har rapporteret om gonorré i MiBa, er der sket en stigning i såvel antallet af tilfælde, som i anmeldeprocenten. Især i 2020 er der en højere andel af de registrerede tilfælde i MiBa, som er anmeldt i MIS, se figur 1.

Figur 1. Antal gonorrétilfælde registreret i MiBa og i MIS samt anmeldelsesprocent, 2014-2020

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling af gonorrétilfælde anmeldt til MIS, 2019

Tabel 2. Køns- og aldersfordeling af gonorrétilfælde anmeldt til MIS, 2020

Den aldersgruppe, der var hyppigst forekommende blandt de anmeldte mænd, var både i 2019 og 2020 de 30-39 årige (27% af de anmeldte mænd i begge år). For kvinderne var den hyppigst forekommende aldersgruppe de 20-24-årige. Denne udgjorde hhv. 33% og 29% af de anmeldte kvinder i 2019 og 2020.

Medianalderen for mænd var 30 år i begge år, mens medianalderen for kvinder i 2019 var 23 år og i 2020 24 år.

I MiBa er der i perioden 2019-2020 registreret 28 tilfælde af gonorré blandt 25 børn under 15 år.

Otte af børnene var 13 eller 14 år mens de resterende 17 var mellem 0 og 8 år. Heriblandt var der ni nyfødte, som havde gonorroisk conjunctivitis. De øvrige mindreårige må formodes at være ofre for overgreb. Kun otte af de 25 børn, som var registreret i MiBa, var anmeldt til MIS.

Tabel 3. Antal anmeldte gonorrétilfælde og incidens pr. 105, fordelt på region og landsdel for anmeldte tilfælde, 2019 og 2020

Smitteforhold

2019

Blandt 2.211 klinisk anmeldte tilfælde af gonorré i 2019 var 1.482 (67%) hos mænd og 729 (33%) hos kvinder. Blandt de 1.482 tilfælde hos mænd var 690 (47%) erhvervet ved heteroseksuel smitte og 749 (51%) ved homoseksuel smitte. I de resterende 43 (3%) tilfælde var smittemåden uoplyst.

Blandt de 729 tilfælde hos kvinder var 707 (97%) anmeldt som heteroseksuelt smittet, syv (1%) som homoseksuelt smittet, ét som mor-barn-smitte, og for de resterende 14 (2%) tilfælde var smittemåden uoplyst.

Blandt kvinderne var ni (1%) af tilfældene oplyst at være gravide. Tre kvinder og tre mænd var oplyst at være sexarbejdere (tre født i Danmark og tre født i udlandet).

2020

Blandt 2.670 klinisk anmeldte tilfælde af gonorré i 2020 var 1.826 (68%) hos mænd og 844 (32%) hos kvinder. Blandt de 1.826 tilfælde hos mænd var 745 (41%) erhvervet ved heteroseksuel smitte og 1.012 (55%) ved homoseksuel smitte. I de resterende 69 (4%) tilfælde var smittemåden uoplyst.

Blandt de 844 tilfælde hos kvinder var 805 (95%) anmeldt som heteroseksuelt smittet, 20 (2%) som homoseksuelt smittet. For de resterende 19 (2%) tilfælde var smittemåden uoplyst.

Blandt kvinderne var 24 (3%) af tilfældene oplyst at være gravide. Femten kvinder og otte mænd var oplyst at være sexarbejdere (11 født i Danmark og 12 født i udlandet).

For såvel kvinder som mænd har der været en stigende tendens i antallet af anmeldte tilfælde af gonorré gennem de seneste 10 år, figur 2.

Figur 2. Anmeldte tilfælde af gonorré, fordelt på køn og smittemåde, 2011-2020

Køn, smittemåde og smitteland, 2019

I 2019 var der oplysning om herkomst for 2.201 af de anmeldte tilfælde af gonorré, hvoraf 1.586 (72%) forekom blandt danskere, 503 (23%) blandt indvandrere, 103 (5%) blandt andengenerationsindvandrere og ni (< 1%) blandt turister.

