Uge 27 - 2023

Stigning i forekomsten af kighoste
Præmaturt barn død af kighoste

Stigning i forekomsten af kighoste

Der er observeret en stigning i forekomsten af kighoste i Danmark i løbet af maj og juni måned 2023. Antallet af påviste tilfælde af kighoste per måned ligger normalt under 80-100, men i maj måned blev der påvist 104 tilfælde, og i juni blev der påvist mindst 284 (foreløbigt tal). I lighed med flere andre luftvejsinfektioner har forekomsten af kighoste været meget lav i perioden under og efter covid-19-restriktionerne, og stigningen nu er derfor endnu mere markant, figur 1.

EPI-NYT 2023 uge 27 figur 1

Kighoste forekommer typisk i et cyklisk mønster med øget forekomst hver 3-5 år. De seneste epidemier af kighoste i Danmark fandt sted i 2016-17 og 2019-20, figur 1 samt EPI-NYT 46/2016 og EPI-NYT 38/2019, og det er derfor ikke usædvanligt, at der igen er en stigning i antallet af tilfælde. Hvorvidt stigningen går i sig selv igen, eller fortsætter til et epidemisk niveau, er endnu for tidligt at sige - men man bør aktuelt være ekstra opmærksom på diagnosen hos både børn og voksne.

For mere information om sygdommen samt retningslinjer for diagnostik af kighoste, se sygdomsleksikon på SSI's hjemmeside. For retningslinjer for forebyggelse efter eksposition (PEP), se SSI’s hjemmeside.

Stigningen i kighoste er set i de fleste landsdele (mht. bopælsadresse), men især på Fyn er stigningen markant, figur 2.

EPI-NYT 2023 uge 27 figur 2

Aldersfordelingen er med en overvægt af unge i alderen 10 til 19 år, og dette gør sig gældende i hele landet, tabel 1.

EPI-NYT 2023 uge 27 tabel 1

Denne overvægt af unge er normal, men andelen er aktuelt større sammenlignet med epidemien i 2019-20. Kighostevaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet ved 3-, 5- og 12-månedersalderen samt ved 5 år. Beskyttelsen vurderes at vare 5-10 år, og beskyttelsen blandt unge er således forventeligt lav. Kighoste er dog især alvorlig for spædbørn, hvorfor vaccinationsprogrammet primært sigter mod at beskytte denne aldersgruppe.

For tilfælde blandt små børn under to år har der til og med udgangen af juni måned været 16 tilfælde, heraf var de 12 under 1 år. Af de 16 børn var 7 uvaccinerede, 3 havde modtaget én vaccine, 4 havde modtaget to vacciner og 2 havde modtaget tre vacciner. Jo flere vacciner barnet har modtaget, jo bedre er beskyttelsen, og jo større er sandsynligheden for et mildere sygdomsforløb ved evt. smitte.

Der har i juni måned været anmeldt et dødsfald af kighoste hos et for tidligt født barn på 2 måneder, se nedenfor. Dødsfald på grund af kighoste er sjældne i Danmark og er senest rapporteret i 2010, EPI-NYT 42-43/2011.

Når man ser på data fra laboratorierne, der udfører diagnostik for kighoste, så er det tydeligt, at positivprocenten for diagnostiske prøver til påvisning af kighoste er stigende. Fra en positivprocent under 5 % til og med uge 14/2023, er værdien steget til over 18 % fra og med uge 23, figur 3.

EPI-NYT 2023 uge 27 figur 3

Prøveantallet er indtil videre kun steget let, og den øgede forekomst af påvist kighoste kan derfor ikke forklares med øget prøvetagning eller lignende.

Under kighosteepidemien i 2019-20 blev der indført et midlertidigt vaccinationsprogram mod kighoste for gravide. Dette tilbud udløb med udgangen af marts måned 2023. Sundhedsstyrelsen har gennemført en grundig vurdering af fordele og ulemper ved vaccinationsprogrammet og har indstillet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISUM), at der etableres et permanent vaccinationstilbud til de gravide.

På denne baggrund agter regeringen at tilvejebringe finansiering for 2024 og frem, hvilket vil indgå i regeringens kommende forslag til finanslov for 2024. Derudover undersøger ISUM lige nu muligheden for at finansiere og indkøbe vacciner til at genoptage tilbuddet allerede fra sensommeren 2023.

(T. Dalby, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse)

Præmaturt barn død af kighoste

Et præmaturt barn, gestationsalder 30+2 og fødselsvægt 1.100 gram, blev genindlagt 9 uger gammel fra tidligt hjemmeophold på grund af påvirket respiration. Barnet var født ved akut kejsersnit på grund af blødning, mor havde derfor ikke fået steroid med henblik på lungemodning af barn. Der var neonatal asfyksi og respiratorisk distress med behov for behandling med surfaktant og respiratorbehandling i 1 døgn, herefter CPAP og Highflow til knap 5-ugersalder. Barnet blev udskrevet 7 uger gammel med sonde til tidligt hjemmeophold. Ved genindlæggelsen med vægt 2,4 kg havde barnet i løbet af samme dag udviklet respiratorisk besvær med indtrækninger, takypnø men var afebril. Paraklinisk: Respiratorisk acidose, CRP 9. En søskende på 4 år havde hostet gennem en uge. Barnet blev stabiliseret i nCPAP, og luftvejsvirus PCR-panel var negativt. I andet indlæggelsesdøgn blev der podet for Bordetella pertussis. De to følgende døgn forværring med væskeophobning, respirationsinsufficiens med svær pulmonal hypertension og cirkulatorisk svigt. Røntgen af thorax viste bilaterale udbredte infiltrater, CRP 88, leukocytter 99. Kighostepodning (PCR) udkom positiv. Barnet døde efter 4 dages indlæggelse trods ECMO-behandling.

Denne sygehistorie illustrerer, at kighoste er en vigtig differentialdiagnose ved mistanke om luftvejsinfektion hos spædbørn, også uden hoste. Udtalt leukocytose er en prædiktor for mere alvorlig sygdom, og udskiftningstransfusion kan anvendes. Mater var ikke kighostevaccineret, da det midlertidige vaccinationsprogram for gravide udløb. Effektiv overførsel af vaccinationsantistoffer forventes dog først at ske fra omkring gestationsuge 30, hvorfor meget for tidligt fødte børn ikke kan forventes at være optimalt beskyttet trods maternel kighostevaccination i aktuelle graviditet.

(M. Simonsgaard, L.S Schmidt, Pædiatrisk afdeling, Herlev Hospital)

Sommerferie

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT ikke i ugerne 28-32. Redaktionen ønsker alle abonnenter og andre læsere en god sommer.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT