Uge 28/31 - 2023

Nyt midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide

Nyt midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide

På baggrund af den aktuelle øgede forekomst af kighoste, EPI-NYT 27/2023, har Indenrigs- og Sundhedsministeren besluttet at indføre et nyt midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide. Tilbuddet træder i kraft den 1. august 2023, og løber til den 31. december 2023, hvorefter tilbuddet på baggrund af indstilling fra Sundhedsstyrelsen søges gjort permanent.

Det midlertidige tilbud blev oprindeligt indført pr. 1. november 2019 på baggrund af den seneste kighosteepidemi i 2019-20. Tilbuddet blev forlænget ad flere omgange, indtil det ophørte ultimo marts 2023, på et tidspunkt hvor der gennem en længere periode havde været meget lidt kighoste i Danmark. På denne baggrund har det også være vanskeligt at vise en sikker effekt af kighosteprogrammet til de gravide i Danmark, men der er mange internationale undersøgelser der dokumenterer, at interventionen er effektiv og sikker.

Nu er kighosten vendt tilbage med 104 påviste tilfælde i maj og 293 tilfælde i juni. I juli er der pr. 27. juli påvist 228 tilfælde. På trods af lidt færre påviste tilfælde i juli ses en stigning i antal påviste tilfælde blandt 0-årige børn. I juni og juli var der hhv. 7 og 12 påviste tilfælde blandt 0-årige børn, hvoraf 10 af de påviste tilfælde var blandt børn under 3 måneder (3 og 7 påviste tilfælde i hhv. juni og juli). De resterende 9 påviste tilfælde i juni og juli var børn mellem 3-12 måneder, hvoraf 7 var vaccineret svarende til anbefalingerne ved 3 og 5 måneder. Det færre antal påviste tilfælde i juli kan skydes nedsat lægesøgning og diagnostik i ferieperioden.

Mange børn under 6-månedersalderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald, EPI-NYT 27/2023. Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i 2. eller 3. trimester i forbindelse med den rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge i uge 25 eller 32. Gravide i 2. og 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden den 1. august 2023 allerede har haft graviditetsundersøgelsen i uge 32, kan tilbydes vaccination ved fornyet konsultation, men skal selv bestille tid til dette ved egen læge. Vaccinationen kan gives frem til én uge før forventet fødsel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at gravide med flerfoldsgraviditet og andre gravide i risiko for at føde for tidligt drøfter vaccination med læge eller jordemoder ved den obstetriske afdeling, hvor de følges. I denne gruppe kan vaccination også tilbydes tidligere end fulde 25 uger, såfremt det fagligt vurderes, at fødsel ikke forventes inden for en uge, dog tidligst ved fulde 16 uger. Tilbud om vaccination af gravide i denne gruppe kan gives som led i sygehusbehandlingen.

Der henvises i øvrigt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1059 af 27/7/2023 og Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9602 af 27/7/2023 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Vacciner

Til brug i det midlertidige vaccinationsprogram har SSI indkøbt to trivalente kighosteholdige vacciner, som begge har registreret indikation til gravide.

Triaxis er fra producenten Sanofi og indeholder fire forskellige kighosteantigener. Vaccinen indeholder aluminiumfosfat og spor af formaldehyd og glutaraldehyd. Der gives en dosis på 0,5 ml intramuskulært, normalt i deltoidmusklen.

De hyppigste bivirkninger hos voksne er hovedpine, diarré, muskelsmerter og træthed.

Vaccinen har i flere forskellige studier med anvendelse af forskellige metoder en vaccineeffektivitet på mellem 91,4 og 93 % ved 2- eller 3-månedersalder.

For ørige oplysninger henvises til SSI’s vaccineleksikon.

Boostrix er fra producenten GSK og indeholder tre forskellige kighosteantigener. Vaccinen indeholder aluminiumhydroxyd/fosfat og kan indeholde spor af formaldehyd. Der gives en dosis på 0,5 ml intramuskulært, normalt i deltoidmusklen.

De hyppigste bivirkninger hos voksne er hovedpine, rødme/hævelse/ømhed på injektionsstedet og træthed.

Vaccinen har i flere forskellige studier med anvendelse af forskellige metoder en vaccineeffektivitet på mellem 69 og 90,9 % ved 3-månedersalder.

For ørige oplysninger henvises til SSI’s vaccineleksikon.

Vaccinerne beskytter også mod difteri og stivkrampe og vurderes at kunne anvendes også ved nylig revaccination mod disse to sygdomme. Der bør dog gå mindst 4 uger efter seneste diTe-revaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine indenfor de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

Triaxis og Boostrix gives intramuskulært i m. deltoideus og kan gives samtidig med vaccine mod influenza, men i hver sin side. Vaccinerne regnes overordnet for ligeværdige.

Da ingen af vaccinerne har været anvendt før i Danmark i et vaccinationsprogram, er de underlagt skærpet overvågning af Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at læger og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinen hos både gravide og børn af disse. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.
Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger, skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at symptomerne opstår.

Det er vigtigt at huske, at indberetningen alene skal foretages på baggrund af en formodning om en sammenhæng mellem symptomerne og vaccinen. Formodede bivirkninger kan indberettes elektronisk på meldenbivirkning.dk.

Bestilling

Triaxis og Boostrix kan bestilles via webshoppen og er til brug i det midlertidige vaccinationsprogram tilgængelig i et styks pakninger i hhv. fransk og tysk pakkemateriale:

Triaxis et styks pakning har varenummer 105524.

Boostrix et styks pakning har varenummer 105526.

Producenten af Boostrix har søgt og fået dispensation fra Mærkningsbekendtgørelsen af Lægemiddelstyrelsen, hvorfor kun denne vaccine kan bestilles fra starten af programmet den 1. august. Det forventes, at producenten af Triaxis også vil søge og få denne dispensation, hvorefter denne vaccine også vil kunne bestilles via webshoppen.

Af hensyn til forsyningssikkerheden og evt. vaccinespild, opfordres man til kun at bestille det antal, der aktuelt er behov for. Der vil være mulighed for løbende bestilling igennem hele perioden.

Afregning og indberetning

PLO og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) har indgået en tillægsaftale til Profylakseaftalen om kighostevaccination til gravide. Denne betyder, at den tidligere anvendte ydelse er genaktiveret:

Ydelse 8803: vaccination mod kighoste til gravide.

Ved vaccination i forbindelse med 2. lægeundersøgelse (ca. fulde 25. graviditetsuge), benyttes ydelse 8120 + ydelse 8803: vaccination mod kighoste.

Ved vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. fulde 32. graviditetsuge), benyttes ydelse 8130 + ydelse 8803: vaccination mod kighoste.

Ved vaccination, som ikke sker i forbindelse med 2. eller 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101), benyttes ydelse 8803: vaccination mod kighoste + ydelse 8901: tillæg til vaccinationshonorar.

Overvågning af tilslutningen til det midlertidige vaccinationsprogram tager afsæt i den lovpligtige indberetning af vaccinationer til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) via www.fmk-online.dk eller ved integration af DDV i det anvendte elektroniske journalsystem.

(P.H. Andersen, T. Dalby, J. Grau, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)