Blandt 704 tilfælde hos mænd, der var smittet af mænd, og hvor smitteland var oplyst, var 634 (90%) smittet i Danmark, mens denne andel var 92% (612/666) blandt heteroseksuelt smittede mænd. Blandt kvinder med oplyst smitteland var 96% (689/714) smittet i Danmark.

Blandt de 149 tilfælde (124 mænd og 25 kvinder), der var erhvervet i udlandet, var 23 erhvervet i Spanien: 13 mænd smittet af mænd, otte mænd smittet af kvinder, og to kvinder smittet af mænd. Nitten tilfælde var smittet i Thailand: seks var mænd smittet af mænd, 12 var mænd smittet af kvinder og én kvinde var smittet af en mand. Atten tilfælde var smittet i Tyskland: 15 mænd var smittet af mænd, to mænd var smittet af kvinder og én kvinde var smittet af en mand. De øvrige 92 tilfælde fordelte sig på 35 lande i hele verden.

Køn, smittemåde og smitteland, 2020

I 2020 var der oplysning om herkomst for 2.661 af de anmeldte tilfælde af gonorré, hvoraf 1.777 (67%) forekom blandt danskere, 721 (27%) blandt indvandrere, 146 (5%) blandt andengenerationsindvandrere og 17 (< 1%) blandt turister.

Blandt 955 tilfælde hos mænd, der var smittet af mænd, og hvor smitteland var oplyst, var 906 (95%) smittet i Danmark, mens denne andel var 96% (697/724) blandt heteroseksuelt smittede mænd. Blandt kvinder med oplyst smitteland var 97% (802/823) smittet i Danmark.

Blandt de 98 tilfælde (77 mænd og 21 kvinder), der var erhvervet i udlandet, var 13 erhvervet i Spanien: seks mænd smittet af mænd, fem mænd smittet af kvinder, og to kvinder smittet af mænd. Tretten tilfælde var smittet i Tyskland: 11 mænd smittet af mænd, én mand smittet af en kvinde, og én kvinde smittet af en mand. Elleve tilfælde var smittet i Thailand: Ni mænd smittet af kvinder, og to mænd smittet af mænd. De øvrige 61 tilfælde fordelte sig på 32 lande i hele verden.

Gonorré og hiv

I 2019 forelå oplysninger om hiv-status for 1.710 tilfælde (77%). Blandt 685 mænd der har sex med mænd (MSM) med oplyst hiv-status var 105 (15%) hiv-positive; heraf var 101 kendt med hiv tidligere, og de øvrige fire var anmeldt med nypåvist hiv. Blandt 487 heteroseksuelt smittede mænd med oplyst hiv-status var tre (<1%) anmeldt som kendt hiv-positiv. Blandt 519 kvinder med oplyst hiv-status var ingen hiv-positive.

I 2020 forelå oplysninger om hiv-status for 1.963 tilfælde (74%). Blandt 950 MSM med oplyst hiv-status var 168 (18%) hiv-positive; heraf var 165 kendt med hiv tidligere, og de øvrige tre var anmeldt med nypåvist hiv. Blandt 457 heteroseksuelt smittede mænd med oplyst hiv-status var tre (<1%) anmeldt som kendt hiv-positiv. Blandt 521 kvinder med oplyst hiv-status var ingen hiv-positive.

Antibiotikaresistens

I 2019 og 2020 modtog SSI gonokokisolater fra hhv. 1.119 og 1.278 unikke tilfælde af gonorré, der var dyrkningspåvist i landets KMA’er. Det svarer til hhv. 34% og 37% af alle tilfælde i MiBa. Til sammenligning var der blandt samtlige registrerede tilfælde af gonorré indsendt isolater fra 33% i 2018 og 42% i 2017.

Isolaterne blev undersøgt for ceftriaxon-, azithromycin- og ciprofloxacinresistens ved bestemmelse af mindste hæmmende koncentration, mg/L (MIC) samt for penicillinasedannelse, der er udtryk for højresistens mod penicillin.

Ciprofloxacinresistens blev påvist hos 41% og 43% i hhv. 2019 og 2020 (40% i 2018, 28% i 2017 og 18% i 2016), figur 3. Azithromycinresistens fandtes hos 5% og 2% i henholdsvis 2019 og 2020.

Fra og med 1. januar 2019 er der af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) foreslået ny afgrænsning mellem resistens (MIC > 1 mg/L) og følsomhed (MIC ≤1 mg/L), idet azithromycin ved behandling af gonorré ikke bør anvendes som monoterapi, men altid sammen med et andet effektivt antibiotikum, hovedsageligt ceftriaxon. Anvendelse af den nye afgrænsning ved tolkning af målingerne i 2018 ville have ført til, at 1% af de pågældende isolater skulle rubriceres som resistente.

Der påvistes penicillinasedannelse hos 19% og 17% i hhv. 2019 og 2020 (10% i 2018 og 9% i 2017, figur 3).

Antibiotikaresistens fandtes hyppigere blandt isolater fra mænd end blandt isolater fra kvinder. I både 2019 og 2020 var det for ciprofloxacin hhv. 48% og 30%. For azithromycin var det i 2019 hhv. 6% og 3% og i 2020 hhv. 2,1% og 1,9%.

Figur 3. Antal undersøgte gonokokisolater fra mænd og kvinder og procentvis forekomst af ciprofloxacin- og azithromycinresistens samt penicillinasedannelse, 2003-2020

Et isolat anses for at være ceftriaxonfølsomt, hvis MIC-værdien er ≤ 0,125 mg/L og resistent ved MIC > 0,125 mg/L.

Der blev i 2017 påvist ét tilfælde med ceftriaxon-MIC på 0,25 mg/L, dvs. marginalt resistent, og azithromycin-MIC på 0,5 mg/L (nedsat følsom efter de dengang gældende EUCAST-anbefalinger). Lignende fund blandt de indsendte isolater er ikke gjort siden 2017.

Figur 4. Fordeling af MIC-værdier (mg/L) for ceftriaxon blandt gonokokker, 2003–2020

I England har man i 2019 udstedt nye retningslinjer for behandling af gonorré. Her har man forladt to-stofbehandling med azithromycin og ceftriaxon og i stedet anbefalet ceftriaxon 500 mg i.m. som éngangsdosis. Det samme indførtes i Holland i 2017, hvor behandlingen dog i praksis består i 1000 mg ceftriaxon, idet der ikke eksisterer ampuller med et lavere indhold.

I Danmark har man i stigende omfang undladt at anvende azithromycin som led i behandling af gonorré. Vi er ikke bekendte med, at der skulle have forekommet behandlingssvigt eller ceftriaxonresistente gonokokker.

Særlige antibiotika

Én gang om året undersøger referencelaboratoriet som led i et EU-samarbejde godt og vel 100 konsekutivt indsamlede isolater over for et udvidet panel af antibiotika.

I 2019 fandt man, blandt 118 isolater, ingen der var resistente over for cefixim (et peroralt cefalosporin) eller for spectinomycin. Isolaternes MIC-værdier over for gentamicin var i området 3-16 mg/L, men EUCAST har ikke fastlagt kriterier for tolkning af gonokokkers følsomhed for gentamicin.

I 2020 fandt man, blandt 110 isolater, ingen der var resistente over for cefixim eller for spectinomycin. Hverken cefixim eller spectinomycin er markedsført i Danmark.

Særlige anatomiske lokalisationer

I 2019 modtog SSI tre isolater af gonokokker påvist i bloddyrkninger (to mænd og en kvinde i aldersgruppen 30-49 år) samt et isolat fra et øje (kvinde i 30’erne).

I 2020 modtog vi to isolater af gonokokker påvist i bloddyrkninger (en mand og en kvinde i aldersgruppen 40-70 år), et isolat fra ledvæske (mand 50-59 år) samt et isolat fra et øje (nyfødt pige).

Denne årsopgørelse er også omtalt i EPI-NYT 51/21.